Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21016

Hankkeen nimi: Kpedu LEAN

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.3.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: +35868250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Alapiha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.alapiha(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447250820

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden, laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseen LEAN-ajattelumallin ja -menetelmien avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen elinkeinoelämän kanssa joustavia ja työelämälähtöisiä koulutuksen toteuttamismalleja LEAN-ajatteluun perustuen. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin ja elinkeinoelämän vaatimuksiin sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen LEAN-osaamisen kohottaminen yhteisen kehittämisen avulla. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli LEAN-oppien integoimiseksi koulutuksiin. Tavoitteena eri alojen opiskelijoiden hyvät perustiedot LEAN-ajattelumallista ja -menetelmistä. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan alueelle LEAN-oppimisympäristö yhteistyössä kasvu- ja rakennemuutosalojen organisaatioiden kanssa. Hankkeessa kehitetään LEAN-menetelmien (mm. 5S) avulla nykyisten oppimisympäristöjä ja työsaleja työelämän vaatimustasoa vastaavaksi sekä lisätään opetushenkilöstön LEAN-osaamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen elinkeinoelämä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijat ja opetushenkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, omistajakunnat ja eri sidosryhmät (esim. Keski-Pohjanmaan liitto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 544

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 374 544

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 499 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 499 390

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Perho, Kaustinen, Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toiminta ja siihen osallistuminen on yhdenvertainen ja tasapuolinen sekä miehille että naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminta ja siihen osallistuminen on yhdenvertainen ja tasapuolinen sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen tavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Lean-ajattelun yksi perusperiaate on hukan minimoiminen käsittäen mm. materiaali- ja energiahukan sekä ylimääräiset kuljetukset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Lean-ajattelun yksi perusperiaate on hukan minimoiminen käsittäen mm. materiaali- ja energiahukan sekä ylimääräiset kuljetukset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Lean-ajattelun yksi perusperiaate on hukan minimoiminen käsittäen mm. materiaali- ja energiahukan sekä ylimääräiset kuljetukset.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Lean-ajattelun yksi perusperiaate on hukan minimoiminen käsittäen mm. materiaali- ja energiahukan sekä ylimääräiset kuljetukset.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen yhtenä tavoitteena on Lean-osaamisen lisääminen opiskelijoiden ja työyhteisöjen keskuudessa, jolloin myös alueen elinkeinoelämä kehittyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Työelämälähtöisten ja laadukkaiden koulutuspalvelujen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa on hankkeen keskeinen tavoite. Tulosten ja kokemusten jakaminen verkostoissa muiden oppilaitosten kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Lean-ajattelun yksi perusperiaate on hukan minimoiminen käsittäen mm. materiaali- ja energiahukan sekä ylimääräiset kuljetukset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on sekä elinkeinoelämän, opiskelijoiden että koulutusorganisaation LEAN-osaamisen lisääminen. Tekemällä asiat Leanin mukaisesti, on sillä suora vaikutus työhyvinvointiin (tarpeettomat ja turhauttavat toiminnot ja kiire ("tulipalojen sammuttaminen" pois.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 7 7
Lean-ajattelun yksi perusperiaate on hukan minimoiminen käsittäen mm. materiaali- ja energiahukan sekä ylimääräiset kuljetukset.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden, laadun ja asiakaskokemuksen
parantamiseen LEAN-ajattelumallin ja -menetelmien avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen elinkeinoelämän kanssa joustavia ja työelämälähtöisiä koulutuksen toteuttamismalleja LEAN-ajatteluun perustuen.
Tavoitteena on 1. vastata toimintaympäristön muutoksiin ja elinkeinoelämän vaatimuksiin sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 2. alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen LEAN-osaamisen kohottaminen yhteisen kehittämisen avulla. 3. aikana luodaan toimintamalli LEAN-oppien integroimiseksi koulutuksiin. 4. eri alojen opiskelijoiden hyvät perustiedot LEAN-ajattelumallista ja -menetelmistä. 5. hankkeen
aikana suunnitellaan ja toteutetaan alueelle LEAN-oppimisympäristö yhteistyössä kasvu- ja rakennemuutosalojen organisaatioiden kanssa. 6. Hankkeessa kehitetään LEAN-menetelmien (mm. 5S) avulla nykyisten oppimisympäristöjä ja työsaleja työelämän vaatimustasoa vastaavaksi sekä lisätään opetushenkilöstön LEAN-osaamista.

Hankkeessa toteutettiin suunnitelman mukaisia toimenpiteitä valitulle kohderyhmälle. Toiminnan keskeinen tavoite oli osaamisen lisääminen eri henkilöryhmissä, johon vastattiin useilla erilaisilla ja eritasoisilla koulutusjaksoilla. Koulutusyhtymän kaikille kouluttajille järjestettiin noin kahden tunnin pituinen Lean peruskoulutus. Syvemmän tason ryhmämuotoista koulutusta järjestettiin kahdessa jaksossa, molempiin osallistui 24 henkilöä, osallistujamäärä muodostui sekä koulutusorganisaation, että elinkeinoelämän edustajista. Kohderyhmistä opiskelijat, huomioitiin siten, että eri koulutusalojen työsaleihin rakennettiin leanin keskeisen työkalun 5S mukaisia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöissä muun muassa metalli- rakennus- talotekniikka- ja pintakäsittelyaloilla järjestettiin viikoittain 5S auditointeja yhdessä opiskelijaryhmien kanssa. Auditoinnit rakennettiin oppimistapahtumaksi ja niitä pidettiin yhteensä n. 50 kappaletta. Elinkeinoelämän suhteen koulutus- konsultointi sekä sparraustoimenpiteissä on keskitytty yrityskohtaisten kehittämistoimien järjestämiseen sekä kaikille avointen seminaarien järjestämiseen. Aktiivisten toimenpiteitten alaisena oli 10 yritystä sekä kaksi suuryritystä konsultoinnin roolissa. Seminaareja järjestettiin kolme kappaletta, joiden kesto oli n. neljä tuutia. Luennoitsijoina oli kansallisesti hyvin merkittäviä henkilöitä, sekä pääsääntöisesti hyvin eri Lean-kilpailuissa menestyneiden organisaatioiden edustajia. Toiminnan tulokset täyttyivät tavoitteiden mukaisesti.