Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21019

Hankkeen nimi: RUORI 2 - uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: 02263350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ritva Annikki Laaksonen-Heikkilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ritva.laaksonen-heikkila(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358449075477

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

RUORI 2 - hankkeen päämääränä on kehittää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolelle olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita asiakasta aktivoiden ja kuunnellen sekä lisätä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tarkoituksena on, että työllistymisen mahdollistuessa, työkyky on riittävällä tasolla työllistymisen toteutumiseksi. Työttömillä on todettu olevan muuhun väestöön verrattuna huonommat terveystottumukset. Esimerkiksi ravitsemustottumukset saattavat olla melko yksipuolisia. Työttömillä esiintyy usein univaikeuksia ja he nukkuvat huonommin kuin työssä käyvät. Työttömyyden on osoitettu myös lisäävän päihteiden käyttöä ja työttömillä onkin havaittu olevan runsaampaa alkoholin kulutusta sekä korkeampia tupakointilukuja kuin työssäkäyvillä. Myös osallistuminen erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin voi vaikeutua työttömyyden myötä ja johtaa sosiaalisten suhteiden heikkenemiseen. Työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen työttömyyden aikana on keskeistä sekä tulevan työllistymisen että oman hyvinvoinnin näkökulmasta.


RUORI 2 -hankkeen kartoitusvaiheessa vuoden 2016 aikana on selvitetty nuorten, yli 50-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten työttömien toiveita, odotuksia ja esteitä työ- ja toimintakykyä edistävään toimintaan Turussa, Salossa ja Naantalissa ja lisäksi näillä paikkakunnilla työttömät ovat osallistuneet terveyttä edistävän toiminnan suunnitteluun. RUORI 2-hankkeen tavoitteena on toteuttaa kartoitusvaiheessa syntyneitä ideoita. Työttömät kokivat, että tarvitaan kannustajaa ja motivoijaa, jonka kanssa on helpompi aktivoitua oman hyvinvointinsa edistämisessä. Hankkeessa valmennetaan työttömiä vertaisvalmentajiksi ja kimppakavereiksi työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi tavoitteena on työttömien osallisuuden, sekä elämänhallinnan parantaminen vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoiminnalla. Hankkeessa osallistetaan työttömät hankkeen arviointiin, kehittämiseen, tuloksista tiedottamiseen ja hankkeen tulosten jalkauttamiseen. Työttömien vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, kun he osallistuvat työttömien tilanteesta ja mahdollisuuksista tiedottamiseen ja hyväksi havaittujen toimintojen kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Osallisuus hankkeessa merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.


Tässä RUORI 2 –hankkeessa kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt, erityisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Salossa. Hankkeen tuloksena työttömien osallisuus ja hyvinvointi paranevat vertaisvalmentajatoiminnan myötä. Työttömien työ- ja toimintakyky paranee, kun he voivat osallistua itseä kiinnostavaan toimintaan ja saavat tietoa omasta kunnostaan sekä terveyden edistämisestä. Työttömiä tuetaan erilaisin ohjauksen keinoin ja motivoidaan heitä, joilla on vaikeuksia osallistua sosiaalisiin tilanteisiin. Hankkeen tuloksena syntyy työttömien vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoimintaan toimintamalli, joka sisältää valmennusohjelman, vertaisvalmentaja- ja ryhmätoiminnan kuvauksen. Toimintamallin toteuttamisesta hankkeen aikana ja sen implementoinnista hankkeen jälkeen on sovittu Turun ja Salon työttömien yhdistysten kanssa. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä ja Living Lab-toimintaa, joka on käyttäjälähtöistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Living Lab-toiminnassa käyttäjä otetaan aktiiviseksi toimijaksi palvelujen kehittämisessä. Käyttäjälähtöisessä, osallistavassa suunnittelussa käyttäjät eli tässä tapauksessa työttömät ja eri palvelujen tuottajat ovat aktiivisia toimijoita sekä hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja sen jalkauttamisessa. Näin saadaan kehitettyä erilaisille asiakasryhmille soveltuvia palveluja ja lisätään haastavassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

RUORI 2 - hankkeen kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, erityisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Salossa.

Kohderyhmä (pääsääntöisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat) tavoitetaan hankkeeseen työttömien yhdistysten, kuntouttavan työtoiminnan, työpajojen, maahanmuuttajien yhdistysten, kotoutumiskoulutuksen ja terveyspalvelujen kautta työttömien terveystarkastusten jälkeen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa mukana olevat kaupungit ja niiden eri hallintokunnat (esim. sosiaali- ja terveys- sekä liikuntapalvelut) Työttömien yhdistykset (Turku, Salo, Raisio-Naantali)

Kansanterveysjärjestöt, liikuntajärjestöt, maahanmuuttajayhdistykset ja TE- toimistot (Turku, Salo ja Raisio-Naantali)

