Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20977

Hankkeen nimi: Tuulta uralle - Nuorten ohjaus työkokeilussa välityömarkkinoilla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Nuorisoseurat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0215296-4

Jakeluosoite: Puijonsarventie 54

Puhelinnumero: 0504113810

Postinumero: 70260

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Emmi Karoliina Saikkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: emmi.saikkonen(at)nuorisoseurat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504113810

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuulta uralle – Nuorten ohjaus työkokeilussa välityömarkkinoilla

Tuulta uralle – hankkeen hakijana on Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimisto Kuopiossa. Aluetoimisto on työllistänyt vuosien ajan satoja nuoria palkkatuella sekä tarjonnut heille myös työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja yli kahdenkymmen vuoden ajan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kanssa, joka tulee tarjoamaan työkokeilupaikkoja nuorisotaloilleen sekä tukee hanketta toiminnassaan.

Hankkeen päämääränä on vahvistaa työttömien, opintonsa keskeyttäneiden sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten, 30-35 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien, kouluttamattomien tai muuten tukea tarvitsevien sosiaalista osaamista ja työvoimapoliittisia valmiuksia työllistämällä heitä Työ- ja elinkeinopalvelun määrittämän työkokeilun kautta nuorisotyöhön, kulttuuriseen nuorisotyöhön sekä kulttuuriin liittyviin tehtäviin. Hankkeen pääasiallisena tehtävänä on ohjata heitä työkokeilujakson aikana työssä, jatkopolkujen suunnittelussa, työnhaussa ja ammatinvalinnassa sekä tukea työnantajia työkokeilijoiden ohjauksessa. Työkokeilupaikkoja nuorille tarjoavat Suomen Nuorisoseurat ry/ Pohjois-Savon aluetoimisto, aluetoimiston ylläpitämä Julkulan nuorisotalo, Kuopion alueen yhdistykset ja Kuopion kaupungin nuorisotilat.

Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimiston toteuttamassa Leipää ja Kulttuuria Pohjois-Savossa -hankkeessa (2014-2016) huomattiin, että nuoret työkokeilijat tarvitsivat paljon ohjausta sekä työelämätaitoihin että työnhakutaitoihin. Hyviä työkokeilupaikkoja oli järjestöllä tarjota, mutta nuorten ohjaukseen tarvittiin erikseen ammattilainen. TE- toimiston kanssa tehdyn yhteistyön aikana on toivottu nuoren saavan työkokeilupaikassa enemmän ohjausta, jotta mm. tämän rooli olisi työpaikalla selkeämpi. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla työkokeilun ohjaukseen malli, jolla nuorta tuetaan nuoren työllistymisessä tai opintojen pariin pääsemisessä sekä tukea myös välityömarkkinoilla toimivaa työnantajaa nuoren työkokeilijan työllistämisen edistämiseksi. Hankkeen päätyttyä ohjaustoimintaa voitaisiin helposti tarjota muotoillun palvelumallin mukaisesti.

Hankkeen aikana asiakkaita sekä työkokeilupaikkoja koulutetaan ja tuetaan eri keinoin: yksilö- ja ryhmänohjaukset, lyhyet työllistymistä edistävät koulutukset, työpaikkakoulutukset työpaikkaohjaajille ja heidän tukemisensa sekä nuoren tukeminen työkokeilupaikassa.
Kyseessä ei ole työvoimapoliittinen hanke, vaan painopisteenä on kolmannen sektorin tarjoama ohjaus ja tuki työnhakijalle ja työpaikoille, joka ottaa huomioon myös työpaikat, niiden työntekijät ja työpaikkaohjaajat, joille se tarjoaa tukea ja ohjausta työpaikoilla tapahtuvaan toimintaan osallistuvan nuoren kannalta.
Painotamme yksilötyöhön ja asiakkaiden henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä työkokeilupaikkojen henkilöstön kouluttamiseen työkokeilujen varalta. Tulevaisuudessa työkokeilupaikkojen määrää voidaan lisätä Pohjois-Savon alueella, kun työpaikkojen henkilöstöä on koulutettu kohtaamaan ja ohjaamaan työkokeilijoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Nuoret, alle 30-vuotiaat työttömät, opintonsa keskeyttäneet tai kouluttamattomat
- Alle 30-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret
- 30-35 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja muuten tukea tarvitsevat

Kohderyhmä ohjautuu hankkeelle Te-toimiston ja yhteistyökumppaneiden ohjaamana.
Te-toimiston järjestelmään laitetaan sähköisesti ilmoitukset avoinna olevista työkokeilupaikoista. Te-toimistossa toimii Kuopion alueella välityömarkkinakoordinaattori. Häntä on tiedotettu hankkeen suunnitteluvaiheessa ja hän pystyy nostamaan työkokeilupaikkoja Te-toimiston asiantuntijoille tietoon. Myös hanke-esittelyt Te-toimiston aamutunneilla lisäävät asiantuntijoiden tietoisuutta työkokeilupaikoista ja näissä tapahtuvasta ohjauksesta.

