Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21044

Hankkeen nimi: Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.3.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: PL 8216

Puhelinnumero: 0163221

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäensivu Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyysasioiden erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.maensivu(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 016 322 8884

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin yliopisto, 0292800-5
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 0973110-9
Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TAVOITTEENA on luoda alueelle yhdessä oppilaitosten ja alueen elinkeinoelämän kanssa monimuotoisten työmarkkinoiden toimintamalli, johon sisältyy työnhakijoille suunnattujen palvelusisältöjen kehittäminen sekä palveluverkoston kokoaminen ja koordinointi asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliselle kokeilulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja välillisesti kehittää paikallista elinkeinoelämää edistämällä työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista. Hankkeella edistetään asiakkaiden työllistymistä yrityksiin ja asiakkaiden omaa yrittäjyyttä.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin osatavoitteisiin:
1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja – ketjujen kehittäminen. Hankkeen kohderyhmän tarpeisiin rakennetaan työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi palveluverkosto. Kehittämistyössä hyödynnetään Ohjaamossa ja Lapin TNO-verkostossa luotuja verkostoja. Hankkeessa kehitetään ohjaamomaista työotetta ja toimintamallia myös yli 30-vuotiaiden osalta.
2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen.
3. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi.
4. Hankkeen kohderyhmälle työllisyyttä edistävien palvelusisältöjen kehittäminen. Hankkeen kohderyhmälle rakennetaan valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa. Valmennusohjelma ei muuta asiakkaan statusta työnhakijasta eli hankkeen asiakkaat ovat työmarkkinoiden käytettävissä koko hankkeen ajan.

HANKKEEN ASIAKKAAT ovat työllistymisvaiheessa. Työttömyyden kestoon ei aseteta rajauksia, mutta suurimman kohderyhmän muodostavat asiakkaat, jotka ovat olleet yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ja jotka kuuluvat alueellisen kokeilun kohderyhmään. Hankkeen asiakkaita ovat myös Ohjaamon asiakkaat ja vastavalmistuneet henkilöt. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret. Hankkeen aikana noin 300 henkilöasiakasta osallistuu eri muodoin valmennusohjelmaan ja sen kehittämiseen. Tähän lasketaan mukaan myös kaikki valmennusohjelmaan sisältyvät tapahtumat ja seminaarit. Asiakkaat voivat tarpeidensa mukaisesti osallistua hankkeen tarjoamiin palveluihin, joko työpajoihin tai yksilöllisiin ohjauspalveluihin, joita tarjoavat hankkeen työntekijät ja muu palveluverkosto. Palveluverkoston toimenpiteillä jokaiselle hankkeen asiakkaalle rakennetaan yksilöllinen polku, jonka tavoitteena on prosessinomaisesti johtaa työllistymiseen avoimille työmarkkinoille tai itsenä työllistämiseen jossain muodossa. Määrällinen tavoite kahden viimeksi mainitun osalta on 100 asiakasta.

Kohderyhmän työttömät eivät ole monialaisen tuen tarpeessa, mutta pitkittyvä työttömyys voi muodostaa heille syrjäytymisen uhan työmarkkinoilta ja voi aiheuttaa mahdollisesti myös muilla mittareilla tapahtuvaa syrjäytymiskehitystä. Hankkeen toiminnan perusta lähtee ennaltaehkäisystä, jolla pyritään toimijoiden välisen varhaisen avoimen yhteistyön avulla ehkäisemään työllistymisen pitkittyminen yhdessä asiakkaan itsensä kanssa. Kohderyhmän asiakasohjaus tapahtuu pääasiassa alueellisesta kokeilusta, nuorten osalta Ohjaamosta ja valmistuvien osalta yhteistyössä TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa. Työtön tai työttömyysuhan alla oleva henkilö voi myös itse ottaa yhteyttä ja ilmoittautua hankkeeseen.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen käynnistää asiakkuuden hankkeessa. Rovaniemen kaupunki vastaa alueellisesta kokeilusta siirtyvien henkilöiden asiakasohjauksesta ja työllistymissuunnitelmien ajantasaistamisesta. Hankkeen työntekijät (koordinaattorit) ovat tarvittaessa asiakkaan tukena hänen laatiessaan työllistymissuunnitelmaansa. TE-toimistosta ohjautuvien muiden asiakkaiden työllistymissuunnitelmat päivitetään TE-toimiston ja asiakkaiden kesken. Hankkeeseen ohjautuvien asiakkaiden työnhaut ovat voimassa ja he ovat työmarkkinoiden käytettävissä koko hankkeessa olon ajan.

