Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20993

Hankkeen nimi: Kasvua digiosaamisella

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1934207-8

Jakeluosoite: Kiteentie 9-11 B

Puhelinnumero: 0505020367

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite: http://www.keti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Risto Hiltunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: risto.hiltunen(at)keti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503031313

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa edelleen yritysten toimintaympäristöä. Lähes puolet pk-yrityksistä arvioi digitalisaation vaikuttavan omaan toimintaansa ja toimialaansa merkittävästi lähitulevaisuudessa (EK 2015). Digitalisaation mahdollisuudet ja käyttöönottotavat ovat kuitenkin monille, etenkin pk-yrityksille hämärän peitossa. Kuinka Keski-Karjalassa toimivat pk-yritykset voisivat hyödyntää digitalisaatiota esimerkiksi yhteydenpidossa, myynninedistämisessä, markkinoinnissa ja tiedonhallinnassa?

Hankkeen tavoitteena on keskikarjalaisten, eritoten kaupan ja palvelualan, pk-yritysten digiosaamisen vahvistaminen ja uusien digitaalisten työkalujen käyttöönoton edistäminen erityisesti asiakaspalvelussa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Hankkeessa esitellään, testataan, koulutetaan käyttämään ja koekäytetään erilaisia digitaalisia työvälineitä. Testattavat ja koekäytettävät digitaaliset työvälineet valitaan perustuen yrityksiltä hankkeen alkuvaiheessa kartoitettaviin käytännön tarpeisiin. Hankkeessa pilotoidaan toteuttajan ja osallistujien kesken myös vähintään kahta yritysneuvonnan asiakaspalvelun digitaalista työvälinettä.

Hankkeen tuloksena osallistuvilla yrityksillä on käsitys omaan liiketoimintaansa soveltuvista digitaalisista työvälineistä ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Jokainen osallistuva yritys ottaa käyttöönsä vähintään yhden uuden digitaalisen ohjelmiston tai järjestelmän. Osallistuvista yrityksistä muodostuu verkosto, jossa kokemuksia ja tieto-taitoa jaetaan niin hankkeen aikana kuin sen päättymisen jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Keski-Karjalan alueella toimivien mikro- ja pienyritysten yrittäjät, omistajat ja henkilöstö, mukaan lukien hankkeen toteuttajataho. Koulutuksiin oletetaan osallistuvan myös esim. tulevia yrittäjiä tai osuuskuntien jäseniä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen toimenpiteet hyödyttävät varsinaisen kohderyhmän toimijoiden asiakkaita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 359

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 359

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 345

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 492

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi, Rääkkylä, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Digitaalisuus edistää kestävää käyttöä ja vähentää luonnonvarojen kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Digitaalisuus edistää kestävää käyttöä ja vähentää luonnonvarojen kulutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Sähköiset viestintävälineet vähentävät liikkumista ja kuljetusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Sähköiset järjestelmät auttavat optimoimaan materiaalivirrat.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeella vaikutetaan sekä suoraan että välillisesti alueen elinkeinoelämän yrittäjien osaamisen kasvuun, tehokkuuteen ja työhyvinvointiin sekä siten kilpailukykyyn.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeella vaikutetaan alueen elinkeinoelämän aineettomiin, osaamiseen perustuvien ja digitaalisesti tuotettavien tuotteiden ja palveluiden käytön kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Digitekniikka vähentää liikkumistarvetta ja tehostaa logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Sähköisten välineiden käyttö lisää yrityksen prosessien hallintaa ja tuottavuutta sekä osaamisen kehittäminen kanssa työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hanke on kaikille avoin. Hankkeen vaikutuksesta kohderyhmän digiosaamisen tasoerot pienenevät.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
uudenlaisten teknologioiden haltuunotto lisää mahdollisuutta ympäristötietoiseen toimintaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua digiosaamisella -hankkeessa toteutettiin ajalla 1.8.2017-31.10.2018 lähinnä keskikarjalaisten mikro- ja pienyritysten digiosaamista vahvistavia esittely-, testaus- ja koulutustilaisuuksia.
Yrityksiä heräteltiin tunnistamaan liiketoimintaprosessiensa kehittämistarpeet, hyödynnettävissä olevista erilaisista digitaalisista työvälineistä annettiin tietoa ja mahdollistettiin niiden testaus sekä koekäyttö. Yritysten tarpeisiin perustuen järjestettiin digiosaamista lisääviä koulutuksia.