Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21004

Hankkeen nimi: YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iisalmen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9086071-6

Jakeluosoite: Pohjolankatu 14

Puhelinnumero: 017 272 31

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.iisalmi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuuli Sokka-Hukkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyyskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuuli.sokka-hukkanen(at)iisalmi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 779 4379

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0214765-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Ylä-Savon alueen työmahdollisuuksien näkyväksi tekeminen ja motivoituneen työvoiman ohjaaminen näille aloille erilaisten yksilökohtaisten kouluttautumispolkujen kautta. Tavoitteena on tehostaa työttömänä tai työttömyysuhan alla olevien ihmisten ohjautumista niille aloille, jotka tarjoavat työllistymismahdollisuuksia, ja siten osaltaan vastata yritysten akuutteihin työvoimatarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on ”mätsätä” kaksisataa työntekijää kahteensataan alueelta löytyvään työpaikkaan sekä tarjota sadalle henkilölle kohdetoimialoille johtavaa koulutusta ja siten parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan Ylä-Savon alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat laajasti ajateltuna kaikki henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet kohdetoimialojen tarjoamista työmahdollisuuksista ja motivoituneet hankkimaan aloilta uutta osaamista riippumatta heidän nykyisestä työmarkkinatilanteestaan. Keskeisintä kohderyhmää ovat kuitenkin ennen kaikkea työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on kohdetoimialoja ajatellen soveltuvaa taustakoulutusta tai työkokemusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset niiltä toimialoilta, joilla työllistymisnäkymät Ylä-Savossa ovat tällä hetkellä erityisen hyvät kuten teolliset alat sekä tietyt myynti- ja palvelualan tehtävät.

Hankkeen keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat:
1. Ylä-Savon alueen työmahdollisuuksien näkyväksi tekeminen, kohdetoimialojen kiinnostavuuden lisääminen ja imagon parantaminen
2. Yritysten työvoimanhankintaan liittyvät toimenpiteet, joilla helpotetaan rekrytointiprosessia ja parannetaan työvoimansaatavuutta. Tarvittaessa työvoimatarpeen hankintaa kohdennetaan Pohjois-Savon maakunnan ulkopuolelle.
3. Motivoituneen työvoiman ohjaaminen niille aloille, jotka tarjoavat työllistymismahdollisuuksia ja yksilökohtaisten kouluttautumispolkujen räätälöinti
4. Ammattiin valmistuneiden työttömien nuorten osaamisen täydentäminen ja työllistäminen (osatoteuttajana ammattiopisto)
5. Työllisyystoimijoiden säännölliset yhteistyötapaamiset palveluiden kehittämiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi.
6. Selvitetään vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisia tapoja työllistyä.

Hankkeen tuloksena alueen avoimiin työpaikkoihin työllistyy 200 henkilöä ja lisäksi 100 henkilöä on merkittävällä tavalla parantanut koulutustoimenpiteiden kautta omaa osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat laajasti ajateltuna kaikki henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet kohdetoimialojen tarjoamista työmahdollisuuksista ja motivoituneet hankkimaan aloilta uutta osaamista riippumatta heidän nykyisestä työmarkkinatilanteestaan. Keskeisintä kohderyhmää ovat kuitenkin ennen kaikkea työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on kohdetoimialoja ajatellen soveltuvaa taustakoulutusta tai työkokemusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset niiltä toimialoilta, joilla työllistymisnäkymät Ylä-Savossa ovat tällä hetkellä erityisen hyvät kuten teolliset alat sekä tietyt myynti- ja palvelualan tehtävät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueella toimivat työllisyysasioissa toimivat organisaatiot ja toimijat, joiden yhteistyö tiivistyy ja sujuvoituu hankkeen järjestämien yhteistyötapaamisten kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 600 934

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 438 735

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 858 478

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 626 765

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Kaavi, Suonenjoki, Rautavaara, Keitele, Rautalampi, Kuopio, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Tuusniemi, Lapinlahti, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 133

