Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21037

Hankkeen nimi: Minä uskallan - hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 015228750

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Parta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.parta(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440651615

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin Teatteri, 0207212-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Minä uskallan -hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen

Tarve ja tavoitteet
Nuorille on tärkeää selviytyä opiskelusta ja saada eväät työelämään. Elämänteatteria ja Sporttia hankkeen myötä on tullut ilmi, että on suuri joukko opiskelijoita, joilla on vaikeuksia elämänhallintatilanteissa. Myös ESEDU:n henkilöstö arvioinut, että nuoret tarvitsevat tukea itsetunnon vahvistamiselle. Joka kolmas mikkeliläinen alle 35 vuotias mikkeliläinen kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. Lisäksi alle 35-vuotiailla mikkeliläisillä on useammin masennusoireita kuin muissa ikäryhmissä.

Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla jo yläkoulussa ja siten ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti nivelvaiheen koulupudokkaat ja toisen asteen keskeyttämiset.
Itsetuntoa kehitetään lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden osalta teatterin ja liikunnan keinoin.
Hankkeen painopisteenä on opettajien koulutus sekä toisella asteella lisäksi opiskelijoiden ryhmäytymisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.


Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ESEDU:n, Mikkelin lukioiden sekä Mikkelin perusopetuksen 8-10 luokat(painottuen nivelvaiheen tukemiseen) opettajineen.

Kaikki improvisoivat elämässään, ehkä huomaamattaan, jatkuvasti. Elämän eteen tuomiin tilanteisiin ei voi olla aina valmistautunut. Improvisaation ohjenuorista on mahdollista löytää uusia työvälineitä, jotka auttavat suhtautumaan uudella tavalla elämän epävarmuuksiin, epäonnistumisiin ja virheisiin. Ne auttavat kehittämään aitoa itseluottamusta sekä keskeneräisyyden sietokykyä. Vuorovaikutustilanteista tulee improvisoiden toimivia, hyväksyviä ja rakentavia.

Hankkeen keskeiset toimijat ovat Mikkelin Teatteri ja ESLi. Mikkelin Teatteri vastaa luovan ilmaisun toimenpiteistä ja tuottaa toimintapajoja ryhmille. ESLi vastaa ryhmien liikuntakokeiluista nuorten ehdoilla. Tutustutaan eri liikuntamahdollisuuksiin ja eri toimijoihin. Tavoitteena on saada nuoret innostumaan heille sopivista liikuntamuodoista.

Hankeen toimijat:
- Mikkelin kaupunki (Mikkelin peruskoulu, luokat 7 – 10 ja Mikkelin lukio)
- Etelä-Savon Koulutus Oy (Etelä-Savon ammattiopisto)
- Mikkelin Teatteri
- Etelä-Savon Liikunta (hallinnoija)

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
Hankkeelle palkataan kaksi osa-aikaista työntekijää. Luovan ilmaisun koordinaattorin tehtäviin kuuluu sisältöjen tuottaminen luovan ilmaisun koulutuksiin, tapahtumiin ja toimintapajoihin. Lisäksi luovan ilmaisun koordinaattori ohjaa ja kouluttaa ryhmiä.
Liikunnan koordinaattori tehtävänä on vastata koko hankkeen koordinoinnoista, henkilöiden kokoamisesta ja liikuntatoiminnan järjestämisestä

Hankkeen vaikutukset
Hankkeessa haastetaan nuoria kulkemaan kohti suurempaa itsetuntemusta ja ottamaan uusia askeleita oman mukavuusalueen ulkopuolelle, elämysalueelle. Elämysalueella on mahdollista oppia uutta itsestä ja muista, sietää muutoksia ja oppia selviämään haastavista elämäntilanteista.
Liikunta antaa mahdollisuuksia onnistumiseen ja itsensä ylittämiseen. Erilaiset liikuntalajit, monipuoliset ja haastavatkin harjoitukset antavat uusia kokemuksia ja vaihtelua. Itseluottamus kasvaa, kun nuori löytää omat vahvuutensa, huomaa pystyvänsä ja osaavansa, kun kunto kohenee, oppii uusia lajitaitoja tai saavuttaa jonkin muun liikuntaan liittyvän tavoitteen. Hankkeessa asetetaan realistiset, saavutettavissa olevat tavoitteet, jotka motivoivat yrittämään ja jatkamaan liikuntaharrastusta. Muita kannustettaessa ja muiden kannustaessa olo tuntuu tärkeältä ja hyväksytyltä. Tulee hyvä tunne, että on osa ryhmää.

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2017 – 31.7.2019

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 130 000€

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä Esedun opiskelijat ja henkilöstö sekä Mikkelin ja Ristiinan lukioiden opiskelijat ja henkilöstö sekä perusopetuksen yläkoulujen oppilaat ja henkilöstö.

1. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukion opiskelijat ja opettajat.
2. Perusopetuksen 8-10 luokat sekä heidän opettajansa. Painottuen nivelvaiheen tukemiseen.


Toiminta kohdentuu yhteensä 10 opiskelijaryhmään/vuosi, yhteensä 20 ryhmään.

