Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21029

Hankkeen nimi: Oma polku maahanmuuttajalle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 050 359 8406

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PALOKANGAS TUOMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Vs. aikuiskoulutusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 359 8406

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tervolan kunta, 0193249-1
Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry, 1473514-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien nykyistä parempi työllistyminen. Hankkeessa luodaan alueellinen toimintamalli maahanmuuttajien työllistymiseen ammatin ja osaamisen hankkimisen avulla. Maahanmuuttajien opiskelu- ja työelämävalmiuksien ohjaustarve on noin 1,5 – 2 kertainen kantaväestön keskiarvoiseen ohjaustarpeeseen nähden. Hanke kehittää ja vahvistaa maahanmuuttaja-asiakkaan ammatillisen kehittymisen palvelu- ja ohjausprosessia sekä tukee kaksisuuntaista kotoutumista, suomen kielen taidon kehittymistä ja yhteiskunnassa toimimista. Hanke tukee myös ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä, joka edistää maahanmuuttajien työllistymistä.

Hankkeen toimenpiteinä:
1)Tunnistamme maahanmuuttajan osaamista ja luomme Oma polku –suunnitelman noin 60 maahanmuuttajalle. Vahvistamme ja varmistamme osaamista oppilaitoksissa, erilaisissa oppimisympäristöissä ja työpajoissa, säätiöillä ja työpaikoilla ja etsimme työmahdollisuuksia kohderyhmään kuuluville.
2)Kehitämme ohjaus- ja opetushenkilöstön, työpaikkaohjaajien sekä vertaismentoroijien ohjaus- ja kulttuurienkohtaamisosaamista sekä tasaarvoista yhteistoimintaa maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken. Luomme, kehitämme ja kokeilemme uusia ohjausmuotoja, jotka vahvistavat toimijaverkoston ohjaustyön kokonaisuutta ja laatua sekä toimimista nivelvaiheissa ja niiden yli.
3)Toteutamme verkostomaista yhteistoimintaa yritysten ja yhteisöjen kanssa kummityöpaikkatoiminnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi sekä kumppanuussopimusten työstämiseksi. Motivoimme työnantajia kohderyhmän työllistämisessä, tarjoamme tukea työpaikalle ja maahanmuuttajalle, vahvistamme kaksisuuntaisen kotoutumisen yhteistyötä sekä madallamme kynnystä luoda työsuhteita.

Hankkeen tuloksena maahanmuuttajat työllistyvät nykyistä nopeammin, sujuvammin ja joustavammin koulutuksen jälkeen. Maahanmuuttajat ovat työllistyneet ja/tai ohjautuneet koulutukseen ammattitaidon hankkimiseen ja tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Heikossa työmarkkina-asemassa olevat työvoimapalvelu- tai kotouttamislain piirissä olevat työttömät maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen osaaminen työllistyä.

2) Ohjaus- ja opetushenkilöstö, työpaikkaohjaajat yrityksissä ja yhteisöissä sekä vertaismentoroijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

1) Säätiöt ja työpajat: hankkeessa kehitettävän paikallisen toimintamallin yksi keskeinen osapuoli

2) Alueen muut maahanmuutto- ja kotouttamistoimijat

2) Työ- ja elinkeinoelämä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 426 537

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 287

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 508 601

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 486 277

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alueella on kohderyhmää noin 1.500 henkilöä, josta miehiä on arviolta 80 %. Hankkeen piiriin saataneen noin 60 henkilöä, josta naisia noin 12. Alueen erityspiirteenä on, että työelämä on teollisuupainoitteista ja siten miesvaltaista. Väestön ikääntyminen vaikuttaa osaltaan naisvaltaisen sote-alan työpaikkojen määrään. Alueen piirteet huomioidaan tasa-arvon edistämisessä ja pyritään ohjamaan maahanmuuttaja-asikkaita tasa-arvoiseen työelämään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu naisia ja miehiä tarpeensa mukaisesti ja tasa-arvioisesti. Naisten osallisuutta pyritään lisäämään ja saamaan heitä aktiivisiksi toimijoiksi kotipiirin ulkopuolelle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen osallistuu naisia ja miehiä tarpeensa mukaisesti ja tasa-arvioisesti. Naisten osallisuutta pyritään lisäämään ja saamaan heitä aktiivisiksi toimijoiksi kotipiirin ulkopuolelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Hankkeessa ohjataan maahanmuuttajia kohti työelämää, tuetaan yrityksiä kohderyhmän työllistämisessä ja ohjaamisessa. Tuemme elinkeinoelämää saamaan tarvitsemaansa työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään maahanmuuttaja-asiakkaan palvelu- ja ohjausprosessia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa edistetään maahanmuuttaja-asiakkaiden ammatin hankkimista ja työllistymistä. Hankkeessa kehitetään ohjaus- ja opetushenkilöstön, työpaikkaohjaajien ja vertaismentoroijien ohjaus- ja kulttuurikohtaamisosaamista.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Maahanmuuttajista valtaosa on miehiä, mutta hankkeessa edistetään ammatin hankkimista ja työllistymistä sukupuoleen katsomatta. Naisten osallisuutta pyritään lisäämään ja saamaan heitä aktiviisiksi toimijoiksi kotipiirin ulkopuolelle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa edistetään kaksisuuntaista kotoutumista ja kulttuurikohtaamisosaamista.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeessa edistetään kaksisuuntaista kotoutumista ja kulttuurikohtaamisosaamista.
Ympäristöosaaminen 0 3
Hankkeella ei ole vaikutusta aiheeseen. Varsinaisen kohderyhmän osaamisen kehittyminen voi vaikuttaa aiheeseen välillisesti, kun kotoutuminen yhteiskuntaan etenee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeessa luotiin Kemi-Tornio alueelle moniammatillinen verkostomainen Oma polku -malli. Mallin pohjana on eri organisaatioiden työhön ja vastuunjakoon perustuva tuki maahanmuuttaneiden ammattitaidon hankkimiseen ja työllistymiseen. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutusta, etsimällä työpaikkoja yrityksistä ja kolmannelta sektorilta. Maahanmuuttajia ohjattiin hankeverkostossa toimiville työpajoille, tuettuun työhön ja kieli- ja ammattitaitoa täydentävään lisäkoulutukseen. Tärkeänä tavoitteena oli maahanmuuttajien työllistyminen, ammatillisen osaamisen vahvistaminen, suomen kielen taidon kehittyminen, suomalaisen yhteiskunta- ja työelämä- sekä työkulttuuriosaamisen karttuminen. Hankkeessa testattujen ja mallinnettujen yhteistyön ja ohjauksen tapojen kautta maahanmuuttajien parissa työskentelevän ammattilaisverkoston yhteistyö tiivistyi ja syveni, mikä edisti ja sujuvoitti maahanmuuttajien työ- ja koulutuspolkuja. Työ- ja opiskelupaikan saaminen edisti merkittävästi maahanmuuttajien integroitumista asuinpaikkakuntaan.
Hankkeen asiakkuudessa olleille henkilöille mahdollistettiin tarvittaessa yksilöllisen suunnitelman mukaan suomen kielen tuki työpaikoille, opintoihin tai työpajalle. Työpaikalla tapahtuvan kielen oppimisen tukena toimi suomen kielen kouluttajan lisäksi humanoidirobotti Välkky ja siihen liittyvä palvelu, joka sisältää interaktiivisia opetustuokiota eri ammattialoille. Näiden lisäksi kehitettiin eri työpaikkojen ja maahanmuuttajien tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ammatillisen suomen kielen opetustuokioita. Hankkeessa kokeiltiin uudenlaisia suomen kielen opetuksen- ja ohjauksen menetelmiä työpaikoilla. Havaittiin, että maahanmuuttajien kielitaito vahvistui työn ohessa toteutetun kielituen avulla.
Hankkeella oli vaikuttavuutta sekä työelämän että oppilaitosten arjessa. Hankkeen kohderyhmänä olivat myös ohjaus- ja opetushenkilöstö, sekä yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevät työpaikkaohjaajat. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin ohjaus- ja opetushenkilöstön kulttuurienkohtaamis- ja kielitietoisuusosaamista järjestämällä työpaikkaohjaajille ja palveluverkoston henkilöstölle ohjausta ja koulutustilaisuuksia eri kulttuureista tulleiden henkilöiden ohjaamiseen ja selkeän kielen käyttöön opetus- ja ohjaustilanteissa.
Hankkeessa toteutettiin verkostomaista yhteistoimintaa yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten yhdistysten ja seurojen, sekä oppilaitosten ja kotoutumiskoulutuksen kanssa. Työnantajien kanssa solmittiin kumppanuussopimuksia ja heitä motivoitiin kohderyhmän työllistämisessä. Työnantajia sekä työpaikkaohjaajia tuettiin maahanmuuttajien ohjaamisessa. Hankkeessa vastattiin työelämän tarpeisiin muun muassa järjestämällä asiakaslähtöisiä rekrytointitapahtumia, joissa saatettiin työnantajat ja työnhakijat yhteen.
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työvoimapalvelu- tai kotouttamislain piirissä olevat työttömät maahanmuuttajat sekä ohjaus- ja opetushenkilöstö, työpaikkaohjaajat yrityksissä ja yhteisöissä sekä vertaismentoroijat.
Hankkeen päätoteuttajana toimi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajana Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry.