Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21025

Hankkeen nimi: JOKO - johtajuuden uudet suunnat

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Gustafsson-Pesonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Anne.Gustafsson-Pesonen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 834 4217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Savon kauppakamari, 0500585-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää eteläsavolaisten yritysten johtamista kilpailukyvyn, muutoksen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on saada organisaatiot hahmottamaan työhön vaikuttavat kansalliset ja kansainväliset muutoksen trendit ja niiden vaikutukset organisaation kokonaisvaltaiseen kilpailukykyyn. On mietittävä, mitä ne vaativat organisaatioilta sekä nyt että lähitulevaisuudessa. Ihmiset ovat avainroolissa haluttaessa saada muutokset käytäntöön ja johtaminen on tässä muutosten tiennäyttäjänä. Yhteiskunta on ollut pitkään matkalla tietotaloudesta kohti innovaatiotaloutta. Ihmisten sitoutuminen, sisäinen motivaatio ja osaaminen ovat keskiössä tämän muutoksen toteuttamisessa. Ihmiset tuottavat tuloksen ja henkilöstötuottavuutta tukee hyvä johtaminen. Hankkeella vastataan eteläsavolaisten yritysten tarpeeseen tuottaa uudenlaista, muutokseen ja kiihtyvään kehitystahtiin sopeutuvaa johtamis- ja esimiesosaamista alueen yritysten kilpailukyvyn kehittämisen tarpeista nousten. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä uusiin ajatus- ja toimintamalleihin, muokkaamaan olemassa olevaa liiketoimintaan ja innovoimaan uutta sekä tätä kautta vahvistamaan ihmisten hyvinvointia työssä.

Hankkeen aikana kehitetään ja tuotetaan yritysten tarpeita vastaava uuden ajan johtajuuden valmennus, jossa otetaan huomioon laajemminkin johtamisen tulevaisuuden haasteet ja työelämän trendit. Ensimmäinen valmennus käynnistetään syksyllä 2017. Hankkeen toimenpiteet koostuvat seitsemästä työpaketista.


Työpaketti 1:
Yrityskäynnit, viestintä ja markkinointi kohderyhmälle hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista läpi hankkeen toiminnan. Yhteydenotot sähköpostitse yrityksiin, tapaamisten sopiminen (Etelä-Savon kauppakamari hoitaa pääasiassa). Yrityskäynnit Pienyrityskeskus ja Etelä-Savon kauppakamari hoitavat yhdessä. Molemmat tekevät hankkeen tiedotusta, viestintää sekä myynti- ja markkinointityötä.

Työpaketti 2:
Koko hankkeen ajan (valmennusten alussa, välissä ja lopussa) rinnalla kulkee tutkimus hankkeen vaikuttavuudesta. Alkuhaastatteluissa ja/tai -kyselyissä osallistujat itse asettavat tavoitteensa sekä konkreettiset mittarit, joilla mitataan hankkeen lopussa hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Alku- ja loppumittausten välissä kartoitetaan tilanne yrityksissä. Millaisia vaikutuksia on jo näkyvissä ja onko noussut esille uusia kehittämistarpeita, joihin hankkeessa voidaan vastata. Tarkoitus on selvittää hankkeen toimenpiteiden vaikutuksista osallistujayritysten kannalta ja toisaalta osallistujien johtamisosaamisen kannalta. Päävastuu on Pienyrityskeskuksella

Työpaketti 3:
Uuden johtajuuden ja esimiestyön valmennusohjelma, joka vastaa työelämän trendeistä ja tulevaisuuden haasteista esille nousseisiin kehittämistarpeisiin. Ensimmäinen valmennus alkaa syys-lokakuussa 2017 ja päättyy keväällä 2018. Seuraava valmennus alkaa elo-syyskuussa 2018 ja päättyy keväällä 2019. Hanketoimijat toimivat oppimisen mahdollistajina, inspiroijina ja valmentajina kannustaen yhdessä oppimiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen ja uusien kehittämiseen. Kaikissa hankkeen toimissa korostuu käytännönläheisyys ja toiminnan hyödynnettävyys, uusin tieto sekä työkalujen (niin käsitteellisten kuin konkreettisten) kartuttaminen työpaikoilla jaettaviksi ja käytettäviksi.

