Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21030

Hankkeen nimi: City Drivers

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.5.2017 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1046216-1

Jakeluosoite: Ratatie 22

Puhelinnumero: (09) 8868 7300

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.laurea.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SANTONEN TEEMU TAPANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.santonen(at)laurea.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503658353

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, 2472908-2
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry, 0202422-5
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kansalaislähtöisen, kaupunkien ja yritysten tarpeisiin tehtävän tuote- ja palvelukehityksen osaamisen kehittäminen luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla ja oppilaitoksissa. Hankkeessa edistetään luovien alojen osaajien sekä keskinäistä että muiden alojen kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä. Pyrkimyksenä on purkaa siiloja ja päästä sirpaleisesta toiminnasta monialaisuutta ja moniosaamista hyödyntävään yhteistoimintaan.

Hanke järjestää innovaatiokoulutusta ja Living Lab -ympäristöissä tapahtuvia yhteiskehittämisen sprinttejä, joissa ratkaistaan kaupunkien ja yritysten ongelmia. Innovaatiokoulutus sisältää workshoppeja liittyen innovaatio, media ja kulttuuri/taidelähtöisten menetelmiin sekä käsittelee julkisten hankintojen/kilpailutuksen eri muotoja, yritystoiminnan rahoitusta ja kasvuyrittäjyyttä. Koulutus koostuu teoreettisista ja hands-on harjoituksista sekä käytännön kehitysprojekteista jotka toteutetaan erilaissa Living Lab ympäristöissä. Hanke järjestää myös kolme korkean profiilin avointa, valtakunnallista seminaaria.

Hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan avoimia toimintakonsepteja, jotka yhdistävät perinteisiä innovaatiomenetelmiä, media- ja taide sekä kulttuurilähtöisiä menetelmiä. Kaupungit ja yritykset saavat uudenlaisia työkaluja ja osaajia kansalais- ja asiakaslähtöisen kehittämisen tueksi. Hankeen koulutustoiminnassa korostuu konseptien testaaminen oikeilla loppukäyttäjillä, mikä osaltaan edesauttaa luovan alan osaamiseen liittyvän markkinan syntymistä. Osana Living Lab toimintaa syntyy dokumentoituja tositarinoita siitä, miten luovat alat auttavat kehittämään toimivia kaupunkeja. Luovien alojen osaajat saavat portfolioonsa näyttöjä osaamisensa uudenlaisista sovellusalueista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Luovien alojen yksilöt ja yritykset

Kasvu- ja rakennemuutostoimialojen yritykset, jotka hankkivat yhteiskehittämisen ja/tai luovien alojen palveluita

Julkisen sektorin ja yritysten asiantuntijat, jotka hankkivat yhteiskehittämisen ja/tai luovien alojen palveluita

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten opettajat ja opppilaat

Konsultit, johtamisen ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat sekä yritysneuvojat (sis. KIBS-yritykset)

Tutkijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 544 461

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 524 844

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 715 088

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 689 291

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 53

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 215

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastojen mukaan sukupuolijakauma luovilla aloilla on keskimäärin tasainen, ja ala kehittynyt tasa-arvoiseen suuntaan, mutta johtavissa asemissa on enemmän miehiä kuin naisia. Hanke kohdistuu innovaatiotoimintaan, jossa naisten osuus on tunnistettu vielä liian pieneksi (Suomen kumppanuussopimus 2014-2020 https://www.tem.fi/files/38524/Kumppanuusopimus_VN_23.1.2014.pdf). Hankkeessa naisten osallistamiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomioita. Laurealla, TAMKilla ja ja Xamkilla on lain edellyttämät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joita noudatetaan hankkeen toteutuksessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan osallistetaan monenlaisia kohderyhmiä (sukupuoli, ikä, asiantuntemus, erilaiset osaamisalat). Naiset osallistuvat perinteisesti aktiivisesti koulutuksiin, ja hanke luo mahdollisuuden osallistaa naisia tavoitteellisesti innovaatiotoimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kansalaislähtöisen, kaupunkien ja yritysten tarpeisiin tehtävän tuote- ja palvelukehityksen osaamisen kehittäminen luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla ja oppilaitoksissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Ekologisuus on keskeinen periaate kaupunkien ja yritysten toiminnassa ja siten tärkeä elementti myös hankkeen innovaatiotoiminnassa, jossa tavoitteena on ratkaista kaupunkien ongelmia. Innovaatiotoiminnassa ja koulutuksessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja case-kohtaisesti myös keskitytään ekologisesti uudenlaisiin ratkaisuihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeen innovaatiotoiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hankkeen innovaatiotoiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja case-kohtaisesti myös keskitytään uudenlaisiin ratkaisuihin (esim. muotoilu).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke tukee kaupunkien pyrkimyksiä rakentaa yritysten, organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja kansalaisten ekosysteemi kaupunkien kehittämiseen kaupunkilaisten tarpeisiin. Hanke tukee luovan osaamisen lisäämistä muilla toimialoilla sekä liiketoiminnan ja innovaatiokäytäntöjen oppimista luovien alojen ammattilaisilla, opiskelijoilla ja opettajilla, myös kv. opiskelijoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa keskeinen sovellusalue ovat digitaalisten palvelujen kehittäminen ja aineeton arvonluonti. Digitalisoitumisen myötä media-alan ja muotoiluosaamisella on kasvava rooli myös muiden toimialojen palvelujen kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Liikkuminen ja logistiikka ovat kaupunkien kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita, joiden osalta case-kohtaisesti myös keskitytään uudenlaisiin ratkaisuihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen toimintaan osallistetaan erilaisia toimijoita, myös kansalaisia. Living Lab perustuu ajatuksekseen ottaa loppukäyttäjät jo alusta saakka huomioon tuote- ja palvelukehityksessä. Taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmien kehitetään hyvinvointiin liittyvien casejen kohdalla. Hankkeeseen osallistetaan myös Suomessa opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita ja ammattilaisia.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Hankkeen toimintaan osallistetaan erilaisia toimijoita, myös kansalaisia. Living Lab perustuu ajatuksekseen ottaa loppukäyttäjät jo alusta saakka huomioon tuote- ja palvelukehityksessä. Hankkeeseen osallistetaan myös Suomessa opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita ja ammattilaisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toimintaan osallistetaan erilaisia toimijoita, myös kansalaisia. Living Lab perustuu ajatuksekseen ottaa loppukäyttäjät jo alusta saakka huomioon tuote- ja palvelukehityksessä. Hankkeeseen osallistetaan myös Suomessa opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita ja ammattilaisia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta maisema, virkistysalue, kulttuuriperintö, kaupunkirakenne ja rakennuskanta -näkökulmiin elleivät valikoidu kaupunkien toimesta pilottikohteiksi.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työmarkkinoilla ei ole odotettavissa riittävää kysyntää kaikille luoville osaajille suoraan heidän koulutustaan vastaavassa työssä. Tämän johdosta CityDrivers projektin ensisijaisen kohderyhmän muodostivat luovien alojen osaajat, jotka halusivat täydentää omaa osaamistaan palvelumuotoilun saralla. Projektin keskeisenä tavoitteina oli: 1) auttaa osallistujia tunnistamaan omaa osaamistaan suhteessa palvelumuotoiluprosessien vaatimiin tehtäviin, 2) tutustua palvelumuotoilun, asiakasymmärryksen ja yhteiskehittämisen teorioihin ja menetelmiin, .3) soveltaa opittuja asioita tiimityönä toteutettavissa palvelumuotoilu-toimeksiannoissa yhdessä toimeksiantajien, heidän asiakkaidensa sekä muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sekä 4) parantaa osallistujien myynti-, markkinointi-, verkostoitumis- ja liiketoimintaosaamista.

