Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20995

Hankkeen nimi: Asiakkaan Aika

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Vähäkuopus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuntiopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.vahakuopus(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 726 6812

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin Yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Asiakkaan aika – hankkeen lähtökohtana on se, että positiivinen asiakaskokemus on liiketoiminnan tuottavuuden, työhyvinvoinnin, brändin, markkinoinnin ja myynnin tärkein työkalu.

Hanke ottaa fokukseensa ja pilottikohteeksi Rovaniemellä sijaitsevan Joulupukin Pajakylän, joka pitää sisällään lukuisia pieniä palvelu- ja matkailualan toimijoita rajatulla alueella. Mukaan hankkeeseen tulevat myös koko matkaketjun toimijat eli linja-autoyritykset ja tilausautopalvelut, jotka huolehtivat matkailijoiden kuljetuksista Pajakylään ja vaikuttavat omalla toiminnallaan matkailijan asiakaskokemuksen syntymiseen.

Asiakkaan aika -hanke

• Kasvattaa Joulupukin Pajakylässä sijaitsevien pk-palveluyritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä parantamalla yrittäjien ja yritysten henkilöstön työhyvinvointia.

• Vaikuttaa Joulupukin Pajakylän tuottamaan asiakaskokemukseen ja vahvistaa positiivista tapahtumaketjua: Lisääntynyt työhyvinvointi -> Kehittynyt asiakaskokemus -> Lisääntynyt tuottavuus

• Kehittää vertaisoppimisen, osallistumisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia jotka luovat uusia tapoja organisoida yrittäjien työtä. Tämä antaa edellytyksiä yhteisölliselle vahvuudelle, joka saa sijaa kilpailuasetelman rinnalla.

Parhaimmillaan Joulupukin Pajakylän toimijoiden on mahdollisuus muodostaa yhteinen klusteri; verkostoitua ja vertaisoppia toisiltaan ja tehdä fyysisestä läheisyydestään keskinäisen kilpailuasetelman sijasta suuri, tuottavuutta ja vetovoimaa lisäävä ja kehittävä vahvuus. Tämä tavoite on kyseisen keskittymän toimijoilla tässä vaiheessa vielä tulevaisuudessa siintävä haaste, jonka ennakointiin ja hallintaan hankkeella pyritään vastaamaan.

Hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämisen menetelmin jaettua asiakasymmärrystä, erityisesti kasvattamalla vuoropuhelua yritysten välillä ja tuomalla mukaan asiantuntemusta eri alan osaajilta (Lapin AMK, LaY, konsultoitavat asiantuntijat osana työpajoja). Tämä on erityisen merkityksellistä juuri nyt, kun Joulupukin Pajakylän palveluntarjonta on muutoksessa uuden iglukylän valmistuessa Pajakylään ja kasvattaen täten turistivirtaa entisestään. Toinen merkityksellinen asia hankkeen ajankohtaisuuden kannalta on matkailijoiden muuttuva profiili Lapissa, sillä erityisesti aasialaiset matkailijat ovat Lapissa yhä kasvava matkailijaryhmä, joiden erityistarpeiden tunnistaminen on alueen palvelutoimijoille elintärkeää tulevaisuuden menestykselle. Tähän uuteen, mielenkiintoiseen haasteeseen vastaaminen on yrityksille helpompaa yhdessä kuin yksittäisinä, toisistaan eriytyneinä toimijoina.

Kaksivuotinen hanke sijoittuu ajalle 1.5.2017–30.4.2019. Aikataulu on määritetty keskusteluissa Pajakylän toimijoiden kanssa. ja se noudattaa matkailusesonkeja. Hankkeen toteutuksessa ovat keskeisiä työskentelytapoja kokeileva (yhteiskehittäminen, konkreettinen tekeminen) toimintatutkimus ja yhteistoiminnalliset työpajat. Asiakaskokemuksen tutkimisessa sovelletaan palvelumuotoilulle tyypillisiä menetelmiä, joissa korostuu käyttäjälähtöisyys ja palvelun kehittäminen käyttäjän näkökulmasta. Palvelumuotoilun lisäksi asiakaskokemuksen tutkimisessa käytetään NPS (Net Promoter Score), CES (Customer Effort Score) ja WOMI (Word–of-Mouth-Index) – tyyppisiä menetelmiä. Asiakaskokemusta tutkitaan palvelutuokioista koostuvana palvelupolkuna. Perinteisten käyttäjä-, työntekijä- tukiprosessi- ja kontaktipistetasojen rinnalle tuodaan digitaalisuusaste ja tarkastellaan yksittäisten palvelutuokioiden digitaalisuuden kautta koko palvelun digitaalisia mahdollisuuksia. Hanke jakautuu viiteen työpakettiin, jotka esitellään seuraavaksi.

