Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21021

Hankkeen nimi: Innovation Resource Moderating Tool (IRM-Tool)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.5.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Jakeluosoite: Wolffskavägen 33

Puhelinnumero: 06 328 5000

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.novia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rita Rauvola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektledare

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rita.rauvola(at)novia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 563 6788

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3
Åbo Akademi, 0246312-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Flera projekt har fokuserat på innovation och på att ta med skapande branscher i innovationsprocessen. Projekten har ofta haft sin tyngdpunkt i idégenererandet. Detta projekt skiljer sig i att fokus ligger på innovationsprocessens senare skeden samt på mer osynliga faktorer. Med "senare skeden" avses problemlösning i samband med t.ex. det sk. "Innovation to market" steget. Med mer "osynliga faktorer avses t.ex. ledarskap, organisering av arbetet och kommunikation.

Varvsindustrin är beroende av nya innovationer. Lyxkryssarna är fulla av design – både mer konstnärlig design och industriell design. Endast fantasin tycks vara gränsen för vad man kan göra; t.ex. har man redan nu robot-bartenders och stora parker ombord. Kravet på nyskapande och på allt mer kostnadseffektiva, miljövänliga och säkra fartyg ställer höga krav också på varven och underleverantörerna. Fortgående innovationsarbete behövs i underhållning, men också i mer vardagliga frågor så som logistiska lösningar, ny hytt-design, avfallshantering, ballastvattenhantering osv.

Förväntningarna på innovationer är således närvarande också utanför forsknings-, utvecklings- och innovationsavdelningarna på större företag inom high-tec, inredningsdesign, upplevelseindustrin osv. Detta skapar ett behov för problemlösning och innovation också för t.ex. varvet och deras underleverantörer vilka kanske tillverkar vattenledningar eller handdukshållare ombord. Aktörer inom sådana branscher är inte lika vana vid innovationsverkstäder med konstnärer som facilitatorer eller med innovationskonsulter, som man kanske är inom traditionellt sett mer skapande branscher, men trots detta är innovationer oerhört viktiga för deras verksamhet. Det här projektet skapar ett verktyg för att stöda möten under vilka man arbetar med t.ex. problemlösning. Samtidigt gör verktyget arbetet med innovationer mer alldaglig, till en vanlig del av arbetet.

Målet med IRM-verktyget är att skapa ett teoribaserat verktyg för att underlätta samarbete kring innovation och problemlösning. Verktyget skapas t.ex. under workshops/problemlösningstillfällen i vilka olika aktörer, s.s. skapande branscher och skeppsbyggnadsindustrin, deltar. IRM-verktyget är ett underlag byggt för användning med datorer, i vilket olika innovationsteorier presenteras. Teorierna är sedan omarbetade och presenterade på ett sätt som lämpar sig även för icke-expert användare så att också mindre vana deltagare i innovationsprocesser kan omfatta innehållet.
Omarbetandet av teorierna görs av projektet, dvs av konstnärer, media proffs, akademiker och lärare – allt för att garantera en korrekt och samtidigt pedagogiskt effektiv presentation av materialet. Teorierna illustreras av case-berättelser om innovationer gjorda inom varvsindustrin. Det viktigaste är att skapa aha-upplevelser för den som tar del av materialet. Via aha-upplevelserna öppnas nya sätt att se på problem, utmaningar och på så sätt kommer man till nya innovationer och lösningar. En positiv bi-produkt vid användandet av IRM-verktyget är att man, via diskussioner i anslutning till arbetet med verktyget, kommer att lära sig hur de andra deltagarna tänker och ser på olika frågor. På så sätt skapas förtroende för de andra medlemmarna i det ”community of practice” som arbetar tillsammans. Ömsesidigt förstående skapar ömsesidigt förtroende – något som är viktigt i samarbete och i innovationsprocesser.
I IRM-verktyget presenteras teorierna på olika sätt med olika tekniker. Sådana är t.ex. kortfilm med skådespelare, whiteboard animationer, intervjuer, informativa grafiska framställningar och motsvarande.