Johtamiskoulutusohjelma JOKO on ylimmän johdon ja yritysten avainhenkilöiden käytännönläheinen ja uusinta tietoa antava valmennus, jossa osallistujat saavat tukea päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin. Ohjelma sisältää 9 lähiopetuspäivää sekä niiden välissä 4-5 roundtable –tyyppistä ohjattua pienryhmätapaamista osallistujien etukäteen esille nostamista teemoista. Työpaketissa päävastuu Pienyrityskeskuksella, mutta tehdään yhdessä Kauppakamarin kanssa. Etelä-Savon kauppakamari toteuttaa ainakin yhden Round Table -tyyppisen pienryhmätapaamisen. Valmennuksessa on mukana parhaat mahdolliset ulkopuoliset, kilpailutetut asiantuntijat. Alustavat teemat lähipäiviin ovat:

LÄHIPÄIVÄ 1: Yrityksen kilpailuympäristö ja strategia
Teemat: toimintaympäristö ja kilpailuprofiili, ketterä liiketoiminnan kehittäminen, strategiatyökalut, Business Model Canvas: avainkumppanit, kriittiset resurssit ja tehtävät, arvolupaus, asiakassuhteet ja –segmentit, kulurakenne ja kassavirta

LÄHIPÄIVÄ 2: Strategialähtöinen toiminnan johtaminen
Teemat: Johtoryhmätyöskentely, muutosstrategiat ja muutostilanteiden hallinta, sisäinen viestintä muutostilanteissa, osaamisen tunnistaminen ja työmotivaatioon ja työtulokseen vaikuttaminen.

LÄHIPÄIVÄ 3: Ihmisten johtaminen
Teemat: Henkilöstöjohtaminen, valmentava johtaminen, henkilöstön osallistaminen ja motivointi, erilaisuuden hyödyntäminen, työhyvinvointi, eri ikäiset ja eri sukupolvet työntekijöinä työelämässä, XYZ-sukupolvien johtaminen, etäjohtaminen

LÄHIPÄIVÄ 4: Oman johtajuuden kehittäminen, itsensä johtaminen
Teemat: Johtajuusarviointi, vahvuudet ja kehittämiskohteet, ajanhallinta, johtajan oma henkinen ja fyysinen jaksaminen ja työhyvinvointi

LÄHIPÄIVÄ 5: Digitaalisuus tulevaisuuden mahdollisuutena ja kilpailuedun lähteenä
Teemat: Paneudutaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja erityisesti digitalisaation rooliin palveluiden ja tuotannon tehostamisessa ja verkostojen merkitykseen

LÄHIPÄIVÄ 6: Asiakkuudet, kumppanuudet, verkostot
Teemat: Arvonluonti asiakkaalle, arvonluonnin prosessit eri tilanteissa, toimialan verkoston ymmärtäminen, oma rooli, kilpailuedun kehittäminen, verkoston rakentaminen, maineenhallinta, brändäys.

LÄHIPÄIVÄ 7: Johtajan talouslukutaito
Teemat: Taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden heikkouksia ja vahvuuksia, mitä raporteista tulisi seurata, millainen on pk-yrityksen riittävän kattava talousraportointi johtamisen tukena

LÄHIPÄIVÄ 8: Yritysjuridiikka
Teemat: Sopimukset, julkiset hankinnat, hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyö, työlainsäädäntö

LÄHIPÄIVÄ 9: Tulevaisuuden liiketoimintaympäristöt, trendit ja näkymät
Ohjelman päätöstilaisuus, todistusten jako

Työpaketti 4:
Hankkeen aikana toteutetaan Round Table -tyyppisiä pienryhmätapaamisia osallistujien toivomista aiheita. Tapaamisia on yhden ohjelman aikana 4-5. Tapaamisten tarkoituksena on luoda pohjaa osallistujien teoreettiselle tietämykselle, herättää keskustelua ja tuoda esiin eteläsavolaisia piirteitä paitsi johtamisen, kilpailukyvyn paranemisen myös työhyvinvoinnin ja työn muutosten saralta. Tapaamiset syventävät osaamista joltain johtamisen osa-alueelta. Kauppakamari toteuttaa ainakin yhden round table -tapaamisen.