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 550

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohdetoimialat ovat pääosin miestyöpaikkoihin kohdistuvia, joten siitä johtuen kohdealoiksi on myös valittu palvelu- ja myyntialat, jotta myös puolisotyöpaikkojen tarjontaa voitaisiin parantaa. Hanke on kuitenkin toimenpiteiltään sukupuolineutraali. Tavoitteena on myös kannustaa työnhakijoita hakeutumaan perinteiset sukupuolirajat ylittäviin uravalintoihin paremmin työllistäville toimialoille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali eikä toimenpiteissä ole mitään erityispainotuksia sukupuolinäkökulmasta tai että hankkeen toimenpiteisiin haettaisiin erityisesti jomman kumman sukupuolen edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen tavoitteena on edistää yhtä lailla niin naisten kuin miesten työllistymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta luonnonvarojen kestävään käyttöön (työvoiman saatavuuden parantuminen yritysten lähiympäristöstä).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta ilmastonmuutokseen (työvoiman saatavuuden parantuminen yritysten lähiympäristöstä).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Alueen elinkeinoelämän työvoiman saatavuuden parantuminen merkittävästi sekä suoran työllistävän vaikutuksen kautta että alan koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 3
Julkisten toimijoiden yhteistyömalli parantaa työvoimansaatavuutta sekä suoraan että pidemmällä aikajänteellä myös välillisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Työvoiman saatavuus yritysten lähialuilta paranee ja siten alueen työssäpendelöinti tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Hankkeen tavoitteena on hankkeen toimenpiteiden seurauksena työllistää 200 henkilöä alueelta löytyviin työpaikkoihin, joten työllistyneiden henkilöiden osalta sosiaalinen hyvinvointi paranee merkittävästi. Lisäksi noin 100 henkilöä on parantanut osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan hankkeen koulutustoimenpiteiden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hanke tarjoaa kouluttautumismahdollisuuksia sukupuolesta riippumatta, mutta voi nostaa esille myös uusia mahdollisuuksia esim. naisten työllistymiseen perinteisesti miesvaltaisille aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta osallistamalla työttömiä henkilöitä koulutustoimenpiteiden kautta takaisin työllisyyteen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen toimenpiteillä voidaan parantaa myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä alueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä –hanke oli työllistämis- ja kehittämishanke, jonka keskeisenä tavoitteena oli tehdä näkyväksi Ylä-Savon alueen työmahdollisuuksia sekä ohjata motivoituneita työnhakijoita työllistäville aloille joko suorarekrytointien tai yksilökohtaisten kouluttautumispolkujen kautta. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat työttömät henkilöt, joilla oli kohdetoimialoja ajatellen soveltuvaa taustakoulutusta tai työkokemusta sekä yritykset niiltä toimialoilta, joilla työllistymisnäkymät Ylä-Savossa olivat erityisen hyvät.

Hankkeeseen osallistui 652 henkilöasiakasta ja yrityskartoituksia tehtiin 133 yrityksessä. Hankkeen aikana työllistyi 430 henkilöä, joista teknologiateollisuuteen 172 eli noin 40 % kaikista työllistyneistä. Koulutuksiin ohjautui 172 henkilöä, joista tutkintoon tähtääviin koulutuksiin 70 hlöä, oppisopimuskoulutuksiin 16 hlöä ja lyhytkestoisiin koulutuksiin 86 hlöä.

Asiakastyössä keskeiseksi toimintatavaksi muotoutui erilaisten työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvien vaihtoehtojen esille nostaminen, jossa korostui asiakaslähtöisyys. Toimialapäivien ja yrityskäyntien tarkoituksena oli tutustuttaa alanvaihtajia uusiin ammattialoihin sekä kannustaa työnhakijoita perinteiset sukupuolirajat ylittäviin uravalintoihin paremmin työllistäville toimialoille. Asiakkaista suurin osa työllistyi suorarekrytointien kautta. Hankkeen aikana kehitimme joustavia yksilöllisiä kouluttautumispolkuja, joiden kautta tapahtui työllistymisiä.

Järjestimme useanlaisia rekrytointia edistäviä tilaisuuksia, joissa mahdollistimme työnhakijoiden ja työnantajien kasvokkain kohtaamisia. Tilaisuuksia järjestäessä lisäsimme kohdetoimialojen kiinnostavuutta, teimme alueen yrityksiä sekä yritysten eri työtehtäviä ja ammatteja tutuiksi sekä rekrytapahtumat muodostuivat yhdeksi toimivaksi tavaksi saada hankkeeseen potentiaalisia henkilö- ja yritysasiakkaita. Asiakashankinta poikkesi hankesuunnitelman mukaisesta sisällöstä, vieden hanketyöntekijöiden työaikaa, mutta tuoden vaihtelevuutta ja uutta oppia.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi