Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21003

Hankkeen nimi: Integration och entreprenörskap

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Bildningsalliansen rf

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1443364-0

Jakeluosoite: Georgsgatan 18

Puhelinnumero: +358443531813

Postinumero: 00120

Postitoimipaikka: Helsingfors

WWW-osoite: http://www.bildningsalliansen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NORDIN HENRIKA KRISTINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Verksamhetsledare

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henrika.nordin(at)bildningsalliansen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443531813

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap rf, 0209276-2
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, 2059910-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet “Integration och entreprenörskap” höjer invandrares kompetens att utnyttja sysselsättningspotentialen inom egenföretagande. Målsättningen med projektet är att utveckla undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning. Projektets målsättningar är också att öka kännedomen om Finlands regler och system kring företagande för invandrare, höja invandrares kompetens kring verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamhet, samt överkomma språkliga hinder och brister.

Projektets primära målgrupp är invandrare och nyanlända som deltar i integrationsutbildning inom den fria bildningen. Att inom projektet erbjuda denna målgrupp ett integrationskoncept med fokus på entreprenörskap bidrar till statens integrationsfrämjande program vars delmål är att identifiera invandrares företagspotential. En annan viktig målgrupp i projektet är lärare och andra involverade i den fria bildningens integrationsutbildning.

Projektet arbetar med tre parallella utvecklingsprocesser: att utveckla en integrationsutbildning i form av läroplansarbete med fokus på entreprenörskap, utveckla moduler för inre och yttre entreprenörskap samt utveckla digitala resurser kring regler och finansieringssystem för entreprenörskap.

Då projektet avslutas i maj 2020 har undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap i integrationsutbildning utvecklats, testats och implementerats i den fria bildningens integrationsutbildningsverksamhet. På sikt skall projektet resultera i att kvaliteten på affärsidéer bland invandrare har höjts, sysselsättningsgraden har höjts då fler invandrare startar egna lönsamma företag, motivationen och målinriktningen bland invandrare har höjts samt antalet lönsamma och framgångsrika företag som drivs av invandrare har ökat.


Yhteenveto suomeksi:
Hanke nimeltä ”Integration och entreprenörskap” parantaa maahanmuuttajien pätevyyttä hyödyntää työllisyyspotentiaalia yksityisyrittäjänä. Hankkeen tavoite on kehittää yrittäjyyden opetuskonsepteja ja –materiaaleja vapaan sivistystyön integraatiokoulutuksiin. Hankkeen tavoite on myös parantaa maahanmuuttajien tietoisuutta Suomen säännöistä ja järjestelmistä yrittäjyyteen liittyen, parantaa maahanmuuttajien pätevyyttä käyttää erilaisia työkaluja ja malleja liiketoimintaideoille, -malleille ja toiminnoille, sekä kielellisten esteiden ja puutteiden ylitsepääseminen.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on maahanmuuttajat ja uudet tulokkaat, jotka osallistuvat vapaan sivistystyön integraatiokoulutukseen. Se, että hankkeessa tarjotaan tälle kohderyhmälle integraatiokonsepti, joka keskittyy yrittäjyyteen, edistää valtion integraatioedistävien ohjelmien tavoitteita, joiden osatavoitteet ovat tunnistaa maahanmuuttajien yrittäjyyspotentiaali. Toinen tärkeä kohderyhmä hankkeessa on opettajat ja muut osalliset, jotka osallistuvat vapaan sivistystyön integraatiokoulutukseen.

Hanke työskentelee kolmen kehitysprosessin kanssa samanaikaisesti: yrittäjyyteen keskittyvän integraatiokoulutuksen kehittäminen opetussuunnittelutyön muodossa, moduulien kehittäminen sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen, sekä yrittäjyyden sääntöjen ja rahoitusjärjestelmien digitaalisten resurssien kehittäminen.

Kun hanke päättyy toukokuussa 2020 opetuskonsepteja ja –materiaaleja yrittäjyydestä integraatiokoulutuksissa on kehitetty, testattu ja otettu käyttöön vapaan sivistystyön integraatiotoimintaan. Pitkällä tähtäimellä hankkeen tulosten ansiosta maahanmuuttajien liiketoimintaideoiden laatu on parantunut, työllisyysaste on parantunut, kun yhä useampi maahanmuuttaja perustaa omia kannattavia yrityksiä, maahanmuuttajien motivaatio ja tavoitteellisuus on parantunut sekä maahanmuuttajien kannattavien ja menestyvien yritysten määrä on lisääntynyt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets primära målgrupp är invandrare och nyanlända som deltar i integrationsutbildning inom den fria bildningen.