Hanketta hallinnoi Lapin AMK. Hanke jakautuu viiteen työpakettiin, joista lyhyt kuvaus ohessa:

1) Yritysten nykytilan kartoitus ja yritysten sitouttaminen

Tämä työpaketti luo pohjan hankkeen seuraaville vaiheille kartoittamalla Joulupukin Pajakylässä sijaitsevien yritysten työhyvinvoinnin ja asiakaskokemuksen nykytilanteen kehittämiskohteineen ja tulevaisuuden kehitystarpeineen. Jotta yrityksien tuottavuus voi parantua, on tärkeää tuntea nykytilanne. Haastattelujen ja selvitysten pohjalta projektin toimijat kartoittavat ja analysoivat sekä 1) yritysten tämänhetkisen tilanteen sekä yksilöllisen aseman Pajakylässä kehityskohteineen että 2) kokemuksia yhteistoimijuudesta muiden alueella sijaitsevien yritysten kanssa ja toiveista/haasteista mahdolliselle tulevaisuuden yhteistyölle. Haastattelut pitävät sisällään oman osionsa niin matkailupalveluiden digitalisaatiosta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista kuin myös työhyvinvoinnin tasosta. Työpaketin aikana saatu data antaa kokonaiskuvan Joulupukin Pajakylän yrityksien ja toimijoiden nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Lisäksi työpaketin aikana suoritetaan yritysten lopullinen sitouttamistyö eli hankitaan seuraaviin toimenpiteisiin osallistuvat yritykset ja toimijat. Sitoutuminen toteutetaan ottamalla yritykset mukaan tarkemmin hankkeen toteuttamisen suunnitteluun ja tiedottamalla hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä. Sitoutuneiden yritysten parista kootaan 3-5 hengen kokoinen arviointityöryhmä, joka antaa hankkeen aikana palautetta työpaja- ja toteutussuunnitelmista. Arviointityöryhmä osallistuu hankkeen toiminnan suunnitteluun, jolla varmistetaan elinkeinoelämän ja kohderyhmän näkökulmien ja tarpeiden huomioiminen.

Työpaketin ajankohta: 01.5.2017–31.10.2017. Työpaketit voidaan toteuttaa osittain päällekkäin – toteutuksessa on huomioitava yrittäjien aikataulut ja sesongit.

2) Työhyvinvointi ja asiakaskokemus tuottavuuden perustana

Tämä työpaketti keskittyy asiakkaaseen ja asiakaskokemuksen ymmärtämiseen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin perustana. Työpaketti toteutetaan Joulupukin Pajakylässä asiakashaastatteluin ja havainnoimalla sitä, millainen on nykyisen palvelutarjonnan muodostama kokonaisuus asiakkaan kokemana. Saadun aineiston perusteella luodaan visuaalinen, palvelutuokioista koostuva palvelupolku Pajakylälle sekä yksilöllisesti hankkeeseen sitoutuneille yrityksille. Koko Pajakylää koskeva palvelupolku tullaan mallintamaan Service Blueprint- työkalua hyödyntäen, joka mallintaa nykytilanteen ja asiakaskokemuksen eri tasoineen, huomioiden palveluiden digitaalisen ulottuvuuden, samalla tarkastellen yksittäisten palvelutuokioiden digitaalisuuden kautta koko palvelun digitaalisia mahdollisuuksia. Työkalu toimii myös kehittämistyökaluna ja se kulkee mukana koko hankkeen ajan. Tätä kautta hankkeen vaikuttavuutta voidaan myös arvioida. Yrityskohtaiset palvelupolut rakennetaan yhdessä hankkeeseen sitoutuvien yritysten kanssa yrityskohtaisissa tapaamisissa, joihin osallistetaan myös yritysten henkilökuntaa mukaan. Erityisnäkökulmana palvelupolun rakentamisessa otetaan huomioon ne kohdat, joissa työntekijöiden hyvinvointi tai sen puutteellisuudet vaikuttavat eniten palvelupolun pisteisiin ja asiakaskokemuksen muodostumiseen.

