Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20986

Hankkeen nimi: Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2496992-4

Jakeluosoite: Kauppakatu 1

Puhelinnumero: 08 6155 41

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VILHU EERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluekehitysasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eero.vilhu(at)kainuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7100 861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun väestönkehitys on ollut negatiivista jo 60-luvulta lähtien. Maakunnan sisällä tapahtuva muuttoliike on suuntautunut pitkälti Kajaaniin. Maakunnasta poismuutto on ollut tasaista. Opiskelijoiden lähtö valmistumisen jälkeen muualle, maan muihin kasvukeskuksiin jatko-opiskelujen perässä tai uuden työpaikan saamisen jälkeen vie jatkuvasti työikäistä väestöä pois Kainuusta.

Kainuun elinkeinoelämä on toipumassa kautta Suomen vallinneesta varsin syvästä taantumasta. Tämä on näkynyt yritysten myönteisenä tahtotilana investointien käynnistämisessä sekä osaavan työvoiman hakemisessa palautuneisiin ja uusiin työpaikkoihin. Tietyillä toimialoilla Kainuussa, mm. metalliteollisuudessa ja metsäalalla, työvoimapula on akuutti (Transtech, Bittium). Samoin hiljattain saadut päätökset julkisten investointien käynnistämisessä (Kainua - Uusi Sairaala) sekä kaivannaisteollisuuden myönteiset uutiset rahoitusratkaisujen etenemisessä (Sotkamo Silver, Terrafame) edellyttävät ennakointia ja käytännön toimenpiteitä ammattitaitoisen työvoiman turvaamisessa yrityksiin.

Kokoluokaltaan merkittävät yritykset Kainuussa toteuttavat omia rekrytointiprosessjaan itsenäisesti ja aktivoivat työvoimaa omien tavoitteidensa ja resurssiensa kautta. Näitä toimenpiteitä tukemaan Kainuussa on toteutettu 2000-luvun aikana yksittäisiä osaavan työvoiman rekrytointia aktivoivia toimenpiteitä hankerahoituksen resurssein. Tämän lisäksi Kainuu -viestintää on johdonmukaisesti toteutettu Kainuun liiton koordinoimana. Kainuu Connection -prosessi on toteutettu vuodesta 2014 ammattiin valmistuvien nuorten - erityisesti Kainuu -lähtöisten nuorten paluumuuton aktivoimiseksi. Kainuu Connection -tapahtumia on toteutettu Helsingissä ja Oulussa (yliopistopaikkakunnat).

Vaikka mainituilla toimenpiteillä on saatu hyviä tuloksia aikaan, Kainuu tarvitsee toimintatapaan muutoksia, uusia innovatiivisia toteutustapoja, hyvien käytänteiden vahvistamista sekä erityisesti koordinointia eri tahoilla käytettävissä olevien resurssin yhdistämiseksi ja entistä tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.

Hankkeessa pidetään yhteyttä muualla opiskelevien kainuulaisten opiskelijoiden opiskelijajärjestöihin ja vastavalmistuneisiin työttömiin ja työttömyysuhan alla oleviin opiskelijajärjestöjen lisäksi mm. alumnitoiminnan kautta. Osaavan työvoiman rekrytointi -hankkeen tavoitteena on vastata kainuulaisten yritysten ja muiden organisaatioiden ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin tuottamalla uusi yhteistoimintatapa resurssien aiempaa paremmaksi hyödyntämiseksi, Kainuun houkuttavuuden lisäämiseksi ja kokonaispalvelun koordinoimiseksi paluumuuttajille. Hanke vastaa haasteisiin monin eri toimenpitein mm. avoimia työpaikkoja markkinoimalla ja piilotyöpaikkatarjonnasta tiedottamalla, kehittämällä kainuulaisten yritysten rekrytointiosaamista, muualla Suomessa opiskelevia kiinnittämällä opintojen aikana kesäharjoittelun ja opinnäytetöiden avulla Kainuun yrityksiin ja työnantajiin sekä Kainuussa opiskelevia ulkopaikkakuntalaisia ja kv-opiskelijoita houkuttelemalla integroitumaan maakuntaan. Rekrytointitapahtumia tullaan järjestämään lähinnä yliopistopaikkakunnilla. Koko hanke tähtää uudenlaiseen innovatiiviseen tapaan työskentelyssään ja koordinoi kaikkia toimijoita (opiskelijat, oppilaitokset, yritykset, kunnat, työnvälittäjät, kehittämisorganisaatiot) ja osapuolia yhteisen tavoitteen eteen toimimiseksi.

Maakuntauudistuksen valmistelussa hankkeen tehtävät pyritään yhteen sovittamaan kasvupalvelukokonaisuuteen ja uuden maakuntaviraston tehtäväkenttään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseksi hankkeen toimenpiteiden kohderyhmäksi katsotaan nuoret, jotka ovat opiskelujensa tai työtehtävien vuoksi muuttaneet aiemmin muuttaneet pois Kainuusta, ja olisivat oman tämän hetkisen tilanteensa puitteissa halukkaat muuttamaan takaisin Kainuuseen. Kohdehenkilöt ovat enimmäkseen nuoria, valmistumassa olevia tai juuri valmistuneita (työssä, työttömänä tai työttömyysuhan alaisina). Samoin kohderyhmänä ovat muualla Suomessa asuvat hyvän ammatillisen taustan omaavat henkilöt, jotka eivät ole täysin tai ollenkaan tietoisia Kainuun tarjoamista työmahdollisuuksista tai asumiseen liittyvistä mahdollisuuksista. Hankkeessa ovat kohteena myös ammatillisessa koulutuksessa Kainuussa opiskelevat, sillä akuutti työvoimapula mm. metallialalla, kaivostoiminnassa, matkailu- ja ravintola-aloilla ei ratkea pelkästään paluumuuttajilla.

Toinen keskeinen kohderyhmä ovat kainuulaiset yritykset. Työvoiman kohtaanto-ongelma ja suoranainen työvoimapula koskettaa jo lähes kaikkia toimialoja, ja hanke ei rajaakaan yhtään toimialaa pois. Pahimpina työvoimapulan aloina olevat metalliteollisuus, kaivostoiminta, matkailu ja sosiaali- ja terveydenhuoltosektori tulevat olemaan keskeisessä asemassa, mutta maakunnan yrityksiä sekä TE-toimiston ja yksityisen rekrytointifirmojen edustajia kuullaan ja niiden kanssa tehdään yhteistyötä laajasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kainuun kunnat tarvitsevat paluumuuttoa ja niillä on myös merkittävä rooli hankkeen toteutuksessa ajantasaisen tiedon tarjoamisessa hankkeen työntekijöille työ- ja asuinpaikkojen tilanteesta. Kunnat ovat osa hankkeen verkoston operatiivista toteutusta. Oppilaitoksilla, erityisesti 2. asteen ammatillista koulutusta tarjoavilla, on tärkeä tehtävä koulutuksen markkinoinnissa ja valmistuvien osalta harjoittelupaikkojen etsimisessä opintojen jälkeisen sijoittumisen kannalta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 368 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 350 132

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 460 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 437 665

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 125

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke hakee paluumuttajia ja auttaa yrityksiä rekrytointiongelmissa. Kohderyhmissä sukupuolella ei ole sinänsä merkitystä, vaan muutto ja työllistyminen ja yritysten avustaminen työvoimapulassa on kokonaisuudessaan merkityksellistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankesuunnitelmassa on huomioitu eri toimialat kohderyhminä. Esim. metalliteollisuus on hyvin miesvaltainen ala ja sosiaali- ja terveydenhuolto hyvin naisvaltainen ala ja molemmat ovat keskeisiä toimialoja, joihin hankkeen toimenpiteet kohdistuvat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole sukupuolten tasa-arvon edistämishanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Osaavan työvoiman saanti on yritysten ja siten paikallisen elinkeinorakenteen kannalta olennaisen tärkeää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa tuotetaan uusia palveluja yrityksille rekrytoimisen edistämiseksi ja Kainuun ulkopuolella asuville malleja kokonaisvaltaisen paluumuuttopalvelun rakentamiseen. Myös Kainuussa opiskelevien integroimisessa maakuntaan pyritään luomaan urapolkuja koulutuksesta työelämään.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Yritysten toimintaedellytysten paraneminen osaavan työvoiman varmistamisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke eli RekryKainuu -hanke käynnistettiin 1.6.2017 keskeisinä tavoitteinaan auttaa kainuulaisia yrityksiä työvoiman rekrytointiongelmissa sekä alueen työnantajien yhteistyön ja verkostoitumisen edistämiseksi. Lisäksi hankkeen perustehtäviin kuului Kainuun alueen kokonaisvaltaiseen markkinointiin osallistuminen tuomalla esiin alueen erinomaisia asumis-, perus- ja vapaa-ajan palveluita sekä harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen saavuttamien tulosten perusteella kehittämistarpeeseen onnistuttiin vastaamaan hyvin ja tavoitteet toteutuivat työnantajilta saatujen tietojen mukaan ennakkoarvioita paremmin. Hankkeen myötävaikutuksella on solmittu noin 200 työsopimusta. Eri tapahtumissa hankkeen edustajat tapasivat lähes 4000 henkilöä, joilla oli kiinnostusta Kainuun työmahdollisuuksiin. Hanke on toiminut 31.8.2019 saakka.

1. Rekrytointitapahtumat valtakunnallisesti
Esimerkkejä tapahtumista: Rekrytori Tampereella, WORK2019 Oulussa, Megatärskyt 2018 Kuopiossa ja Iisalmessa. Jyväskylän Rekry 2019 -tapahtumaan osallistuttiin yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun uuden tekoälyyn suuntautuvan insinöörikoulutusohjelman kanssa (IAMAI).
2. Hankkeen tavoitteena on ollut tavoittaa potentiaalisia paluumuuttajia, pidemmän uran omaavia osaajia, jotka olisivat kiinnostuneita muuttamaan Kainuuseen. Hanke on tavoittanut kohderyhmään kuuluvia mm. erilaisten harrastemessujen kautta.
Erämessut Riihimäellä, Kuopiossa ja Oulussa
Kainuussa vierailevien kesävieraiden tavoittaminen itse järjestettyjen tapahtumien myötä. RekryKainuu -hanke järjesti nelipäiväisen Rekrytupa pop-up-tapahtuman Kajaanissa heinäkuussa 2018 ja 2019. Päivien aikana tavoitettiin kahtena vuotena yhteensä n. 400 henkilöä.
Alueelliset ja laajemmat tapahtumat (esim. yhteistyö Kajaanin Markkinakadun, Sotkamon Jymyn superpesiksen, Kainuun Rastiviikon ja Paltamon Kuhakunkku-tapahtuman kanssa)
3. Tapahtumissa on tavoitettu nuoria, opiskelupaikkaa tai ensimmäistä työpaikkaa etsiviä, kesätöitä- ja harjoittelupaikkaa vailla olevia henkilöitä.
Esimerkkejä tapahtumista: Ohjaamo Nupan työelämätapahtuma Kajaanissa, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan järjestämä työelämätapahtuma Expeditus Novus, Rekrypisteet (Kao+iWall ja KAMK), Oulun yliopiston Pesti -työelämäpäivät, Itä-Suomen yliopiston rekrytapahtumat Joensuussa ja Kuopiossa, Suomen suurin korkeakouluopiskelijoiden rekrytointitapahtuma Contact Forum Helsingissä (mukana 10 eri organisaatiota) ja Pohjois-Karjalan ”Pestuupäivät”, Kainuun prikaatin varusmiestoimikuntapäivät vv. 2018-2019.

Tapahtumat työnantajille:
Aamukahvitilaisuudet Kainuun alueen työnantajille ja yrittäjille eri paikkakunnilla. Tilaisuuksissa kerrottiin RekryKainuu -hankkeen toiminnasta ja hankkeen tarjoamasta rekrytointituesta. Tilaisuuksien osalta tehtiin yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa (Esim. osatyökyisten työllistämistä edistävä OTE-maakunnassa -Polut kuntoon -hanke ja TE-palveluiden työkykykoordinaattori sekä Tolokusti Sotkamossa -hanke).
LinkedIn ja sosiaalinen media rekrytoinnissa (koulutus työnantajille ja myös työtä etsiville). Koulutus järjestettiin yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun Aikuiskoulutuspalvelujen ja Kainuun Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen -hankkeen kanssa. Kouluttajana toimi yksi Euroopan kokeneimmista LinkedIn-spesialisteista, Tom Laine.
Rekrytointivalmennusta työnantajille (syksy 2018 ja kevät 2019). Valmennukset (2) järjestettiin Sotkamossa ja Kajaanissa. Osallistujilla oli mahdollisuus myös työnantajakohtaiseen valmennukseen yhteisen osuuden jälkeen (de minimis). Tuloksellinen rekrytointi — Työntekijöiden tavoittaminen, valinta ja sitouttaminen –valmennukseen osallistui yhteensä 40 henkilöä 21 eri organisaatiosta.

