Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21000

Hankkeen nimi: Työkykyisenä työelämään

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1097026-2

Jakeluosoite: Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8

Puhelinnumero: 040 836 7766

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.phlu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keijo Kylänpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluekehittäjä, aikuisliikunta

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: keijo.kylanpaa(at)phlu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 552 9233

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja toimenpideohjelmien painopistealueita ovat hyvinvoinnin lisääminen, sekä syrjäytymisen, köyhyyden ja terveysongelmien torjuminen. Painotusta hyvinvoinnissa lisätään ennaltaehkäisevien menetelmien kehittämiseen. Köyhyyden torjunnalla parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä kehittämällä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita, sekä parannetaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

Työkykyisenä työelämään -hankkeen tavoitteena on vastata valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja toimenpideohjelmien painopistealueisiin. Hanke pyrkii vaikuttamaan lahtelaisten työttömien elämänhallinnan, hyvinvoinnin, työkyvyn ja työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen ja sijoittumiseen työkykyisinä työmarkkinoille.

Työkykyisenä työelämään -hankkeen konkreettisina tuloksina syntyy Lahteen huonossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan osallistava toimintamalli, jonka muodostavat kaksi osiota:
1. Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju ja toimintamalli
2. Työttömien työkykytodistuksen toimintamalli

Hanke edistää erityisesti hyvinvointia, yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, sekä huomioi sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa. Toimintamalleissa yksilö on keskiössä. Yksilöön pyritään vaikuttamaan moniammatillisen verkoston avulla niin fyysisenä, psyykkisenä kuin sosiaalisena kokonaisuutena. Liikunnan, ravitsemuksen ja levon merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun pyritään vaikuttamaan yksilön työkykyisyyden parantamiseen. Tämän kolminaisuuden kuntoon saattamisella yksilöllä on entistä paremmat mahdollisuudet sijoittua TYÖKYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN.

Hankkeen aikana syntyvät toimintamallit ovat alueellisesti ja valtakunnallisesti ainutlaatuiset ja innovatiiviset. Siksi on tärkeää, että hankkeen aikaiset hyvät käytänteet ja toimintatavat pystytään jakamaan alueellisesti ja valtakunnallisesti hankkeen päätyttyä.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat lahtelaiset pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti yli 50 -vuotiaat (mm. pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset). Palvelut ovat avoinna myös maahanmuuttajille.

Hanke tekee sektorirajat ylittävää yhteistyötä Hämeen TE-toimiston Lahden toimipisteen, Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden, Lahden kaupungin liikuntatoimen, Lahden kaupungin sosiaali ja terveystoimen, alueen oppilaitosten sekä alueen matalankynnyksen liikuntapalveluiden tarjoajien (3. ja yksityinen sektori) kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat lahtelaiset pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden
ulkopuolella sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti yli 50 -vuotiaat (mm. pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset). Palvelut ovat avoinna myös maahanmuuttajille.

Hankkeen erityishuomio kohdistuu asiakkaihin, jotka
- tulevat perusterveydenhuollosta (työttömien terveystarkastukset) ja hyötyvät eniten liikunnan interventiosta
(pitkäaikaissairaat, fyysisesti heikossa kunnossa olevat tai esim. aikuistyypin diabetesriskissä olevat)
- tulevat erikoissairaanhoidosta (esim. kuntoutuksen jatkoasiakkaat), jotka toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi tarvitsevat jatkoneuvontaa ja vertaisryhmätoimintaa
- tulevat yksityisen työterveyshuollon kautta ja hyötyvät eniten liikunnan interventiosta (pitkäaikaissairaat, fyysisesti heikossa kunnossa olevat tai esim. aikuistyypin diabetesriskissä olevat)
- tulevat muiden väylien kautta (esim. työttömien työpajojen asiakkaat, työvoimapoliittiset hankkeet)

Tavoitteena interventiolla on nopeuttaa asiakkaiden työelämään siirtymistä, työkykyisenä pysymistä ja työkyiseksi kuntoutumista -> TYÖKYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN.

Asiakkaiden rekrytointia riittävän asiakasvolyymin varmistamiseksi toteutetaan hankkeen yhteistyötahojen aktiivisella toiminnalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat muut kuin hankkeen varsinaiset kohderyhmät.

Henkilökohtaisen ja ryhmämuotoisen liikuntaintervention jälkeen ja sen aikana asiakkaita ohjataan omatoimisen liikunnan lisäksi myös julkisen ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamiin matalan kynnyksen liikuntaryhmiin.