Työpaketti 5:
Etsitään parhaita käytänteitä ja uusia malleja, joiden perusteella kilpailukykyä voidaan parantaa. Tavoitteena on myöhemmin hyödyntää uusia johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä alueen yritysten liiketoiminnan edistämiseksi Living lab -tyyppisissä johtamisen ja esimiestyön työpajoissa, pienryhmissä tai valmennuksissa. Ylijäävät ideat ja aihiot, joiden läpiviemiseen ei syystä tai toisesta voida ryhtyä siirretään avoimen innovaation Innopankki-sivustoon (tuotettu Kinos hankkeen aikana) opiskelijoiden vapaasti jatkojalostettaviksi. Työpaketissa päävastuu on Pienyrityskeskuksella, mutta tehdään yhdessä Kauppakamarin kanssa.

Työpaketti 6: Hankkeen hallinnointi, raportointi, päävastuu on Pienyrityskeskuksella

Työpaketti 7: Julkaisun painaminen ja levittäminen (printti tai digitaalinen, teksti tai video). Yhteistyössä hankkeen toteuttajat ja osin ulkopuolinen kilpailutettu asiantuntija.

Tulokset

Pitkän aikavälin tulokset:
- yrityksen kannattavuus ja kilpailukyky on parantunut
- johdon ja esimiesten toimintatavat ovat uudistuneet ja muutostilanteet kääntyneet mahdollisuuksiksi mm. luomalla organisaatiolle uutta ansaintalogiikkaa ja palveluiden kehittämisellä ja sisäisen motivaation voimistamisella tehokkuutta toimintaan.
- osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kasvu- ja kilpailukyky paranee henkilöstön ammattitaidon ja motivoitumisen ja innostuksen kautta syntyvän toiminnan tehostumisen myötä.
- hankkeen tuloksena yritysten kyky toimia luovasti, proaktiivisesti ja kokonaisuuksia halliten kehittyy. Ne saavat konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja yrityksensä liiketoiminnan uudistamiseen kannattavammaksi sekä kilpailuedun asiakasymmärrystä hyödyntäen.
- osallistavan, motivoivan ja henkilöstön erilaisuuden huomioivan johtamisen kehittyminen
- virtuaalitekniikkaan ja verkostotyöskentelyn hyödyntämiseen perustuvat paikasta riippumattomat luovan liiketoiminnan toimintamallit ja kehittämistyökalut saatu yrityksen käyttöön
- maakunnan yritysten johdossa ymmärretään johtamisen ja siinä uudistumisen merkitys yrityksen menestymisen kannalta

Lyhyen aikavälin tulokset:
- on tuotekehitetty uudenlainen yritysten tarpeita vastaava johtamisvalmennus
- johto on saanut käyttöönsä uusia testattuja työmenetelmiä henkilöstön osallistamiseen ja motivoimiseen sekä muutosjohtamiseen ja erilaisten työntekijöiden osaamista ja erilaisuutta osataan hyödyntää paremmin
- yritysten johdon tietoisuus ja ymmärrys työhyvinvoinnin merkityksestä yrityksen menestykseen on lisääntynyt
- osallistuvat yritykset ja johto on saanut konkreettista tietoa yrityksen nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja yrityksille on selvää, mitä toimenpiteitä lähdetään tekemään
- yritysten johto ja esimiehet saavat tietoa ja ymmärtävät itsensä johtamisen merkityksen yrityksen menestymisen kannalta
- ketterästä kehittämisestä on tullut luontainen tapa toimia
- johto ja esimiehet yhdessä koko organisaation henkilöstön kanssa ymmärtävät muutoksen trendejä ja niiden vaikutuksia.