TE-toimistoja informoidaan RUORI 2 - hankkeen toiminnasta. Varsinaista asiakasohjausta ei tehdä hankkeessa TE- toimistojen kautta, sillä asiakkaat tavoitetaan hankkeeseen työttömien yhdistysten, kuntouttavan työtoiminnan, työpajojen, maahanmuuttajien yhdistysten, kotoutumiskoulutuksen ja terveyspalvelujen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 187 721

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 187 721

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 296

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 250 296

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Salon

Kunnat: Salo, Naantali, Turku, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työttömyys kohdistuu molempiin sukupuoliin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminnassa huomioidaan erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa. Kohderyhmän tarpeiden pohjalta on suunniteltu hankkeen toimenpiteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tavoite on eriarvoisuuden vähentäminen työttömien hyvinvointia edistämällä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Toiminnassa hyödynnetään verkko-ohjausta ja vältetään turhaa matkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Tietokoneiden uusiokäyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Kehitetään käyttäjälähtöisiä palveluja ja levitetään toimintamallia kunnissa ja eri alueilla, jolloin palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita ja ovat tehokkaita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeessa kehitetään työttömille aineettomia palveluja, joiden hyödyllisyys varmistetaan käyttäjälähtöisellä suunnittelulla.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Vähäinen vaikutus, koska matkustamisen tarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeessa edistetään työttömien hyvinvointia, sekä työ- ja toimintakykyä, jotta työllistyminen voisi toteutua sen mahdollistuessa.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Hankkeessa kavennetaan terveyseroja ja luodaan työttömille mahdollisuuksia osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Hankkeessa järjestetään integroitua toimintaa eri kulttuurien edustajille yhdenvertaisesti ja mahdollistetaan eri kulttuurien välinen kanssakäyminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 2
Vertaisvalmentajien koulutuksessa käsitellään arjen hallintaa, taloudellisuutta ja elintarvikkeiden oikeaa hyödyntämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

RUORI 2 - hankkeen päämääränä oli kehittää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolelle olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita asiakasta aktivoiden ja kuunnellen sekä lisätä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tarkoituksena oli, että työllistymisen mahdollistuessa, työkyky on riittävällä tasolla työllistymisen toteutumiseksi. Työttömillä on todettu olevan muuhun väestöön verrattuna huonommat terveystottumukset. Työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen työttömyyden aikana on keskeistä sekä tulevan työllistymisen että oman hyvinvoinnin näkökulmasta.

RUORI 2 -hankkeen kartoitusvaiheessa vuonna 2016 selvitettiin nuorten, yli 50-vuotiaiden ja
maahanmuuttajataustaisten työttömien toiveita, odotuksia ja esteitä työ- ja toimintakykyä edistävään toimintaan Turussa, Salossa ja Naantalissa ja lisäksi näillä paikkakunnilla työttömät osallistuivat terveyttä edistävän toiminnan suunnitteluun. RUORI 2-hankkeessa toteutettiin kartoitusvaiheessa syntyneitä ideoita. Työttömät kokivat, että tarvitaan kannustajaa ja motivoijaa, jonka kanssa on helpompi aktivoitua oman hyvinvointinsa edistämisessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoiminta työttömien osallisuuden sekä elämänhallinnan parantamiseksi.

Hankkeessa kohderyhminä olivat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt, erityisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat Turussa, Raisiossa ja Salossa. Hankkeessa valmennettiin 100 vertaisvalmentajaa. Hankkeen tuloksena työttömien osallisuus ja hyvinvointi paranivat vertaisvalmentajatoiminnan myötä. Viidesosa hankkeeseen osallistuneista koki työkykynsä parantuneen huomattavasti. Työttömien oman kokemuksen mukaan heidän aktiivisuutensa lisääntyi hankkeen aikana ja he kokivat elämänhallintansa parantuneen.

Hankkeessa on valmistunut verkossa julkaistava käsikirja. Käsikirja sisältää vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoiminnan valmennusohjelman materiaaleineen sekä kokemukset hyvistä toimintatavoista ja karikoista. Lisäksi käsikirjassa on kuvattu osallistava kehittämisprosessi, vertaisvalmentajatoiminnan toimintamalli ja toiminnan arviointia sekä palvelumuotoilun hyödyntämistä. Kartta kohti hyvää oloa ja kaveruutta -käsikirja on netissä julkisesti käytettävissä osoitteessa kimppakaveri.wordpress.com ja se on eri toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä.

RUORI2- hankkeessa on hyödynnetty palvelumuotoilun keinoja. Hankkeen toteutusvaiheessa pidettiin palvelumuotoilun idean mukaisia yhteissuunnittelun työpajoja, joissa ideoitiin, arvioitiin, kehitettiin ja jalkautettiin toimintaa yhdessä. Parhaimmillaan yhteissuunnittelu on osallistavaa, kehittävää ja kommunikatiivista toimintaa, jossa ryhmä pohtii omaa toimintaansa. Palvelumuotoilun menetelmiä käytettiin myös asiakasprofiilien ja kehitetyn toiminnan kuvaamisessa.

Hankkeen tulosten hyödyntämisestä ja toiminnan jatkamisesta on sovittu Turun ja Salon työttömien
yhdistysten kanssa.