Lisäksi sitoutuneiden yritysten parissa toteutetaan työhyvinvointimittaus. Lapin yliopistolla on aiheesta valtakunnallisesti tunnustettua tutkimus- ja kehittämisosaamista, joten päävastuu työhyvinvointimittauksen suorittamisesta ja analysoimisesta on Lapin yliopistolla. (Myöhemmin työpaketissa 5 suoritetaan loppukysely, jolla arvioidaan hankkeen toimenpiteiden vaikutusta yritysten työhyvinvointiin).

Työpaketti 2 on luonteeltaan toiminnallinen ja se sisältää yrityskohtaisia vierailuja ja tapaamisia. Lisäksi tarjotaan Pajakylän yrityksille ja niiden työntekijöille yhteistä koulutusta asiakaskokemuksesta, yhteishengestä, yhteistoiminnasta ja työhyvinvoinnista. Koulutustilaisuudet ovat yhteisiä ja kaikille Pajakylän toimijoille avointa.

Työpaketin ajankohta: 01.11.2017–30.03.2018


3) Matkailuyrittäjien ja –työntekijöiden yhteistoiminnalliset työpajat

Työpaketti 3 on hankkeen yhteistoiminnallinen vaihe, jossa Joulupukin Pajakylässä sijaitsevien, hankkeen eri vaiheisiin sitoutuneiden ja osallistuneiden, yritysten kanssa toteutetaan palvelumuotoilun työkaluja sisältävät työpajat (yhteensä 3 kpl). Työpajoissa jatketaan työpaketti 2:ssa tehtyä työtä ja osallistetaan yritykset oman toimintansa asiantuntijoina kehittämään tulevaisuuden palvelupolkuja ja sitä kautta yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Palvelupolkujen kehittämistyötä ja mallinnuksia tehdään myös työpajojen välissä, hankkeeseen sitoutuneiden yritysten aikataulujen mukaisesti. Itse työpajoissa voidaan hyödyntää mm. mystery shopping-menetelmää, jossa yritysten edustajat vierailevat asiakkaiden tavoin toistensa yrityksissä ja tekevät havaintoja, joita jaetaan työpajoissa. Näiden kokemusten perusteella yritykset rakentavat työpajoissa toimialakohtaisia Service Blueprint- malleja, jotka tulevat olemaan osana myös koko Pajakylän asiakaskokemuksen kattavassa, isossa Service Blueprint- mallissa.

Työpaketti pitää sisällään kolme eri työpajaa, joihin kutsutaan tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita esim. digitaalisen asiakaskokemuksen, palvelumuotoilun ja/tai työhyvinvoinnin osalta. Työpaketti pitää sisällään työpajojen käytännön suunnittelun ja toteutuksen. Työpajat sijoittuvat vuoden 2018 keväälle ja alkusyksyyn, kun Pajakylän yrityksillä on meneillään rauhallisempi kausi liiketoiminnassaan.

Työpaketin ajankohta: 01.01.2018–30.9.2018.


4) Hankkeen toimenpiteiden vaikutus Joulupukin Pajakylässä

Työpaketissa 4 keskitytään hankkeen toimenpiteiden vaikutuksiin yritysten työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Työpaketin aikana Pajakylän palvelupolkua ja asiakaskokemusta tarkastellaan hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Työpaketin loppupuolella myös työhyvinvointikysely saatetaan loppuun Yliopiston toimesta. Sitoutuneiden yritysten palvelupolut viimeistellään yrityskohtaisissa tapaamisissa, joihin osallistetaan myös yritysten henkilökunta mukaan. Pajakylän yhteinen Service Blueprint- malli sekä toimialakohtaiset, yhteiset mallit viimeistellään Pajakylän toimijoille järjestettävässä yhteisessä työpajassa. Viimeistelyssä huomioidaan asiakaskokemus, työhyvinvointikyselyn tulokset sekä palvelun liiketoiminnallinen puoli (Service Logic Business Model Canvas- työkalu, www.customers.world). Aiemmissa työpaketeissa on keskitytty asiakaskokemukseen ja asiakkaaseen, tässä työpaketissa laajennetaan näkökulmaa ja keskitytään siihen, miten hankkeen aikana kehitetyt ratkaisut viedään käytäntöön ja kassavirraksi.