Esedun osalta toiminta kohdentuu 10 opiskelijaryhmään kahden vuoden aikana.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta myös yhteensä 10 ryhmään. Alustavasti ajateltu kohdentuvan 3 ryhmää Lukiosta ja 7 ryhmää perusopetuksesta.
Lisäksi järjestetään koulutuksia henkilöstölle.
Toimintapajojen kestoja muokataan tarpeen mukaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Liikunta- ja kulttuurijärjestöt tehdään tutuksi hankkeen kautta. Sitä kautta edistetään uusien harrastajien mukaan tuloa.

Verkostot, yhteistyötahot.

Myös oppilaiden ja opiskelijoiden perheet hyötyvät nuorten hyvinvointitaitojen lisääntymisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 606

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 105 514

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolet tasavertaisesti. Ryhmät ovat yhteisiä sekä tytöille että pojille. Opettajat, koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat ovat vaikuttamassa ryhmävalintoihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta kohdistuu molempiin sukupuoliin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki oppijat ja henkilöstö on tasa-arvoisesti mukana

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Oppijoiden työelämän valmiudet paranevat merkittävästi. Osaavat, yritteliäät ja hyvä kuntoiset oppijat sekä opettajat parantavat työelämässä paikallista elinkeinorakennetta kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Ei juuri merkitystä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkitystä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Suuri merkitys hyvinvoinnin edistämiseen. - Parannetaan nuorten itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja -Sosiaaliset ja työelämä valmiudet paranevat. - Nuorten fyysisen kunnon paraneminen ja itsetunnon vahvistuminen liikunnan keinoin -Ryhmähengen ja hyvän opiskeluilmapiirin lisääntyminen - opettajien keinovalikoima nuorten kanssa työskentelyyn lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke edistää hyvinvointia tasa-arvoisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Suuri merkitys. Teatterin mukana olo toimijana tuo uusia malleja ja lisää yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen myötä kulttuuriympäristö tulee tutuksi. Tustustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Toimintaa viedään myös teatteriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 5 5
Jonkinverran merkitystä. Harrastuspaikat tulevat tutuiksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin Etelä-Savon Liikunnan (hallinnoija) ja Mikkelin Teatterin (osatoteuttaja) yhteistyössä. Kumppaneina toimivat MIkkelin kaupunki (Mikkelin peruskoulu, luokat 9-10 sekä Mikkelin lukio) ja Etelä-Savon Koulutus Oy (Mikkelin Esedu). Etelä-Savon Liikunnan päävastuualueena oli liikuntakokeilujen tuottaminen Mikkelin teatterin vastatessa luovan liikunnan toimenpiteistä ja ryhmien toimintapajojen tuottamisesta.

Hankkeen päätavoitteena oli löytää ja kehittää erilaisia toimintamalleja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla jo yläkoulussa. Toiminnalla pyrittiin ehkäisemään nivelvaiheen koulupudokkuutta ja toisen asteen keskeyttämistä. Lisäksi tavoitteena oli saada nuoret innostumaan heille sopivista liikuntamuodoista

Hankkeen toiminnan pääpainopisteitä olivat opettajien koulutus sekä opiskelijoiden ryhmäytyminen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Nuorten itsetunnon ja itsetuntemusta pyrittiin hankkeen aikana parantamaan ryhmätoiminnan kautta. Ryhmätyöskentelyssä kokeiltiin ja kehitettiin edelleen erilaisia toiminnallisia menetelmiä yhdistäen liikunnan ja teatterin keinoja. Samalla lisättiin myös opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden osalta.

Etenkin ryhmätoiminnan havaittiin vaikuttavan myönteisesti mukana olevien nuorten itsetuntemukseen ja itseluottamukseen. Ryhmätoiminnan edetessä osallistujien itseilmaisun ja esiintymisen rohkeus parantuivat. Harjoitteet antoivat nuorille keinoja sietää muutoksia ja selvitä haastavista elämäntilanteista. Opiskelijat ja ryhmien ohjaajat raportoivat liikunnan ja liikuntakokeilujen antaneen nuorille mahdollisuuksia onnistumiseen ja itsensä ylittämiseen. Kauttaaltaan osallistujien palaute ryhmätoiminnasta oli hyvin myönteistä, harjoitteiden kerrottiin edesauttaneen ryhmäytymistä, antaneen rohkeutta vuorovaikutukseen ja esiintymiseen ja vahvistaneen itseluottamusta. Osallistujat raportoivat myös oppineensa uusia lajitaitoja.

Ryhmätoiminnassa oli mukana opiskelijoita 419 henkilöä ja opettajia 43 henkilöä. Tapahtumissa ja verkostotapaamisissa oli mukana useita satoja opiskelijoita. Yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa järjestetyssä seminaarissa oli mukana 200 osallistujaa.

Hankkeesta tehtiin Xamk: n sosionomi opiskelijoiden toimesta opinnäytetyö; Itsetuntemusta ja työelämätaitoja sosiaalisella vahvistamisella.

Hankeaika oli 1.8.2017-31.7.2019.