Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20999

Hankkeen nimi: Valmennusta ja voimaa naisyrittäjälle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0207872-5

Jakeluosoite: Asemakatu 4

Puhelinnumero: 0505725461

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.paok.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanni-Mari Larronmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanni-mari.larronmaa(at)paok.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505725461

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Naiset ovat yrittäjinä vähemmistössä ja suurin osa naisyrittäjistä on mikroyrittäjiä, noin puolet naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä naisyrittäjät ovatkin nostaneet vertaistuen ja verkostojen merkityksen korkealle yrittäjyydessä jaksamisen kannalta. Verkostoituminen muiden vastaavassa tilanteessa olevien yrittäjänaisten kanssa auttaa jaksamisessa ja lisää sitä kautta naisyrittäjien hyvinvointia. Lisääntynyt hyvinvointi taas korreloi suoraan yrityksen menestymisen kanssa.

Hankkeessa kehitetään yrittäjänaisten hyvinvointia, työssäjaksamista ja liiketoimintaosaamista valmennusten ja verkostoitumisen kautta. Hankkeen ylätason tavoitteena on edistää naisyrittäjyyttä ja saada naisten omistamat yritykset kasvu-uralle. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää ja mahdollistaa naisyrittäjien välistä verkostoitumista, kehittää henkilökohtaisen mentoroinnin malleja sekä luoda toimintatapoja naisyrittäjien väliseen vertaistukeen.
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on testata toimintatapaa / -mallia, jossa businessvalmennus yhdistetään yrittäjien henkilökohtaisen kehittymisen valmennukseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää naisyrittäjille oma valmennuskonsepti learning by doing -menetelmällä sekä luoda valmennusta tukeva verkkoalusta.
Valmennukset toteutetaan ryhmätapaamisina learning by doing- menetelmällä, pienryhmätapaamisina erilaisissa ympäristöissä vertaistukea hyödyntäen, henkilökohtaisena mentorointina face to face ja verkkovälitteisesti ja “naisyrittäjän olohuoneena”, jonka erilaisissa teemailloissa yrittäjät tapaavat tosiaan eri aiheiden ympärillä.
Hankkeen tuloksena tehdään raportti toiminnasta. Raportissa kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset naisyrittäjät. Hankkeen toimenpiteisiin haetaan mukaan 10-15 aktiivista ja motivoitunutta naisyrittäjää, joille toteutetaan erilaisia valmennuksellisia toimenpiteitä. Hankkeen kohderyhmä hyötyy hankkeesta verkostoitumisen, kasvaneen liiketoimintaosaamisen sekä parantuneen henkilökohtaisen hyvinvoinnin katta. Hankkeella tavoiteltavat hyödyt alkavat näkymään välittömästi hankkeen toimenpiteiden aikana, mutta konkreettisimmin hyöty näyttäytyy lähitulevaisuudessa hankkeen päättymisen jälkeen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat yritysten asiakkaat ja henkilöstö. Parantunut johtaminen johtaa parempaan palvelun laatuun sekä parantuneisiin työskentelyolosuhteisiin. Lisäksi hankkeen välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää Pohjois-Savon aluetta, koska kasvaneen liiketoimintaosaamisen ja yritysten kasvupolulle pääsemisen kautta yritysten tulevaisuuden rekrytointien voidaan odottaa kasvavan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 434

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 234

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 434

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 234

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Sonkajärvi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Vesanto, Tuusniemi, Rautavaara, Kuopio, Kaavi, Suonenjoki, Pielavesi, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten tasa-arvoa edistävä projekti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten tasa-arvoa edistävä projekti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tasa-arvon edistäminen pääperiaate

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Palvelualan Opisto Kuopiolla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen mm. sähköisten välineiden käyttö jne.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista. Natura 2000 -ohjelma ei ole erityinen painopiste.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen,toiminta on kestävän toimintatavan mukaista ja se toteutetaan teknologiaa hyödyntäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen avulla pyritään paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä mm. vahvistamalla naisyrittäjien asemaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeen tarkoituksena on lisätä osaamista ja hyvinvointia
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeesta osa toteutetaan erilaisissa ympäristöissä, eri kohteet pyritään saavuttamaan esim. kimppakyydeillä. Osa toteutuksesta on verkko-oppimista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen yksi perustehtävä on hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeen yksi perustehtävä. Hankkeen tavoitteena on edistää naisyrittäjyyttä ja saada naisten omistamat yritykset kasvu-uralle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanketoimijan toimintaa ohjaa mm. seuraava arvo: Yksilöllisyys; Toimimme ammattimaisesti ja kohtaamme kaikki ihmiset yksilöinä riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muusta erityisyydestä. Suvaitsevaisuus on toimintamme lähtökohta. Hankkeessa toiminnan lähtökohta on lisätä yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 2
Hankkeella saattaa olla vaikutuksia kulttuuriympäristöön pitkällä tähtäyksellä.
Ympäristöosaaminen 3 3
Palvelualan Opisto Kuopiolla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Naiset ovat yrittäjinä vähemmistössä ja suurin osa naisyrittäjistä on mikroyrittäjiä, noin puolet naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä naisyrittäjät ovatkin nostaneet vertaistuen ja verkostojen merkityksen korkealle yrittäjyydessä jaksamisen kannalta. Verkostoituminen muiden vastaavassa tilanteessa olevien yrittäjänaisten kanssa auttaa jaksamisessa ja lisää sitä kautta naisyrittäjien hyvinvointia. Lisääntynyt hyvinvointi taas korreloi suoraan yrityksen menestymisen kanssa.

Hankkeessa kehitettiin yrittäjänaisten hyvinvointia, työssäjaksamista ja liiketoimintaosaamista valmennusten ja verkostoitumisen kautta. Hankkeen ylätason tavoitteena oli edistää naisyrittäjyyttä ja saada naisten omistamat yritykset kasvu-uralle. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli edistää ja mahdollistaa naisyrittäjien välistä verkostoitumista, kehittää henkilökohtaisen mentoroinnin malleja sekä luoda toimintatapoja naisyrittäjien väliseen vertaistukeen. Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli testata toimintatapaa / -mallia, jossa businessvalmennus yhdistetään yrittäjien henkilökohtaisen kehittymisen valmennukseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää naisyrittäjille oma valmennuskonsepti learning by doing -menetelmällä sekä luoda valmennusta tukeva verkkoalusta.
Valmennukset toteutettiin ryhmätapaamisina learning by doing- menetelmällä, pienryhmätapaamisina erilaisissa ympäristöissä vertaistukea hyödyntäen, henkilökohtaisena mentorointina face to face ja verkkovälitteisesti.
Hankkeen tuloksena syntyi raportti toiminnasta. Raportissa kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli.