Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21008

Hankkeen nimi: Osaava Joensuun seutu - Ammattitaitoista työvoimaa ja yrittäjyyttä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 0207218787

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu-Minna Piiroinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu-minna.piiroinen(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 287 787

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TARVE:

Joensuun seudulle (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomantsi, Outokumpu, Polvijärvi ja Juuka) kohdistuvan hankkeen taustalla oleva tärkein tarve / haaste liittyy ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuuteen. Tähän tarpeeseen / haasteeseen liittyviä muita ongelmia / haasteita ovat mm. väestön ikärakenne ja työttömyys, yritystoiminnan jatkajien puute yrittäjien eläköityessä sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Kaikkia em. tarpeita, ongelmia ja haasteita yhdistää osaavan työvoiman saatavuus sekä yrittäjyys.

HANKKEEN TAVOITTEET:

Hankkeen päätavoitteena on edistää Joensuun seudulla
1) ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuutta sekä
2) yrittäjyyttä
joustavasti, ketterästi ja reagoivasti.

Tavoitteena on, että kohderyhmä työllistyy tavalla tai toisella uusia toimintatapoja ja -malleja hakien huomioiden uudet kasvupalvelut.

Päätavoitetta täsmentäviä osatavoitteita ovat:
- Ammattitaitoisen osaavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen paranee.
- Osa-aikatyösuhteiden ja sivutoimiyrittäjyyden erilaisten yhdistelmien hyödyntäminen lisääntyy.
- Kohderyhmään suuntautuu aktiivista työllistymistä ja yritysten henkilöstön osaamista edistävää jatkokoulutusta.
- Käsitys työvoiman osaamiseen liittyvien rahoitusinstrumenttien, palvelujen, verkostojen ja tietokanavien tarjonnasta selkiintyy.
- Yritysten tarpeista saadaan selkeämpää tietoa, esim. täydennyskoulutus.
- Yrityksissä otetaan käyttöön elinikäisen oppimisen uusia malleja.
- Paikallinen yhteistyö ja tiedon vaihto tiivistyy (kunnat, Business Joensuu, TE-toimisto, ELY-keskus, yritykset, oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt, henkilöstöpalveluyritykset jne.) osaavan työvoiman saannin turvaamisessa ja yrittäjyyden edistämisessä.
- Hankkeen kohteena olevien toimialojen imago paranee, kun yrityksistä oleva myönteinen mielikuva paranee.
- Uusia yrityksiä perustetaan, sis. sivutoimiyrittäjyys (esim. työssä olevat, valmistuvat jne.).
- Omistajanvaihdokset lisääntyvät ja onnistuvat paremmin ja nopeammin.
- Hankkeen kohderyhmien työllistyminen paranee, sis. yrittäjyys.
- Ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuuteen ja yrittäjyyden edistämiseen syntyy yritysten tarpeista lähteviä uudenlaisia ratkaisumalleja.

Hankkeen määrällisiä tavoitteita ovat:
- Osallistuvien yrityksien henkilöstö kasvaa keskimäärin 3 %
- Yrityksissä toimivia työpaikkakouluttajia erilaisiin rooleihin koulutetaan 50 hlöä
- Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 280 yritystä
- Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 470 henkilöasiakasta
- Uusia yrityksiä, sis. sivutoimiyrittäjiä, perustetaan 20 kpl
- Lisäksi hankkeen järjestämiin erilaisiin infotilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuu yhteensä 500 hlöä
- Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden koulutus/työpäivät, yhteensä 12 000

Yritykset ovat erilaisessa tilanteessa ja vaiheessa, jolloin tämän hankkeen tavoitteena on tarjota kullekin yritykselle sen omista


HANKKEEN TOIMENPITEET:

Hankkeen toteutus on jaettu seuraavaan kolmeen työpakettiin (WP) konkreettisine toimenpiteineen:

WP 1: Työvoiman lisäys ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantaminen
WP 2: Yrityksen polut ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi
WP 3: Yrittäjyyden uudet muodot


HANKKEEN TULOKSET:

Hankkeen tuloksena syntyy kehittelyjen, kokeilujen ja testaamisen seurauksena uusia malleja ja toimintatapoja osaavan työvoiman saatavuuteen ja yrittäjyyden edistämiseen. Yrityksissä otetaan käyttöön elinikäisen oppimisen uusia malleja. Ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuuteen ja yrittäjyyden edistämiseen syntyy yritysten tarpeista lähteviä uudenlaisia ratkaisumalleja.

Hankkeella on seuraavia lyhyen / pitkän aikavälin vaikutuksia:
- Teollisuustyön kiinnostavuus kasvaa
- Yritysten työvoimatarpeiden ja työvoiman nopeampi kohtaaminen
- Räätälöidyt koulutukset tuovat ratkaisuja kasvun esteisiin
- Ikäjohtamismallien avulla työuria voidaan mielekkäästi pidentää
- Omistajanvaihdokset onnistuvat laadukkaammin
- Joensuun seudulle syntyy hyvän työnantajan kriteeristö

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat
- työttömät ja työttömyysuhan alla olevat henkilöt
- yritykset
- opiskelijat
- yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilöt
- kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot
- sukupolvenvaihdosta suunnittelevat yritykset – yritysostoa suunnittelevat

Ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuudessa kohderyhmänä ovat erityisesti Joensuun seudulla teknologiateollisuuden ja rakentamisen toimialoilla toimivat yritykset ja niiden henkilöstö sisältäen teollisuutta palvelevat alat. Muita toimialoja ei kuitenkaan suljeta pois.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat sidosryhmät, jotka hyötyvät hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista, ja joiden kanssa hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tällaisia sidosryhmiä ovat mm. työvoimahallinto, oppilaitokset, henkilöstöpalveluyritykset, yrittäjäjärjestöt, Joensuun seudun kunnat ja erilaiset järjestötoimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 447 755

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 447 755

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 618 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 634 300

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Juuka, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 280

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 334

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 470

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tehtyjen ennakointihaastattelujen, yrityskentän tuntemuksen ja TE-toimiston yhteistyön kautta JOSEK Oy:llä on hyvä toimintaympäristön tuntemus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä on huomioitu sekä mies- että naisnäkökulma. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä yrityksistä ovat teknologiateollisuuden ja rakentamisen toimialat, jotka ovat miesvaltaisia ja joilla on tällä hetkellä suurin haaste saada osaavaa työvoimaa. Hankkeessa on kuitenkin huomioitu myös naiset, esim. kotona olevat, joiden työelämään sijoittumista pyritään myös edistämään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on ammattitaitoisen osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja yrittäjyyden edistäminen sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa on kuitenkin huomioitu myös naiset, esim. kotona olevat, joiden työelämään sijoittumista pyritään myös edistämään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Koulutuksissa huomioidaan tarpeen mukaan kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Koulutuksissa huomioidaan tarpeen mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Teknologiateollisuuden ja rakentamisen toimialojen yritysten liiketoimintojen kehityksen kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Teknologiateollisuuden toimialan yritysten liiketoimintojen kehityksen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on saada seudun yrityksiin osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa ja lisätä yrittäjyyttä. Nämä edistävät samalla paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Työllistymisen ja yrittäjyyden kautta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on mahdollista.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeella ei katsota olevan erityistä vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on edistää työllisyyttä. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään luovia ratkaisuja uusien toimintatapojen kokeilussa, tiedon saatavuudessa jne.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa etsitään toimintatapoja, joiden avulla voidaan edistää naisten ja miesten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa. Hanke parantaa eri yhteiskuntaryhmien tasa-arvoista työllistymis- ja yrittäjyydmahdollisuuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke parantaa eri yhteiskuntaryhmien tasa-arvoista työllistymis- ja yrittäjyydmahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 7 8
Hankkeella voidaan katsoa olevan vaikutusta kaupunkirakenteeseen ja rakennuskantaan, koska hankkeen yhtenä erityisenä kohderyhmänä ovat rakentamisen toimialan yritykset.
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat teknologiateollisuus sekä rakentamisen toimialan yritykset, joiden ympäristöosaaminen / liiketoiminta voi kehittyä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osaava Joensuun seutu - Ammattitaitoista työvoimaa ja yrittäjyyttä -hankkeen päätavoitteena oli edistää Joensuun seudulla ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuutta sekä yrittäjyyttä joustavasti, ketterästi ja reagoivasti. Hankkeen tuloksena on kehittelyjen, kokeilujen ja testaamisen seurauksena syntynyt uusia malleja ja toimintatapoja osaavan työvoiman saatavuuteen ja yrittäjyyden edistämiseen liittyen. Yrityksiin on levitetty tietoa elinikäisen oppimisen malleista ja yrityksestä riippuen niitä on otettu myös käyttöön. Ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuuteen ja yrittäjyyden edistämiseen on tuotu yritysten tarpeista lähteviä uudenlaisia ratkaisumalleja, parhaimpana ja toimivimpana esimerkkinä mestari-kisällikoulutus, joka oli myös hankkeen keskeisin ja tärkein toimintatapa.

Projektissa myös edistettiin yrittäjyyttä uravaihtoehtona tuoden esiin myös sivutoimiyrittäjyyden erilaiset muodot. Lisäksi edistettiin ja tuettiin omistajanvaihdoksia. Yrityskentälle vietiin viestiä niin rekrytoitavan henkilöstön kuin nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämisen vaihtoehdoista eri rahoitusinstrumentit huomioiden ja samalla edesautettiin yritysten mahdollisuuksia ottaa käyttöön elinikäisen oppimisen malleja. Hankkessa myös edistettiin toimialojen imagoa monin nykyaikaisin keinoin.

Projekti edisti paikallisten verkostojen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä uusia yhteistyön muotoja.

Projektin määrällisiä tuloksia olivat:
- osallistuvien yrityksien henkilöstö on kasvanut keskimäärin 38 %
- yrityksiin on koulutettu 61 henkilöä työpaikkaohjaajan tehtäviin, lisäksi kisällikoulutuksella koulutettiin 62 työntekijää
- hankkeeseen osallistui 334 yritystä ja 314 henkilöasiakasta
- uusia yrityksiä on hankkeen myötävaikutuksella perustettu 20, lisäksi projekti on myötävaikuttanut 18 omistajanvaihdokseen
- hankkeen järjestämiin erilaisiin infotilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistui yhteensä 2 875 henkilöä
- koulutus-/työpäiviä toteutetiin yhteensä 5 261 kpl