Under projekttiden kommer den inom projektet utvecklade modellen för integrationsutbildning med fokus på entreprenörskap att testas på pilotgrupper bland dels invandrare som deltar i integrationsutbildningar vid Kredu (Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby) och Jakobstads svenska arbetarinstitut, samt invandrare som integreras i befintliga grupper genom uppsökande verksamhet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

En annan viktig målgrupp i projektet är lärare och andra involverade i den fria bildningens integrationsutbildning. Även övriga läroanstalter i regionen som upprätthåller integrationsutbildning kommer att involveras i utvecklingsprocesserna inom projektet och kommer på lång sikt även att dra nytta av konceptet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 207 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 206 223

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 207 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 206 223

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Pedersören kunta, Kruunupyy, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Luoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
En intern jämställdhetsanalys har gjorts som en del av projektplaneringsarbetet. Tack vare att YH Novia har samarbetat en längre tid med Region Västerbotten i Sverige som i flera år arbetat med jämställdhetsanalyser som en integrerad del av projektplaneringen har man fått användbara verktyg för att analysera projektet utifrån könsperspektiv redan i projektplaneringsfasen. Siffror från statistikcentralens undersökning om arbete och välfärd hos personer med utländsk härkomst från 2014 visar att antalet företag grundade eller ledda av personer med utländsk härkomst har tredubblats under 2000-talet. Utvecklingen har varit ännu starkare bland kvinnliga företagare med utländsk härkomst då dessa företag har fyrdubblats. En sådan utveckling indikerar på att antalet kvinnliga företagare med utländska härkomst har varit på en betydlig lägre nivå än manliga företagare. Projektet arbetar aktivt med att aktivera lika många kvinnor som män i aktiviteterna. Åtgärder För att jämställdhet ska genomsyra projektet ska åtgärder tas till i projektets olika aspekter, från projektledning till kommunikation. Dialog om jämställdhetsproblematik ska påbörjas med en aktivitet vid första projektmötet där projektledarna och utsedda samarbetspartner medverkar. Avsikten med en aktivitet är att uppmärksamma alla involverade om problematiken, framlägga gemensamma jämställdhetsmål och uppföljning av dem. All kommunikation som projektet framställer ska främja jämställdhet; alltså ska den inte befästa gamla föreställningar om kvinnligt och manligt. Förutsättningen är fastställandet av målgrupp samt de budskap, tilltal och kanaler som påverkar målgruppens sammansättning. Kommunikationen ska inte befästa könsstereotyperna utan fördjupning i hur kvinnor och män med utländsk bakgrund framställs i text och bild samt vilken roll de respektive könen tilldelas ska ligga till grund för framtagande av all kommunikationsmaterial. Detta är en förutsättning för att projektet ska nå och tilltala både kvinnor och män med utländsk härkomst i samma utsträckning. Mål Genom att nå en målgrupp som består av både kvinnor och män tillför projektet det österbottniska och finländska näringslivet en långsiktig utveckling som speglar samhället. Både kvinnor och män som driver företag kommer att genom att ha lika villkor dra nytta av den dynamik och tillväxt som skapas genom egenföretagande. Projektet motverkar en könssegregerad arbetsmarknad till fördel för både kvinnor och män. Uppföljning Jämställdhetsanalysen skall följas upp vid projektets avslutande. Uppföljningen innefattar statistik på deltagare delat på kvinnor och män. De övriga insatserna ska dokumenteras skriftligt. Skulle något av könen vara underrepresenterad i statistiken ska en analys av orsaken till detta göras och åtgärder vidtas enligt bedömning.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektet handlar om att skapa ett utbildningskoncept kring integration och entreprenörskap där vi stärker och stödjer personer som har en svag ställning på marknaden oavsett kön. Ett könsperspektiv kommer att användas i projektet då t.ex. inställningen till entreprenörskap skiljer sig mellan män och kvinnor (GEM-report 2013). I fall där män och kvinnor har motsvarande kompetens uppger ändå män i större utsträckning att de upplever sig ha kompetens att driva företag, medan kvinnor ofta undervärderar sin egna kompetens och förmåga.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Även om projektet har ett tydligt jämställdhetsperspektiv i fråga om att sysselsätta såväl män som kvinnor är huvudmålet ändå inte i första hand att främja jämställdhet, då projektet utvecklar undervisningskoncept och -material för integrationsutbildning i allmänhet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Projektet har som ambition att minska på konsumtionen av papper. Inom projektet har vi även som målsättning att publicera så mycket som möjligt av material och verktyg i digital form.