Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21013

Hankkeen nimi: Innostu työssä!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.1.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: Visamäentie 35 A

Puhelinnumero: 036461

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Sippola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.sippola(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5745 063

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimusten mukaan työssä innostumisen lisäämisen keskiössä ovat vuorovaikutuksellisuus, luottamus sekä kyky ja halu kehittyä ja oppia uutta. Työssä innostumista tukevat tekijät ovat sellaisia, joihin työyhteisössä jokaisella on mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa. Parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan kuitenkin kaikkia osapuolia, niin yksilöä itseään,kuin työyhteisöä, esimiestä ja koko organisaatiotakin. Työssä innostumisen perusedellytyksenä on työpaikan sujuva arki ja hyvä työilmapiiri. Innostuksen ja tuottavuuden välillä on osoitettu olevan hyvin vahva yhteys (Martela & Jarenko 2014).

Hankkeen kohderyhmän muodostavat kantahämäläisten mikro- ja pk-yritysten henkilökunnat; ensi sijassa innovatiivisissä yrityksissä, kasvuyrityksissä ja tietointensiivisissä yrityksissä. Hankkeen kohdeyritykset haetaan pääosin maakuntaohjelman painoaloilta. Hämeessä maakuntaohjelman
painopistealoja ovat valmistava teollisuus, biotalous, vihreä logistiikka ja elintarviketeollisuus.

Innostu työssä! -hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa ja vahvistaa kohderyhmässä sellaista ihmisten sisäistä motivaatiota ja innostusta, jolla työyhteisön työilmapiiriä voidaan parantaa. Työinnostusta vahvistamalla hanke aikaansaa työhyvinvointia ja tuottaa välitöntä hyötyä sekä kohdeyritysten toimijoille että kohdeyritysten perustoimintaan. Kun henkilökunta nauttii työstään ja yrityksen työilmapiiristä, yrityksen tuottavuus kasvaa ja tuloksellisuus lisääntyy. Tämä vaikutus voidaan osoittaa myös mittaamalla todeksi. Hankkeessa keskitytään
* vuorovaikutuksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen kehittämiseen
* organisaation uusiutumiseen ja henkilöiden työhyvinvoinnin kehittymiseen ja uuden oppimiseen
* pullonkaulatilanteiden purkamiseen

Hankkeessa toteutetaan tarvelähtöisesti 15 kantahämäläisen mikro- ja pk-yrityksen kanssa yrityskohtaiset työhyvinvoinnin kehitysprosessit. Tuloksena ovat
* innostuksen kasvu kohdeorganisaatioissa, joka näkyy sitoutumisena, yhteisöllisyytenä, avoimuutena ja motivoitumisena
* työhyvinvointia ja innostumista tukevien uusien toimintatapojen kehittyminen ja uuden oppiminen

Samalla tehdään kohdeorganisaatioille ylläpidon toimintasuunnitelmat, joilla tuetaan innostusta ja henkilöiden sopeutumista työelämän muutostilanteisiin hankkeen jälkeenkin. Aikataulut sovitetaan 15 kohdeyrityksen kanssa. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat siirrettävissä myös muihin yrityskonteksteihin.

Hankkeen tuloksena kohdeyritysten työilmapiiri ja menestysmahdollisuudet paranevat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hanke voi yrityksessä aikaansaada myös materiaalien ja energian säästöjä.

Hanketoimijat valitaan osaamisalueiden ja osallistumishalukkuuden perusteella. Toteuttajaorganisaatiossa on sekä miehiä että naisia asiantuntijatehtävissä. Sukupuolen tasa-arvo huomioidaan hanketehtäviä sovittaessa mm. huomioidaan toimenpiteissä sukupuolten mahdolliset erot tarpeissa, elämäntilanteissa ja toiveissa. Kohdeyritysten sukupuolijakauma huomioidaan hankeaktiviteettien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Innostu työssä! -hankkeen toteuttajaorganisaatio on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK). Teknologiateollisuus ry tukee hanketta (tukikirje liitteenä) ja osallistuu ohjausryhmän työskentelyyn. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 170.000 euroa ja sen toteuttamisjakso on 24 kk alkaen 1.9.2017.

XXXX

MUUTOSHAKEMUS 26.2.2019
Hankkeen villin/rohkean idean pilottitoteutukseksi lisätään robottipilotti. Hankkeen toteutusaikaan haetaan pidennystä 31.12.2019 saakka, jotta hankkeen robottipilotti, yrityskehittäminen ja prosessin kuvaus saadaan toteutettua kunnolla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Innostu työssä! -hankkeen kohderyhmän muodostavat kantahämäläisten mikro- ja pk-yritysten henkilökunnat ja johto; ensi sijassa innovatiivisissä yrityksissä, kasvuhakuisissa yrityksissä ja tietointensiivisissä yrityksissä. Hankkeen kohdeyritykset haetaan pääosin maakuntaohjelman painoaloilta. Hämeessä maakuntaohjelman painopistealoja ovat valmistava teollisuus, biotalous, vihreä logistiikka ja elintarviketeollisuus.

Hankkeen toteuttava organisaatio on HAMK (Älykkäät palvelut ja Hyvinvointiosaamisen yksiköt). Vastuuhenkilöt tuntevat kohderyhmän ja hankkeen alan hyvin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä hyödynsaajia ovat muun muassa hankkeessa toimivat asiantuntijat. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat siirrettävissä myös muihin yrityskonteksteihin. Pitkällä aikavälillä mahdollisesti syntyvät uudet työpaikat tuottavat selkeitä hyötyjä niihin työllistyville. Välillisesti hankkeella on myönteinen vaikutus myös kohdeyritysten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittymiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 110

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 128 110

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 170 815

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 170 815

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Hämeenlinnan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Tammela, Hausjärvi, Jokioinen, Hämeenlinna, Loppi, Ypäjä, Hattula, Janakkala, Forssa, Humppila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Visamäentie 35 A

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Asiantuntijoina hankkeessa käytetään sekä naisia että miehiä. Sukupuolinäkökulmat sovitetaan yritysten resurssitilanteeseen ja kehityssuunnitelmiin. Eri toimialoilla naisten ja miesten suhteelliset osuudet vaihtelevat. Mm. ympäristöalalla, elintarviketeollisuudessa ja palvelualoilla asiantuntijoista on naisia suurempi osuus kuin valmistavassa teollisuudessa. Kehittämisen tavat sopeutetaan yrityskohtaisesti kuuntelemalla henkilökunnan toiveita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa yhteistyötä tekevissä organisaatioissa hanketoimijat valitaan osaamisalueiden ja osallistumishalukkuuden perusteella. Toteuttajaorganisaatiossa on sekä miehiä että naisia asiantuntijatehtävissä. Sukupuolen tasa-arvo huomioidaan hanketehtäviä sovittaessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvo, mutta tasa-arvonäkökulma huomioidaan kaikissa hankeaktiviteeteissa, mm. yrityksiä ja niiden edustajia valittaessa, asiantuntijoita valittaessa ja toimintatapojen määrittelyssä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hankkeen kohdeyrityksiin kuuluu myös ympäristöalan, biotekniikan ja clean tech -alan yrityksiä. Yrityskohtaisten kehitysprosessien raamina on kestävä kehitys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Hankkeen kohdeyrityksiin kuuluu myös ympäristöalan, biotekniikan ja clean tech -alan yrityksiä. Hankkeen yrityskohtaisissa kehittämisprosesseissa horisontaalisena periaatteena on kestävä kehitys.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Kestävän kehityksen tendenssi voidaan huomioida yrityskohtaisessa kehitystyössä mm. tuotekehityksessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Kestävä kehitys huomioidaan kaikessa hankkeen kehitystoiminnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Naturakohteisiin lähinnä välillinen vaikutus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Kestävä kehitys huomioidaan kaikessa hankkeen kehitystoiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Pienet yritykset voivat osaltaan vaikuttaa omiin valintoihin mm. paikallisia uusiutuvia ratkaisuja suosimalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Yritysten henkilökuntaa osallistavin tavoin hanke tähtää työhyvinvoinnin lisäämisen kautta myös kohdeyritysten liiketoiminnan kehittämiseen, kasvuun ja työllistämismahdollisuuksien lisäämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Hanke lisää kohdeyritysten henkilökunnan tietotaitoa ja mahdollistaa myös aineettomien ratkaisujen synnyttämistä (patentit, tavaramerkit yms.).
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Liikkuminen ja logistiikka huomioidaan soveltuvin osin kestävän kehityksen näkökulmasta. Mm. materiaalien uusiokäyttö vähentää logistisia tarpeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hanke tähtää kohdeyritysten henkilökunnan innostumisen, motivaatiotason, työssäviihtymisen ja tuottavuuden kasvuun. Pitkällä aikavälillä tämä mahdollistaa paremmin myös yrityksen liiketoiminnan kehittämisen sekä kasvun ja työllistämismahdollisuuksien lisäämisen.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeessa tai sen johdosta tehtävät ratkaisut tehdään tasa-arvoa edistävillä tavoilla ml. ikä, sukupuoli, uskonto, kansallisuus yms.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Hankkeessa tai sen johdosta tehtävät ratkaisut tehdään tasa-arvoa edistävillä tavoilla ml. ikä, sukupuoli, uskonto, kansallisuus yms.
Kulttuuriympäristö 2 3
Kestävän kehityksen ratkaisut auttavat kulttuuriympäristön suojelemisessa ja kehittämisessä.
Ympäristöosaaminen 3 5
Uutta tietotaitoa tuottamalla hanke edistää sekä kohdeyritysten, niiden yhteistyöorganisaatioiden että hanketoteuttajien ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Innostu työssä! -hankkeen kohderyhmän muodostivat kantahämäläisten mikro- ja pk-yritysten henkilökunnat; ensi sijassa innovatiivisissa yrityksissä, kasvuyrityksissä ja tietointensiivisissä yrityksissä. Hankkeessa kehitettiin kohdeyritysten henkilökunnan työhyvinvointia ja työn innostavuutta toimijalähtöisesti; yritysten omaan nykytilaan ja tulevaisuuden tarpeisiin, tavoitteisiin ja toimintaan liitettynä. Henkilökunnan motivaatiotasoa ja työn tuottavuutta edistettiin yrityksen tarvitseman uuden tietotaidon kehittämisen avulla koulutusten muodossa. Osallisuudessa toteutettujen tutkivan kehittämisen prosessien avulla vahvistettiin yritysten johdon ja henkilöstön kykyjä ja taitoja yhteisölliseen työhyvinvoinnin ja työn innostavuuden kehittämiseen.