KONKREETTISET TOIMENPITEET:
1. Kaupungin, oppilaitosten, TE-toimiston ja yritysten yhteistyörakenteiden kehittäminen ja kiinnittäminen yhteiseen toimintamalliin. Hankkeessa rakennetaan työllistymiseen tai yrittäjyyteen ohjaava palveluverkosto luomalla yhteistyörakenteet toimijoille. Yhteistyörakenne tarkoittaa tässä työllisyyttä edistäviä asiakaslähtöisiä palveluketjuja ja palvelujen tuottamista yhdessä. Toteutuksesta vastaavat hanke ja osatoteuttajat yhdessä.

2. Alueen elinkeinoelämän osaamis- ja työntekijätarpeiden selvittäminen/tunnistaminen. Oppilaitokset selvittävät alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeet yrityshaastattelujen ja C&Q:n avulla. Yrityskoordinaattori tekee yrityskäyntejä alueen yrityksiin ja etsii kasvun mahdollisuuksia erityisesti mikro- ja pk-yrityksistä. Järjestetään työpajatapahtumia/rekrytointi- ja verkostoitumistapahtumia yritysten ja työnhakijoiden tarpeiden pohjalta ja näiden tavoitteena on kohtauttaa innovatiivisten itsensä työllistämisen ideoiden omaavia työttömiä ja alueen yrityksiä. Työelämäyhteistyötä vahvistetaan kokeilemalla olemassa olevia sähköisiä alustoja, kuten Työmarkkinatoria tai vastaavaa.

3. Asiakkaiden osaamisen ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Asiakkaan työllistymismahdollisuuksien, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden alustava tunnistaminen tapahtuu alueellisessa kokeilussa, Ohjaamolla sekä oppilaitoksista valmistuvien osalta yhteistyössä TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa. Asiakkaan itsensä rooli on tunnistamisessa ja tavoitteenasettelussa merkittävä. Asiakasohjaus hankkeeseen tapahtuu pääosin edellä mainituista.

4. Työllisyyttä edistävien palvelusisältöjen kehittäminen. Hankkeessa rakennetaan asiakkaan työllistymiseen tähtäävä valmennusohjelma joka voidaan räätälöidä tarpeiden mukaisesti. Kehittämisen lähtökohtana on asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti voidaan valmennusohjelman rinnalle liittää erilaisia osaamista ja työkokemusta kartuttavia toimenpiteitä avoimille työmarkkinoille työllistymiseksi. Käytännössä hankkeen tarjoamia uusia mahdollisuuksia voidaan yhdistää TE-palveluiden perinteisiin toimenpiteisiin: työkokeilu, koulutuskokeilu, työelämälähtöiset koulutukset, palkkatuki, edelleensijoittaminen. Ensisijaisesti työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja etsitään yrityksistä, mutta myös Rovaniemen kaupunki sitoutuu tarjoamaan niitä hankkeen asiakkaille. Mikäli työllistymisvaiheessa olevien asiakkaiden työllistymistä edistävät vaihtoehdot eivät löydy olemassa olevasta keinovalikoimasta, luodaan asiakkaalle räätälöity valmennusohjelma. Työttömät ja työnantajat kehittävät uusia työn tekemisen, yrittäjyyden ja kohtaamisen malleja. Valmennusohjelma koostuu seuraavanlaisista elementeistä: Kick off-tilaisuudet, valmennukselliset työpajat, rekrytointi- ja koulutustilaisuudet sekäkorttikoulutukset ja erilaiset lyhytkoulutukset. Hankkeessa voidaan kokeilla esim. työnhakijoiden vertaiskahvilatoimintaa tms.

HANKKEEN TULOKSET:
1. On rakennettu palveluverkosto (toiminnan rakenne), joka palvelee työnhakijoita sekä alueen elinkeinoelämää ja oppilaitoksia. Verkostomaisen yhteistyön kautta Rovaniemen kaupungin, oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt ja kehittynyt niin, että syntyy uusia työn mahdollisuuksia alueelle. Hankkeessa on kehitetty ohjaamomainen työote ja toimintamalli myös yli 30-vuotiaiden osalta.

2. Rovaniemen kasvuhakuisten mikro- ja pk-yritysten osaamistarpeita on selvitetty ja niiden pohjalta on rakennettu ”osaajaprofiilit”, joita voidaan hyödyntää mm. työttömien työnhakijoiden osaamisen täydentämisessä.

3. Kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden palvelu- ja osaamistarpeet on selvitetty ja valmentavan työotteen ja uudenlaisten valmennusohjelmien kautta asiakkaiden työllistymisvalmiudet ovat parantuneet.

4. Palveluverkoston toimijoille on kehittynyt ns. valmentava työote ja on rakennettu uudenlainen yrittäjyyteen ja itsensä monimuotoiseen työllistämiseen perehdyttävä valmennusohjelma. Nämä täydentävät olemassa olevaa palveluvalikoimaa.

HANKKEEN KOKEMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN: Hankkeen tulokset ovat kaikkien Lapin kuntien ja tulevan maakunnan hyödynnettävissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen asiakkaat ovat työllistymisvaiheessa. Työttömyyden kestoon ei aseteta rajauksia, mutta suurimman kohderyhmän muodostavat asiakkaat, jotka ovat olleet yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ja jotka kuuluvat alueellisen kokeilun kohderyhmään. Hankkeen asiakkaita ovat myös Ohjaamon asiakkaat ja vastavalmistuneet henkilöt. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret. Alueellisesta kokeilusta (mahdollisesti) ohjautuvia työllistymisvaiheessa olevia asiakkaita on noin 470. Näistä suurimpana ryhmänä ovat yli 54 vuotiaat, joiden osuus on noin 19 prosenttia (277) koko alueellisen kokeilun kohderyhmästä. Alle 30 vuotiaita alueellisen kokeilun kohderyhmään kuuluvia työllistymisvaiheessa olevia henkilöitä on noin 25.

Kohderyhmän työttömät eivät ole monialaisen tuen tarpeessa, mutta pitkittyvä työttömyys voi muodostaa heille syrjäytymisen uhan työmarkkinoilta ja voi aiheuttaa mahdollisesti myös muilla mittareilla tapahtuvaa syrjäytymiskehitystä. Hankkeen toiminnan perusta lähtee ennaltaehkäisystä, jolla pyritään toimijoiden välisen varhaisen avoimen yhteistyön avulla ehkäisemään työllistymisen pitkittyminen yhdessä asiakkaan itsensä kanssa. Kohderyhmän asiakasohjaus tapahtuu pääasiassa alueellisesta kokeilusta, nuorten osalta Ohjaamosta ja valmistuvien osalta yhteistyössä TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa. Työtön tai työttömyysuhan alla oleva henkilö voi myös itse ottaa yhteyttä ja ilmoittautua hankkeeseen.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen käynnistää asiakkuuden hankkeessa. Rovaniemen kaupunki vastaa alueellisesta kokeilusta siirtyvien henkilöiden asiakasohjauksesta ja työllistymissuunnitelmien ajantasaistamisesta. Hankkeen työntekijät (koordinaattorit) ovat tarvittaessa asiakkaan tukena hänen laatiessaan työllistymissuunnitelmaansa. TE-toimistosta ohjautuvien muiden asiakkaiden työllistymissuunnitelmat päivitetään TE-toimiston ja asiakkaiden kesken. Hankkeeseen ohjautuvien asiakkaiden työnhaut ovat voimassa ja he ovat työmarkkinoiden käytettävissä koko hankkeessa olon ajan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat mikro- ja pienyritykset, jotka tuottavat hankkeessa tietoa koulutusten ja valmennusten sisältöjen sekä osaajaprofiilien rakentamiseksi. Lisäksi alueen mikro- ja pienyritykset voivat olla mukana hankkeessa työllistämässä hankkeen asiakkaita sekä osallistumassa hankkeessa järjestettäviin tapahtumiin.

Lisäksi hanke vaikuttaa välillisesti myös työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliseen kokeiluun ja sen vaikutuspiirissa oleviin kumppaneihin ja sidosryhmiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 473 474

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 446 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 591 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 558 672

