Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21002

Hankkeen nimi: Lapin DigiStep -esiselvitys

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 3B, PL 8060

Puhelinnumero: 0295 037 000

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Pulju

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.pulju(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 295 037 112

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Julkisissa keskusteluissa on todettu, että päättäjien on vaikea nähdä ja hallita kokonaisuutta digitalisaation mahdollisuuksista ja vaikutuksista. Digitalisaation on arvioitu muuttavan työn tekemistä ja sen sisältöjä kokonaisvaltaisesti. Se tulee muokkaamaan työn muotoja, työprosesseja, johtamista, työtä tukevia rakenteita, vuorovaikutusta, osaamisen kerryttämistä ja verkostoja. Nämä kaikki osatekijät ovat keskeisiä ihmisten kokemassa työelämän laadussa ja työhyvinvoinnissa.


Hankkeen tarpeet nousevat valtakunnallisista linjauksista sekä Lapin maakunnallisista kehittämistarpeista. Julkisen toiminnan rooli digitalisaation edistäjänä on merkittävä, mutta digitalisaation murros etenee myös täysin markkinaehtoisesti. Sen vuoksi on oleellista, että hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat lappilaiset pk-yritykset sekä elinkeinoelämän kehittäjät. Tulevina vuosina yritysten toimintatapojen ja -kulttuurin täytyy muuttua, jotta digitalisaatiosta tulisi menestyksen väline.


Tässä hankkeessa tavoitteena on paitsi edistää Lapin digitalisaatiota työn tuottavuuden lisäämiseksi, myös kartoittaa ja löytää keinoja tukea lappilaisia yrityksiä ja muita työpaikkoja digitalisaation luomassa työelämän murroksessa. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään keinoja digitalisaation haltuun ottamiseksi, hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi yrityksissä ja muilla työpaikoilla kaikilla työn osa-alueilla. Näillä keinoin voidaan vaikuttaa samalla työntekijöiden kokemaan työelämän laatuun.


Digitalisaation etenemisen mukanaan tuoma muutos eri rakenteisiin ja työnelämän osa-alueisiin tulee olemaan laaja-alainen ja syvällinen. Ongelmana nykyisessä kehittämistoiminnassa on, että muutoksen kokonaiskuvan hahmottaminen eri lähteistä ja digitalisaation vaikutusten arviointi on hankalaa eikä yksittäisellä yrityksellä tai yritysten kehittämisorganisaatiolla ole resursseja tämän tyyppiseen syvälliseen ja ennakoivaan prosessointiin. Näihin osaamis- ja kehittämisvaateisiin halutaan vastata tällä hankkeella.


Hankkeessa on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin kartoitetaan yritysten tilaa, digitalisaatioastetta, tulevaisuuden näkemyksiä ja tarpeita. Myös elinkeinoelämän sidosryhmien tarpeita ja tulevaisuuden näkemyksiä kartoitetaan. Hankkeessa selvitetään myös Lapin digitaalisten verkkojen taso, toimivuus ja toimintavarmuus. Tietoverkkojen tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista luodaan käsitys.


Toisena päätavoitteena nostetaan yritysten ja keskeisten elinkeinojen kehittäjien osaamista kehittämistilaisuuksilla tai työpajatyöstämisellä yhteisen kehittämisen ja keskinäisen työstämisen kautta. Hankkeessa tehtyjen kartoitusten sekä osaamisen noston kautta muodostetaan yhteinen lappilainen ymmärrys, mihin kehittämistoimiin ja missä järjestyksessä yhteiskunnan kehittämispanostusta jatkossa kohdistetaan.