Viestintä
Hanke on luonut alustoja esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin alueen työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista tiedottamiseksi ja Kainuu-mielikuvan rakentamiseksi. Hanke on myös ollut mukana toteuttamassa erilaisia lehtiartikkeleita ja haastatteluja. Rekrytointiin liittyvän viestinnän tukena on ollut myös innovatiivinen mobiiliaplikaatio Tuudo, jota käyttävät korkeakouluopiskelijat valtakunnallisesti. Applikaation profiilissa oli tietoa mm. Kainuun alueen harrastusmahdollisuuksista.
Hanke hyödynsi erilaisia sosiaalisen median kanavia, kuten esimerkiksi Facebook (tykkääjiä yli 800) ja Instagram (seuraajia yli 500). Facebookin yksittäisten työpaikkapostausten klikkausmäärä oli noin sadasta yli tuhanteen.

Hanke saavutti yli 30 mediaosumaa. Hankkeessa on hyödynnetty myös maksettua markkinointia mm. Helsingin Sanomissa. Mediaosumia saatiin mm. seuraavissa kanavissa: Maaseudun Tulevaisuus, Tamperelainen, Aamulehti, Lapin Kansa, YLE tv-uutiset (Pohjois-Suomi) ja verkkouutiset.
RekryKainuu-verkkosivut: Verkkosivuilla on julkaistu lähes 400 ilmoitusta avoimista työpaikoista, harjoittelupaikoista, kesätöistä ja muista työmahdollisuuksista. Tämän lisäksi verkkosivuilla on julkaistu tietoa erilaisista tapahtumista ja hankkeen aikana julkaistuista raporteista jne. Verkkosivujen kautta saa vinkkejä myös asumisesta ja muista arjen palveluista Kainuun alueella. Sivustolta löytyy myös kainuulaisia uratarinavideoita.
Tuudo (29.3.2018 -15.7.2019): Työnantajien oli mahdollista kokeilla Tuudoa RekryKainuu -hankkeen kautta. Tuudossa julkaistiin 112 ilmoitusta kesätöistä, harjoittelumahdollisuuksista ja työpaikoista. Ilmoituksia katsottiin sopimuskauden aikana 7800 kertaa. Yhdelle ilmoitukselle kertyi keskimäärin 70 näyttökertaa. Eniten katsottu ilmoitus keräsi 679 näyttöä. Tuudossa julkaistiin ilmoituksia mm. seuraavilta aloita: kasvatusala, tekniikka ja teollisuus, tietotekniikka ja kauppatieteet. Tuudo oli hyvä alusta lisätä korkeakouluopiskelijoiden tietoisuutta Kainuun alueesta, uramahdollisuuksista, vapaa-ajanvietosta ja rakentaa Kainuu-mielikuvaa valtakunnallisesti opiskelijoiden keskuudessa.

Hanke on pyrkinyt kehittämään innovatiivisia toimintamalleja. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. iWall-liikuntapelin hyödyntäminen tapahtumissa, Tuudo-mobiilisovelluksen käyttö, voimakas Facebookin ja Instagramin käyttö viestintäkanavana sekä toiminnat, joita ei aikaisemmin ole alueella ollut. Hanke järjesti kesinä 2018 ja 2019 Rekrytuvat Kajaanin kesätapahtumien yhteydessä sekä perusti Rekrypisteet Kainuun ammattiopistolle ja ammattikorkeakoululle. Näihin tapahtumiin osallistui laajasti yhteistyöverkoston toimijoita, eli työvoimahallinto, oppilaitokset sekä työvoimaa tarvitsevia yrityksiä, kuten Terrafame, Skoda Transtech, Sotkamo Silver ja Bittium. Edellä olevat yritykset ovat antamiensa tietojen mukaan myös saaneet täytettyä avoimia työpaikkojaan tapahtumien avulla.

Hanke pähkinänkuoressa:
Kainuun maakuntaohjelman osalta hanke toteuttaa osiota 1.3.2 Yhteistyön tiivistäminen työllisyyden ja työmarkkinoiden kehittämisessä.
Yhteisprojektin toteuttajina toimivat Kainuun liitto (päätoteuttaja) ja Kainuun Etu Oy (osatoteuttaja)
Nettokustannukset: 460 000 euroa (80 % ESR ja valtion rahoitus, 20% Kainuun liitto ja Kainuun Etu Oy)
Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaalisen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke
Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja: 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus)
Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat)
Hankkeen henkilöstö: Kokoaikainen projektipäällikkö (Kainuun liitto), kokoaikainen projektikoordinaattori (Kainuun Etu Oy)