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Projektet har ingen negativ effekt på klimatförändringen. Dock har inte heller projektet någon större positiv effekt.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Projektet har ingen negativ effekt på växtlighet, organismer och naturens mångfald. Dock har inte heller projektet någon större positiv effekt.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Projektet har ingen negativ effekt på yt- och grundvatten, jordmån och luft. Dock inte heller någon större positiv effekt.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projektet har ingen negativ effekt på Natura 2000-objekt. Dock har inte heller projektet någon större positiv effekt.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Projektet har som ambition att minska på konsumtionen av papper. Inom projektet har vi även som ambition att publicera så mycket som möjligt av material och verktyg i digital form.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Projektet har ingen negativ effekt kring användningen av förnybara energikällor. Dock har inte heller projektet någon större positiv effekt.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 10
Genom att utveckla integrationsutbildningen med entreprenöriella delar, skapar projektet ett underlag av drivna invandrare som äntrar arbetslivet efter avslutad utbildning med en förmåga att se affärspotential på nya plan. Migration för med sig nya handlingssätt samt internationella kompetensnätverk och kapital som gör det österbottniska näringslivet mer mångsidigt. Nya finländare har en central betydelse i det österbottniska innovationssystemet och i internationaliseringen av tillväxtföretag.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Projektet utvecklar ett utbildningskoncept för integration och entreprenörskap. Metoder, koncept och material publiceras i första hand genom digitala kanaler vilket minskar på immateriella produkter och tjänster.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Eftersom det är ett regionalt projekt i Jakobstadsregionen lättar det på rörlighetsbehovet bland såväl personal som projektets målgrupp.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Förekomsten av oro och en hög stressnivå är vanligt förekommande bland invandrare idag. Att invandrare får formulera för sig själva varför de går en integrationsutbildning, vad de drömmer om och tydliggör för sig själva hur de vill organisera sitt arbetsliv förstärks samtidigt deras inre drivkrafter och oron minskar. Entreprenöriell utveckling handlar också om invisens förmåga att omvandla idéer till handling.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Då projektet utvecklar den fria bildningens integrationsutbildning stärker den samtidigt förutsättningarna för personer med utländsk härkomst att sysselsätta sig och att själva skapa möjligheter till anställning och inkomster på samma villkor som befolkningen i övrigt.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Projektet lyfter fram, stärker och förtydligar varje individs unika kompetens, förmågor, personlighet och bakgrund.
Kulttuuriympäristö 0 0
Genom att stärka invandrares ställning i det österbottniska arbets- och näringslivet stärks samtidigt deras integration i allmänhet i det österbottniska samhället. Migration inför nya och spännande impulser i den finländska kulturmiljön.
Ympäristöosaaminen 1 1
Genom att projektet aktivt arbetar för minskning av papperskonsumtion bidrar det i viss mån till målgruppens miljömedvetenhet och miljövänliga arbetssätt.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Syftet med projektet “Integration och entreprenörskap” var att höja invandrares kompetens att utnyttja sysselsättningspotentialen inom egenföretagande. Verksamheten har kretsat kring målsättningarna att utveckla undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning samt öka kännedomen om Finlands regler och system kring företagande för invandrare.

Projektresultatet har utmynnat i två produkter;
1. Undervisningskoncept och -material i form av handboken "Integration och entreprenörskap - Handbok och lektionsplanering för integrationsutbildningen kring entreprenörskap". Materielet har utvecklats tillsammans med lärare som undervisar inom den fria bildningens integrationsutbildning och samma personer har även deltagit i implementering och testfaser. Det utvecklade undervisningskonceptet har byggts upp att fungera parallellt med den övriga språk- och integrationsutbildningen. Undervisningsmaterialet har även anpassats så att de tre inledande modulerna (totalt fem moduler) av materialet fungerar för alla studeranden i en integrationsgrupp.

2. Videoserien "Företagarens videoguide". Videoserien finns på youtube och är fri att använda för alla. Videoserien består av 10 huvudvideon, kring olika teman i anslutning till företagande, med tillhörande undervideon. Delar av videoserien har även implementerats i undervisningsmaterialet "Integration och entreprenörskap - Handbok och lektionsplanering för integrationsutbildningen kring entreprenörskap". Syftet med videoserien var att höja invandrares kompetens kring verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamhet, samt överkomma språkliga hinder och brister.