Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21022

Hankkeen nimi: Muotoilusta työidea - monikulttuurisia työpolkuja nuorille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Viittakivi Oy

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1086699-1

Jakeluosoite: Sturenkatu 11 A (3. krs)

Puhelinnumero: 0504385510

Postinumero: 00510

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.viittakivi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Haapanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapanen(at)setlementti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408208758

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lahden ammattikorkeakoulu, 2630644-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitus on tutkia uutta, valmentavan työpajan mallia, joka tarjoaa nopeamman ja joustavamman menetelmän ammatillisissa taidoissa pätevöitymiseen kuin Suomessa tällä hetkellä on käytössä. Työpaja voi toimia ammatillisten opintojen ohella. Osallistujalta malli vaatii vähemmän muodollisia opintoja; näin malli vähentää aikaa, joka tarvitaan siirtymiseen ammatillisesta koulutuksesta työmarkkinoille. Lisäksi malli on kyllin joustava, jotta osallistujan olemassa olevat työllistymisessä tai yrityksen johtamisessa tarvittavat pätevyydet ja taidot voidaan yhtäältä tunnistaa, ja toisaalta, jotta ne voidaan vahvistaa ja pätevöidä. Siksi testattavana olevissa työpajoissa on tarkoitus keskittyä ensisijaisesti maahanmuuttajiin, joiden ennen maahanmuuttoa hankittua pätevyyttä ja/tai taitoja ei ole tunnustettu Suomessa ammatillisella tasolla. Ohjelmassa he voivat todistaa taitonsa ja tietonsa ja näin löytää oman työllistymispolkunsa tai luoda oman yrityksen.

Hankkeen ohjelma koostuu kahdesta erillisestä moduulista: ensimmäinen keskittyy vaatetussuunnitteluun ja vaatteiden valmistukseen ja toinen sisustussuunnitteluun. Ohjelman toteutuksesta vastaavat yhdessä Viittakivi Oy ja Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK). LAMK:in järjestämissä opetustyöpajoissa osallistujat oppivat lisää näiden mainittujen suunnittelun osa-alueiden ammattiaineiden teoreettisesta perustasta ja työssä olennaisista taidoista. Viittakiven valmennustyöpajoissa harjaannutaan tiedoissa ja taidoissa, joita opetustyöpajoissa on hankittu. Osallistujat pääsevät työstämään omia yksilöllisiä ideoitaan ja näkemyksiään, ja siten soveltamaan teorioita käytännössä. Osallistujat käyvät myös läpi heille räätälöidyn yrittäjyysvalmennuksen.

Maahanmuuttajien suomalaista kulttuurista poikkeava kulttuuritausta nähdään tässä hankkeessa mahdollisuutena luoda jotakin uutta, kuten uusia tuotteita ja uusia työllistymistapoja. Yhteiskunnan näkökulmasta ohjelma tarjoaa innoittavan tavan kohentaa maahanmuuttajien kotoutumista ja mahdollisuuden luoda monipuolinen ympäristö, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisensa. Yksittäisen maahanmuuttajan näkökulmasta nähtynä ohjelma suo mahdollisuuden oman osaamisen laaja-alaiseen ja monipuoliseen tarkasteluun. Ohjelma tarjoaa lisäksi aidon ympäristön sukupuolten väliseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Hankkeen aikana tutkitaan pilottiohjelmaa. Saadun aineiston analyysi paljastaa, voidaanko hankkeessa tutkittavana olevaa valmentavan työpajan mallia soveltaa muiden alojen ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi pyritään selvittämään, voiko mallin avulla syntyä uusia yrittäjyys- ja työllistymisideoita maahanmuuttajanuorille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät maahanmuuttajanuoret; naiset ja miehet.

Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan kohderyhmää voidaan laajentaa myös vanhempiin henkilöihin (yli 30v.). Näin voidaan toimia esim. siinä tapauksessa, jos ensisijaisesta kohderyhmästä ei löydy riittävää määrää toimintaan
soveltuvia asiakkaita.

