Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20976

Hankkeen nimi: YZ-sukupolvi ja työllisyys - nopea reagointi (YZ-projekti) rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.4.2017 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää YZ-sukupolvi ja työllisyys - nopea reagointi (YZ-projekti) -kehittämishankkeen (S20933) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:
Nuoria työttömiä pyritään työllistämään monien eri tahojen kautta, kuten TE-toimisto, sosiaalitoimi, kunnan työllisyyspalvelut. Vaikka laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta onkin purkanut päällekkäisyyttä ja lisännyt palvelun oikein kohdentumista, jää edelleen kehittämistä nuorten työttömien ja työttömyysuhassa olevien nuorten ja palveluiden kohtaamisessa. Haasteena on edelleen se, että palvelut reagoivat liian hitaasti nuoren tilanteeseen.
Työn luonteen ja toimintaympäristön muutoksiin on kiinnitetty laajasti huomiota. Vähemmälle huomiolle on jäänyt työntekijäsukupolvien luonteenomaisten piirteiden muutokseen reagoiminen ja ennakoiva varautuminen. Työelämässä suurimpana ryhmänä 2010-luvulla on sodan jälkeisten suurten ikäluokkien sukupolvi (1946-64). Heistä vain 10 % on arvion mukaan töissä 2030-luvulla. Toinen työntekijäryhmä, jonka määrä vähenee, on X-sukupolvi (1965-1976 syntyneet). Suurin osa reilun kymmenen vuoden kuluttua työmarkkinoilla olevista kuuluu sukupolviin Y (syntyneet 1977-1997) ja Z (syntyneet 1998 ja sen jälkeen).

YZ–projektin tarkoituksena on kiinnittää erityishuomio nuoriin ja kehittää nuorille sopiva palvelumalli työllistymisen edistämiseksi. Projektin kohderyhmä:
• Nuoret (alle 30 v.) pitkäaikaistyöttömät yli 300 pv ja yli 1000 pv työmarkkinatuella olleet
• Perusasteen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet
• Toisen asteen opinnot keskeyttäneet
• Eri sanktioiden vuoksi työmarkkinatuen ulkopuolella olevat nuoret (toimeentulotuella olevat)
• Työttömyyspäivärahaa (ansiosidonnainen/peruspäivärahaa) saavat nuoret

Projektin toimenpiteet

1) Kehittää ja käyttöönottaa nopean reagoimisen malli kohderyhmässä olevien nuorten auttamiseksi monialaisessa yhteistyössä. Kehitettävä malli ottaa huomioon kohderyhmän ominaispiirteet. Kohdattaessa ongelmanuori, mallissa pyritään toimimaan mahdollisimman nopeasti, saattamaan tämä nopeasti tarvittavan palvelun piiriin sekä palvelusta toiseen. Tämä edellyttää monialaisen yhteistyön sujuvuutta, toiminnan yhteistä päämäärää ja toimintojen välisten rajapintojen muuttamista yhdyspinnoiksi. Apuna käytetään nykyaikaisia digitaalista ympäristöä. Projektin aikana vahvistetaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa perustamalla etsivää nuorisotyötä varten rekisteri, jonka avulla syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tavoitetaan nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

2) Kehitetään ja käynnistetään Nivalan Työpajasäätiön yhteyteen ns. YZ-lähtöasema, jonne projektin asiakkaat ohjataan monialaisen yhteistyön kautta. Lähtöaseman toiminnassa nuori otetaan vastaan, kartoitetaan hänen tarpeensa, sovitaan yhteydenpitotavat ja laaditaan toimenpiteet jatkopoluksi koulutukseen, työllistymiseen tai yrittäjyyteen. Toiminnassa on myös olennaista nopeus ja nykyaikaisen digitaalisen ympäristön hyödyntäminen. YZ-lähtöaseman motivointi- ja valmiusjakson aikana kiinnitetään nuori asiakas toimintaan, tuetaan aktiivisuutta ja itseauttamista, sekä puretaan esteitä jatkovalinnoilta.
Motivointi- ja valmiusjakson aikana hyödynnetään henkilökohtaista valmentajaa nuoren tueksi. Terveyspalvelujen kanssa tehtävänä yhteistyönä tarjotaan asiakkaille laaja-alainen terveystarkastus, jonka avulla selkeytetään työkykyä
ja siihen mahdollisesti liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia rajoituksia. Projektissa kehitetään nuorille paremmin sopiva terveystarkastusmalli sekä syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tunnistamismalli.

YZ-projekti pohjautuu Työ- ja elinkeinoministeriölle keväällä 2016 tehtyyn kokeiluesitykseen.


Kehittämishanke toteutetaan 01.03.2017-28.02.2020 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy 30.04.2020 (palkkatukitoimenpiteet päättyvät 31.12.2019), maakuntauudistukseen liittyvän maksatusrajoitteen vuoksi. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Nivalan Työpajasäätiö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 088

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Peltotie 9

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: Nivala

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-