Työpaketin ajankohta: 01.10.2018–28.01.2019.


5) Hankkeen tulosten levitys ja hyvien käytänteiden jakaminen

Työpaketti numero 5 on viimeinen hankkeen työpaketti, jonka aikana hankkeen vaikutukset ja tulokset julkistetaan ja hankkeessa hyväksi todetut käytänteet jaetaan julkaisuissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Kohderyhmälle järjestetään yhteinen päätöstilaisuus, joka luo yhteishenkeä ja kannustaa toimijoita jatkamaan yhteiskehittämistä hankkeen jälkeen. Hankkeeseen sitoutuneet yritykset saavat työhyvinvointimittausten tulokset omaan käyttöönsä, muuten tulokset kerrotaan suurelle yleisölle niin, ettei yrityksiä voi niistä millään tavalla erotella. Lisäksi työpaketin aikana tuotetaan hankkeen loppujulkaisuna ”Työhyvinvointi palvelupolun kriittisten pisteiden keskiössä”- opas (työnimi), joka on yrityksille suunnattu julkaisu.

Työpaketin ajankohta: 01.02.2019–30.04.2019.

Työpakettien päävastuullisuus jaetaan toteuttajien asiantuntijuuden mukaisesti hankkeen sisäisellä työnjaolla.


Asiakkaan aika -hankkeen ensisijaisena tuloksena on Joulupukin Pajakylän matkailuyritysten parantunut työhyvinvointi ja tuottavuus. Työhyvinvointia parannetaan osallistamalla yritysten työntekijät yhteiskehittämisen menetelmillä tehtävään kehitystyöhön. Parantuneen työhyvinvoinnin tuloksena asiakaskokemus paranee ja se vaikuttaa suoraan yritysten tuottavuuteen. Yhteiskehittäminen auttaa yrityksiä ja yrittäjiä sopeutumaan palvelu-ja matkailualan muutoksiin, joita on esimerkiksi Lapissa muuttuva matkustajaprofiili. Hanke kasvattaa ymmärrystä palvelu- ja matkailualan yritysten yhteisöllisyyden merkityksestä ja lisää potentiaalia yhteistyöhön yhteisen toiminnan ja yhdessä suunnitellun asiakaskokemuksen myötä.

Hanke tuottaa tietoa Joulupukin Pajakylän palveluntarjontaa hyödyntävän asiakkaan palvelunpolun (customer journey) rakenteesta ja eri vaiheiden asiakaskokemuksien syntymisestä kussakin pilottiyrityksessä, joka on hyödynnettävissä laajemmin palvelu- ja matkailualan toimijoille. Hanke kasvattaa myös tärkeää tietoisuutta asiakaskokemuksien nykyisestä digitaalisuusasteesta ja mahdollisuuksista kasvattaa sitä, sekä antaa ratkaisuehdotuksia digitaalisuuden ja esimerkiksi massadatan hyödyntämiseen erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa.

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä matkailualalla laajemmin, ja myös muiden alojen pienten yritysten muodostamissa palveluntarjontakokonaisuuksissa (kauppakeskukset).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Joulupukin Pajakylässä sijaitsevat yritykset ja pilottialueen lähikuljetuspalvelut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin korkeakouluopiskelijat, Napapiirillä operoivat yritykset, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Napapiirillä
asioivat asiakkaat/matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 229 287

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 208 351

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 286 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 260 440