CityDrivers-koulutus piti sisällään yhteensä neljä koulutus kierrosta (pääkaupunkiseutu x 2, Tampere ja Kouvola) joiden kesto vaihteli 18 ja 25 lähipäivän välillä riippuen koulutuskokonaisuudesta. Toimeksiantoja toteutettiin yhteensä 33 kappaletta, joista 19 kappaletta yrityksille, 8 julkiselle sektorille ja 6 kolmannelle sektorille. Jokaisen koulutuksen päätteeksi järjestettiin avoin, yhden päivän maksuton seminaari, joiden ohjelma koostui kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijoiden luennoista ja työpajoista sekä koulutukseen aikana toteutettujen toimeksiantojen esittelyistä. Koulutuksen aloitti (=aloituslomake täytetty) yhteensä 133 henkilöä, joista 119 henkilö sai koulutuksen osallistumistodistuksen (=lopetuslomake täytetty).

Lisäksi elokuussa (12-29.8.2019) toteutettiin ulkomaisten kouluttajien toimesta yhteensä yhdeksän lyhyt kestoista koulutuspäivää (kesto 1 – 2 päivää). Näissä koulutuksissa aloitti 75 henkilöä (=aloituslomake täytetty) ja lopetti 63 henkilöä (=lopetuslomake täytetty).

CityDrivers-projektin jälkiarviointia varten toteutettiin joukko haastatteluja, joissa kartoitettiin koulutettavien (N=56) ja kouluttajien (N=12) kokemuksia liittyen koulutuksen toteutukseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin. Vastaajien päällimmäisissä tuntemuksissa painottuivat positiiviset tuntemukset. Koulutettavien ymmärrys palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja menetelmistä lisääntyi sekä käsitys omasta osaamisesta ja ammatti-identiteetistä parani koulutuksen johdosta. Osallistujille syntyi uusia verkostoja, mutta yhteistyön syvyys ja aktiivisuus vaihteli merkittävästi yksittäisten osallistujien välillä. Panostamalla osaamisen täydentämiseen, verkostoitumiseen, oman osaamisen myyntiin ja markkinointiin koettiin keinoiksi parantaa omaa työmarkkina-asemaa. Ornamon luovan osaamisen ostamisen opas ja siihen liittyvä koulutuskokonaisuus koettiin tärkeäksi.

Koulutuksen suunnittelu ja toteutus koettiin onnistuneeksi, vaikka koulutettavien heterogeeninen koulutus- ja osaamistausta sekä työhistoria loivat omat haasteensa koulutuksen toteutukseen. Kokonaisuudessaan täydennyskoulutus kokonmaisuus oli hyödyllinen, mutta sen intensiivisyys ja työmäärä yllättivät monet osallistujista. Myös toimeksiantajien odotukset näyttivät täyttyneen ja he saivat uusia näkökulmia omaan tekemiseensä. Projektin ohjausryhmässä käydyn keskustelun perusteella CityDrivers on osoittautunut yhdeksi tuloksellisimmista hankkeista omassa rahoitusohjelmassaan. Lisäksi hakijoita CityDrivers-koulutukseen olisi ollut tarjolla enemmän kuin pystyttiin ottamaan. Näiden seikkojen johdosta voidaan argumentoida, että CityDrivers-tyyppiselle koulutusprojektille olisi jatkossakin kysyntään. Lisätietoja projektista on luettavissa ”CityDrivers - Teemme luovan osaamisen myynnistä ja ostamisesta helppoa” julkaisusta jonka pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-527-6