Hankkeen aikana vahvistetaan johtamisosaamista ja työyhteisön osallistavaa toimintaa kokonaisuutena, jolloin organisaatiokulttuuri alueen pk-yrityksissä vakiintuu uuden toimintamallin mukaiseksi.
- Alueen yrittäjien ja organisaatioiden keskeinen vuorovaikutus kehittyy ja verkostot jäävät elämään.
- Hankkeessa kehitetyt koulutussisällöt ja toimintamallit säilyvät toteuttajaorganisaation toiminnassa.
- Hankkeen aikana toteutetut valmennukset ja tilaisuudet synnyttävät osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa
kehittämisnäkemyksiä toimintansa tehostamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi.
- Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy myös tutkimusaineistoa tulevia toimintoja ja hankkeita varten
- Uudet johtamismallit ja hyvät käytännöt jäävät elämään yrityksiin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ydinkohderyhmänä ovat alueen kärkitoimialoja edustavien yritysten johto ja avainhenkilöt, kokoluokka 10–250 henkilöä työllistävät yritykset. Kohdejoukkoon kuuluvat myös alueen yrityksille palveluja tarjoavat organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja julkiset organisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat kehittämistyön verkostot mm. Työelämä 2020; alueelliset kehittäjät mm. alueelliset toimijat, innovaatiopolitiikan toimijat, yritysneuvojat, kehittämisorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 207 558

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 204 972

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 257 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 255 856

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Pertunmaa, Enonkoski, Puumala, Mikkeli, Rantasalmi, Pieksämäki, Sulkava, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Heinävesi, Savonlinna, Joroinen, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 72

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Johtajina toimii sekä miehiä että naisia. Miesten määrä on suurempi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksen kilpailukyky, tuottavuuden nousu ja kestävät ratkaisut eivät sukupuoleen sidottuja seikkoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Johtaminen ei ole sidoksissa sukupuoleen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa käytetään sähköisiä aineistoja ja yhteydenpidossa hyödynnetään etäsovelluksia. Tämän seurauksena paperin kulutus vähenee ja kestävän kehityksen toimintatavat jokapäiväistyvät osallistuvissa yrityksissä. Välillinen/ Etäyhteyksiä käytetään neuvotteluissa ja yhteydenpidossa silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Välillinen / Hankkeessa pyritään vaikuttamaan vähentävästi jätteiden määrään käyttämällä uusia teknologisia ja sähköisiä sovelluksia. Osallistujia kannustetaan kehittämään ratkaisuja, jotka edistävät materiaalien hyötykäyttöä ja energia- sekä materiaalitehokkuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Välillinen / Energiatehokkuus on nouseva trendi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Välillinen/ Hanke luo perustaa johtamisen kehittämiseen työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Välillinen/ hankkeessa kehitetään uusi johtamisen kehittämisen malli.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Välillinen/ Hankkeessa käytetään sähköisiä aineistoja ja yhteydenpidossa ja neuvotteluissa hyödynnetään etäsovelluksia silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Välillinen/ Johtamisen kehittämisellä on työhyvinvoinnin kehittämisessä merkitystä.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hankkeen toimenpiteet edistävät tasapuolisesti molempien sukupuolien tasa-arvoisuutta sekä hyvinvointia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Yhteiskuntaa ja kulttuurien yhdenvertaisuutta lisäävää.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoranaisesti kuuluu hankkeen toimenpiteiden piiriin
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin

9 Loppuraportin tiivistelmä

JOKO -johtajuuden uudet suunnat -hanke toteutettiin 1.6.2017-31.12.2019. Hankkeen osatoteuttajana oli Etelä-Savon kauppakamari. Tavoitteena oli kehittää eteläsavolaisten yritysten johtamista muutoksen johtamisen, kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena oli, että yritykset, yritysten johto ja esimiehet ottaisivat vakavasti muutoksen trendit ja niiden vaikutukset ja vaatimukset johtamiselle ja yritysten kilpailukykyyn.