Jos maahanmuuttajaosallistujia ei saada riittävästi, voidaan kohderyhmää laajentaa kattamaan myös suomalaiset nuoret. Tällöin ryhmässä tulee kuitenkin olla selvä enemmistö maahanmuuttajia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

•alueelliset yritykset
•muut työttömät maahanmuuttajanuoret hankkeessa saadun mallin laajentamisen kautta
•ammatilliset oppilaitokset
•maahanmuuttajien perheet ja lähipiiri
•yhteiskunta, työllistymisen kautta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 145 122

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 016

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 146 113

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Asikkala, Sysmä, Hollola, Lahti, Padasjoki, Heinola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ilmoitetaan myöhemmin

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty useiden eri hankkeiden aineistoja sekä raportteja, joissa on kuvattu maahanmuuttajien tasa-avokäsityksiä, integroitumista yhteiskuntaan sekä naisten osallisuutta yhteiskuntaan. Näihin dokumentteihin perustuvan analyysin perusteella on todettu, että sukupuolinäkökulma on hankkeessa vahvasti läsnä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yhteiskehittelyyn ja työpajatoimintaan osallistuu sekä maahanmuuttajanaisia että - miehiä. Yhteistyössä LAMK:in kanssa on arvioitu hankkeen sukupuolivaikutuksia Lapin Letka - hankkeen sukupuolivaikutusten arviointityökalua hyödyntäen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kokeilla ammatillisen koulutuksen rinnalla työpajatoimintaa, joka tarjoaisi uudenlaisen väylän löytää uusia yritysideoita ja työllistää maahanmuuttajia. Yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo edistyminen esim. Lähi-idän ja Afrikan maista tulevien maahanmuuttajien keskuudessa toteutuu yhdessä oppimisen ja tekemisen kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Materiaalivalintoihin kiinnitetään huomiota ja hukkamateriaalit hyödynnetään tehokkaasti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Huomioidaan esimerkiksi mahdollisissa kankaan valmistu- ja hankintapaikkaan liittyvissä asioissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Materiaalit ja jätteiden kierrätys keskeisessä roolissa molempien moduulien suunnittelussa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeessa suunniteltujen toimenpiteiden avulla vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallistumista työelämään palkkatyön ja yrittäjyyden kautta. Hankkeen aikana voi syntyä uutta yrittäjyyttä, tuote- tai palveluinnovaatioita, jotka hyödyttävät alueen elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Keskeisessä roolissa molempien moduulien suunnittelussa ja jatkojalostamisessa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Kiinnitetään huomiota kun selvitetään mahdollisuuksia tuottaa materiaaleja/ tuotteiden valmistusta osallistujien lähtömaista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen avulla edistetään maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan sekä parannetaan heidän työelämävalmiuksiaan ja rohkeutta ottaa oma vastuu tulevaisuudestaan.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan maahanmuuttajamiehiin ja -naisiin. Toimenpiteiden avulla edistetään heidän työllistymistä ja tasa-arvoa. Hanke lisää myös maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä tasa-arvoa. Osallistumisen sisältö räätälöityy jokaisen osallistujan kohdalla sellaiseksi, joka vie häntä parhaiten eteenpäin riippumatta hänen sukupuolestaan tai etnisestä alkuperästä. Maahanmuuttajataustaisten naisten voi olla vaikeampi osallistua hankkeen toimenpiteisiin esim. perhetilanteen vuoksi. Tämä pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin ja tapauskohtaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Edistetään maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumista ja osallisuutta, sekä kaikkien kulttuurien yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke vahvistaa sekä suomalaista kulttuuria että muiden kulttuurien esiintymistä Suomessa mm. vaatetuspuolella huomioitu kulttuurilliset vaatimukset.
Ympäristöosaaminen 1 1
Huomioidaan toimenpiteiden merkitys ympäristölle

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke tutki uutta valmentavan työpajan ja räätälöidyn ammatillisen koulutuksen yhdistävää menetelmää. Sen tarkoitus on tarjota nopeampi ja joustavampi mahdollisuus ammatillisissa taidoissa pätevöitymiseen kuin Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat mallit. Tässä mallissa työpaja toimii ammatillisten opintojen rinnalla. Osallistujalta testattu malli vaatii käytössä olevia vähemmän muodollisia opintoja; näin malli vähentää aikaa, joka tarvitaan siirtymiseen ammatillisesta koulutuksesta työmarkkinoille. Lisäksi malli on kyllin joustava, jotta osallistujan olemassa olevat työllistymisessä tai yrityksen pyörittämisessä tarvittavat pätevyydet ja taidot voidaan yhtäältä tunnistaa, ja toisaalta, jotta ne voidaan vahvistaa ja pätevöidä.

Siksi testattavana olevissa työpajoissa ensisijainen kohderyhmä olivat maahanmuuttajat, joiden ennen maahanmuuttoa hankittua pätevyyttä ja/tai taitoja ei ollut tunnustettu Suomessa ammatillisella tasolla. Ohjelmassa he voivat todistaa taitonsa ja tietonsa ja näin löytää oman työllistymispolkunsa tai luoda oman yrityksen.

Hankkeen ohjelma koostui kahdesta erillisestä moduulista: ensimmäinen keskittyi vaatetussuunnitteluun ja vaatteiden valmistukseen ja toinen sisustussuunnitteluun. Ohjelman toteutuksesta vastasivat yhdessä Viittakivi Oy ja Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK). LAMK:in järjestämissä opetustyöpajoissa osallistujat oppivat lisää näiden mainittujen suunnittelun osa-alueiden ammattiaineiden teoreettisesta perustasta ja työssä olennaisista taidoista. Viittakiven valmennustyöpajoissa harjaannuttiin tiedoissa ja taidoissa, joita opetustyöpajoissa oli hankittu. Osallistujat pääsivät työstämään omia yksilöllisiä ideoitaan ja näkemyksiään, ja siten soveltamaan teorioita käytännössä. Osallistujat kävivät myös läpi heille räätälöidyn yrittäjyysvalmennuksen.

Maahanmuuttajien suomalaisesta kulttuurista poikkeava kulttuuritausta nähtiin tässä hankkeessa mahdollisuutena luoda jotakin uutta, kuten uusia tuotteita ja uusia työllistymistapoja. Yhteiskunnan näkökulmasta ohjelma tarjosi innoittavan tavan kohentaa maahanmuuttajien kotoutumista ja mahdollisuuden luoda monipuolinen ympäristö, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisensa. Yksittäisen maahanmuuttajan näkökulmasta nähtynä ohjelma soi mahdollisuuden oman osaamisen laaja-alaiseen ja monipuoliseen tarkasteluun. Ohjelma tarjosi lisäksi aidon ympäristön sukupuolten väliseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Kummassakin moduulissa osallistujien määrä jäi vajaaksi. Syitä oli useita, mm. kohderyhmää palvelevien toimenpiteiden kilpailu samoista osallistujista, toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen välisenä aikana tapahtunut muutos kohderyhmän koossa ja muotoilualan heikko vetovoima kohderyhmään kuuluvien parissa. (Monella maahanmuuttajista on alan työkokemusta aiemmasta kotimaastaan, mutta he ovat pian maahamme tultuaan todenneet vähäiset mahdollisuutensa työllistyä perinteisiin käsityöammatteihin.) Koska moduulin 2 osallistujamäärä jäi hyvin alhaiseksi, hankkeen toiminta päätettiin lopettaa ennen aiottua aikaa. Toiminta päättyi 31.1.2019.

Hankkeen aikana tutkittiin pilottiohjelmaa. Saadun aineiston analyysi osoitti, että eteenpäin kehitettynä hankkeessa tutkittavana ollut valmentavan työpajan ja räätälöidyn ammatillisen koulutuksen yhdistävä menetelmä voisi soveltua muidenkin alojen ammatilliseen koulutukseen. Valmennusmallia voi suositella osaksi maahanmuuttajille suunnattua kotoutumiskoulutusta. Työpajalla käytettiin metodia tekemällä oppiminen, jotta heikollakin suomen kielen taidolla pärjäisi valmennuksessa. Kielitaidon harjaannuttamisen lisäksi malli tarjoaa osallistujalle tilaisuuden lyhyessä ajassa kokeilla kykyään oppia useimpien tietyn toimialan ammattien vaatimia keskeisiä osaamisia. Lisäksi se vaikuttaa kelvolliselta linkiltä kotouttamiskoulutuksen ja muiden maahanmuuttajanuorten työllistymistä edistävien toimenpiteitten välillä. Osallistujat esittivät toivomuksen, että maahanmuuttajia ei kotoutumiskoulutuksissa eristettäisi suomalaisista, vaan että he pääsisivät mahdollisimman varhain käyttämään oppimaansa uutta kieltä aidoissa keskusteluissa suomalaisten kanssa.

Lisäksi pyrittiin selvittämään, voiko mallin avulla syntyä uusia yrittäjyys- ja työllistymisideoita maahanmuuttajanuorille; tämän hypoteesin todentamiseen saatu aineisto ei sovellu.

Tehtäessä maahanmuuttajia koskevia valmennus- ja koulutussuunnitelmia on otettava huomioon, että ei ole mahdollista tietää, mikä ryhmän lähtötaso tulee olemaan. Suunnitelmat on suositeltavaa jättää niin yleiselle tasolle, että kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa toimintatapaa on mahdollista käyttää ilman lupaa hyväksytystä suunnitelmasta poikkeamiseen.

On myös mietittävä, miten ryhmän jäseniä voi kohdella yksilöinä. Vaikka ihmisistä muodostetaan ryhmä, heillä ei välttämättä ole kaikilla sama tavoite eikä jokaisen tarvitse edetä samaa polkua edes siinä tapauksessa, että tavoite on sama.