Nuoren työkokeilija tavoittaminen Te-toimistosta:
Hankkeeseen ohjautuva nuori profiloidaan Te-toimiston asiantuntijoille, jotta hankkeen tarjoama palvelu tavoittaa oikeanlaisessa työllistymisen vaiheessa olevia nuoria. Nuoret pääasiassa ovat palvelulinjan 2 asiakkaita. Toki muiden yhteistyökumppaneiden kautta voi ohjautua myös muiden palvelulinjojen asiakkaita.

Te-toimiston palvelut ovat jaettu kolmen palvelulinjan kesken:
Ensimmäinen palvelulinja, työnvälitys- ja yrityspalvelut on tarkoitettu niille henkilöille, jotka työllistyvät omatoimisesti ja heidän ammattitaitonsa ei vaadi päivitystä. Tämän palvelulinjan vastuulla on myös yritys –ja työnantaja-asiakkaat. Tälle asiakasryhmälle on kehitetty sähköisiä palveluita ja enimmäkseen heitä palvellaan verkossa tai puhelimen välityksellä.

Toinen palvelulinja, osaamisen ja kehittämisen palvelulinja on tarkoitettu niille työnhakija-asiakkaille, joiden ammatillinen osaaminen tarvitsee päivitystä ja tavoitteiden uudelleen asettelua sekä tukea tavoitteiden selvittämisessä. Tällä linjalla on käytössä myös ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Tämän asiakasryhmä kohdalla ovat käytössä sähköiset palvelut, puhelinpalvelu ja henkilökohtainen palvelu.

Kolmas palvelulinja, tuetun työllistymisen palvelulinjaan kuuluvat ne työnhakija-asiakkaat, jotka tarvitsevat moniammatillista tukea työllistyäkseen. Näitä palveluita on TE-toimiston 3 palvelulinjalla sekä työvoiman palvelukeskuksissa. Työvoiman palvelukeskus tuottaa palveluita yhdessä kunnan ja Kelan kanssa. Tässä palvelulinjassa ovat ammatillisen kuntoutuksen palvelut olemassa. Tämän asiakasryhmän kanssa pääpaino on kasvokkain tapahtuvassa palvelussa.

Te-toimiston kanssa edetään tavoitteellisesti seuraavia vaiheita tukien:

2. Suunnan ja tavoitteiden selkeyttäminen
Asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnan ja tavoitteiden hahmottamisessa.
• vastuuasiantuntija: ohjaa ja seuraa asiakkaan prosessin etenemistä säännöllisesti työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla hyödyntäen kaikkia palvelukanavia, painopiste on aikavarauksella kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa
• prosessivastuu: prosessivastuusta sovitaan yhteistyössä asiakkaan prosessiin osallistuvien verkostokumppaneiden kanssa
• palvelut: TE- palvelut asiantuntija-arviointi (työkyvyn arviointi), TYÖKOKEILU, koulutuskokeilu, ammatinvalinta- tai uraohjauspalvelut, Työlinjan neuvonnan hyödyntäminen, KELA ammatillisesti suuntautuneet kurssit, mielenterveyskuntoutujille suunnatut toiminnot

3. Osaamisen hankkiminen
Kun asiakkaan tavoite työmarkkinoilla on selvillä, edetään tavoitteen mukaan osaamisen hankkimiseen.
• vastuuasiantuntija: räätälöi tarkoituksenmukaisen ja joustavasti etenevän palvelukokonaisuuden.
• palveluote: asiakas tarvitsee edelleen tiivistä henkilökohtaista tukea, ohjausta ja räätälöityjä ratkaisuja koko osaamisen hankkimisen ajaksi
• prosessivastuu: prosessivastuusta sovitaan yhteistyössä asiakkaan prosessiin osallistuvien verkostokumppaneiden ja kouluttajien kanssa, seurantavastuu TE- toimiston asiantuntijalla
• palvelut: uravalmennus, työvoimakoulutus, muut koulutuspalvelut, työllisyyspoliittiset hankkeet, välityömarkkinatoimijat työkokeilu, palkkatuki, työtarjoukset (oikea-aikaisuus)

TE-toimisto ohjaa CV-netin tekemistä. Jos työnhakija tarvitsee työnhakuun ohjausta, niin varmasti saa sitä myös Te-toimistosta. TE-toimistossa on erikseen käynnissä työnhakuun liittyvä kurssi satunnaisesti. Työhaastattelukäyttäytymistä, työhakemuksia ja tietoa työnhausta ei asiakas saa kattavasti. Yleensä Te-toimiston yhteistyötahot ovat ne, jotka tällaista palvelua tarjoavat.

Hankkeessamme tulemme tukemaan sellaisten nuorten CV:n ylläpitoa ja työnhakua, jotka ovat tätä ennestään tehneet ja autamme niitä nuoria laatimaan itselleen CV:t, joilla ei sellaista vielä ole, sekä ohjaamme työhakemusten teossa hankkeen aikana. Harjoittelemme nuorten kanssa myös mm. työhaastattelutilanteita, jotka voivat olla monelle vaikea ja jännittävä asia. Ryhmävalmennusten pääpaino kuitenkin on ryhmäyttämisessä ja asiakkaiden itsetunnon ja itsevarmuuden vahvistamisessa, jotta he jatkossa pystyisivät varmemmin hakeutumaan työelämään.


Muut yhteistyökumppanit:
Kevama Oy. ohjaa hankkeelle sellaisia nuoria, joilla on valmius siirtyä työkokeiluun välityömarkkinoille. Kevaman kanssa tehdyssä yhteistyössä nuorten Kevamalla saatu ohjaus saa jatkoa, kun siirtymävaiheessa käydään keskustelua, mitä tavoitteita heidän kuntouttavan työtoiminnan jaksolla on sovittu. Näin hankkeen ohjauksessa pystytään takaamaan jatkuvuus. (Yhteistyösopimus sovittu)

Vamos-hankkeen kanssa tehtävässä yhteistyössä nuorille käydään esittelemässä hankkeen tarjoamia työpaikkoa. Myös Vamosin työntekijöille esitellään hankkeen tarjoamia palveluita, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus. Vamosilta ohjautuneen nuoren kanssa jatketaan niiden tavoitteiden parissa, joita hän on asettanut Vamosilla tehdyssä ohjauksessa. Vamosin tavoitteet voivat liittyä ammatinvalintaan, työelämään tai koulutukseen kiinnittymisessä. (Yhteistyösopimus sovittu)

Tukeva työvalmennussäätiölle esitellään hanketta ja nuorten kanssa jatketaan heidän Tukevalla asettamien tavoitteidensa kanssa työelämässä.

Kuopion kaupungin työllistämispalveluille tiedotetaan hankkeesta ja hankkeen tarjoamista työkokeilupaikoista. Hankevalmisteluissa työllistämispalveluita kuultiin ja he lupasivat välittää tietoa työkokeilupaikoista asiakkailleen.

Ilona-työryhmä ja sen yhdistykset: Hanke on mukana lasten, nuorten ja perheitten yhteistyöverkostossa, johon kuuluu: Kuopion ensikotiyhdistys ry, Yhden vanhemman perheiden liitto ry, Erityisesti isä-hanke, Suomen Nuorisoseurat ry / Pohjois-Savon aluetoimisto, Nuorten Palvelu ry, Kuopion kriisitukikeskus/Pelituki, MLL Järvisuomen piiri ry, Setlementti Puijola/Tyttöjen talo, Syli ry, Nuoret Kotkat ry, Kuopion Ev.Lut seurakunta ja vaihtuvia välityömarkkinatoimijoita. Hanke on sitoutunut ohjaamaan verkoston jäsenten nuoria työkokeilijoita ja työnantajia. Verkostotoiminnassa päästään myös vaikuttamaan nuorten ohjauspalveluitten kehittämiseen Kuopiossa.