Liikunta-, hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tuottajat
* yksityiset liikuntapalveluita tuottavat yritykset (fysioterapiayritykset, kuntoutuskeskukset, kuntosalit yms.)
* kolmannen sektorin toimijat (urheiluseurat, sosiaali- ja terveysalanjärjestöt, kyläyhdistykset yms.)
* kansalais- ja työväenopistot (Wellamo-opisto yms.)
* yksityiset terveysasemat ja kaupunkien työterveyshuollot (Wellamo-työterveys, Suomen Terveystalo yms.)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 751

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 279

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 149 751

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 279

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolten tasa-arvoa on mietitty erityisesti miesten näkökulmasta. Miehiä on vaikea tavoittaa tämän kaltaisiin toimintoihin (kokemukset aikaisemmista -hankkeista). Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti 50+ -ikäiset pitkäaikaistyöttmättyöttömät, joiden terveys on keskimäärin heikompaa ja riskikäyttäytyminen yleisempää kuin saman ikäisten työssäkävijöiden. Tämä pätee eritysesti miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaa suunnitellaan siten, että se kiinnostaisi sekä miehiä että naisia sekä erikseen että yhdessä. Hankkeessa kehittettävät mallit ovat monistettavissa. Hankkeessa ei ole kuitenkaan rakennettu erillistä prosessia tai toimintamallia mies- tai naisasiakkaille sillä sille ei ole ollut tarvetta. Mies- ja naisnäkökulma tulee esille ainoastaan henkilökohtaisessa asiakkaan neuvontatilanteessa ja lähestymistavassa. Materiaalina siinä on hyvä olla kohdennettua materiaalia; miehille omia "Suomimies säätöoppaita" ja kuntokalentereita. Liikuntaryhmissä on miehille ja naisille omia taso- ja vertaisryhmiä. Kokemusten mukaan miehet ja naiset tykkäävät liikkua omissa ryhmissä. Vertaistuki ja samaistuminen on tärkeää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on pitää yllä työttömien työkykyä sukupuoleen katsomatta -> TYÖKYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään työttömien hyvinvointia laaja-alaisesti ja monipuolisesti.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hankkeessa huomioidaan miesten ja naisten väliset erot liikuntatarjonnassa ja pyritään aktivoimaan molempia sukupuolia omanlaisensa tarjonnan avulla. Suunnitellaan myös yhteisiä toimintoja, jotka soveltuvat sekä miehille että naisille. Sosiaalisen kestävyyden ydintä on ihmisarvosta kiinni pitäminen. Se ilmenee hankkeessa asiakkaiden tasa-arvoisena ja oikeudenmukaisena kohteluna. Palvelu on asiakkaille maksutonta, palveluissa huomioidaan aina asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet. Toiminnan kehittämisessä kuunnellaan asiakkailta saatua palautetta ja toimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeella voidaan kaventaa sosioekonomisia terveyseroja ja estetään syrjäytymistä. Edistetään myös maahanmuuttajien työllistymistä ja yhteiskuntaan integroitumista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke onnistui vastaamaan valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja toimenpideohjelmien painopistealueisiin: hyvinvoinnin lisääminen; syrjäytymisen, köyhyyden ja terveysongelmien torjuminen; kehittää ennaltaehkäiseviä menetelmiä; torjua köyhyyttä, parantamalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä; sekä parantaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Hanke onnistui vaikuttamaan lahtelaisten työttömien elämänhallinnan, hyvinvoinnin, työkyvyn ja työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen ja sijoittumiseen työkuntoisempina ja -kykyisempinä työmarkkinoille.

Hanke onnistui edistämään hyvinvointia, yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, sekä huomioimaan sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa. Toimintamalleissa yksilö oli keskiössä. Yksilöön vaikutettiin moniammatillisen verkoston avulla niin fyysisenä, psyykkisenä kuin sosiaalisena kokonaisuutena. Yksilön työkuntoisuuteen (-kykyisyyteen) vaikutettiin ensisijaisesti liikunnan, ravitsemuksen ja levon merkitystä painottamalla.

Hankkeen toimenpiteet muotoiltiin palvelemaan pitkäaikaistyöttömien kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa pyrittiin hyödyntämään läpi hankkeen, erityisesti asiakasohjauksessa. Palveluun ohjautumisesta luotiin erillinen, työttömille spesifioitu malli.

Hankkeen konkreettisina tuloksina syntyi Lahteen huonossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan osallistava toimintamalli, jonka muodostavat kaksi osiota:
1. Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju ja toimintamalli
2. Työttömien Työkuntodistuksen toimintamalli

Hankkeen kohderyhmät olivat lahtelaiset pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti yli 50 -vuotiaat (mm. pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset). Kohderyhmää tarkennettiin hankkeen aikana 30-55-vuotiaisiin miehiin, koska tämä joukko on ollut aiemmin liikuntaneuvonnan kävijätilastoissa aliedustettuna. Palvelut olivat avoinna myös maahanmuuttajille.

Hanke teki sektorirajat ylittävää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tämä mahdollisti omalta osaltaan hankkeen onnistumisen ja oikean kohderyhmän tavoittamisen.

Hankkeen aikana syntyneet toimintamallit ovat alueellisesti ja valtakunnallisesti ainutlaatuiset ja innovatiiviset. Hankkeesta löytyy kattavasti lisätietoja PHLU:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/tyokykyisena-tyoelamaan-hanke/.