Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20992

Hankkeen nimi: Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2017 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -kehittämishankkeen (S20953) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Vaalan työttömistä (~18 % työvoimasta, maakunnan korkein osuus) lähes puolet on pitkäaikaistyöttömiä. Osalla pitkäaikaistyöttömistä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevista toiminta- ja työkyky on heikko. On todennäköistä, että ilman heidän suunnitelmallista tukemistaan ja auttamistaan suuri osa heistä syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta. Vaalassa on vuosina 2012-2016 toiminut perinteinen työpaja, mutta on osoittautunut, että kehittämistyö täytyy suunnata seinättömään työpajamalliin. Näin ollen perinteinen työpajatoiminta nykyisessä muodossaan lakkaa ja siirtytään toimintaan, joka on yhdistelmä perinteistä työpajaa ja ns. seinätöntä pajaa. Kunta järjestää sopivat tilat tukikohdaksi, mistä koordinoidaan seinättömän pajan toimintaa ja missä voidaan tehdä pienimuotoista, kädentaitoa kehittävää toimintaa. Tukikohdassa toteutetaan monimuotoista yksilö- ja ryhmävalmennusta niille, joille sopivaa työpistettä ei löydy tai on todettavissa, että asiakas ensisijaisesti hyötyy ryhmävalmennuksesta. Muuten toimitaan seinättömästi useassa toimipisteessä kunnan eri yksiköissä ja muissa kohteissa. Tukikohdassa on myös hanketyöntekijöiden työskentelytilat.

Tavoitteena on, että Vaalaan luodaan uudenlainen työllisyyden hoidon toimintatapa, jonka avulla saadaan pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt mukaan toimintaan ja löydetään heille yksilölliset jatkopolut ottaen huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja toiminnalliset ominaisuudet. Toiminnassa hyödynnetään Vaalan paikallisia vahvuuksia: luontoa, lähipalveluja, yrityksiä ja kulttuuriympäristöä. Toimenpiteinä ovat työhönvalmennus, ryhmävalmennus, koulutus- ja viriketoiminta.

Kehittämishanke toteutetaan 01.04.2017-31.03.2020 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Vaalan kunta. Rinnakkaishanke on toiminnassa ajalla 02.05.2017-31.08.2019. Palkkatukijaksojen on päätyttävä viimeistään 31.05.2019 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 573

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 385

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Vaala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaalantie 14

Postinumero: 91700

Postitoimipaikka: Vaala

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-