Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21043

Hankkeen nimi: ITU2-Inklusiivisella toimintatavalla uutta

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0243004-7

Jakeluosoite: PL 365

Puhelinnumero: 08-3132000

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.odl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Ukonaho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.ukonaho(at)odl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125755

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun kaupunki, 0187690-1
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ITU2 -hankkeen taustalla on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön(ODL) ja Diakonia-Ammattikorkeakoulu Oy:n (DIAK) esiselvityshanke, jossa on selvitetty inklusiivisen toimintatavan mahdollisuuksia ja kartoitettu Rajakylän asukkaiden palvelutarpeita. Hankkeen kehittämä Rajakylän inklusiivinen toimintamalli on mahdollista levittää muihin kaupunginosiin ja kuntiin.
ITU2 -hankkeessa kehitetään uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyy alueen asukkaitten, alueella toimivan kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Asukkaiden voimavarat ja taidot hyödynnetään toiminnoissa ja vertaistukea ja järjestötoimintaa käytetään ennaltaehkäisevänä tukimuotona, joka tukee julkista palvelujärjestelmää.
Hankkeessa etsitään vaihtoehtoja ja toimintatapoja, joissa julkisen toimijan tuottamien palvelujen rinnalla voidaan kansalaisten hyvinvointia edistää muiden toimijoiden, kuten asukkaitten, seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten järjestämillä palveluilla. Hankkeessa rakennetaan uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja, joilla palvelujen ja toiminnan laadukas toteuttaminen on mahdollista toteuttaa nykyistä pienemmillä resursseilla aitoon yhteistoimintaan nojautuen
Hankkeen toiminnassa hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ja työmenetelmiä asukkaitten hyvinvoinnin vahvistajana. Alueen työttömille rakennetaan palvelupolkuja sosiaaliseen kuntoutukseen, työllistymis- ja aktivointitoimenpiteisiin ja näin edistetään sijoittumista tuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille.
ITU2 -hankkeen päätavoite on kehittää ja mallintaa alueellinen Rajakylän asukkaita osallistava toimintamalli, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia, työkykyisyyttä sekä osallisuutta ja vahvistaa turvallisuutta. Hankkeen osatavoitteet ovat:
1. Uuden aluelähtöisen toimintakonseptin rakentaminen, joka ottaa käyttöön alueen asukkaiden resurssit ja hyödyntää kolmannen sektorin ja seurakunnan osaamisen julkisten palvelujen rinnalla
2. Asukkaiden osallisuuden lisääminen (osallistuvan budjetoinnin kokeilu)
3. Alueen elinvoiman lisääminen sosiaalista syrjäytymistä, huono-osaisuutta ja työttömyyttä vähentämällä
4. Ympäristön siisteyden ja turvallisuuden parantaminen yhdessä kaupungin, asukkaiden, taloyhtiöiden, yritysten ja muun alueen verkoston kanssa
5. Alueen palvelurakenteen muutosten onnistunut toteuttaminen ja asukkaiden palvelujärjestelmään kohdistuvan luottamuksen lisääntyminen uuden toimintatavan kautta (inklusiivinen hyvinvointipiste)
6. Uudenlaisten yritystoiminnan mallien kehittäminen alueelle (osuuskunnat, yhteiskunnalliset yritykset, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten toteuttamat palvelukonseptit)
Hankkeen primääri kohderyhmä ovat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ja erityiskohteena työttömät miehet ja nuoret sekä heidän perheensä ja ympärillä toimiva verkosto (kaupunki, kolmas sektori ja yritykset). Sekundäärikohteena alueen muut alueen työikäiset asukkaat.ITU2 -hankkeen päätoteuttajana toimii ODL Säätiö ja osatoteuttajina DIAK ja Oulun kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on 808 497 euroa ja toiminta-aika 1.8.2017 - 31.7.2020. Hanke sijoittuu ESR toimintalinjalle 5 ja päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen primäärikohderyhmänä ovat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ja erityiskohteena työttömät miehet ja nuoret sekä heidän perheensä ja ympärillä toimiva verkosto (kaupunki, kolmas sektori ja yritykset). Sekundäärikohteena alueen muut työikäiset asukkaat.Rajakylän alueella oli työttömiä 31.12.2014 27,2 %, joita yhteensä 509. Miehiä 303, 59,5 % ja naisia 206, 40,5 %.Vain perusasteen suorittaneita Rajakylässä oli 30,2 %, keskiasteen suorittaneita 42,5 % ja korkea-asteen suorittaneita 27,3 %.
Pitkäaikaistyöttöminä on Suomessa enemmän miehiä, samoin asunnottomina. Miesten alkoholinkäyttö on naisia suurempaa. Vuosina 1996-2000 työttömien 25-vuotiaiden miesten odotettavissa oleva elinaika oli 5,6 vuotta ja naisten 1,7 vuotta lyhempi kuin työllisten. Kuolleisuus kaikkiin kuolinsyihin on sitä suurempaa mitä pidempään työttömyys on kestänyt. Miesten sairastavuus ja elintavat, poissulkien psyykkiset sairaudet, ovat naisia huonommassa tilassa.