Hankkeen tuloksena yritykset saavat ajantasaista tietoa, mitä toimenpiteitä vaaditaan tulevaisuuden mahdollisuuksien saavuttamiseksi ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Hankkeessa kehitetään keinoja ja levitetään hyviä käytänteitä, kuinka digitalisaatiota voidaan edistää eri aihealueilla, kuten markkinoinnissa ja myynnissä, tuotannossa, palveluprosesseissa, johtamisessa sekä vuorovaikutuksessa. Työpajatyöskentelyssä otetaan huomioon, miten digitaalisuutta voidaan kehittää hallitusti ottaen huomioon yritysten ja työtekijöiden mahdollisuudet omaksua ja kehittyä tulevaisuuden haasteisiin vastaten. Työelämän laadun ja työhyvinvoinnin eri osatekijöiden edistäminen on näin mukana kaikissa työpajoissa.


Hankkeen eri osioiden tulosteen perusteella hankkeessa laaditaan tiekartta/ viitekehys/ toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti digitalisaatiota edistetään Lapissa eri toimin tulevina vuosina. Toimijat sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin. Yritykset saavat osaamista kehittämiseensä ja myös tietoa, millaista tukea voivat saada jatkotoimenpiteidensä kehittämiseksi digitalisaation luomassa murroksessa. Hankkeen tuloksista viestitään eri kohderyhmille ja yleisesti, jotta saatu tietotaito olisi laajasti hyödynnettävissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml. yrittäjät sekä kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tulokset tulevat olemaan yleisesti yritysten, kehittäjien ja kansalaisten hyödynnettävissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 859

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 859

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Kemi-Tornion, Itä-Lapin

Kunnat: Ylitornio, Ranua, Keminmaa, Muonio, Posio, Pello, Tornio, Simo, Salla, Sodankylä, Enontekiö, Pelkosenniemi, Kolari, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeelle ei ole suunniteltu tällaista tehtävää, mutta yritysten tarvekartoituksessa tämä näkökulma voidaan ottaa huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen keinoihin on kouluttauduttu Lapin ELY-keskuksessa ja niitä hyödynnetään projektin toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo edistäminen on hankkeessa mukana oleva tavoite, mutta ei kuitenkaan päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Hankkeessa etsitään parhaita keinoja hyödyntää ja kehittää digitaalisuutta Lapin työpaikoilla ja näin nostaa niiden tuottavuutta ja innovaatioita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen perustuu yleensä juuri aineettomaan arvonluontiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Älylogistiikan edistäminen on yksi Lapin kärkiteemoista, jonka edistämiseen myös paneudutaan tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Digitaalisuus etenee myös markkinaehtoisesti ja globaalisti ja muuttaa monin tavoin työn rakenteita. Tässä hankkeessa tavoitteena on paitsi edistää Lapin digitalisaatiota työn tuottavuuden lisäämiseksi, myös kartoittaa ja löytää keinoja tukea lappilaisia työpaikkoja työn murroksessa. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään keinoja digitalisaation haltuun ottamiseksi, hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi työpaikoilla ja etenkin yrityksissä. Näillä keinoin voidaan vaikuttaa samalla työntekijöiden kokemaan työelämän laatuun ja työhyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Digitalisaation kautta voidaan kehittää palveluja, jotka ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Digitalisaation kautta voidaan kehittää palveluja, jotka ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla ja edistävät kulttuurista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin DigiStep -esiselvityshanke koostui neljästä pääteemasta: kartoitusvaihe, osaamisennosto-vaiheen työpajat, Tiekartta Lapin pk-yritysten dititalisaatioon ja tulosten juurruttaminen viestinnällisillä toimenpiteillä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa Lapin pk-yritysten digitalisaation nykytila ja laatia tämän pohjalta tiekartta sille, miten yritysten digitalisaatiota voitaisiin edistää. Hankkeen alkukartoitus perustui 50 haastatteluun, sidosryhmäkyselyyn sekä mm. Vainu.io:n ja Tilastokeskuksen aineistoihin. Näiden pohjalta saatiin yleiskäsitys Lapin digitalisaation tilasta.

Esiselvityshankkeen tuloksia:
Alkukartoituksen keskeinen tulos oli, että digitalisaation perusasiat on hoidettu Lapissa hyvin. Etenkin matkailuala on hyödyntänyt internet-pohjaista markkinointia ja asiakkuuksien hallintaa, ja nostanut Lapin jopa kärkeen digitalisaation hyödyntämisessä Suomessa. Vastaavasti teollisuus on kehittänyt automaatiota ja toiminnanohjausjärjestelmiään niin, että ne vastaavat pääsääntöisesti nykyisin käytössä olevaa teknologiaa.

Lappi on ensi sijassa digitalisaation soveltaja, ja maakunnassa onkin tuotettu hyvin vähän uusia digitalisaatioon liittyviä innovaatioita. Yritysten on myös vaikea jatkokehittää käytössä olevia tietojärjestelmiään vastaamaan liiketoiminnan prosesseja tilanteessa jossa tietojärjestelmien kehittäminen on ulkoistettu ICT-yhtiöille. Tämän ongelman korjaaminen edellyttää yrityksiltä nykyistä parempaa hankintaosaamista.

Osaavan työvoiman saatavuus haittaa yritysten kehittämistyötä. Selvityksen kohteena olevissa pk-yrityksissä tämä tarkoitti ennen kaikkea senioritason osaajia. Lapin pk-yritykset eivät tee ICT-järjestelmiään itse, mutta silti ne tarvitsevat riittävästi osaamista sekä järjestelmien suunnitteluun että ylläpitoon. Tätä osaamista on ollut vaikea rekrytoida Lapissa.

Alueen internet-yhteydet eivät ole vielä riittävät. Niissä on kehitettävää myös kaupunkialueilla. Kartoituksessa haastatellut yritykset eivät raportoineet laajasti puutteista, mutta silti tiedossa on alueita, jossa yhteydet eivät toimi riittävän hyvin. Tämä rajoittaa liiketoimintamahdollisuuksia jo nyt (mm. maksaminen vaatii toimivia yhteyksiä) ja liiketoiminnan tietoliikennetarpeet ovat kasvamassa.

Vaikka useimmat Lapin yritykset ovat lähteneet hyvin mukaan digitalisaation kehittämiseen, löytyy alueelta edelleen paljon pieniä yrityksiä, jotka eivät hyödynnä uuden tekniikan mahdollisuuksia. Nämä yritykset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Kartoitusvaiheen jälkeen toteutettiin yrityksille ja yritysten kehittäjille suunnattu viiden työpajan sarja digitalisaatio-osaamisen nostamiseksi ja kehittämisideoiden löytämiseksi. Työpajat järjestettiin kuukausittain helmi- kesäkuussa 2018 Rovaniemellä. Osallistujia työpajoissa oli 30–50.

Alkukartoituksen ja työpajojen pohjalta laadittiin Tiekartta Lapin pk-yritysten digitalisaatioon. Alkukartoitus ja tiekartta kuvaavat yhdessä sekä Lapin digitalisaation nykytilaa että sen tavoiteltavia kehityssuuntia.

Tiekartta koostuu kymmenestä nimetystä digitalisaation kehityshaasteesta, joiden ratkaisuksi on tiekartassa nimetty toimenpide-ehdotuksia millä haasteita voitaisiin ratkaista.
Keskeisimpiä kehitystarpeita ovat: digitalisaation kansantajuistaminen ja yritysten aktivointi kehittämiseen, osto-osaamisen kehittäminen mm. järjestelmähankinnoissa, uusien teknologioiden haltuunotto, datan parempi hyödyntäminen, työvoiman saatavuuden parantaminen, tietoliikenneyhteyksien parantaminen, toimialakohtaisen ICT-osaamisen kehittäminen, digitalisaation ulkopuolella olevien yritysten aktivoiminen jne.

Tiekartta ja hankkeen muut materiaalit osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/lappi/digistep

Tulosten juurruttamisvaiheessa työstettiin www.lapindigistep.fi sivusto. Se kertoo testimoniaalien avulla, miten lappilaiset yritykset ja yrittäjät ovat kehittäneet omaa liiketoimintaansa ja hyödyntäneet siinä myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Sivusto kertoo myös yhteystietoineen mistä vastaavanlaiseen kehittämiseen voi saada tukea.