Hankkeessa toteutettiin seuraavat työpaketit:
1. yrityskäynnit toteutettiin jokaisessa mukaan lähteneessä yrityksessä, yhdessä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa,
2. koko hankkeen ajan koulutuksen rinnalla toteutettiin selvitystyötä toimenpiteiden vaikutuksista osallistujayritysten kannalta (alku- ja loppumittaus), 3. kahden johtamiskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeen aikana kehitettiin ja tuotettiin uuden ajan johtajuuden valmennus,CEO-JOKO -johtamisvalmennus, jossa otettiin huomioon yritysten johtamisen tulevaisuuden haasteet ja työelämän trendit. Johtamiskoulutus suunnattiin yritysten ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille ja se toteutettiin yhteistyössä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa. CEO-JOKO -johtamiskoulutukset toteutettiin 26.9.2017-17.5.2018 ja 26.9.2018-16.5.2019. Johtamiskoulutus oli laajuudeltaan 9 koulutuspäivää ja niiden keskeisin sisältö liittyi liiketoiminnan kehittämiseen, strategian kirjastamiseen ja tulevaisuuteen valmistautumiseen sekä johtajan kehittymiseen. Osallistujien rekrytointi ensimmäiseen koulutukseen tapahtui pääsääntöisesti henkilökohtaisten tapaamisten kautta käymällä yrityksissä. Samasta yrityksestä sai osallistua kaksi henkilöä yhden hinnalla ja lähes poikkeuksetta niin tapahtuikin. Muutamasta yrityksestä osallistui jopa neljä henkilöä. Onnistuneen ensimmäisen ohjelman tyytyväiset asiakkaat toimi puskaradiona ja toinenkin kurssi täyttyi nopeasti. Ohjelmissa oli yhteensä 62 osallistujaa ja 33 yrityksestä. Molemmat ryhmät olivat n. 30 osallistujan suuruisia.
4. Lähipäivien välissä toteutettiin hankeen aikana yhteensä kuusi round table -tyypistä pienryhmätapaamista osallistujien toivomista aiheista. Niissä perehdyttiin syvällisemmin päivän teemaan, joita olivat ryhmäkehityskeskustelu, johtoryhmätyöskentely (2), luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen, itsensä johtaminen ja ihmisten johtaminen. Hanke teki yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa tilaisuuksien järjestämisessä kuten lyhyempiä muutaman tunnin mittaisia aamiais- tai iltapäivätilaisuuksia yhteensä 7 tilaisuutta, joiden aiheita oli kyberturvallisuus liiketoiminnassa, leadership as a service, ristiriitojen ratkaisu ja sovittelu työpaikoilla, tulevaisuuden johtaminen ja ennakointi, PK-yritysten digitaalinen tulevaisuus, talouslaskelmat myynnin tukena ja varautuminen ennustamattomaan. Hanke osallistui SYKE-tapahtumaan 5.9.2019 sekä Esimies ja Henkilöstömessutapahtumaan vuosina 2017 ja 2018.
5. Parhaiden käytänteiden ja uusien mallien etsiminen ja jakaminen hankkeen aikana. Tehdyn selvityksen mukaan osallistujat kokivat saaneensa uutta ja ajankohtaista tietoa ja käytännön vinkkejä arkeen kuten työkaluja, toimintakäytäntöjä, mittareita, ongelmatilanteiden ratkaisumalleja ja ajankäytön tehostamista. KÄsiteltyjä asioita voitiin poimia myös yrityskohtaiseen jatkotyöstöön ja lisätä siten koulutuksen tuottamaa hyötyä erityisesti silloin, kun samasta yrityksestä oli useampia osallistujia. Round table -keskustelutilaisuuksissa osallistujat pohtivat koulutuspäivien teemoja omien kokemusten ja tarpeiden pohjalta.
6. Hankkeesta on tehty paperinen julkaisu CEO-JOKO -johtaminen muutoksessa sekä videojulkaisu, joiden avulla hankkeen tuloksia levitetään yrityksiin