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Joulupukin Pajakylä

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi. Jo hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa on kohderyhmien tilannetta pohdittu sukupuolinäkökulmasta. Analyysin perusteella toimenpiteiden kohdistaminen toteutetaan siten, että molemmat sukupuolet osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota siihen, että molempien sukupuolen edustajia osallistuu niihin tasa-arvoisesti ja esimerkiksi työhyvinvoinnin parantamisessa toimintaa valtavirtaistetaan. Hankkeen hyödyt ovat yhtäläiset sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteissä sukupuolinäkökulma tullaan ottamaan huomioon ja hanketta toteutetaan tasa-arvon periaatteet huomioiden.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Toimintaympäristöanalyysin pohjalta voidaan jo sanoa, että Pajakylän alueella on kehitettävää ekologisen kestävyyden osalta. Hankkeen toimenpiteiden kautta esille tulee todennäköisesti nousemaan kehityskohtia luonnonvarojen käytön kestävyydestä, jolloin muun muassa sen kehittämiseen yritykset voivat panostaa hankkeen aikana ja vaikutus tulee olemaan välitön ja välillinen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Toimintaympäristöanalyysin pohjalta voidaan jo sanoa, että Pajakylän alueella on kehitettävää ekologisen kestävyyden osalta. Hankkeen toimenpiteiden kautta esille voi todennäköisesti nousta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen Pajakylässä, jolloin muun muassa siihen yritykset voivat panostaa hankkeen aikana ja vaikutus tulee olemaan välitön ja välillinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Toimintaympäristöanalyysin pohjalta voidaan jo sanoa, että Pajakylän alueella on kehitettävää ekologisen kestävyyden osalta. Hankkeen toimenpiteiden kautta esille tulee todennäköisesti nousemaan kehityskohtia kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisen kannalta, jolloin muun muassa sen kehittämiseen yritykset voivat panostaa hankkeen aikana ja vaikutus tulee olemaan välitön ja välillinen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Toimintaympäristöanalyysin pohjalta voidaan jo sanoa, että Pajakylän alueella on kehitettävää ekologisen kestävyyden osalta. Hankkeen toimenpiteiden kautta esille tulee todennäköisesti nousemaan kehityskohtia maaperän, ilman ja pinta- ja pohjavesien käyttöön liittyen. Tällöin käytön kehittämiseen yritykset voivat panostaa hankkeen aikana ja vaikutus tulee olemaan välitön ja välillinen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Rovaniemellä sijaitsee Natura 2000- ohjelmaan kuuluvia alueita ja mikäli hankkeessa mukana olevat yritykset toimivat näiden alueiden läheisyydessä, voidaan siihen kiinnittää huomiota hankkeen toimenpiteissä ja yritysten toiminnan kehittämisessä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Toimintaympäristöanalyysin pohjalta voidaan jo sanoa, että Pajakylän alueella on kehitettävää jätteiden osalta. Hankkeen toimenpiteiden kautta esille tulee todennäköisesti nousemaan jätteiden vähentäminen Pajakylässä, jolloin muun muassa siihen tullaan panostamaan hankkeen aikana ja vaikutus tulee olemaan välitön ja välillinen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Hankkeen toimenpiteissä ja yritysten kehittämistyössä voidaan panostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja tätä kautta Pajakylän kollektiiviseen kehittämiseen aiheen tiimoilta, mikäli tämä nousee kehityskohdaksi Pajakylää ja asiakaskokemusta tarkastellessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeen toimenpiteissä nähdään Pajakylän elinkeinorakenne ja sen vahvuudet ja heikkoudet. Tämän kautta elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen voidaan panostaa entistä enemmän hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nimenomaan aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Pajakylässä. Yhteiskehittämisen malli on tarkoitus jättää pysyväksi toimintamalliksi Pajakylän alueelle, josta se voi hyvien kokemuksien kautta levitä muille matkailutoimijoille ja muillekin toimialoille Lapin alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa on mukana myös paikallisliikenteen yrityksiä, jolloin matkailijoiden liikuttamiseen ja Pajakylän muuhun logistiikkaan ja sen ympäristöystävällisyyteen voidaan hankkeessa hakea kehitystä toimenpiteiden kautta. Moni turisti nykyään pitää arvossaan vihreitä arvoja, tämän noustessa esille aiheen kehittymiseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Pajakylän yritysten työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi hankkeen tärkeimpiä päätoimenpiteitä ja sen on tarkoitus nousta yrityksien tärkeäksi huomion kohteeksi hankkeen aikana ja sen jälkeen.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Tasa-arvon edistäminen Pajakylässä tulee huomioida eritoten kulttuuristen tekijöiden kautta, koska sesonkityöntekijät tulevat yleensä monelta eri maantieteellisiltä alueilta. Yhteiskehittämisen kautta yritysten tasa-arvoasioita pyritään kehittämään hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Sesonkityöntekijät tulevat yleensä monelta eri maantieteellisiltä alueilta Pajakylään töihin. Yhteiskehittämisen kautta yritysten kulttuurista yhdenvertaisuutta pyritään kehittämään hankkeen toimenpiteissä.
Kulttuuriympäristö 3 3
Pajakylän, Rovaniemen ja koko Lapin kulttuuriperimä ja -ympäristö näkyvät matkailualalla voimakkaasti. Asiakaskokemuksen tarkastelun ja kehittämisen kautta kulttuuriperimää ja -ympäristöä voidaan tuoda esille entistä voimakkaammin, mikäli asiakkaat tätä toivovat ja haluavat.
Ympäristöosaaminen 3 3
Pajakylän alueella on kehitettävää ympäristön käytön osalta, toimintaympäristöanalyysissa esille tulleiden kohtien mukaan. Hankkeessa mukana oleville yrityksille ympäristöosaaminen voi nousta esille kehityskohtana, johon yritykset voivat panostaa kun nämä kehittämisen kohteet ovat tiedossa asiakkaiden kokemuksien pohjalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin matkailun kasvu on ollut voimakasta, ja Napapiirillä sijaitseva Joulupukin kylä on kehittynyt nopeasti päiväkäyntikohteesta kansainväliseksi, ympärivuotiseksi matkailukohteeksi. Joulupukin kylässä vierailee vuosittain puoli miljoonaa matkailijaa, alueen majoituskapasiteetti on noin tuhat vuodepaikkaa, ja sen kollektiivinen liikevaihto noin 40 miljoonaa euroa (Nikander, 2019). Alueella toimivien yritysten määrä elää koko ajan, hankkeen aikana alue muodostui noin 40:stä erilaisesta, mikro - ja pk-yrityksistä, joista jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan matkailijan asiakaskokemuksen syntymiseen. Asiakas kokee Joulupukin kylän yhtenä matkakohteena eikä hahmota sen muodostuvan lukuisista, itsenäisten yrittäjien ryhmittymästä. Joulupukin kylän yhtenäisen asiakaskokemuksen muodostumisessa jokaisella alueella toimivalla yrityksellä on oma merkittävä roolinsa.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Joulupukin kylän alueen kilpailukykyä ja yhtenäisen asiakaskokemuksen muodostumista edistämällä yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia, tarjoamalla koulutusta yhteisen asiakaskokemuksen kehittämiseen ja luomalla tilanteita yhteistyölle. Yritysyhteistyön kehittäminen on keskeinen osa alueen kehittämistä, sillä alueen yritykset tarvitsevat toisiaan menestyäkseen.

