Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20985

Hankkeen nimi: Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Susanna Nuijanmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: susanna.nuijanmaa(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 869 0659

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen" -hankkeen tavoitteena on matkailuteiden ja kulttuuristen reittien kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja osaamisverkostojen kanssa. Kulttuurin ja luovien alojen toimijoita rohkaistaan yhteistyöhön matkailualan kanssa. Sisältöosaaminen sekä kulttuurisia ja luovia aloja yhdistävä palvelumuotoilu luovat uudenlaisia työmahdollisuuksia. Samalla kulttuurimatkailun sisältötuotanto rikastuu perustuen paikallisiin arvoihin ja osaamiseen.

Monialainen verkostoituminen ja ansaintalogiikan rakenteiden kehittäminen tukevat myös reittitoiminnan jatkuvuutta. Yhteinen valmennusprosessi tähtää kansallisten toimijoiden kouliintumiseen myös kansainväliseen toimintaan, esimerkiksi osallistumaan jäsenenä Euroopan neuvoston kulttuurireitteihin ja /tai hyödyntämään tässä toiminnassa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja osaamista. Erityistavoitteena on arkkitehtuuri- ja muotoilureittiin tähtäävän verkostoitumisen tukeminen.

Hanke toteuttaa neljä työpajaa ja yhden avoimen julkistamistilaisuuden laajemman kulttuurimatkailun toimijoita keräävän tapahtuman yhteydessä. Työpajoissa kehitetään kulttuurimatkailun sisältöjä ja työstetään sitä varten paikalliselle osaamiselle, luovan talouden hyödyntämiselle sekä matkailu- ja kulttuuriyrittäjyydelle yhteistä toiminta-alustaa. Niiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuu kulttuurialan ja kulttuurimatkailun toimijoita niin paikallistasoilta kuin kansallisista verkostoista ja organisaatioista.

Hankkeen tuloksena syntyvä reittitoiminnan opas jäsentää ja mallintaa ratkaisuja reittitoiminnan verkostoitumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviin haasteisiin. VERKKO-OPAS sijoitetaan visitfinland.fi -portaaliin Culture Finland – ja JAMK sivuille, kulmat.fi -sivustolle ja pdf /linkkiä jaetaan hankepartnereille ja kulttuurimatkailun kehittäjille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työpajojen ja oppaan varsinaisia kohderyhmiä ovat kulttuurimatkailureittitoimijat ja aluekehittäjät.

Myös valtionhallinnon ja aluetasojen kulttuurimatkailun kehittäjät sekä oppilaitokset opiskelijoineen ovat mukana toimintaverkostoissa.

Kulttuuri- ja matkailualan toimijoita, niin laitoksia, yhdistyksiä ja asaintuntijoita kuin yksityisiä yrityksiäkin, pyritään aktivoimaan laajemmin mukaan toimintaan ja sisältöjen kehittämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kansallinen kulttuurimatkailun määritelmä ottaa lähtökohdakseen kulttuurin laajan käsittämistavan. Sen mukaan kulttuurimatkailun voimavaroihin sisältyvät historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyyli, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa. Maisemat ja niiden luonto- ja kulttuuriperintöarvot ovat yksi Suomen matkailun vahvuustekijöistä. Suomen matkailustrategian 2020 mukaan Suomeen suuntautuvassa kulttuurimatkailussa painottuvat muun muassa paikalliset kulttuuriympäristöt, yksittäiset kulttuurikohteet ja reitit sekä alueelliset, omaleimaiset kulttuuripiirteet. Näiden vahvuuksien tuotteistaminen kulttuurimatkailun sisältöihin on kesken, eikä onnistu ilman paikallisten kulttuuritoimijoiden vahvaa osallistumista kehitystyöhön.

