Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21036

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajista kasvua ja kansainvälisyyttä koulutussektorille (KOKEILU)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0155581-7

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 60 A

Puhelinnumero: 032238433

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tampereenkesayliopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Mattila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.mattila(at)tampereenkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504433878

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää Pirkanmaalla asuvien maahanmuuttajien työllistymistä ja saada aikaan kasvua maahanmuuttajista. Hankkeen toteuttaja, Tampereen kesäyliopisto, tavoittelee koulutustoiminnan kasvua ja kokeiluhankkeessa maahanmuuttajat nähdään kasvun mahdollistajina.

Hankkeessa rekrytoidaan Pirkanmaan alueella asuvia maahanmuuttajia ideoimaan ja suunnittelemaan kesäyliopiston koulutustarjontaa yhdessä kesäyliopiston koulutussuunnittelijoiden kanssa. Kokeiluun haetaan mukaan sellaisia henkilöitä, joilla on kiinnostusta ja potentiaalia oman osaamisen jakamiseen ja kouluttajana toimimiseen. Osallistujille tarjotaan hankkeen resursseilla valmennusta oman osaamisen tunnistamiseen, ja myyntiin sekä ohjausta koulutussuunnitteluun ja koulutustuotteiden rakentamiseen.

Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jossa kesäyliopisto tarjoaa maahanmuuttajille toiminnallisen alustan oman osaamisen hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen koulutuskentällä. Mallissa maahanmuuttajat kehittävät omalla osaamisellaan kesäyliopiston koulutustarjontaa, työllistävät itsensä kouluttajina ja hankkivat kokemusta kouluttajana toimimisesta, jota he voivat hyödyntää myös muualla.

Hankkeeseen osallistuu vähintään 15 pirkanmaalla asuvaa maahanmuuttajaa. Hankkeen aikana suunnitellaan vähintään 10 uutta koulutustapahtumaa, joissa maahanmuuttajat toimivat itse kouluttajina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat Pirkanmaalla asuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisen kohderyhmän muodostavat Tampereen kesäyliopiston asiakkaat, eli kaikki Pirkanmaalla asuvat henkilöt, jotka hyötyvät laajemmasta koulutus- ja palvelutarjonnasta. Hankkeessa pilotoitava toimintamalli avaa myös muille kesäyliopiston asiakasryhmille mahdollisuuden osallistua kesäyliopiston koulutustarjonnan suunnitteluun ja tuottamiseen. Välillisiä hyödynsaajia ovat myös muut Suomen kesäyliopistot, jotka voivat ottaa hankkeessa rakennetun toimintamallin käyttöönsä. Näin ollen välillisiä hyödynsaajia ovat myös heidän asiakkaansa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 874

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 874

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 874

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 874

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Ruovesi, Lempäälä, Virrat, Valkeakoski, Tampere, Vesilahti, Urjala, Parkano, Ikaalinen, Pälkäne, Akaa, Juupajoki, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on laadittu analyysi hankkeeseen osallistuvien henkilöiden sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa toimintaympäristön analyysi sukupuolijakaumasta on huomioitu ja hankkeen toimenpiteiden toimeenpanossa kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen ja pyritään ennaltaehkäisemään kaikkea sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hankkeen toimenpiteiden näkökulmasta tärkeää, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan (ja kasvihuonekaasujen vähemiseen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta Natura 2000-ohjelmaan kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta materiaaleihin ja jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hanke edistää yrittäjähenkistä ajattelua ja kannustaa maahanmuuttajia oman osaamisensa tuotteistamiseen. Välitön vaikutus tulee osallistujien kautta: hanke kannustaa heitä oman osaamisen hyödyntämiseen työllistymisessä. Välillinen vaikutus tulee asennemuutoksen myötä: maahanmuuttajien potentiaali nähdään uudella tavalla myös työnantajien näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hanke kehittää toteuttajaorganisaation koulutus- ja palvelutarjontaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen, joka edistää kotoutumista uuteen elinympäristöön ja joka osaltaan lisää hyvinvointia. Välitön vaikutus koskee hankkeeseen osallistuvia maahanmuuttajia, välillisesti hanke vaikuttaa myös osallistujien perheiden hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että hankkeen toteutukseen saadaan mukaan myös maahanmuuttaja-naisia, jotka omalla esimerkillään kannustavat myös muita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta laajentamalla maahanmuuttajien työllisyysnäkymiä ja kannustamalla heitä aktiivisesti luomaan oman osaamisensa kautta elinkeinoa. Välitön vaikutus on hankkeessa rakennettava toimintamalli, joka edistää yhdenvertaisuutta ja tukee aktiivisen kansalaisuuden toteutumista. Välillinen vaikutus on että hankkeen toimenpiteiden vaikutus yhteiskunnan asenteisiin.
Kulttuuriympäristö 8 6
Hanke monipuolistaa toteuttajaorganisaation koulutustarjontaa, joka osaltaan muokkaa kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttajista kasvua ja kansainvälisyyttä koulutusektorilla -kokeiluhankkeen tavoitteena oli edistää Pirkanmaalla asuvien maahanmuuttajien työllistymistä ja vahvistaa kesäyliopiston kansainvälistä koulutustarjontaa. Hanke toteutettiin 1.9.2017-31.3.2018.

Hankkeessa rekrytoitiin Pirkanmaalla asuvia maahanmuuttajia ideoimaan ja suunnittelemaan kesäyliopiston koulutustarjontaa yhdessä kesäyliopiston koulutussuunnitelijoiden kanssa. Hankkeen osallistujille järjestettiin valmennusta oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen sekä myyntiin ja markkintointiin. Osallistujille tarjottiin lisäksi ohjausta koulutussuunnitteluun ja koulutustuotteiden rakentamiseen.

Hankkeeseen osallistui 15 maahanmuuttajaa ja hankkeen aikana rakennettiin 13 uutta koulutusta, joita lähdetään toteuttamaan hankkeen päättymisen jälkeen syksyllä 2018.

Hankkeessa rakennettiin toimintamalli, jossa kesäyliopisto tarjoaa toiminnallisen alustan oman osaamisen tuotteistamiseen ja myyntiin koulutussektorilla. Toimintamalli integroidaan pysyväksi osaksi kesäyliopiston palvelutarjontaa.