TOTEUTUS
Kehittämistyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä Joulupukin kylässä toimivien yritysten, Pajakylän osuuskunnan ja Visit Rovaniemen kanssa. Mukana oli sitoutuneina toimijoina 18 Joulupukin kylän alueella toimivaa matkailu-/palvelualan (majoitus-, ravitsemus-, matkamuisto-, ohjelmapalvelut) mikro- ja pk-yritystä, joita yhdistää sijainti ja yhteinen asiakas. Tämän lisäksi hankkeen toimenpiteisiin osallistui muutama yritystoimija, joka ei kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi sitoutua kehittämiskokonaisuuteen. Hankkeen voidaan todeta kehittäneen Joulupukin kylän yrittäjien yhteistyötä työpajoissa ja lisänneen vuorovaikutusta. Hankkeen toimenpiteiden myötä yhteistyö, yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen asiakaskokemuksen kehittämiseksi on lisääntynyt.

Hankkeen aikana toteutettujen työhyvinvointitutkimusten esiin nostamien kehittämistarpeisiin pystyttiin kohdentamaan työpajoja ja koulutusta. Hankkeessa järjestettiin hankesuunnitelmassa olleen kolmen työpajan sijaan 16 erilaista työpajaa. Joulupukin kylän alueeseen tutustumisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi työpajat järjestettiin Joulupukin kylässä eri yritysten tiloissa - lukuunottamatta Lapin yliopiston SINCO-palvelumuotoilulaboratoriossa järjestettyjä asiakas- /palvelukokemuksen työpajoja.

