Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20978

Hankkeen nimi: Kohti työtä 2.0

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Länsirannikon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2245018-4

Jakeluosoite: Satamakatu 19

Puhelinnumero: 026237100

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://www.winnova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Vaahtio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hanke- ja kansainvälisen toiminnan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.vaahtio(at)winnova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 4558279

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry/ Kankaanpään opisto, 0280690-5
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, 0203929-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohti työtä 2.0 -hankkeessa luodaan opiskelijoille positiivinen ja houkutteleva kuva tämänpäivän ja tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksista ja laajennetaan näkökulmaa erilaisista mahdollisista tulevaisuuden työympäristöistä ja -tehtävistä.Hankkeessa tuodaan uudenlaisia työkaluja ja elementtejä työelämäyhteistyöhön ja rakennetaan opinnollinen kokonaisuus, jota voi toteuttaa myös osittain ja integroimalla sen opintojen eri vaiheisiin. Kohti työtä 2.0. -hanke hakee näin uusia malleja koulutuksesta työelämään siirtymisen tukemiseksi ja koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Kohti työtä 2.0 -hankkeen perustana verkostopohjaisuus, jossa oppilaitos ja työelämä laajasti kantavat yhteisesti vastuuta nuorten sijoittumisesta työmarkkinoille. Hankkeen markkinointi- ja opintosisältöjen kehittämisessä hyödynnetään myös opiskelijoiden omia opintojen aikaisia tuotoksia ja töitä.
Hankkeen tavoitteena on verkostoida ammattiin valmistuvat nuoret kiinteästi työelämään jo opintojensa aikana. Uudenlaisilla työkaluilla ja rikastetulla työelämäyhteistyöllä parannetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Hankkeessa painotetaan ammatillisen toisen asteen, nuoren opiskelijan valmiuksien ja oman osaamisen esiin nostamisen uudenlaisia, työelämän 2.0 vaatimia malleja.

Hanke toteutetaan kolmen Satakunnan alueella toimivan ammatillisen II asteen koulutuksen järjestäjän yhteisenä hankkeena. Näin hanke kattaa koko maakunnan ja tavoittaa sen kaikki ammattiin opiskelevat nuoret ja nuorten työssäoppimispaikkoina toimivat yritykset ja yhteisöt.

Hankkeen toimenpiteinä kokeillaan erilaisia uusia tapoja työelämäyhteistyöhön ja luodaan positiivista kuvaa työelämästä yleensä (kampanjat, pop up -tapahtumat, työelämävierailut, roud table -tilaisuudet, toiminnalliset aktiviteetit, mobiilisovellus työharjoittelupaikkojen löytämiseksi ja työelämäyhteistyöhön).

Hankkeen tuloksena opiskelijoiden työelämätuntemus monipuolistuu ja paranee, työhön sijoittumisvalmiudet paranevat ja opiskelijan oman osaamisen esiintuomiseen saadaan uutta sisältöä ja painotusta. Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö monipuolistuu ja uudistuu, työelämä oppii tuntemaan opiskelijoiden maailmaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisen II asteen opiskelijat,työelämän edustajat, opettajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijoiden vanhemmat,työnantajat, oppilaitosjohto ja oppilaitoksen muu henkilöstö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 522 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 463

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Rauman, Porin

Kunnat: Ulvila, Nakkila, Pori, Rauma, Harjavalta, Kokemäki, Kankaanpää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 21

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 103

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 171

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke kannustaa mukaan tulevia opiskelijoita näkemään mahdollisuuksia ja tekemään perinteisistä sukupuolirooleista poikkeavia urapolkuja. Hankkeeseen osallistuvia koulutusaloja valittaessa pyritään huomioimaan olemassa oleva sukupuolijakauma siten, että osallistujissa olisi tasasuhtainen määrä tyttöjä/naisia ja poikia/miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuvia koulutusaloja valittaessa pyritään huomioimaan olemassa oleva sukupuolijakauma siten, että osallistujissa olisi tasasuhtainen määrä tyttöjä/naisia ja poikia/miehiä. Hankkeen aikana kannustetaan opiskelijoita näkemään tulevia työtehtävämahdollisuuksia perinteisten sukupuoliroolien kahletsimatta. Työelämän kanssa yhteistyössä tehtävien toimintojen aikana myös työelämän mielikuva tyttö/poika-opiskelijoiden valmiuksista voi muuttua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke kannustaa tekemään perinteisistä sukupuolirooleista poikkeavia urapolkuja. Hankkeeseen osallistuvia koulutusaloja valittaessa pyritään huomioimaan olemassa oleva sukupuolijakauma siten, että osallistujissa olisi tasasuhtainen määrä tyttöjä/naisia ja poikia/miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan siten, että huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan siten, että huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö. Hankkeen toimintatavoilla ja verkkopohjaisella yhteydenpidolla vähennetään ylimääräistä liikkumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan siten, että huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan siten, että huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Kestävä kehitys sekä kierrätys ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan siten, että huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö. Hankkeen toimintatavoilla ja verkkopohjaisella yhteydenpidolla vähennetään ylimääräistä liikkumista. Sähköisellä aineistolla vähennetään paperin kulutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan siten, että huomioidaan energialähteiden kestävä käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten sijoittumista alueen elinkeinoelämän tarjoaviin työtehtäviin ja edistää työelämän tarpeiden tuntemista jo opintojen aikana, jolloin voi paremmin suunnata omien valmiuksiensa kehittämistä tarvittavaan suuntaan. Pitkällä tähtäimellä työpaikkojen ja työvoiman tarjonnan kohtaanto paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Pääsääntöisesti hankkeen aikana aikaansaadut tuotokset ovat aineettomia tuotteita ja palveluita ml. APS -proto
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Yhteistyö työelämän ja sidosryhmien kanssa järjestetään hyödyntäen lähialueiden kontakteja tai yhteiskuljetuksia tarvittaessa. Suositaan hanketoimijoiden kesken verkkopohjaista työskentelyä ja etäkokouksia ja etätyöskentelyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Parempi usko omiin mahdollisuuksiin työllistyä ja sijoittua työelämän tehtäviin lisää omanarvon tuntoa ja hyvinvointia. Omien vahvuuksien tunteminen ja ammatti-identiteetin esiin nostaminen auttaa suoriutumaan opinnoista ja vähentämään osaltaan keskeyttämisuhkaa.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeeseen osallistuvia koulutusaloja valittaessa pyritään huomioimaan olemassa oleva sukupuolijakauma siten, että osallistujissa olisi tasasuhtainen määrä tyttöjä/naisia ja poikia/miehiä. Hankkeen aikana kannustetaan opiskelijoita näkemään tulevia työtehtävämahdollisuuksia perinteisten sukupuoliroolien kahletsimatta. Työelämän kanssa yhteistyössä tehtävien toimintojen aikana myös työelämän mielikuva tyttö/poika-opiskelijoiden valmiuksista voi muuttua.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke kattaa Satakunnan alueen ja kaikki 2. asteen koulutusta tarjoavat oppilaitokset. Riippumatta opiskelijoiden taustoista luodaan opiskelijoille näkymä työllistymisestä valitsemallaan alalla.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeen lähtökohtana on yhteistyö Satakunnan alueen työelämän ja oppilaitosten välillä, jolloin satakuntalainen kulttuuri ja työelämäkulttuurin piirteet tulevat esiin hankkeen toimenpiteissä ja niitä voidaan tarvittaessa myös erityisesti painottaa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeen toimenpiteet ja aineistot suunnitellaan siten, että huomioidaan ympäristön kestävä käyttö.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-