Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21024

Hankkeen nimi: Elintapaohjauksen palveluketju

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 0440651615

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heino Ilmari Lipsanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heino.lipsanen(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440651615

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1. Hankkeen tarve ja tavoite (ISSHP)
Pitkäaikais. ja nuorisotyöttömien osuus väestöstä on Etelä-Savossa ja erityisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella muuta maata korkeampi ja tilanne on muuttunut huonoon suuntaan (www.sotkanet.fi.). Huonossa työmarkkina-asemassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä ja pudota hyvinvointi - ja terveyspalveluiden ulkopuolelle. Työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien elämäntilanteen tiedetään altistavan huonoihin terveystottumuksiin (ravinto, uni) ja vaarantavan mahdollisuuksia ja voimavaroja osallistua liikuntaharrastuksiin.

Asiakkaat ovat ohjautuneet huonosti työttömille suunnattuihin terveystarkastuksiin ja työttömien palvelut ovat jääneet pirstaleiseksi. Elintapaohjauksen palveluketju -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua.

2. Hankkeen kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä Itä-Savon sairaanhoitopiirissä ovat työttömät ja huonossa työmarkkina-asemassa olevat ja työttömien terveyspalveluihin osallistuva SOTE -henkilöstö. Essote on valinnut kaksi kohderyhmää: mielenterveysasiakkaat ja työttömät.3.Hankkeen toimenpiteet
Hankkeessa rakennetaan maakunnallinen elintapaohjauksen(liikunta, ravinto ja uni)palveluketju yhdessä palvelun käyttäjien ja eri toimijatahojen kanssa. SOSTERI:ssa hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja työttömyyden uhan alla olevat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.Hankkeelle palkataan SOSTERI:in hanketyöntekijä,jonka tehtävänä on koordinoida yhteistyötahojen kanssa tehtävää kehittämistyötä ja toimia kohdejoukon valmentajana ja kouluttajana.

Toinen hanketyöntekijä palkataan Etelä-Savon Liikunta ry.-lle (ESLI). Hänen tehtävänä on uudistaa elintapaohjauksen palvelurakennetta ja koordinoida liikuntaneuvontaa sekä ESSOTE:sta ohjautuville että SOSTERI:n kohderyhmille. Liikuntaneuvonta sisältää mm. erilaisia matalan kynnyksen liikuntaan aktivoivia starttiryhmiä.

3.Hankkeen vaikutukset
Väestön hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat. Hankkeessa mukana olevan kohderyhmän koettu terveys ja hyvinvointi paranee. SOTE -henkilöstö elintapaohjauksen osaaminen (ravinto, uni, liikunta) kehittyy näyttöön ja mittaritietoon perustuvaksi. Hankkeen tuloksena syntyy asiakkaat osallistava toimintatapa palvelujen jatkuvaan kehittämiseen, elintapaohjauksen toimintamalli nivotaan osaksi palvelua ja palvelua tuottavien työnjako ja tehtäväkuvat selkiytyvät.

Toiminta integroidaan suoraan osaksi tulevaa maakunnallista ja sairaanhoitopiirien SOTE-palvelurakennetta. ESSOTE on mukana valtakunnallisessa VESOTE-kärkihankkeessa. ESSOTE:n ja SOSTERI:n kumppanuus vahvistaa maakunnallista yhteistyötä.

ESSOTE:n ja SOSTERIN hankkeet linkitetään osaksi tulevaa maakunnallista palvelurakennetta. ESSOTE kumppanuus vahvistaa maakunnallista yhteistyötä. Hankkeessa ovat alusta lähtien mukana pitkäaikaistyöttömien palveluketjusta ja elintapaohjauksesta vastaavat toimijat. Muun muassa ravitsemus- ja fysioterapian sekä kliinisten asiantuntijoiden työpanosta suunnataan kohderyhmän elintapaohjaukseen ja toimintamallin rakentamiseen.

Elintapaohjauksen liikuntaneuvonnan keskeisenä tavoitteena on edistää kohderyhmien fyysistä aktiivisuutta ja saattaa liikuntaneuvonta osaksi sairauksien hoitoa. Tavoitteeseen pyritään uudistamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä liikuntapalvelujen rakenteita.Tavoitteeseen pyritään uudistamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä liikuntapalvelujen rakenteita kehittämällä toimintaa koko ajan hakemalla näyttöä vaikuttavuudesta.

Haluamme saada liikunnan osaksi hoitotyötä ja mielenterveyden edistämistä. Rakennamme vahvaa ja vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin liikuntatoimen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden toimijoiden välillä, jotta liikunnasta saataisiin yhä useamman kohdalla apua ja tukea terveydellisiin ongelmiin. Hankkeella luodaan uudenlainen malli uudistuvan kuntarakenteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. 

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien osalta kohderyhmän palveluihin osallistuva ja niistä vastaava SOTE-henkilöstö.
Hankkeen kohderyhmät ovat Savonlinnan alueen pitkäaikaistyöttömät ja työttömyyden uhan alla olevat sekä sote-henkilöstö ja järjestötoimijat.ESSOTE on valinnut kohderyhmäksi mielenterveysasiakkaat ja työttömät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa haetaan vaikuttava elintapaohjauksen malli, jolla edistetään koko alueen väestön hyvinvointia. Hankkeessa edistetään pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä ja osallistetaan heitä lähiyhteisöön mm. järjestöjen toimintaan. Hankkeessa tehdään järjestötoimintaa tutuksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 236

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 139 190

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 181 178

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 228

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Rantasalmi, Mikkeli, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa. Kohderyhmässä on enemmän miehiä kuin naisia, mutta myös yhteisiä ryhmiä muodostetaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoli huomioidaan eri tavoilla. Kohderyhmiä miehet, naiset. Välilliset vaikutukset myös perheisiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteina ovat lähiyhteisöjen ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen, joka toteutuessaan lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
hieman välillistä vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
ei juuri merkitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei merkitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei merkitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei merkitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
hieman merkitystä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei merkitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Jonkin verran merkitystä kohderyhmän hyvinvoinnin paranemisen ja työllistymisen vuoksi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeella on iso merkitys aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Otetaan huomioon hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Todella iso merkitys seutukunnan hyvinvoinnin edistämisessä,koska kohderyhmä on syrjäytymisuhan alla ja siihen hanke vaikuttaa.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Myös tasa-arvo toteutuu hankkeessa. Naiset ja miehet ovat yhdenvertaisessa asemassa hankkeen aikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Jonkin verran merkitystä kohderyhmän hyvinvoinnin ja itsetunnon paranemisessa. Ryhmäyttäminen ja osalisuus keskeisessä roolissa
Kulttuuriympäristö 3 9
Iso välillinen vaikutus
Ympäristöosaaminen 3 3
On jonkin verran merkitystä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Eloa ja Iloa Elintapaohjauksen palveluketju -hankkeen tavoitteena oli edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Kohderyhmän terveitä elämäntapoja on vahvistettu sekä henkilökohtaisen että ryhmäohjauksen kautta eri verkostoja hyödyntäen. Samalla on vahvistettu mielenterveyttä, torjuttu yksinäisyyttä sekä kavennettu hyvinvointi- ja terveyseroja -> mahdollistettu erilaisia asioita näihin liittyen ja aidosti kohdattu ihmisiä!

Hankkeessa rakennettiin Itä-Savon Sairaanhoitopiirin alueelle alueellinen elintapaohjauksen toimintamalli yhdessä palvelun käyttäjien ja eri toimijatahojen kanssa. Mallin asiakasohjauksen pääsisällön osina olivat pääsääntöisesti liikunta, ravinto ja uni.

Loimme eri toimijoiden verkosto- ja kokeilukulttuurin mallia uudenlaisia toimintakäytäntöjä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa ideoiden. Toimintamallin ydin on toimiva asiakasprosessi, jossa asiakkaita tavataan eri yhteyksissä ja elintapaohjausprosessi etenee suunnitelmallisesti ja siihen on helppoa (matala kynnys) tulla mukaan. Malli muovautui koko ajan saamiemme kokemuksien mukaan. Elintapaohjausta on juurrutettu osaksi muuta toimintaa asiakaslähtöisesti, verkostoituen ja yhteistyötä tehden.

Teimme sekä yksilö- että pienryhmäohjauksena Elintapaneuvontaa sekä verkostoiduimme eri tilanteissa hyvin poikkihallinnollisesti käyttäen kärkinä tarpeen mukaan liikunta, ravinto tai uni -asioita. Henkilökohtaisessa ohjausprosessissa edettiin asiakkaan tarpeiden mukaan hyvin joustavasti. Ohjaukset sisälsivät yhdessä liikkumisen ohella mm. liikuntapaikkavierailuja, ruonvalmistusta, keskusteluja sekä myös kotona ohjattua liikuntaa. Hankeseminaarissa 28.3.2019 avattiin asiantuntijaluennon kautta aihetta lisää sekä linkitettiin sitä myös euroistamiseen. Seminaarin nimi oli Eloa ja Iloa seminaari ”Voiko elintapaohjaus tasapainottaa kuntataloutta”: ja pääpuhujana oli UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Toisena tavoitteena oli vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua. Vaikuttavan ja tavoitteellisen elintapaohjauksen vahvistamista tuettiin koulutuksella UKK-instituutin kautta (Vesote-hankkeen ja ESSOTE:n kanssa tehtävä yhteistyö). Sosterin alueelta järjestö- ja kuntatoimijoita sekä terveydenhuollon ammattilaisia koulutettiin ja valmistui yhteensä 17 henkilöä.

Keräsimme webropol-kyselyiden avulla asiakkaiden kokemuksia sekä yksilö- että ryhmäohjauksista hankkeen aikana. Yhteistyötahoille tehtiin erillinen kysely toiminnoista hankkeen loppusuoralla. Näiden kyselyiden tuloksien perusteella valitut toimenpiteet kohtasivat tarpeen varsin hyvin. Toimintoja kehitettiin ja muokattiin jatkuvasti suoran asiakaspalautteen ja omien havaintojen perusteella.
Hankkeessa tavoiteltiin 160 osallistujaa, joka ylitettiin reilusti (242 henkilöä). Hankkeella oli kysyntää ja onnistuimme lähestymään kohderyhmään monien eri yhteyksien kautta. Yhteistyökumppanit kokivat hankkeen sisällön merkitykselliseksi ja halusivat tehdä yhteistyötä Eloa ja Iloa -hankkeen kanssa.

Olemme saaneet luotua ja toteennäytettyä että mallin mukainen elintapaohjaus toimii tuloksellisesti. Saavutetut tulokset antavat vahvistuksen siitä, että mallia kannattaa jatkaa myös hankeajan jälkeen. Kohderyhmän terveitä elämäntapoja on vahvistettu sekä henkilökohtaisen että ryhmäohjauksen kautta. Samalla on vahvistettu mielenterveyttä, torjuttu yksinäisyyttä sekä kavennettu hyvinvointi- ja terveyseroja.