Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20984

Hankkeen nimi: Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä -kehittämishanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 050 310 9237

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Annemari Kallio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annemari.kallio(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404871574

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammatillinen koulutuksen reformin käyttöön oton (1.1.2018) myötä koulutus uudistuu siten, että se mahdollistaa osaamisen hankkimisen osaamistarpeiden, oppimisvalmiuksien ja elämäntilanteen suhteen erilaisille asiakkaille kullekin yksilölle parhaiten soveltuvalla tavalla. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa tehostetaan koulutusprosesseja ja lyhennetään koulutusaikoja henkilökohtaistamisella ja siihen sisältyvällä aiemmin esim. työpajoilla hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella. Osana reformia selkeytetään henkilökohtaistamiseen liittyviä prosesseja siten, että ne soveltuvat kaikille asiakasryhmille ja mahdollistavat yksilölliset opintopolut.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää Länsi-Lapin alueella ammatillisen koulutuksen ja työpajojen välistä yhteistyötä integroimalla työpajatoiminnan sisällöt osaksi ammatillisten koulutusohjelmien opetussuunnitelmia, jolloin työpajat muodostaisivat yhden kiinteän osan Ammattiopisto Lappian uudesta osaamiskeskus ja oppimiskenttä mallista. Mallin keskeisenä sisältönä olisivat työpajatoiminnan opinnollistaminen, seinättömän työpajan perustaminen, yksilöllisten opintopolkujen luo-minen ja nuorten kanssa tekemisissä olevien eri hallinnonalojen välisen yhteisen ohjausmallin ra-kentamisen selvittäminen.

Hankkeessa selvitetään Kansanopistojen ja työpajojen palvelujen yhdistämistä palvelemaan nuoria opiskelujen aloittamisessa sekä testata Ammattiopisto Lappian, Kansanopistojen ja työpajojen välistä toiminta- ja ohjausmallia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on perustaa Keminmaan kuntaan matalan kynnyksen työpaja.

Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen aikana työpajatoiminnan sisällöt opinnollistetaan ja integroidaan osaksi ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia siten, että työpajat muodostavat kiinteän osan Ammattiopisto Lappian oppimiskentästä. Työpaja- ja opetushenkilöstölle sekä yhteistyöorganisaatioiden toimijoille järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia toimintamallin juurruttamiseksi. Toimintaan kuuluu myös työpajojen ohjaus- ja valmennushenkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen sekä tutustumiskäyntien järjestäminen työpajoilta Ammattiopisto Lappian oppimiskenttiin ja päinvastoin.

Keminmaan kuntaan perustetaan matalan kynnyksen työpaja erityistä valmennusta ja ohjausta tarvitseville nuorille sekä seinätön työpaja Ammattiopisto Lappian toimesta nykyisten työpajojen rinnalle yhteistyössä yritysten kanssa täydentämään ja monipuolistamaan työpajojen tarjontaa.

Hankkeessa selvitetään kansanopistojen ja työpajojen toiminnallisia rajapintoja ja yhteistyörakenteita, jotka edesauttavat nuoren etenemistä koulutuspolulla. Nuorille räätälöityjen koulutuspolkujen avulla mallinnetaan ja testataan osaamiskeskus ja oppimiskenttä (Lappia 3.0) toimintamallia.

Hankkeen tulokset
Hankkeen tuloksena syntyy Ammattiopisto Lappian ja työpajojen välinen toiminta- ja ohjausmalli, jota on testattu Länsi-Lapin alueella. Ohjaus- ja valmennushenkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja opettajien perehdyttäminen työpajatoimintaan on pysyvää toimintaa. Hankkeen aikana on rakennettu yhteinen osaamiskeskus ja oppimiskenttä työpajojen, ammattiopiston, kansanopistojen ja työelämän välille, joissa työympäristöt on kartoitettu ammattitaitovaatimuksiin nähden. Keminmaan kuntaan on perustettu matalan kynnyksen työpaja ja Ammattiopisto Lappiaan seinätön työpaja.