Hankkeessa laadittiin tutkivan kehittämisen prosessin kuvaus ja kehitettiin työhyvinvoinnin ja työn innostavuuden tutkimiseen soveltuvat mittaristot, joita voidaan jatkossa hyödyntää eri yritysten toiminnan kehittämisessä. Hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat siirrettävissä myös muihin yrityskonteksteihin. Yrityksille laadittiin yrityskohtaisiin kehittämisteemoihin liittyvät ylläpidon suunnitelmat, jotka luotiin jokaiselle yritykselle omana mallinnoksena yhteisesti sovitusta teemasta. Ylläpidon suunnitelmat pohjautuvat yrityksissä toteutettuihin prosesseihin, jotta yritysten henkilöstöt sitoutuvat niihin ja joiden avulla pystytään tulevaisuudessakin edistämään työhyvinvointia ja työn innostavuutta kehitetyn teeman pohjalta.

Hankkeen aikana ylläpidettiin omia nettisivuja, järjestettiin koulutuksia, seminaareja, työpajoja ja vertaisvierailuja, joiden tavoitteena oli verkostoituminen ja osaamisen kehittäminen muun muassa seuraavilla osa-alueilla: innostus työssä, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen, yhteisöllinen innovointi, työssä jaksamisen parantaminen ja sosiaalinen verkostoituminen. Hankkeen aikana järjestetyissä koulutuksissa, seminaareissa ja tapahtumissa on saatu tietoa kehittämisen ja uudistamisen, johtajuuden sekä työhyvinvoinnin, työn innostavuuden, perehdyttämisen, tiimityön, vuorovaikutuksen ja asiakasprofiloinnin osa-alueilta.

Hankkeen aikana järjestetyistä koulutuksista, seminaareista ja tapahtumista on saatu tietoa siitä, miten yrityksiä voidaan johtaa asiakaslähtöisesti. Uutta näkemystä on saatu visualisoinnin tuomista mahdollisuuksista yritystoimintaan. Tietoa on tullut siitä, miten työhyvinvointi, työn innostavuus, tiimityö ja perehdyttäminen sekä henkilöstön jatkuva koulutus ovat yritysten kehityksessä merkityksellisiä. On saatu näkemyksiä innostuksen kulttuurista ja sen eri tekijöistä. On keskitytty työpaikan työhyvinvoinnin merkitykseen yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden näkökulmista. Teemana on ollut myös tuottavuus, jossa on kysymys siitä, että laajentumalla ja investoimalla säilytetään sekä kilpailuetu että kilpailukyky. Tärkeää on, että yrityksissä järjestetään koulutusta tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Palvelumuotoilun menetelmien käyttömahdollisuuksista on tullut uusinta tietoa. Tietoa on saatu siitä, miten digitalisoinnin avulla saadaan uudet teknologiat käyttöön ja miten robotiikkaa voidaan hyödyntää yritystoiminnassa esimerkiksi innostajana. Tapahtumissa on saatu näkemystä työhyvinvointiin ja työn innostavuuteen liittyvistä uusimmista trendeistä ja siitä, miten tutkimuksen keinoin voidaan saada uusia ratkaisuja, jotka varmistavat työhyvinvoinnin, työn innostavuuden ja yritysten menestymisen tulevaisuudessa.

YRITYSPROSESSIN ESIMERKKI

Jokaisen hankkeeseen mukaan tulleen yrityksen kanssa käytiin alkukartoituspalaveri, jossa pohdittiin yrityksen työhyvinvoinnin tilaa. Ensin lähdettiin liikkeelle siitä, mitkä asiat ovat hyvin. Yleisesti voidaan todeta, että mukana olevien yritysten työntekijöille tuottavat iloa muun muassa kivat työkaverit, sujuva arki, oman yrityksen hyvät tuotteet ja palvelut, mahdollisuus uuden oppimiseen ja joustavat työajat. Hankkeen tapaamisissa kysyttiin myös mahdollisista pullonkauloista ja halukkuudesta kehittää toimintaa. Jos yrityksessä päätettiin lähteä hankkeeseen mukaan, se vaatii aina ajallista panostamista sekä sitoutumista kehittämiseen. Keskusteluissa selvisi melko nopeasti se, mihin yrityksen pitäisi keskittyä, jotta innostus, työtekijöiden itseohjautuvuus, työn imu sekä työhyvinvointi kasvaisivat. Useissa yrityksissä on toiveena, että työntekijät toimisivat itseohjautuvasti. Innostu työssä! -hankkeessa tehtiin useissa mukana olleissa yrityksissä henkilökohtaiset haastattelut työntekijöille. Monen yrityksen kohdalla haastatteluissa tuli esille kehittämistarpeita mm. työpaikan arkeen ja toimintatapoihin liittyvissä asioissa. Kehitettävät asiat liittyivät yrityksen johtamiseen, tiimityöhön, eri prosessien kehittämiseen, viestintään, perehdytykseen, palautteen antamiseen, eri henkilöiden vastuisiin ja työpaikan ilmapiiriin. Johtamisen vaikeus nousi useasti haastatteluissa esiin. Selkeät tavoitteen määrittelyt, palaverikäytännöt, henkilöiden roolit ja vastuut ovat asioita, joiden hyväksi voidaan helposti sopia parempia käytäntöjä. Asioiden kirjaaminen ja käytänteistä yhdessä sopiminen luo työhyvinvointia työntekijöille ja työyhteisö toimii paremmin, kun sählääminen vähenee. Joissakin hankkeessa mukana olleissa yrityksissä johtamiseen toivottiin enemmän avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Usein arjen kiireessä on vaikea löytää aikaa kanssakäymiselle ja kohtaamisille. Keskustelun jälkeen tehtiin toimenpidesuunnitelma yritykselle. Toteutuksessa järjestettiin erilaisia workshop -päiviä, valmennusta, Thomas-toimintatyylianalyysejä, työhyvinvointikorttikoulutuksia, benchmarkingia, luentoja, henkilöstökyselyitä jne.


HANKKEEN TULOKSET

Yrityskohtainen kehittämisprosessi 15 yritykselle: Makuliha Oy, VekkaLiikenne Oy, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, AallokkoMeri, MJ Koskinen Oy, Puistomäen päiväkoti, Etelä-Hämeen lomat Oy, Teijo-Talot Oy, Ambientia Group Oy, Arctic Milk Oy, LeikkiSet Oy, Biotus Oy, Resta Invest Oy/Fresno, Solentium Oy ja Tmi Elina Laaksonen.