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 89

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on selvitetty tilastojen ja tutkimusten sekä julkaisujen kautta, miten sukupuolierot näkyvät Rovaniemen alueella työllistymisessä. Tammikuussa 2017 Rovaniemen työttömistä miehiä oli 60 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tullaan tiedostamaan, että työttömissä työnhakijoissa on enemmän miehiä kuin naisia, mutta toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti naisiin, koska naisten osuus yrittäjistä on edelleen pienempi kuin miesten. Hankkeen palvelut suunnitellaan sellaisiksi, että ne ovat mielekkäitä sekä mies- että naisasiakkaille. Hanke on avoin kaikille kohderyhmämäärittelyt täyttäville.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta huomioidaan hankkeen toteutuksessa. Hanke on avoin kaikille kohderyhmämäärittelyt täyttäville ja siten edistää sukupuolten tasa-arvoa välillisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa kehitettävissä palveluissa hyödynnetään monikanavaisia- ja sähköisiä tuotantotapoja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeessa pyritään ohjaaman työttömiä työllistämään itsensä yrittäjinä tai muiden uudenlaisten työllistymiskanavien kautta. Näin tuetaan myös paikallista alueen elinkeinoelämää. Hanke tulee osaltaan Rovaniemen elinkeino-ohjelma 2017-2018
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeessa kehitetään yrittäjyyteen ohjaavia palveluja Hankkeessa kehitetään monikanavaisia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Osa hankkeen koulutus- ja kohtauttamistapahtumista järjestetään verkossa ja skypen välityksellä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hyvinvointi lisääntyy mm. työllistymisen edellytysten parantuessa ja syrjäytymiskehityksen katkaisemisessa. Pitkäaikaistyöttömyys on yksi keskeinen tekijä syrjäytymiskehityksen synnyttämisessä. Tammi-joulukuussa Rovaniemellä oli keskimäärin 1 470 pitkäaikaistyötöntä.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeessa kannustetaan yrittäjyyteen erityisesti naisia, joiden osuus yrittäjistä on edelleen huomattavasti pienempi kuin miesten.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa etsitään uudenlaisia mahdollisuuksia työllistyä sekä toteutetaan ohjauspalveluja myös kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille. Hanke noudattaa mahdollisuuksien mukaan Rovaniemen kotouttamisohjelmaa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on luotu monimuotoisten työmarkkinoiden toimintamalli, joka toimii ekosysteemia tukevana alustana kooten yhteen alueen toimijaverkoston yhdessä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Toimintamallin avulla on saatu minimoitua päällekkäisiä toimintoja ja hyödynnettyä yhteistä synergiaa asiakkaan työllistymisen edistämiseksi.

Toimintamallia hyödynnetään verkoston palveluiden yhteenkokoajana, jossa toimijat ja koko palveluverkosto pyrkii täydentämään omien resurssien ja toimintojen avulla koko työllisyydenhoidon kokonaisuutta. Nämä yhteentuomalla saavutetaan paremmat tulokset työllisyyttä edistävien palvelusisältöjen ja -ketjujen hyödyntämisessä.
Yritysyhteistyö on painottunut pääasiassa erityyppisiin rekrytapahtumiin. Hankkeessa on järjestetty perinteisiä rekrymessuja, haastattelumahdollisuuden tarjoavia Duunitreffejä sekä ”speed dating” –tyylisiä tapahtumia, joissa työnhakija pääsee samassa tilaisuudessa useaan työhaastatteluun. Lisäksi on järjestetty yksittäisiä työpaikkavierailuja, sekä laajempi ”Työpaikat tutuiksi” –yritysvierailukierros.
Yritysten näkemyksiä ja ammattitaitoa on hyödynnetty myös erilaisissa info- ja koulutustilaisuuksissa. Yrittäjät ovat olleet mukana esim. valmennuspäivissä ja kertomassa nykypäivän työelämän ja erilaisten työtehtävien vaatimuksista.
Hankkeessa on tunnistettu elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeita ja luotu osaamistarpeista tulevaisuuden työntekijöiden osaajaprofiileja joita voidaan hyödyntää elinkeinoelämässä työtehtävien suunnittelussa, koulutusten suunnittelussa ja työnhakijoiden osaamisen tunnistamisessa. Osaajaprofiileja on hyödynnetty myös hankkeessa järjestettyjen valmennusten ja koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeessa on järjestetty erilaisia valmennuksia mistä asiakas on voinut valita mieleisensä kokonaisuudet esim. korttikoulutusten, yksilöohjauksen, työnohjauksen yms. muodossa tai osallistua vain yksittäiseen tilaisuuteen esim. rekrytointitapahtumaan. Hankkeessa on ollut pitkäkestoisessa ohjauksessa yli 100 asiakasta. Tapahtumiin ja tilaisuuksiin on osallistunut hankkeen aikana yli 3200 kävijää. Hankkeeseen palautetta jättäneistä 86% koki hyötyneensä hankkeen palveluista.