Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20998

Hankkeen nimi: ARKI-asunto reilusti kaikille ilman ehtoja

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Viadia Pirkanmaa ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2634159-1

Jakeluosoite: Puutarhakatu 17

Puhelinnumero: +358505116617

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.viadia.fi/pirkanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Matilainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.matilainen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443556125

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ARKI-hankkeella halutaan synnyttää ja kehittää mallia joka tukee erityisesti täysin asunnottomia henkilöitä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat asunnon, tukea peruselämään, työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaisasunnottomat, kadulla asuvat asunnottomat ja rikoskierteissä olevat asunnottomat.

ARKI-toiminnalla haetaan ratkaisuja heikossa asunnottomuus-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden asunnon saantiin, asumiskykyä ja elämänhallintaa vaikeuttaviin asioihin, kuten asunnon löytymiseen, asumistaitojen puutteisiin, vajaakuntoisuuteen, päihde- ja mielenterveyden häiriöihin ja motivaation puutteeseen sekä asiakkaan ikään liittyviin pulmiin. Ratkaisuja haetaan myös talouden ja toimeentulon, asumisen, vaikeiden perhetilanteiden, sosiaalisten ongelmien sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden kysymyksiin erilaisia syrjäytymispolkuja huomioiden.

1. Matalan kynnyksen periaatteella toimivan välivuokra-asumisen mahdollistaminen ja mallintaminen, ns. ARKI-malli.
2. ARKI julkaisu, välivuokra-asuttamisen mahdollistamisen opas järjestökäyttöön

Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet:

1. Hankitaan hanketoimijan käyttöön hajasijoitettuja välivuokra-asuntoja Tampereelta. Asutetaan asuntoihin kadulla asuvia pitkä-aikaisasunnottomia ja asunnottomana Tampereelle vapautuvia vankeja. Toteutetaan löytävä ja tukeva asiakastyö. Tarjotaan sosiaalisen kuntoutuksen ja mielenterveyden tukimuodot asumisen edellytysten parantamiseen. Toteutetaan löytävää ja tukea tarjoavaa asiakastyötä

2. Kirjataan välivuokra-asumisen synnyttäminen, vuokrasopimuksiin ja asumisen tukeen liittyvät asiat ja tuotetaan materiaali julkaisua varten ympäristöministeriön levitykseen. Selvitetään asuttamisen riskienhallinnan keskeiset tarpeet. Tuotetaan materiaalit AUNE-toimenpideohjelman ja Verkostokehittäjät-hankkeen julkaisuksi.

Toimenpiteitä seuraavat tulokset:

Projektin tuloksena on syntynyt käytännönläheinen vuokra-asumisen malli järjestökäyttöön. Mallia on testattu hankkeen aikana, onnistumiset, epäonnistumiset, haasteet ja käytänteet on todennettu alustavasti. Hankkeesta on tuotettu kirjallinen materiaali julkaisua varten AUNE-toimenpideohjelman ja Verkostokehittäjät-hankkeen tuottamaksi julkaisuksi. Ko. Arki-mallia on testattu ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnassa. Asuminen, ja sen järjestäminen kuntoutuksen ja työllisyyden edellytysten varmistamiseksi on vahvistunut. Riskiasuttamisen vaikutukset on testattu ja niistä on tehty havaintoja. Asuttamisen ongelmat on tiedostettu ja niihin on syntynyt ratkaisuehdotuksia. Yksityisiä vuokranantajia on aktivoitu tarjoamaan asuntoja sosiaalisen asuttamisen käyttöön välivuokrattavaksi.

Päihteettömän päiväkeskuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen keinoja on testattu asumisen edellytysten parantamiseksi. Mielenterveysongelmien tukemisessa on eri menetelmiä ja monialaista verkostoyhteistyötä. Yhdessä asiakkaan kanssa pyritään tiedostamaan ja tunnistamaan hänen kriisiytymisvaiheensa. Hankkeessa on kehitetty nopean puuttuminen malli tunnistettuihin erilaisiin kriisitilanteisiin. Hyvä yhteistyösuhde, aktiivinen kuuntelu ja todesta ottaminen luovat pohjan tavoitteelliselle, sopimuksista kiinnipitävälle, arvostavalle, kannustavalle, kannattelevalle ja konkreettiselle muutos kerrallaan etenevälle kuntoutustyölle.

Hankkeen toimintatapa, onnistumiset, havainnot ja epäkohdat on kirjattu ja raportoitu ympäristöministeriölle julkaisua varten. Spontaanisti synnytetyn välivuokra-asumisen malli ja siitä tehty julkaisu toteutetaan. Julkaisua levitetään AUNE asunnottomuusverkostojen, verkostokehittäjät-hankkeen ja valtakunnallisten asunnottomuusportaalin, asuntoensin.fi:n kautta. Välivuokra-asuttaminen otetaan käyttöön erityisesti pienien järjestöjen toimintamuodoksi kunnissa ja kaupungeissa. Riski ja sen hallinta vuokra-asuttamisessa on paremmin hallinnassa ja yksityiset vuokranantajat vuokraavat asuntoja välivuokra-asutettavaksi sosiaalisen asuttamisen käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Täysin kadulla asuvat asunnottomat henkilöt
- Asunnottomana vankilasta vapautuvat henkilöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankealueen kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamusviraston henkilöstö, paikalliset yhdistykset ja kolmannen sektorin verkostot valtakunnallisesti. Hallituksen asunnottomuutta ennaltaehkäisevä toimenpideohjelma AUNE, ja sen kumppanuustoimijat. Oppilaitokset.

Välillinen kohderyhmä on lisäksi Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kattojärjestö ViaDia ry, Sininauhaliitto ja VAT-Vapautuvien asumistyön verkosto.
Arki-hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista, kokemuksista ja hyvistä käytännöistä hyötyvät kaikki varsinaiseen ja välilliseen kohderyhmään kuuluvat toimijat jo hankkeen aikana valtakunnallisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 714

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 714

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 714

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 714

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 5

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
hankkeessa on hyödynnetty ViaDia Pohjois-Savo ry:n monivuotista seurantatietoa tukiasumisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Toiminnassa on kirjattu erikseen keskeytykset molempien sukupuolien näkökulmasta. Olemme käyttäneet tätä tietoa hankkeen suunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen pyritään löytämään asiakkaaksi molempia sukupuolia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on asunnottomuuden hoitoon uudenlaisen ratkaisumallin kehittäminen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisy tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen työtavoilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kodin jätehuollon ja kierrätyksen opettelu.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Kotiin annettavan tuen mallintaminen inhimillisen työotteen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Edistetään hyvinvointia motivoimalla liikuntaan ja kannustetaan liikkumiseen esim. kunnostamalla polkupyörät osallistujien käyttöön.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
ARKI-hankkeen toimintamalli koostuu korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta sekä turvaa tuen saantia ihmisen omissa arkiympyröissä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tilastollisesti hankkeen sukupuolinäkökulmaa tukee sukupuolijakauma pitkä-aikaisasunnottomien ihmisryhmässä, jossa n. viidesosa on naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt saavat mahdollisuuden normaaliin asumiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana hankittiin seitsemän hajasijoitettua asuntoa, jotka välivuokrattiin pitkäaikasasunnottomille ja vankilasta vaputuneille asunnottomille. Hankkeen asiakkaat etsittiin vankilatyön, sekä soppakirkon kautta. Asiakkaat ovat osallistuneet ViaDian yhteisölliseen päivätoimintaan. Asiakkaille on tarjottu tukea käytännön asioiden hoitamiseen, sekä psykososiaalisia palveluita. Hankkeen aikana on testattu käytännössä välivuokraus -mallia ja siihen liittyviä riskinhallintakeinoja. Yksityiset vuokranantajat ovat antaneet asuntoja välivuokrattavaksi sosiaalista asuttamista varten. Hankkeessa kerätyn tiedon ja kokemuksen perusteella on alettu kasata opasta välivuokraukseen.