Rohkean idean pilotit: VGoray lasershow - audiovisuaalinen rentoutumismenetelmä ja NAO- humanoidirobottipilotti

Prosessin kuvaus ja mallintaminen työhyvinvoinnin kehittämiseen: Tulokset, mittarit ja kysymyspatteristot, joita yritykset voivat avoimesti hyödyntää www.hamk.fi/innostu -sivuilla

Avoimet seminaarit, työpajat ja vertaisvierailut
-2 x Työhyvinvointikorttikoulutus
-Webinaari ”Tuottavuutta ja työhyvinvointia Leanin avulla”
-”Innostunut henkilöstö tekee tulosta”. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin seminaari (yhdessä Into-hankkeen kanssa)
-Benchmarking Vincit Oy ja Koti Puhtaaksi Oy
-Hyvinvointitapahtuma, työhyvinvointiluento ja ständi (yhteistyössä UnWoman järjestön kanssa)
-Naisten päivän tapahtuma, esitykset (yhteistyössä UnWoman järjestön kanssa)
-Tunneäly luento, Forza-yrityskiihdyttämössä
-Frush-tapahtuma, ständi
-Tulosfoorumi ja Innostu työstä seminaari: innostavat puheenvuorot mm. motivaatio, Lean, työhyvinvoinnin portaat. Hankkeen tulokset esillä ständillä.

-Osallistuminen yritys- ja kehitysverkostoihin: mm. Hämeen Kauppakamari, Frush, Forza-yrityskiihdyttämö, Suomen yrittäjät, Nordic Business Forum, erilaiset työhyvinvointiin liittyvät messut ja tapahtumat

Opiskelijoiden projektityöt ja opinnäytetyöt
-Kestävästi työpaikoilla tietopaketti. www-sivuilla.
-Perehdytys opinnäytetyö
-NAO-humanodirobotti opinnäytetyö
-Innostusta, onko sitä? Haastattelututkimukset
-Innostu työssä! Työhyvinvointipalveluja -raportti
-Audiovisualisen ympäristön vaikutukset

Hankkeessa tuotettiin kolme yritysvideota: LeikkiSet Oy, Biotus Oy ja Arctic Milk Oy. Videoissa kerrotaan, mitä hyötyä hankkeesta on ollut yritykselle. Osoitteessa: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5htIdnzz_Fm2_E-7j_Si97rpY5MHMnRc

Vertaisarvioituja artikkeleita kirjoitettiin viisi ja blogeja samoin viisi kappaletta. Paikallislehtiin saatiin useita juttuja hankkeesta ja hankkeen aihepiiristä.

Hankkeen omat www-sivut: www.hamk.fi/innostu


HORISONTAALISET TAVOITTEET

Hankkeen horisontaaliset tavoitteet toteutuivat hyvin hankkeen aikana. Sukupuolinen tasa-arvo toteutui, sillä hankkeessa on työskennellyt ja luennoinut työhyvinvoinnista sekä naisia, että miehiä (mm.Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin seminaari, hyvinvointitapahtuma, naisten päivän tapahtuma,työhyvinvointikorttikoulutus, tunneälyluennot, tulosseminaari).

Suomessa tasa-arvo on työelämässä hyvällä tasolla. Hankkeen tuloksena huomioitiin, että naisvaltaisilta aloilta pääsi helpommin osallistumaan hankkeen järjestämiin tapahtumiin kuin miesvaltaisilta aloilta. Hankkeessa järjestettiin myös tapahtumia, jotka liittyivät naisten tasa-arvon esillä pitämiseen UNWoman yhdistyksen kanssa. UNwoman on YK:n alainen naisjärjestö, joka edesauttaa naisten asemaa maailmassa. Hanke oli mukana hyvinvointimessuilla. Lisäksi järjestettiin Naisten päivän tapahtuma, jossa erityisesti nostettiin naisen asemaa työmarkkinoilla esiin.

Yritysten kestävää kehitystä ja sosiaalista kestävyyttä on pohdittu yritystapaamisissa. Yritykset eivät vielä kuitenkaan selkeästi tiedosta vastuullisen toiminnan esille tuomista. Se koetaan jotenkin itsestäänselvyydeksi, jota ei nosteta keskusteluun. Yritysten avuksi laadittiin Kestävän kehityksen tietopaketti sekä sosiaalisen kestävyyden raportti ja esite. Yritysten taloudellista kestävyyttä edistetään kehittämällä ja parantamalla yritysten toimintaa menossa olevissa yrityscaseissa. Kaikessa toiminnassa huomioidaan yhdenvertaisuus. Siksi hankkeen tapahtumat olivat maksuttomia ja kaikille avoimia tilaisuuksia.

YRITYSPALAUTE
Mukana olleet yritykset kiittelivät erityisesti ulkopuolisen näkymyksen saamista yrityksen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi käytännön työkalut esim. vastuumatriisi, perehdytysohjeet, kehityskeskustelulomakkeet, yrityksen arvot-lomake, palautejärjestelmä, työhyvinvointikyselyt, thomas-toimintatyylit jne. saivat kiitosta, koska ne voitiin ottaa yrityksissä heti käyttöön.