Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20982

Hankkeen nimi: Ohjaamo -palvelut Ylä-Savossa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 0400-827251

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Toivanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400792830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, 2265875-1
Iisalmen kaupunki, 9086071-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Valtakunnallinen Kohtaamo –hanke kerää tietoa alueellisilta Ohjaamoilta valtakunnallisten palveluiden kuvaamiseksi, johon tämän hankkeen kautta koostetaan myös alueellista tietoa. Ohjaamo –palvelut Ylä-Savossa -hankkeen tavoitteena on jalkauttaa valtakunnallisesti kootut Ohjaamo –palvelut yläsavolaisten nuorten käyttöön.

Ylä-Savossa Ohjaamon palvelumallia ovat tässä hankkeessa yhteistyössä sitoutuneet tekemään Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon Sote sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Näiden toimijoiden lisäksi yhteistyöverkostoon halutaan työpajat, kolmannen sektorin toimijoita, vapaaehtoistyötä tekeviä ja muita nuorten parissa toimivia tahoja. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden moniasiantuntijuusverkoston ohjaus ja tuki voivat sisältää monia eri vaiheita ja mm. sosiaalisen kuntoutuksen ja terveydenhoitajan palveluita tähdäten opinto- tai työllistymispolulle pääsyyn ja polulla pärjäämiseen. Ohjaamo –palvelut Ylä-Savossa –hankkeen keskeisenä toimena on asiakaskeskeisyys, huomioiden erityisesti aluekuntien Ohjaamo –palveluiden saatavuus. Hankkeessa testataan Chat-palvelua sekä Popup Ohjaamo –toimintaa aluekuntien Ohjaamo –palveluiden parantamiseksi. Ylä-Savon Ohjaamo kiinteä palvelupiste sijaitsee keskeisellä paikalla Iisalmen keskustassa. Hankkeen tuloksena nuoret saavat ja käyttävät ohjauspalveluita entistä monipuolisemmin ja matalammalla kynnyksellä käyttöönsä, huolimatta asuinpaikkakunnastaan tai muusta elämäntilanteestaan. Hankkeen tuloksena myös Ohjaamo –palveluiden tarjonta on juurtunut päivittäiseksi osaksi monialaista asiantuntijaverkostoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Ohjaamo -palveluiden asiakkaat eli alle 30-vuotiaat, matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalveluita tarvitsevat nuoret. Ohjaus- ja tukipalvelut kohdistuvat nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymiseen. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat valtakunnallisessa Ohjaus –palveluiden yhteistyöverkostossa määritetyt tahot:
- TE-toimisto
- Sosiaalityö tai sosiaaliohjaus
- Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
- Oppilaitokset (vähintään 2. aste)
- Nuorisotyöntekijä / työvalmentaja / palveluohjaaja tms. (nimikkeet vaihtelevat)
• Ohjaamon työntekijöillä on kiinteä yhteys toiminta-alueen kaikkien kuntien etsivään nuorisotyöhön
• Ohjaamon monialaiseen verkostoon kuuluvat ainakin seuraavat toimijat:
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä terveyspalvelut
- Työpajat sekä kuntouttavaa työtoimintaa ja tukityöllistämispaikkoja tarjoavat tahot (Toimi-säätiö, Iisalmen nuorisotuki ry, muut lähikuntien työpajatoimijat)
- Kela

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 070

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 163 716

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 120 102

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kiuruvesi, Vieremä, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ylä-Savon Ohjaamon toimitilat osoitteessa: Pohjolankatu 6 L 5