Muita työllistäviä yhdistyksiä ovat muun muassa MLL-Kuopion yhdistys ry, Savon yrittäjät, Pro Mylly. (kirjallisia sopimuksia ei saatu hankkeen jättövaiheessa)

Työnetsijärinki: Kuopion alueen välityömarkkinoilla on toiminnassa Työnetsijärinki, jossa on mukana työllistämishankkeita, välityömarkkinatoimijoita, Te-toimisto sekä Kuopion kaupungin työllistämispalvelut. Tuulta uralle -hankkeen työkokeilupaikat ilmoitetaan tiedoksi kaikille työnetsijäringin jäsenille, jotka omista asiakkaistaan etsivät hankkeeseen ohjautuvia nuoria. Tämä verkosto on ollut tehokas, sillä sama paikka tulee esimerkiksi Te-Toimiston asiantuntijalle tiedoksi ja hän löytää sen myös Te-toimiston järjestelmästä avoinna ja voi ohjata avoimiin työkokeilupaikkoihin. Muut verkoston jäsenet etsivät kyseisiin työkokeilupaikkoihin sellaisia nuoria, joille hanke on hyödyksi.

Kuopion kaupungin nuorisopalvelut: Hanke tarjoaa kaupungin nuorisotilojen työkokeilijoille ryhmä- ja yksilöohjausta ja antaa työpaikoille tukea nuorten ohjaamiseen. Hankkeen valmisteluvaiheessa ollaan tehty tiivistä yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa.

Kuopion varhaiskasvatuspalvelut/avoin päiväkotitoiminta Julkulassa: Hankkeen sijainti Julkulassa Toukolan avoimen päiväkodin sekä avoimen kerhon kanssa mahdollistaa työkokeilijoiden ohjauksen myös lastenohjaustehtävissä. Avoimen päiväkodin lastentarhanopettajien kanssa on keskusteltu, että heillä olisi mielenkiintoa ottaa työkokeilijoita mutta ohjaamiseen ei hektisen työn takia ole niin paljon aikaa. Alustava yhteistyö ohjauksesta ja työkokeilupaikkoijen lisäämisestä päiväkodille on tehty.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppisopimusopiskelijat, palkkatukihenkilöstö, opiskelijaharjoittelijat ja yhteistyökumppaneiden asiakkaat. Tulemme antamaan myös ohjausta palkkatuetulle henkilöstölle, jos työkokeilupaikassa on samanaikaisesti palkkatuetussa työsuhteessa kohderyhmän jäseniä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 654

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 855

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 789

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puijonsarventie 54

Postinumero: 70260

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomen Nuorisoseurat ry on noudattanut sukupuolineutraaleja periaatteita toiminnassaan. Asiakastietoja kerättiin muun muassa Leipää ja Kulttuuria -hankkeesta, jossa miehiä oli 36 ja naisia 43. Tuulta uralle -hankkeessa jatkamme sukupuolisen tasa-arvon periaatetta ja otamme hankkeeseen asiakkaita TE -toimistosta lähetetyssä ilmoittautumisjärjestyksessä. Te-toimisto soveltaa työkokeilijan ohjaamiseen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986), yhdenvertaisuuslakia (21/2014).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana koulutuksissa korostamme sukupuolten tasa-arvoa suomalaisessa työnelämässä. Liittyen sekä työnhakuun, valintatilanteisiin sekä työelämässä toimimiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite mutta toiminnassa ylläpidetään tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Kierrätys, vähäpaperinen toimisto/koulutukset,
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
-
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeessa luodaan aineettomia palvelumalleja. Kuten ohjauspalveluntuotantoa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 2
Koulutuksissa kimppakyydit, julkinen liikenne sekä hyötyliikunta työmatkoissa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankeen pääpaino on työttömien työnhakijoiden itsetunnon vahvistamisessa, työhyvinvoinnin lisääntymisessä, voimavarojen vahvistumisessa, työyhteisössä toimimisessa, osallisuudessa, kansalaistoimintaan kannustamisessa, koulutukseen tai työelämään tähtääminen. Työntekijän terveyteen liittyvä kouluttaminen, kuten terveellinen ruokavalio ja liikunta työkyvyn lisäämisessä, esteettömyys. Työkokeilupaikkojen työhyvinvoinnin edistäminen, työyhteisön tukeminen, työpaikkakiusaamisen minimointi, esteettömyys.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen hakijalla on yhdenvertaisuusperiaatteet strategiassa ja tätä sovelletaan kaikessa toiminnassa. Toiminnassa edistetään maahanmuuttajanuorten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sosiaalinen tasa-arvo on toiminnan keskiössä ja työkokeiluissa korostetaan työntekijöiden tasa-arvoa sukupuoleen, koulutukseen, työttömyyden kestoon, uskontoon, kansallisuuteen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Monikulttuurisuuden arvostaminen, tasa-arvo työelämässä
Kulttuuriympäristö 6 3
Työkokeilu toteutetaan pääsääntöisesti kulttuurisen nuorisotyön parissa. Toimipisteemme sijaitsee Puijon luonnonsuojelualueella Puijon metsästä suurin osa kuuluu EU:n Natura-ohjelmaan. Kannustamme asiakkaitamme kunnioittamaan kulttuuriympäristöämme.
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuulta uralle -hankkeen lähtökohtana oli vahvistaa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien sosiaalista osaamista ja työvoimapoliittisia valmiuksia työllistämällä heitä Työ -ja elinkeinopalvelun (myöhemmin TE-toimisto tai TE-palvelut ja Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut) määrittämien työkokeilun ja työelämäkokeilun kautta nuorisotyöhön, kulttuuriseen nuorisotyöhön sekä kulttuuriin liittyviin tehtäviin. Hankkeen pääasiallisena tehtävänä oli ohjata nuoria työkokeilujakson aikana työssä ja jatkopolkujen suunnittelussa sekä työnhaussa ja ammatinvalinnassa.
Hankkeen tavoitteena oli nuoren työttömän työnhakijan tukeminen ja valmennus ja sitä kautta työkykyisten ja motivoituneiden työnhakijoiden välittäminen avoimille työmarkkinoille. Tarkoituksena oli, että mahdollisimman moni saisi työkokeilupaikan kautta itsevarmuutta työelämään ja mahdollisesti myös työpaikan. Hankkeen yhtenä tärkeänä, ehkä jopa tärkeimpänä tavoitteena oli keskittyä erityisesti jokaiseen osallistuvaan nuoreen henkilökohtaisesti; nuoren jaksamiseen, tukemiseen ja voimaannuttamiseen uudessa työpaikassa.
Työkokeilu -ja työelämänkokeilupaikkoja tarjosi lopulta ainoastaan Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Savon aluetoimisto ja sen ylläpitämä Julkulan nuorisotila. Yhteistyötä kuitenkin muiden toimijoiden kanssa oli pitkin matkaa; Vehmasmäen nuorisoseurat ry:n ylläpitämällä Valoharjun nuorisoseuran talolla kävimme pitämässä asiakkaille Työn sankarit -koulutuspäivän. Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kanssa yhteistyö koostui Po1nt -kotisivukoulutuksesta ja vierailusta asiakkaiden kanssa etsivän nuorisotyön päämajaan Vinkkeliin.
Hankkeessa asiakkaita oli 35/40. Vaikka lopullinen määrä ei vastannut täysin ennakkotavoitetta, olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Tavoitteeseen emme päässeet, koska muutama asiakas oli meillä koko sallitun työkokeiluajan eli kuusi kuukautta, joten tämän takia viisi asiakaspaikkaa jäi hankkeessa vajaaksi.
Asiakaskunta koostui 19- 42 vuotiaista työttömistä, pitkäaikaistyöttömistä, alanvaihtajista ja kuntouttavassa työkokeilussa olleista. Lisänä otimme hankkeen asiakkaiksi myös opiskelijoita. Naisia hankkeessa oli 16 ja miehiä 19.
Hankkeessa saatiin aikaan laadukkaan ryhmävalmennukset ja yksilönohjaukset, joita tulemme hyödyntämään myös jatkossa mahdollisessa uudessa hankkeessa (Työstä taidetta – Nuorten ohjaus kulttuurisessa työssä). Ryhmävalmennukset järjestettiin pienryhmämuotoisesti, jonka takia asiakkaiden osallistuminen oli aktiivisempaa ja kouluttaja pystyi tarpeen mukaan huomioimaan jokaisen paremmin. Jokaiselle asiakkaalle järjestettiin riittävästi yksilönohjausta ja heille oli tarjolla päivittäistä tukea työpäivien ajan.
Hankkeesta poistuttuaan asiakkaista 7 on työttömänä, 9 on ryhtynyt työnhakuun, 11 on opiskelemassa/ koulutuksessa, 2 on työelämän ulkopuolella, 6 on työllistynyt (tai oppisopimuskoulutuksessa).
Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin/ kiitettävästi kun otetaan huomioon se, että asiakkaiden ohjaus ja motivointi kohti työelämää on ollut hankkeen tärkein tavoite.