Hankkeen aikana muodostetaan erilaisia koulutus- ja työllistymispolkuja: 1. Peruskoulusta työpajan kautta ammattioppilaitokseen, 2. Matalan kynnyksen työpajasta töihin tai ammattioppilaitokseen, 3. Työtön 15-29 –vuotias nuori työpajan kautta ammattioppilaitokseen tai töihin, 4. Opintonsa keskeyttänyt nuori työpajan kautta ammattioppilaitokseen, kansanopistoon tai töihin, 5. Ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori työpajan tai kansanopiston kautta ammattiopistoon, 6. Ammattioppilaitoksen opiskelija työssäoppimaan työpajalle, 7. Työelämästä työpajalle kartoittamaan uravaihtoehtoja, 8. Ammattioppilaitoksesta työelämään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat:

- Lappian opiskelijat (nuoret ja aikuiset), jotka ovat vaarassa keskeyttää opinnot tai joiden opinnot ovat pitkittyneet.
- Ilman opiskelupaikkaa jäävät nuoret.
- Opiskelija, joka on jäänyt ilman työssäoppimispaikkaa, ammatinvaihtoa hakeva nuori.
- Työtön tai pitkäaikaistyötön työnhakija työvoimatoimistossa.
- Syrjäytymisuhan alla olevat alle 30 -vuotiaat nuoret ja aikuiset.
- Alle 30 –vuotiaat maahanmuuttajanuoret
- Meri-Lapin alueella toimivien työpajojen lisäksi projektin toiminta-alueen kunnat, nuoriso-, sosiaali-, terveystoimi (sosiaalityöntekijät, kouluterveydenhoitajat, etsivä nuorisotyön etsi-vät) ja opetustoimi (opinto-ohjaajat, kuraattorit, opettajat), TE-toimistot, muut oppilaitok-set, yritykset ja työpaikkaohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:

- Yhdistykset, järjestöt sekä muut paikalliset ja valtakunnalliset nuorisotyön toimijat.
- Puolustusvoimat
- Poliisi
- ALU -koordinaattori

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 352 978

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 352 976

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 478 764

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 433 417

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Kemi-Tornion

Kunnat: Muonio, Pello, Keminmaa, Simo, Ylitornio, Tornio, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 222

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työpajatoimintaa on pidetty perinteisesti poikien juttuna. Tätä käsitystä vahvistavat Kemin kaupungin ja säätiöiden työpajoilta tehdyt kysselyt työpajalla käyvien sukupuolijakaumasta. Lisäksi Ammattiopisto Lappian eri koulutusaloilta eronneista opiskelijoista enemmistö on poikia. Alueelta puuttuu käsityö- ja taideteollisuusalaan liittyvä työpaja. Lisäksi esille on noussut alueella oleva tarve ns. Tyttöjen työpajan perustamisesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan siten, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan työpajoilla, oppilaitoksissa, kansanopistoissa ja työpaikoilla. Hankkeessa järjestetään opintopolkuihin ja koulutusvalintoihin liittyvää nuorten ohjausta eri aloillesukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään huomioimalla työpajoihin, opiskeluun tai töihin siirtyvien henkilöiden yhdenvertaisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Uuden toiminta- ja ohjausmallin avulla nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaa paranee mm. opintojen keskettämisien vähenemisellä. Lisäksi erilaiset opintopolut mahdollistavat opintojen myhemmän tunnistamisen ja tunnustamisen osaksi ammatillisen koulutuksen opintoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Koulutuspalvelluiden saatavuus paranee nuoren eläntilanteeseen kulloinkin parhaiten soveltuvassa ympäristössä ja parhaiten nuorelle soveltuvalla etenemistavalla (työpaja, kansanopisto, ammattioppilaitos, työelämä).
Tasa-arvon edistäminen 6 9
Hanke parantaa heikommassa asemassa erityisesti vailla koulutusta olevien 15-29 -vuotiaiden nuorten asemaa. Sukupuolten tasa-arvoa pyritään parantamaan sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella että sukupuolen mukaisen ammatillisen sekregaation vähentämisellä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Erilaisten opintopolkujen ja uuden toiminta- ja ohjausmallin avulla opiskelijat siirtyvät työelämään. Myös työelämästä käsin on mahdollista palata työpajoille ja/tai ammatillisiin opintoihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä –hankkeessa kehitettiin Länsi-Lapin verkostomainen toiminta- ja ohjausmalli ammatillisille oppilaitoksille, työpajoille, kansanopistoille ja näiden ympärillä toimivalla palvelu- ja ohjausverkostolle. Hankkeessa testattujen ja mallinnettujen yhteistyön ja ohjauksen tapojen kautta nuorten parissa työskentelevän ammattilaisverkoston yhteistyö tiivistyi ja syveni, mikä puolestaan edisti ja sujuvoitti nuorten koulutus- ja työllistymispolkuja. Nuorten polkuja pilotoitiin ja mallinnettiin hankkeen aikana ja niistä saatuja kokemuksia hyödynnettiin toiminta- ja ohjausmallin suunnittelussa.

Länsi-Lapin alueen työpajojen opinnollistaminen ja hankeaikaiset yhteistyötapahtumat liittivät työpajatoiminnan tiiviimmäksi osaksi ammatillisen koulutuksen oppimiskenttiä ja osaamiskeskuksia. Hankkeessa perustetut Keminmaan matalan kynnyksen työpaja sekä seinätön työpaja lisäsivät osaltaan Ammattiopisto Lappian ja Pohjantähti-opiston henkilöstön ymmärrystä sekä työpajatoiminnasta että nuorten palvelu- ja ohjausverkostosta. Verkostomaisen, moniammatillisen ohjauksen merkitys ammattiopistossa kasvoi hankkeen myötä, mikä osaltaan paransi hankkeen kohderyhmän mahdollisuuksia saada aikaisempaa yksilöllisemmät polut riippumatta siitä, minkä toimijan palvelujen parissa he olivat.

Hankeaikaan sisältyi kolme toimintaympäristön muutosta, jotka osaltaan vaikuttivat merkittävästi hankkeen suuntaan: 1) Ammatillisen koulutuksen uudistus vuonna 2018 mahdollisti ammatillisessa koulutuksessa aiempaa laajemman osaamisen hankkimisen erilaisissa oppimisympäristöissä. Näin ollen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nousivat merkittävään rooliin toimijoiden yhteistyön kehittämisessä. 2) Ohjaamo-brändin vahvistuminen hankeaikana synnytti myös Länsi-Lappiin yksi ovi, monta palvelua –toimintoja. Palvelurakenteet ovat siirtyneet nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla pitkälti Ohjaamojen ympärillä toimiviksi. 3) Hallituksen päätös oppivelvollisuusiän nostosta vuonna 2019 loi uudenlaisen insentiivin kehittää ammatillisen koulutuksen tuki- ja ohjauspalveluja. Työpajatyyppisen valmennuksen tarjoaminen ammatillisen oppilaitoksen sisällä nähdään yhtenä, validina vaihtoehtona sujuvoittaa oppivelvollisuusiän noston tuomien uusien opiskelijaryhmien polkuja.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat 1) Ammattiopisto Lappian putoamisvaarassa olevat opiskelijat sekä ne opiskelijat, joiden opinnot olivat pitkittyneet 2) Ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret 3) Ilman työelämässä oppimisen paikkaa jääneet opiskelijat 4) ammatinvaihtoa hakevat nuoret 5) työttömät tai pitkäaikaistyöttömät työnhakijat työvoimatoimistossa 6) Syrjäytymisuhan alla olevat alle 30-vuotiaat 7) Alle 30–vuotiaat maahanmuuttajanuoret 8) Länsi-Lapin työpajojen henkilökunta, kunnat, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, TE-toimistot, muut oppilaitokset, yritykset ja työpaikkaohjaajat.

Hankkeen toimenpiteinä 1) Tehtiin oppimisympäristön tunnistamisraportteja Ammattiopisto Lappian toiminta-alueen työpajoille. Toimenpide nivoi osaltaan työpajoja osaksi osaamiskeskus- ja oppimiskenttämallia. 2) Järjestettiin seminaari-, koulutus-, yhteistyön kehittämis- ja tutustumistilaisuuksia. 3) Perustettiin matalan kynnyksen työpaja Keminmaahan. 4) Perustettiin seinätön työpaja Ammattiopisto Lappian toimialueelle. 5) Selvitettiin ammattiopiston, kansanopistojen ja työpajojen yhteisen toiminnan mahdollisuuksia nuorten ohjauksessa kohti työtä ja koulutusta. 6) Mallinnettiin nuorten siirtymiä työ- tai opintopolkujen avulla.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajana Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry.