Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21007

Hankkeen nimi: Töihin -Metsä ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0207390-8

Jakeluosoite: Pohjolankatu 4-6, PL 12

Puhelinnumero: 015 5506000

Postinumero: 57200

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.samiedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOKKONEN JONNA ANITA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: laatu- ja kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonna.kokkonen(at)samiedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 5506341

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy, 2249317-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET:
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työvaltaista oppimista metsä ja logistiikka-aloilla.
Mahdollistaa työelämälähtöiset oppimisympäristöt simulaattoripedagogiikan toimintamallien avulla.
Lisätä opettajien osaamista simulaattoripedagogiikassa.
Parantaa työllistymistä.
Vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimistuloksia.
Vahvistaa yrittäjyyttä.

TOIMENPITEET:
Kehitetään työelämälähtöiayyttä, monimuotoistetaan opetusta simulaattoripedagogiikan avulla. ESEDUn toimintamallia hyödynnetään SAMIeduun rakennettavassa simulaattoripedagogiikan toimintamallin käyttöönotossa. Vahvistetaan työelämälähtöistä osaamista kaivurin rotaatorin käyttöönoton myötä Esedussa.
Hankkeessa toimintaa koordinoi 2 hankevastaavaa, 1 SAMIedussa ja 1 ESEDUssa. Hanke kytkeytyy EAKR-hankkeeseen, jolla rahoitetaan tavoitteita tukevat laitehankinnat. Hankevastaavat vastaavat EAKR-hankkeessa tehtävistä laitehankinnoista. Hankevastaavat toimivat myös yhteistyössä simulaatiopedagogiikan toimintamallin kehittämisessä SAMIeduun. SAMIedun hankevastaava koordinoi simulaattoripedagogiikan toimintamallin luomista, ESEDUn hankevastaava koordinoi mentorimallin luomista SAMIedun ja ESEDUn välillä. Molemmat hankevastaavat vastaavat yrityksien kartoituksesta ja TOPPI-kone toimintamallin yhteistyön suunnittelusta. TOPPI-kone toimintamallin suunnittelua tehdään myös yhteistyössä AMK:n kanssa.

TULOKSET:
Koulutuksen vaikuttavuuden paraneminen, läpimenoajat lyhenevät, keskeyttäminen vähenee ja ammatillinen osaaminen paranee.
Opiskelijoiden sijoittuminen työssäoppimispaikoille paranee ja opiskelijoiden työssäoppimisen määrä lisääntyy reformin tavoitteiden mukaisesti.
Simulaattoripedagogiikan avulla voidaan tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista, parantaa heidän oppimistuloksia sekä työllistymistä.
Opettajien osaamisen vahvistuminen kun simulaattoripedagogiikka on osana oppimisympäristöjä SAMIedussa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Metsä ja logistiikka-alan opiskelijat ja opettajat sekä työpaikkaohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut oppilaitokset maakunnassa joihin yhteistyö kohdentuu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 162

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 162

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 71 659

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 659

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Joroinen, Juva, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen osallituvien yritysten henkilöstön sukupuolijakauma jakaantuu 50% naisten ja miesten kesken. Huomioidaan yhteisöllinen kehittäminen, joka lisää tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon periaatetta niin rekrytoinnin kuin kehittämistoimintojenkin toteuttamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Hankkeessa kehitetään simulaattoripedagogiikkaa opiskelijoiden ohjauksessa ja oppimisessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankekokouksissa hyödynnetään etäyhteyksiä. Liikkumisessa suositaan julkista liikennettä. Tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali vaikutus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hanke pystyy vaikuttamaan laitehankintojen osalta sekä kiinnittämällä huomiota kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei sisälly hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hankkeessa toimitaan kestävän kehityksen toimintamallin ja kunkin oppilaitoksen toimintaohjeiden ja mallien mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali vaikutus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hankkeessa mukana olevat yhteistyökumppanit ovat paikallisia yrityksiä. Hankkeessa tuetaan elinkeinoelämän kehittämistä ja osaavan työvoiman saantia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hankkeessa kehitetään toppikone-toimintamalli sekä simulaattoripedagogiikkaa tukevan osaamisen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeessa hyödynnetään etäyhteyksiä hanketoimijoiden kokoontumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Hanke edistää eteläsavolaisten hyvinvointia. Koulutus on sekä yksilön että alueen kannalta keskeinen väline nostaa sosiaalista statusta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Koulutus vahvistaa lisäksi yksilön osallisuutta yhteiskunnassa ja lisää taloudellista vakautta. koulutus lisää työllistymistä ja yrittäjyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Pyritään rakentamaan tasa-arvoa edistäviä toimintamalleja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 9
Hankkeessa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta, joka takaa yhdenvertaisen kohtelun riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä tekijästä tai ominaisuudesta.
Kulttuuriympäristö 0 0
neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on kehitetty työelämälähtöisyyttä, monimuotoistaen opetusta uudella tavalla SAMIedussa ja ESEDUSSA simulaattoripedagogiikan avulla. ESEDUn jo aiemmin luotua toimintamallia on hyödynnetty SAMIeduun kehitetyssä simulaattoripedagogiikan toimintamallissa ja sen käyttöönotossa. Esedussa on työelämälähtöistä osaamista kehitetty kaivurin rotaatorin käyttöönoton myötä. EAKR-investointihanke on (EURA 2014/4993/09 02 01 01/2017/ESAVO) on tukenut tämän hankkeen toteuttamista, hankkeessa hankittiin Ammattiopisto SAMIedun käyttöön, 6 kpl Komatsu metsäkone salkkusimulaattoria,1 kpl Komatsu metsäkonesimulaattori 1 kpl John Deere metsäkonesimulaattori simulaattori, Jonh Deere metsäkonesimulaattorin päivitys, VR-lasit metsäkonesimulaattoriin, Creanex logistiikan monilaitesimulaattori, Monilaitesimulaattoriin pyöräkuormaajaohjelmista ja puutavara-auton 2-vipu päivitys. Esedun käyttöön hankittiin kaivurin rotaattori Steelwrist X18 Rototilt, kaivuavustin/kallistusmittari Kava ja ASTA dokumentointijärjestelmä.

Hankevastaavat SAMIedussa ja ESEDUssa ovat vastanneet EAKR-hankkeessa tehdyistä laitehankinnoista. Hankevastaavat ovat toimineet myös yhteistyössä simulaatiopedagogiikan toimintamallin kehittämisessä SAMIeduun. SAMIedun hankevastaava koordinoi simulaattoripedagogiikan toimintamallin luomista, ESEDUn hankevastaava koordinoi mentorimallin luomista SAMIedun ja ESEDUn välillä. Molemmat hankevastaavat kartoittivat TOPPI-kone toimintamallia yhteistyössä AMK:n kanssa, tässä kuitenkin päädyttiin siihen ratkaisuun, ettei TOPPI-kone toimintamalli yhdellä koneella palvelisi eri koulutuksen järjestäjiä. Opiskelijoita on paljon ja yksi kone ei millään riittäisi kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön Savonlinnassa ja Mikkelissä.

Hankkeessa kehitetyssä simulaattoripedagogiikan mallissa opiskelijat harjoittelevat metsäkoneiden käyttöä simulaattoreiden avulla, aluksi opettajan ohjauksessa ja myöhemmin itsenäisesti. Simulaattoreiden ohjelmisto on tehty ohjaamaan opiskelijaa helpoista harjoituksista vaikeimpiin harjoitukseen sen mukaan, kun opiskelija on selvinnyt hyväksytysti edellisistä tehtävästä. Simulaattoripedagogiikan avulla ovat opiskelijat päässet aiempaa nopeammin työelämään, koska heidän valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ovat paremmalla tasolla simulaattori-opetuksen lisääntymisen takia. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevia opiskelijolle on voitu antaa enemmän simulaattoriohjausta heidän tarpeensa mukaan. Lisäksi kaikki SAMIedun metsä- ja logistiikka-alan opettajat ovat käyneet simulaattori pedagogiikan viiden päivän mittaisen koulutuksen. ESEDUlla tehtiin simulaatiopedagogiikan kehittämistä, missä tehtiin uusia hakkuu- ja ajotehtäviä John Deeren oppimisympäristöön ja testattiin niitä.

Hankkeen tuloksista voidaan todeta sekä metsä- että logistiikka-alojen koulutuksen vetovoiman lisääntyminen hankkeen aikana. Koulutuksen läpimenoajat ovat lyhentyneet ja keskeyttäminen vähentynyt 33 % hankkeen aikana. Opiskelijoiden ammatillinen osaaminen on sekä opiskelijoiden, opettajien että työelämän edustajien palautteisiin viitaten parantunut simulaattoripedagogiikan toimintamallin käyttöönoton jälkeen. Opiskelijoiden parantunut ammatillinen osaaminen koneenkäsittelytaidoissa on parantanut myös työpaikoille sijoittumista ja lisännyt työpaikalla tapahtuvan koulutuksen määrää. Hankkeen aikana työpaikalla tapahtuva oppiminen on lisääntynyt metsäalalla 62 % ja logistiikanalalla 54 %. Simulaattoripedagogiikan avulla on pystytty myös tukemaan aiempaa paremmin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista, sillä harjoitteita voi tehdä yhä uudelleen yksilöllisesti. Opettajien osaamisen vahvistuminen on huomattavaa, kun simulaattoripedagogiikka on yhteiskoulutuksen ja suunnittelun myötä nyt uutena osana oppimisympäristöjä ja opetusta.