Monet verkostot voisivat toimia kulttuurimatkailureittitoiminnan asiantuntijoina. Aktiiviset taide- ja kulttuurialan asiantuntija-, edistämis- ja harrastejärjestöt voidaan myös lukea kulttuurimatkailun kehittämisen toimijaresursseihin. Niitä on kansallisellakin tasolla useita. Jo yksistään kulttuuriperinnön ja -ympäristön alalla löytyy parikymmentä valtakunnallista yhdistystä. Aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvät toimijakentät liittyvät ja täydentävät kulttuuri-ilmauksia, ja ovat keskeisiä kumppaneita kehittämistoimissa. Samoin luovien alojen osaaminen on olennainen edellytys kulttuurimatkailun kehittämiselle ja välttämätön kansainvälistymiseen. Tätä osaamista löytyy myös erilaisista verkostoista ja yrityksistä.

Hanketoiminta ja tuotettava opas pyrkivät tekemään näkyviksi näitä kulttuuritoiminnan alueita ja saamaan heitä mukaan. Arkkitehtuuri- ja muotoiluteeman verkostoituminen toimii pilottina.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 545

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 545

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 726

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 726

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 207

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Reittitoimijat on kartoitettu Culture Finlandin toimesta vuodesta 2014 lähtien. Toimijat ovat myös kokoontuneet muutamia kertoja. Aktiivinen toimijakenttä on siis tiedossa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta on avointa molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätäavoite on lisätä kulttuurimatkailun kulttuurisia sisältöjä ja tukea paikallistason kulttuurimatkailutoimijoiden osaamista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 5
Sellaisten kulttuurimatkailutoimintojen ja - palvelujen sisältöjen sekä yhteisten toimintaalustojen kehittäminen, jotka tukeutuvat paikalliseen osaamiseen ja resusrsseihin, luo uusia työllistymis- ja työllistämismahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Hanke kasvattaa osaamispohjaa, yhteistyöverkostoja sekä tunnistaa uusia sisältöjä ja toimintatapoja paikalliseen ja aluekehitykseen sekä kulttuurimatkailuun.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Vahvistaa kulttuurisia resusseja ja parantaa kulttuuri- ja matkailupalveluiden saavutettavuutta. Otta mukaan kehittämistoimiin paikallistoimijoita ja sisältöosaajia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Vahvistaa syrjäisempien alueiden kulttuuri- ja matkailutoimintaa ja työllisyyttä.
Kulttuuriympäristö 5 7
Tunnistaa ja kehittää menetelmiä kulttuuriympäristön ylläpitoon ja tuotteistamiseen.
Ympäristöosaaminen 2 3
Toiminnat vahvistavat ympäristön merkityssisältöjä ja liittävät ne paikallisyhteisön toimintaan ja aluekehitykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

”Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen" -hankkeen tavoitteena oli matkailuteiden ja kulttuuristen reittien kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kehittäminen yhteistyössä toimijoiden ja osaamisverkostojen kanssa. Tavoitteena oli myös rohkaista kulttuurin ja luovien alojen toimijoita yhteistyöhön matkailualan kanssa.

Hankkeessa järjestettiin kolme päivän kestävää työpajaa, yksi lyhyempi työpaja sekä yksi ylimääräinen työpaja Culture Finlandin Matkailun ja kulttuurin syke –tapahtuman yhteydessä. Lisäksi hankkeen lopussa järjestettiin tilaisuus yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Culture Finlandin kanssa. Tilaisuudessa julkaistiin hankkeen aikana työstetty Kulttuurimatkailureitti -opas.

Työpajat keräsivät yhteen kulttuurin ja matkailun toimijoita sekä paikallistasoilta että kansallisista verkostoista ja organisaatioista. Merkittävää oli, että työpajoihin osallistui tahoja, jotka aikaisemmin eivät olleet olleet mukana kulttuurimatkailureittitoiminnassa. Saadun palautteen ja yhteydenottojen perusteella asia kiinnostaa kovasti etenkin kulttuuritoimijoita.

Hankkeen tuloksena syntyi kulttuurimatkailureitti –opas, joka löytyy osoitteesta www.kulttuurimatkailureittiopas.fi. Opas on kehittyvä ja päivittyvä. Opas sijaitsee JAMK:n nettivisuilla ja se jaetaan linkkinä myös Business Finlandin (http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/tyokalut/) ja OKM:n sivuilla.