Parallellt med skapandet av det webbaserade IRM-verktyget planeras och skapas ett koncept för innovations-workshoppar. Optimalt användande av IRM-verktyget innefattar att ett community of practice (mänskor som arbetar inom samma fält, t.ex. planering av lyxkryssare), samlas kring verktyget. Verktyget används som grund för problemlösning och diskussion. I planerandet av konceptet medverkar konstnärer, något som leder till skapande metoder för genomförandet av workshops.
Processen för skapandet av konceptet dokumenteras och publiceras som en guide för hur workshops kan genomföras. Efter att detta projekt avslutats kan IRM-verktyget användas på olika sätt för innovationsverkstäder av företag involverade i innovation.
I detta projekt är fokus på varvsindustrin. Detta innebär att exemplifieringen av teorierna sker med den industrin i fokus. Varvsindustrin i Finland är inne i en tillväxts och utvecklingsfas och innovation är en ständig del av arbetet. Man rekryterar redan nu brett och för samman skapande kreativitet med mer traditionellt ingenjörstänkande. I detta projekt sammanförs skapande branscher med industrin och detta underlättar och stöder framtida samarbete mellan branscherna.
Också arbetsprocessen i stort under projektet dokumenteras. Vid slutet av projektet publiceras en guide med arbetsnamnet "The applying artist and the creation of visual products to support creative thinking and learning". Målet med guiden är att underlätta för företag, högskolor, tredje sektorn (t.ex. hälsovård, folkhälsa), att producera visuellt sätt tilltalande högklassigt material för deras kunder, för undervisning eller upplysning. Guiden skall göra det enklare att t.ex. definiera vad de vill ha och att göra beställningar av dem som skapar materialet, dvs illustratörer, filmbolag, grafiker etc. Genom att man omarbetar exemplen i det nu för varvsindustrin optimerade materialet, kan det optimeras för vilken bransch som helst. Möjligheterna är obegränsade!

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektet har två egentliga målgrupper; skapande branscher och varvsindustrin.

1. Varvsindustrin i Finland, liksom sjöfart överlag, är en bransch som är beroende av innovationer. Branschen karakteriseras av några stora aktörer samt ett stort antal underleverantörer. Också underleverantörerna bör kunna vara innovativa för att samarbetet med de större aktörerna skall fungera. Projektet riktar sig till att underlätta innovationsarbetet inom sjöfartsklustret mellan olika aktörer inom klustret.

Projektet och resultatet sammanför också två olika branscher, dvs. skapande branscher och varvsindustrin och sjöfartsklustret.

2. Skapande branscher
Innovationer handlar om nyskapande verksamhet. Inom skapande branscher har man kunnande i att förverkliga idéer - man är skapande och konkretiserar idéer. Den processen, det kunnandet kunde gagna också andra branscher, men det finns ett problem att mötas, ett "kohtaamisongelma". Med detta projekt kan detta förbättras.
I och med projektet förs skapande branscher samman med varvsindustrin och sjöfartsklustret. T.ex. föreningen Prostt ry har medlemmar i hela landet vilka arbetar med t.ex. arbetslivsutveckling. Dessa personer kan ta det nya innovationsverktyget i bruk och börja arbeta tillsammans med varvsindustrin i skapande processer.

Skapande branscher skulle också behövas i produktion av material för utbildningsexport. Under detta projekt utarbetas en guide för samarbete mellan beställare och skapande branscher för att underlätta för beställare att begära offerter, specifikationer av önskat material osv.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Skeppsbyggnadsindustrin och "de kreativa branscherna" är i sig mycket vida begrepp. Båda grupperna är så stora att de kontaktytor (indirekta målgrupper) de har sträcker sig överallt i samhället. Utbildning av olika slag är dock en indirekt målgrupp, eftersom de metoder och produkter som skapas under projektet kan anses vara utbildning i sig själv, men också eftersom de kreativa branschernas insats också skulle behövas inom utbildning. Arbetsprocessen för IRM-verktyget som skapas i detta projekt kan utnyttjas också i utvecklandet av utbildningsmaterial, främst digitalt sådant.