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/kuolleisuus
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/terveys

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen muut työikäiset asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 646 797

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 618 318

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 742 838

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 710 130

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 400

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Itu-esiselvityshankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysiä hyväksi käyttäen tilastotietoa, Oulun kaupungin Tuiran seurakunnan ja Rajakyläyhdistys ry työntekijöiden haastatteluja sekä empiiristä kokemusta alueella työskennellen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana tullaan arvioimaan hankkeen tuloksia ja vaikutuksia erikseen kummankin sukupuolen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on osallistaa molempia sukupuolia. Painopiste on miehiin kohdistuvassa toiminnassa ja miessensitiivisessä työskentelyssä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on alueen työikäisten, työmarkkinoiden ulkopuolella olevan väestön, erityisesti miesten osallisuuden vahvistaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessa huomioidaan ekologinen ajattelu ja edistetään alueen asukkaiden tietoisuutta luonnonvarojen kestävästä käytöstä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke on ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten suhteen lähes neutraali. Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä välineitä ja käytetään AC-välineitä neuvotteluissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hanke pyrkii vaikuttamaan ympäristön siisteyteen ja kestävää kehitykseen. Sillä voi olla vaikutusta myös kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Hankkeen toteuttajaorganisaatiot kierrättävät jätteensä. Hankkeessa vähennetään paperijätteen määrää käyttämällä sähköisiä viestimiä sekä sähköistä arkistointia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Hankkeessa kehitetään uudenlaista yritystoimintaa, joka vahvistaa alueen palvelurakennetta ja luo mahdollisuuksia uudelle innovatiiviselle verkostomaiselle yritystoiminnalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hanke luo uudenlaista hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintamalleja ja palvelurakennetta. Inklusiivinen toiminta sinäänsä luo aineetonta pääomaa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Hanke on alueellinen ja toiminta tapahtuu pääosin pienellä maantieteellisellä alueella. Hanke pyrkii luomaan palveluita, jotka vähentävät asiointitarvetta alueen ulkopuolelle. Matkustamista vaativa toiminta pyritään toteuttamaan joukkoliikennettä käyttäen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen inklusiivisen toimintatavan mukaan. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke kohdistuu erityisesti työvoiman ulkopuolella olevaan väestönosaan, painopisteessä miehet. Naiset kuuluvat myös kohderyhmään.Se edistää eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa ja kiinnittää huomiota kohdennettuihin toimiin terveys- ja sosiaalisten erojen kaventamisessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hankkeen tavoitteet kohdentuvat yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin yhteiskunnassa. Osallisuutta ja vertaisuutta korostava inklusiivinen toimintatapa edistää kansalaisten yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 8
Hankkeen toiminta liittyy lähiökulttuurin kehittämiseen uudenlaisella toimintatavalla. Asukkaitten ja verkoston yhteistyöllä luodaan kaupunkikulttuuria
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeen tavoitteena on ympäristön siisteyden ja turvallisuuden kehittäminen. Siinä hyödynnetään "Green care" ajattelua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ITU2 -hankkeen taustalla on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön(ODL) ja Diakonia-Ammattikorkeakoulu Oy:n (DIAK) esiselvityshanke, jossa on selvitetty inklusiivisen toimintatavan mahdollisuuksia ja kartoitettu Rajakylän asukkaiden palvelutarpeita. ITU2 –hanke toteutui Oulussa vuosina 2017-2020. Hankkeen kehittämä Rajakylän inklusiivinen toimintamalli on mahdollista levittää muihin kaupunginosiin ja kuntiin.

ITU2 -hankkeessa kehitettiin uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyy alueen asukkaiden, alueella toimivan
kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Asukkaiden voimavarat ja taidot hyödynnettiin toiminnoissa ja vertaistukea ja järjestötoimintaa käytettiin ennaltaehkäisevänä tukimuotona, joka tukee julkista palvelujärjestelmää.

Hankkeessa etsittiin vaihtoehtoja ja toimintatapoja, joissa julkisen toimijan tuottamien palvelujen rinnalla voidaan kansalaisten hyvinvointia edistää muiden toimijoiden, kuten asukkaiden, seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten järjestämillä palveluilla. Hankkeessa rakennettiin uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja, joilla palvelujen ja toiminnan laadukas toteuttaminen mahdollistuu nykyistä pienemmillä resursseilla aitoon yhteistoimintaan nojautuen. Hankkeen toiminnassa hyödynnettiin sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ja työmenetelmiä asukkaiden hyvinvoinnin vahvistajana.