Työpajojen teemat:
Tarinallistaminen 19.4.2018
Visuaalinen myyntityö 26.4.2018
Digitaalinen asiakaskokemus 16.5.2018
Some-viestintä 11.9.2018 ja 18.9.2018
Palvelukokemus 14.8.2018 (myös yrityskohtaiset työpajat)
Kick off 2018 - tullaan tutuiksi toistemme kanssa 1.11.2018
Arvot menestyksen perustana 18.3.
Pajakylän yhteinen brändi-identiteetti 28.3.
Asiantuntemus & menestyvä liiketoiminta 1.4. ja ti 2.4.
Sisäinen viestintä heikkona lenkkinä vai tuloksentekijänä 2.5. & 22.5.
Yrityksen talous haltuun 13.5., 15.5. & 21.5


YHTEENVETO HANKKEEN TOIMENPITEISTÄ JA KEHITTÄMISTULOKSISTA:
Hankkeen aloitustilaisuus Joulupukin kylässä 24.10.2017.
16 työpajaa matkailuyrittäjien ja -työntekijöiden liiketoiminnan kehittämisen teemoista. Osallistumisia yht 247.
Yrityskohtaista sparrausta palvelumuotoiluun ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Osallistuneita yrityksiä 17.
Työhyvinvointitutkimus ja -seuranta. Vastauksia yhteensä 161.
Joulupukin kylän henkilöstön Kick off 2018 - tullaan tutuiksi toistemme kanssa -sesonginavaus. Osallistujia noin 60.
Joulupukin kylän työntekijäkokemus -kysely. Kartoitettiin toimintaympäristöön, asiakaspalvelutyöhön ja asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä näkökulmia. Vastauksia yhteensä 77.
Hankkeen päätöstilaisuus 3.10.2019: Joulupukin kylän alueperehdytyskonseptin testaus
Joulupukin kylän yhteinen virtuaalinen perehdyspaketti: Luovutettu hankkeen päätyttyä Joulupukin Pajakylän osuuskunnan hyödynnettäväksi ja jatkokehittämistä varten.

Tärkeimpinä välittöminä tuloksina:
Työhyvinvointitutkimus sekä seurantakysely. Tulokset käsiteltiin yhteisesti aluetasolla, mutta yritykset saivat yrityskohtaisen yhteenvedon omaan työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Osaamista vahvistavat työpajat
Joulupukin kylän henkilökunnalle suunnattu yhteinen kauden aloitus (Kick off 2018 - tullaan tutuiksi toistemme kanssa) vapaamuotoisen ohjelman ja tutustumisen merkeissä.
Joulupukin kylän sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun käyttöönotettu Whatsapp-ryhmä, jonka ylläpito / moderointi on alueen yritystoimijalla. Ryhmälle on määritelty ja kirjattu yhteiset pelisäännöt ryhmälle ja uusia jäseniä ryhmään lisätään koko ajan.
Alueperehdytysmalli ja sen yhdessä määritellyt Joulupukin kylän yhteisen asiakaskokemuksen edellytykset. Alueperehdytysmalli muodostuu tiiviistä asiantuntijapuheenvuoroista, kyläkävelystä ja virtuaalisesta perehdytysoppaasta. Virtuaalinen perehdytyspaketti sisältää faktan ohella fiktiota (tarinallistamista). Alueella ei ole aiemmin ollut käytössä yhteistä perehdytystä, joten hankkeessa tuotettu Joulupukin kylän alueperehdytysmalli ja virtuaalinen perehdytyspaketti vastaavat tähän haasteeseen.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Alueella työskentelevien osaamisen vahvistamisen myötä, alueen voidaan katsoa olevan kilpailukykyisempi. Alueen kilpailukykyä ja yhteisen asiakaskokemuksen muodostumista vahvistaa myös hankkeessa luotu Joulupukin kylän työntekijöiden työhyvinvointia tukeva ja Joulupukin kylän kokonaisuuden tuntemista edistävä alueperehdytysmalli.