Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21018

Hankkeen nimi: MOLTI rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, PL 156

Puhelinnumero: 0295 027 500

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virtanen Eila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankesuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eila.virtanen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295027637

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MOLTI hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Kohderyhmänä ovat myös palveluja tarjoavat toimijatahot kuten Seinäjoen työllisyystalon toimijat, kolmannen sektorin toimijat sekä potentiaaliset työllistäjät ja työnantajat sekä työyhteisöt. Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmän työelämään kiinnittymistä, työllistymistä ja vahvistaa heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeen kautta luodaan Seinäjoen maahanmuuttoon liittyvä yhteistyö- ja toimintamalli huomioiden Työllisyystalon monihallinnollinen palvelukonsepti. Hankkeessa huomioidaan maahanmuuttajien erilaiset palvelutarpeet, jotka ovat kehittämistyön keskiössä. Hankkeessa edistetään kohderyhmän työelämävalmiuksia valmennuksellisin keinoin kehittämällä ja tarjoamalla työelämää lähellä olevia ja voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä korostavia palveluja. Kehittämistyöhön osallistuvat tiiviisti henkilöasiakkaat ja moniammatillinen ja -alainen yhteistyöverkosto. Hankkeessa huomioidaan maakuntauudistus kaikessa toiminnassa ja kehittämistyössä.

Hankkeen kautta syntyy toiminta- ja yhteistyömalli maahanmuuttajien työelämään tukemiseksi ja onnistuneita työllistymisratkaisuja. Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvä yhteistyö vahvistuu ja kaupungille syntyy kohderyhmälle asiakaslähtöisiä ja lähellä työelämää olevia palveluihin ohjaamisen ja työllistymistä tukevia väyliä. Toiminnan avulla tuetaan osaavaa työvoimaa ja myös työurien pidentymistä oppilaitos-, yritys- ja verkostoyhteistyön kautta. Hankkeessa edistetään monikulttuurista, yhteiskunnallista sekä yhteisöllistä osallisuutta ja hyvinvointia työelämäosallisuutta kehittämällä. Työllistymisen ja kouluttautumisen kautta eroja kavennetaan sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistetaan. Henkilöasiakkaiden vahva rooli kehittämistyössä edistää asiakaslähtöisen toiminnan rakentamista. Työelämän monimuotoisuutta vahvistamalla tuetaan myös sukupuolten välistä ja ikään liittyvää tasa-arvoa sekä monikulttuurista pääomaa. Voimavara- ja työelämälähtöinen osaaminen kehittyy ja uudenlainen toimintakulttuuri maahanmuuttotyössä korostaa yhteistyön, vuorovaikutuksen ja verkostoyhteistyön merkitystä. Molti-hankkeessa moni on enemmän.


MOLTI rinnakkaishankkeella rahoitetaan MOLTI projektin toteuttamisessa tarvittava palkkatuki ja uravalmennus

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 946

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 497 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 057

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-