Avsikten är att verktyget skall kunna bransch-anpassas i efterhand. Under detta projekt anpassas verktyget till varvsindustrin. Detta innebär att innovationsteorierna tillämpas på case och innovationer inom just sjöfart. Tillämpningarna, casen och teorierna visualiseras och åskådliggörs för varvsindustrin.
Under projektet lär de medverkande sig arbetsmetoden för skapandet av bransch-anpassat material. Arbetsprocessen och metoderna dokumenteras under projektet och sammanställs till en publikation. Med hjälp av dokumenteringen (publikationen) och erfarenheterna från detta projekt, kan konceptet sedan dupliceras och överföras till andra branscher; teorierna är de samma men tillämpningarna och exempel är andra. På detta sätt blir indirekta målgrupper också eventuella andra branscher som kan bli intresserade av konceptet.

Denna duplicerbarhet har också en betydelse för de skapande branscherna eftersom deras roll i materialskapandet är central. Det behövs nya filmer, ny grafik etc, för varje bransch man vill anpassa materialet för. Detta skapar arbetstillfällen.

En annan indirekt målgrupp är producenter av material för utbildning. T.ex. på Youtube finner man stora mängder korta filmer som är skapade i samarbete mellan designers (animatörer) och teoretiskt kunniga (jfr t.ex. Macat videos, The School of Life eller Wireless Philosophy). I och med digitalisering av utbildning kommer efterfrågan på den typer av tjänster - skapande av audiovisuellt material för utbildning - garanterat att öka. Således blir utbildare en målgrupp för projektet, samtidigt som skapande branscher får arbetstillfällen inom just utbildning.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 768

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 317 599

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 431 690

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 423 465

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 47

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 98

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Vi vet av erfarenhet att sjöfart, skeppsbyggnad och varvsindustri traditionellt sätt är mansdominerade branscher. Ingen analys behövs.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Skeppsbyggnad och sjöfart i allmänhet har av tradition varit mansdominerade. Det här har dels sin grund i att ingenjörsvetenskaperna fortsättningsvis lockar mer manliga studerande än tidigare, dels att just sjöfarandet varit en manligt yrke. Inom de kreativa industrierna är könsfördelningen jämnare, men även här syns det finska samhällets könsstrukturer vilket ger män en fördel. I projektet där dessa två sektorer ingår i en dialog främjas jämställdhet genom aktiva val. Det här gör vi t.ex. i det visuella material som produceras där vi kan säkerställer en jämn könsfördelning och undvika stereotypa könsrepresentationer. Vi kommer även att synliggöra den allt mer mångkulturella arbetskraften som en del av vår stävan att främja mångfald och diversitet. Under projektet genomförs workshoppar där vi även genom aktiva val kan synliggöra och stärka jämställdhetsfrågeställningen. I alla workshoppar strävar vi efter en jämn könsbalans. Ytterligare kommer vi att ordna minst 3 workshoppar med enbart med kvinnliga deltagare. Avsikten är att hålla en workshop enbart för kvinnor på minst tre orter (Åbo, Helsingfors, och Vasa eller Jakobstad). Med ett sådant arrangemang garanteras kvinnors deltagande i projektet och ge den utrymme att diskutera innovationsprocesser från sitt perspektiv. Workshopparna kan därmed stärka kvinnliga nätverk på respektive ort. Vid användning av köptjänster strävar projektet efter en jämn könsfördelning.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Nej, fokus ligger på innovationer. Även om vi kan beakta jämställdhetsfrågor, ligger huvudsakliga fokus inte där.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Projektet skapar web-baserat material för att stöda innovationer inom varvsindustrin. Det torde vara klart att inga innovationer längre kallas innovationer ifall de har negativ inverkan på hållbar utveckling. Tvärtom - innovationer idag stöder hållbar utveckling. Denna motivering gäller samtliga punkter under punkten "Hållbar Utveckling" - Ekologisk hållbarhet. Nedan beskrivs på vilket sätt varvsindustrin är kopplad till ekologiskt hållbar utveckling
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Sot från fartyg är illa för polar-isen. Nya innovationer - nya bränslen - för fartygen, minskar denna belastning.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
T.ex. ballastvatten kan flytta främmande arter från ena sidan jordklotet till det andra. Ny teknologi utvecklas för att bekämpa detta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Utsläpp från fartyg har varit en stor förorenare i t.ex. Östersjön (Kväve och Svavel). Nya innovationer - nya bränslen - för fartygen, minskar denna belastning I projektet skapas ett web-baserat material, något som minskar resande eftersom det kan användas där användaren finns.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Förutom den ovan förda diskussionen om att innovation gagnar all hållbar utveckling, kan här nämnas skapandet av ett web-baserat material, något som inte skapar avfall.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Projektet skapar arbetstillfällen för skapande branschen i Finland. Arbetstillfällena skapa för den skapande branschen i Finland, dvs lokalt men nationellt.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Projektet skapar arbetstillfällen för skapande branschen i Finland. Arbetstillfällena skapas i produktion av immateriella produkter, något som gagnar hållbar utveckling.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Projektet möjliggör verksamhet för skapande branscher. Eftersom innovationsmaterialet baserar sig på teori och åskådliggör teorin på ett lätt tillgängligt sätt, ökar detta tillgång på information, uppmuntrar till kreativitet och ökar tillgängligheten för innovationsteorier.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Genom att ordna workshops enbart för kvinnor stärker vi kvinnliga nätverk. Genom att sträva till jämn könsfördelning i köptjänsterna kommer kvinnor från de skapande branscherna att genast erbjudas arbetstillfällen. Kvinnor görs mer synliga i sjöfartsklustret, något som i längden resulterar i en utveckling mot jämnare könsfördelning.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Innovation behövs i alla branscher och alla företag - små som stora. Att stöda också mindre företags innovationsverksamhet stöder jämlikheten.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

IRM-Tool hankkeen tavoitteena on ollut edistää luovan alan työmahdollisuuksia meriteollisuudessa sekä edistää meriteollisuuden kilpailukykyä luovan alan osaamisen avulla. Keskeisessä osassa on ollut alojen välisten kohtaamisten järjestäminen, jotta molemmat alat voivat oppia toisiltaan. Lisäksi hankkeessa on kehitetty innovaatiotyökalu, joka mahdollistaa innovaatio-osaamisen kehittämistä yrityksissä sekä toimii luovan osaamisen ja taiteen soveltamisen mahdollistajana.

Innovation Resource Moderating Tool, lyhyemmin IRM-Tool lähti liikkeelle tarpeesta tuoda innovaatiot helpommin lähestyttäväksi asiaksi yrityksille. Luovien alojen ja meriteollisuuden yritysten innovointitavoissa nähtiin eroja, ja siksi ajateltiin alojen voivan oppia toinen toisiltaan. Aidon kohtaamisen sekä yhteisen kehittämisen mahdollistamiseksi innovaatioista oppiminen nähtiin tärkeäksi. Tavoitteena oli tuoda aloja yhteen, saada niiden osaajia kiinnostumaan yhteisestä kehittämisestä sekä löytää työkaluja yhteisen maaperän luomiseksi ja edelleen tätä kautta synnyttää esimerkiksi uusia luovia työmahdollisuuksia meriteollisuudessa. Tämän vuoksi hankkeessa järjestettiin molemmille aloille suunnattuja työpajoja, joissa palvelumuotoilun ja luovien menetelmien kautta avattiin ja käsiteltiin meriteollisuudelle ajankohtaisia aiheita. Samaan aikaan koottiin innovaatiotyökalua teorian, esimerkkitapausten, menetelmien ja hankkeessa luotujen luovien sisältöjen kautta.

Projekti on eronnut muista innovaatiohankkeista siinä, että se ei ole keskittynyt vain innovaatioprosessin ideointivaiheeseen, vaan prosessiin kokonaisvaltaisemmin sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin, kuten johtamiseen, viestintään ja työtapoihin. Pyrkimyksenä on ollut antaa mahdollisuus jokaiselle niin isommissa kuin pienemmissä yrityksissä kehittää innovaatio-osaamistaan. Isommissa yrityksissä on omat kehittämisosastot, mutta pienemmillä yrityksillä ei ole samanlaisia resursseja, ja innovaatiotyö tapahtuu usein ihan arkipäiväisissä työtilanteissa. Innovaatioteoriaan tutustumisen ja luovan ongelmanratkaisun tulisi olla saavutettavaa kaikenlaisille yrityksille ja kaikissa työtehtävissä työskenteleville, sillä meriteollisuuden kilpailukyky on riippuvainen juuri innovaatioista.

Hankkeessa kehitetty työkalu on koottu internet-sivulle: www.innovationtool.fi. Työkalun pohjana on mm. innovaatioteoriaa (Alf Rehn), haastattelututkimuksia, yhteiskehittämisen esimerkkitapauksia sekä luovaa sisältöä, kuten esimerkiksi infografiikkaa ja lyhytelokuvia. Hankkeessa on testattu työkalun soveltamisen mahdollisuuksia luovien alojen asiantuntijoiden sekä meriteollisuuden yritysten innovaatiotarpeiden näkökulmasta palvelumuotoilun, taiteilija-konsulttiparin ja mm. arkkitehdin kehittämien konseptien avulla.

IRM-Tool hanke on Yrkeshögskolan Novian koordinoima projekti, jota on toteutettu yhdessä Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Meyer Turku on toiminut projektin strategisena kumppanina. Hanketta on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto ajalla 29.5.2017-31.12.2019.

Hanke on lisännyt luovien alojen osaajien kiinnostusta meriteollisuutta kohtaan ja uskallusta tarjota omaa osaamistaan meriteollisuuden yrityksille. Hanke on myös lisännyt meriteollisuuden asiantuntijoiden osaamista tunnistaa ja hyödyntää paikkoja, joissa luovaa osaamista kannattaa hyödyntää. Innovaatiotyökalun avulla hanke lisäksi mahdollistaa eri yritysten välisen yhteisen kehittämisen maaperän löytymisen vaivattomasti ja edullisesti. Työkalun käytöstä on saatu hyvät palautteet ja hankkeessa mukana olevat kehittäjät, taiteilijat, konsultit, opettajat hyödyntävät työkalua omassa työssään myös jatkossa. Hankkeessa kehitetty innovaatiotyökalu tekee innovaation saavutettavammaksi, sillä se sopii hyvin erilaisille käyttäjille erilaisista lähtötiedoista ja koulutuksesta huolimatta.


Sammanfattning på svenska:
IRM-Tool är ett innovativt projekt som förenar kreativ kunskap och marina industrins behov. Målsättningen med projektet är att öka kreativa jobbmöjligheter inom marina industrin genom att skapa möten mellan de olika branscherna.
Projektet skiljer sig från tidigare projekt, eftersom fokus varit på innovationsprocessen som en helhet och hur kreativ kunskap kan användas i hela processen, inte enbart i idéstadiet eller i de slutliga faserna av en innovativ process, t.ex. lansering och marknadsföring av en färdig produkt eller tjänst. Lärdomarna från projektet används inom innovationsledning och utbildning i bägge branscher, samt som en boost för utbildningsexport.

Projektet har utvecklat ett webbaserat verktyg som använder innovationsteorier för att lösa konkreta problem. Verktyget är en hemsida som finns på www.innovationtool.fi. Webbsidan skapades för att hjälpa företag utveckla kunskapen och processen om innovation. Verktyget har utvecklats ur marina industrins perspektiv genom fallstudier och innovationsteori, tjänstedesign, mediaexpertis och andra kreativa kunskaper. Workshoppar testade kreativ kunskap, metoder och deras tillämpning i konkreta utmaning inom sjöfartsindustrin, detta gav information om verktygets användbarhet. Marina industrin gav verkliga utmaningar och kreativ kunskap, t.ex. tjänstedesign, agerande, teckning, spelutveckling och så vidare används för att kombinera teori och praktik.

Projektet IRM-TooL koordineras av Yrkeshögskolan Novia och övriga partners i projektet är Åbo Akademi och Turun Ammattikorkeakoulu. Meyer Turku varv är en strategisk partner. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden för tiden 29.5.2017-31.12.2019.