Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21045

Hankkeen nimi: SUSE -jalkautuvaa sukupuolisensitiivistä työtä lähiöissä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1462641-8

Jakeluosoite: hapelähteenkatu 33

Puhelinnumero: 050 554 8877

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.puijola.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Maria Luomala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tyttöjen Talon johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.luomala(at)puijola.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 877 6400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tehtävän jalkautuvan sukupuolisensitiivisen työn tavoitteena on tavoittaa yhteiskunnasta syrjäytyneet tai muutoin marginaaliin jäävät nuoret naiset siellä, missä he elävät. Erityisenä kohderyhmänä ovat matalan sosioekonomisen statuksen omaavat ja maahanmuuttajataustaiset naiset. Tavoitteena on edistää aktiivista osallisuutta luomalla naisille vertaisyhteisö, johon kiinnittyä ja jossa on mahdollista vahvistaa naisten omaa subjektiviteettia moninaista naiseutta painottavassa toimintaympäristössä.

Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisen työn, tiedon ja osaamisen jalkauttaminen lähiöön rikastuttaa alueellisia palveluita ja edistää alueellista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hankkeessa sovelletaan ja testataan Tyttöjen Talolla käytettyä sukupuolisensitiivistä toimintamallia uudessa toimintaympäristössä. Lähiöissä tehtävä työ pitää sisällään erilaisia ohjattuja toimintamuotoja, joita ovat yhteisö- ja pienryhmätoiminta, työharjoittelut ja- kokeilut sekä erilaiset asiakkaiden itsensä suunnittelemat ja järjestämät tapahtumat. Eri toimintamuodot vastaavat erilaisiin tuen tarpeisiin ja ehkäisevät köyhyyttä ja eriarvoisuutta kokevien syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Toimenpiteiden toimivuutta arvioidaan läpi hankkeen toiminnan. Lopputuotoksena luodaan sukupuolisensitiivisen työn toimintamalli, joka palvelee parhaiten alueellisia tarpeita. Toimintamalli vakiinnutetaan osaksi alueellisia palveluita hankkeen päätyttyä. Hankkeen tuloksien pohjalta luodaan koulutuskokonaisuus, jonka avulla yhteistyötahoja koulutetaan sukupuolisensitiivisen työotteen käyttöönotossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevat ja maahanmuuttajataustaiset nuoret naiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmän perheenjäsenet ja mallinnukseen pohjautuvaan koulutukseen osallistuvat henkilöt, alueella työskentelevät henkilöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lähiö toimintaympäristönä mahdollistaa heikkoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ja maahanmuuttajanaisten toimintaan osallistumisen, sillä paikalle tuleminen ei edellytä rahallista panostusta. Ainoastaan naisille tarkoitettu tila, johon myös perheen miehet ovat päässeet tutustumaan luo usein edellytykset sille, että arabikulttuureista tulevat naiset voivat osallistua vapaa-ajantoimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tila on vain tytöille ja naisille, jolloin keskustelun aiheet voivat koskea myös intiimejä teemoja. Lapset ovat tervetulleita mukaan ja tilassa on keittiö. Omaehtoisen toiminnan suunnittelun avulla kävijöiden on itse mahdollisuus määrittää toiminnan sisältöä ilman kulttuurisia rooliodotuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen palvelut ovat kohdennettu naisille, koska heidän aktivoimisensa edellyttää erityisiä tuen muotoja. Naisten aktivoiminen voi aktivoida myös koko perheen toimimaan aktiivisena muun yhteiskunnan osana.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Tietoisuuden lisääntyminen kierrättämisestä ja kestävästä kuluttamisesta osana yhteisön toiminnan arkea.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Lähiöissä tapahtuva toiminta vähentää muuttorikulkuneuvojen käyttöä, koska ihmisten ei tarvitse matkustaa Kuopion keskustaan ottamaan osaa toimintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Lähiöissä tapahtuva toiminta vähentää muuttorikulkuneuvojen käyttöä, koska ihmisten ei tarvitse matkustaa Kuopion keskustaan ottamaan osaa toimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Tietoisuuden lisääntyminen kierrättämisestä ja kestävästä kuluttamisesta osana yhteisön toiminnan arkea. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen esimerkiksi käsitöitä tehdessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Paikallisten palveluiden ja kivijalkaliikkeiden käyttäminen ostoja tehdessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
-
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Liikkuminen tarvittaessa jalan ja julkisilla kulkuneuvoilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Alueellisten palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen.
Tasa-arvon edistäminen 10 5
Positiivisen erityiskohtelun kohdistaminen erityisesti naisiin. Naiserityisen työn tavoitteena on ottaa huomioon ne asiat, jotka ovat esteenä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 5
Kohderyhmänä maahanmuuttajataustaiset ja matalan sosioekonomisen statuksen omaavat tytöt ja naiset.
Kulttuuriympäristö 0 0
Monikulttuurisen toimintaympäristön rakentaminen. Naiseuden moninaisuuden arvostaminen ja korostaminen sukupuolisensitiivistä työotetta sovellettaessa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke oli onnistunut, sillä tavoitteisiin päästiin sujuvasti ja ennakoidut tulokset täyttyivät hyvin. Hankkeen aikana tehtyä toimintamallia voidaan hyödyntää hyvin jatkossa sukupuolisensitiivisissä hankkeissa ja toiminnoissa. Sukupuolisensitiiviseen koulutukseen osallistuneet kokivat koulutuksen hyödylliseksi, ajankohtaiseksi, informaatiota lisääväksi ja ajatuksia herättäväksi. Vastaavanlaisia koulutuksia toivottiin tulevan jatkossakin. Hankkeessa toteutetut toiminnat täydensivät alueen palvelutarjontaa. Saadun palautteen perusteella hankkeessa toteutettu toiminta oli onnistunutta ja toi lisää sisältöä osallistujien arkeen. Osallistujat kokivat erittäin tärkeänä sen, että he pystyivät suunnittelemaan ja toteuttamaan itse haluamaansa toimintaa. Toiminta koettiin turvalliseksi ja luotettavaksi. Palautteen perusteella osallistujille oli tärkeää se, että toiminta oli tarkoitettu vain naisille, sillä se mahdollisti myös arkaluontoisten ja intiimien asioiden vapaamman jakamisen. Osa osallistui hankkeeseen myös kauempaa, sillä he kokivat, että vastaavaa toimintaa ei ole muualla tarjolla. Hankkeeseen osallistuneet toivoivat hankkeen kaltaisen toiminnan jatkuvan.