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ylä-Savon alueella on ikäryhmässä 15-29- vuotiaat miehiä enemmän kuin naisia. Samoin työttömänä työnhakijana on seutukunnassa enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ohjaamo -palvelut ovat tasa-arvoiset sukupuoleen katsomatta. Ohjaamo -palveluajatus on matalan kynnyksen palvelut. Ohjaamon asiakaskäyntien sukupuolijakaumaa seurataan hanke- ja ministeriötyön kautta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 6
Ohjaamo -toiminnan yksi tavoite on nuoren työllistyminen pitkällä tähtäimellä. Tämä tukee elinkeinoelämän kehittämistä saatavan työvoiman muodossa Ohjaamo -toiminnan näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Ohjaamo -palvelut ovat pitkälti asiakkaan ohjaustyötä eri palveluihin, joita tuottavat monet eri tahot. Palveluräätälöinti asiakastarpeen mukaan sekä palveluiden tuotteistaminen asiakaslähtöisesti, matalan kynnyksen palveluiksi ovat avainasemassa asiakastavoitettavuuden ja sitä kautta taloudelliseen kestävyyteen Ohjaamo-palvelutuotannossa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Haja-asutuksen Ohjaamo -palveluiden tuonti sinne missä asiakkaat ovat, sekä digitaalisten palvelumuotojen kehittäminen sekä tarjoaminen vähentämvät liikkumisen tarvetta. Ohjaamo -palvelupisteestä tavoittaa moniasiantuntijajoukon, jolloin kulkeminen eri toimipisteiden välillä on vähäistä asiakkaalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Nuorten hyvinvointi lisääntyy henkilökohtaisen ja nopean ohjauspalvelun kautta.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Matalan kynnyksen palvelut ovat tasavertaisesti saatavilla kaikille nuorille. Ohjaamossa on tarjolla myös erityispalveluja mm. maahanmuuttajataustaisille nuorille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Ohjaamojen toiminnan kehittämisessä kysytään palautetta nuorilta, joka lisää heidän osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä tukee vahvasti myös Ohjaamo -palveluiden käyttämisaktiviteettia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo –palvelut Ylä-Savossa hankkeen tavoitteena oli kehittää Ylä-Savon Ohjaamon palveluita asiakaslähtöisesti. Hankkeessa haettiin myös uusia palvelumalleja aluekuntien nuorten palvelemiseksi Chat- ja Popup- Ohjaamona.

Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin käytännössä erilaisia toimintamalleja ja työvälineitä nuorten asiakkaiden ohjaamiseen valtakunnallisen Ohjaamo –verkoston sekä Tessu-valmennuksen kautta. Ylä-Savon Ohjaamon palveluprosessi ja asiakkaan ohjautuminen palveluissa on kuvattu, samoin myös palveluiden järjestämisen Ohjaamo-vuosikello, jossa on kuvattu eri palveluntuottajien tarjoamat palvelut yhteen. Nämä tukevat hankkeen tavoitteiden mukaisesti Ohjaamo –palveluista tiedottamista asiakaslähtöisesti.

Ylä-Savon Ohjaamo –toiminnassa on kehitetty edelleen yhteistyöverkostoja. Uutena toimijana Ylä-Savon Ohjaamo -hankkeeseen tuli Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Helmikuussa 2018 toimijaverkostoon tuli myös työllisyyspalvelut, kun TE-palvelut saivat valtakunnallisen rahoituksen palveluiden tuottamiseen Ohjaamoissa. Hankkeen toteuttaminen tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneina sitoi toiminnan kehittämiseen, tutustutti toisen organisaation toimintaan sekä mahdollisti palveluiden yhteiskehittämisen. Ylä-Savon Ohjaamossa on myös haettu aktiivisesti toimintaan mukaan muita nuorten palveluita toteuttavia tahoja. Myös pienten kuntien palveluiden kehittämistarpeet on huomioitu kehittämistyössä tekemällä yhteistyötä aluekuntien nuorten palveluita tarjoavien tahojen kanssa esim. Popup Ohjaamo-toiminnassa.

Hankkeen sekä sen toimijaverkoston yhteinen tavoite on ollut vähentää nuorisotyöttömyyttä sekä saada nuori opinto- tai työllistymispolulle sekä tukea polulla etenemisessä. Hankkeen toimesta on kontaktoitu kohderyhmään kuuluvia nuoria sekä tiedotettu Ohjaamo –palveluista kohderyhmää nuoremmille tahoille sekä nuorten kanssa työtä tekeville. Näin on tehty tutuksi Ohjaamoa ja sen toimintaa myös lähitulevaisuuden asiakkaita varten. Yhteistyö eri tahojen välillä on tehokkain toimintatapa nuorisotyöttömyyden ehkäisyssä. Asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta ja kiitosta Ohjaamo –palveluista matalan kynnyksen palveluina.

Ylä-Savon Ohjaamo toimii Iisalmen keskustassa. Hankkeen päätyttyä osatoteuttajat ovat sitoutuneet jatkamaa Ohjaamo-toimintaa. Ohjaamo-toiminnasta vastaa Iisalmen kaupunki, ja palveluita tuottavat yhteistyössä Ylä-Savon Sote kuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto sekä TE-palvelut. Näiden toimijoiden lisäksi yhteistyötä tehdään myös eri työpajojen sekä kolmannen sektorin kanssa.