Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21055

Hankkeen nimi: Osaavasti yrityksiin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Forssan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0145626-1

Jakeluosoite: Turuntie 18

Puhelinnumero: 050 564 0014

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.forssa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Lidman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.lidman(at)forssa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 668 5517

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaavasti yrityksiin –hankkeella haetaan ratkaisuja tiivistää Forssan yritysten ja nuorten kohtaamista. Hankkeessa luodaan mahdollisuudet nuorille siirtyä pois työttömyydestä tai työttömyysuhan alta, löytää työpaikka sekä saavuttaa tarvittavat muut työllisyystavoitteiset palvelut. Tavoitteena on tehdä entistä vaikuttavampaa yhteistyötä nuorten työllistymisen parantamiseksi yli toimialarajojen.

Tavoitteet:
- käyttäjäläheinen tuotteistaminen. Tuotteistetaan koko yritysyhteistyön prosessi tavoitteena vaikuttavuus ja käyttäjien tarpeet ja huomiot. Pohjana hyödynnetään luotuja verkostoja työnantajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.
- Kolmikantainen palvelumuotoilu. Huomioidaan laajemminkin tunnistetut puutteet ja kokemukset palveluista eri käyttäjiltä kolmikantaisesti. Vastataan muuttuviin osaamistarpeisiin ja muotoillaan palvelu kaikkien osapuolien prosesseja hyödyttäväksi ja motivoivaksi.
- Uusien palvelujen soveltaminen käytännössä. Tuetaan julkisen työvoimahallinnon palvelulinjauksia, käytetään työnantajien palautetta toimenpideyhdistelmien paremmasta toteuttamisesta hyödyksi ja pilotoidaan uusia kokonaisvaltaisempia tuotteita eli toimenpideyhdistelmiä.

Toimenpiteet:
- Tuotteistetaan koko yritysyhteistyön prosessi ja tuotteet
- työnantajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa toteutettavat työpajat
- Toteutetaan kustannuslaskenta työllistämiselle ja valituille palveluille
- Pilotoidaan 10-15 tuotteistettua palvelua
- toteutetaan kolmikantaisesti muotoiluprosesseja
- käydään läpi osaamistarpeita toimialoittain
- tehdään prosessikuvaukset,
- integroidaan palvelumalli Ohjaamon kanssa
- pilotoidaan sopimuspohjaisia työllistämismalleja, mm. työvoimavuokrausyritykset
- monikanavainen tiedottaminen
- pilotoidaan uusia kokonaisvaltaisempia tuotteita ja toimenpideyhdistelmiä
- Jalkaudutaan yrityksiin kumppaneiksi
- Järjestetään sparraus ja valmennus työnhakijoille
- toteutetaan jälleensijoittamista kumppanuustyönantajille
- toteutetaan muotoiltuja rekrytointikokeiluja
- Tuotetaan nuorille työllisyys- ja yrittäjyyslähtöisiä koulutuspaketteja
- tuetaan nuorten ura- ja työvalmennuksiin ohjausta

Tuotteistettujen palvelujen avulla nuorten mahdollisuudet löytää osaamistaan vastaavaa työtä lisääntyvät ja yritykset saavat osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Toteutetun työllistymismallien kustannuslaskennan avulla työllistymisprosessit voidaan hinnoitella ja toteuttaa kustannustehokkaasti. Pilotoitujen ja sitä kautta tuotteistettujen palvelujen avulla voidaan alueellisesti soveltaa tehokkaammin nuorten työllistymistä edistäviä toimintoja

Toimialoittain läpikäytyjen osaamistarpeiden perusteella työvoiman kysyntä ja tarjonta saadaan paremmin
kohtaamaan. Palvelumuotoiluun perustuvan kehittämistyön tuloksena nuorten työllistyminen on entistä sujuvampaa ja nopeampaa mallia nuorille työllistyä. Tiedottamisen avulla tietoisuus alueen yrityksistä ja työpaikoista, palveluista sekä saatavilla olevasta työvoimasta lisääntyy.

Yrityskontaktoinnin seurauksena alueellinen yhteistyö työllisyyteen liittyvissä asioissa tiivistyy. Räätälöidyt ja asiakaslähtöiset palvelut tukevat nuorten sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Hankkeen tuloksena tuotteistetut nuorten työllistymistuotteet luovat levitettävän pohjan myös valtakunnallisesti. Tiivistyneen yritysyhteistyön seurauksena hankkeen toimenpiteet tehostavat myös yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, yritysten ja kaupungin kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuorten osalta:
- Nuorisotakuun kohderyhmä
- Alle 30 –vuotiaat työttömät työnhakijat ja työttömyysriskin alla olevat

Toimijaverkoston osalta:
- Yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt
- Koulutusklusteri
- Te-palvelut
- Työvoimavuokrausyritykset
- Kaupungin työllisyys- ja nuorisopalvelut sekä Ohjaamo

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työvoimapalvelujen yksityiset ja muut julkiset toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 908

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 187 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 262 544

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 250 547

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Turuntie 18

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 82

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 82

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tasa-arvoisuutta edistävä toiminta ja toiminnassa olevien sukupuolijajauma on hankkeessa tarkastelun alla. Toiminnassa huomioidaan sukupuolten tarpeiden mukainen ohjaus ja palvelut. Forssan kaupunki edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelut räätälöidään asiakaslähtöisesti kunkin henkilön palvelutarpeen mukaisesti. Forssan kaupunki edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena nuorten työllisyyden edistäminen ja työllistymismahdollisuuksien parantantaminen, sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Kiertotalousala huomioidaan kontaktoitavissa yrityksissä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Forssan kaupungilla käytössä Järkivihreä elinkeinostrategia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Järkivihreän elinkeinostrategian välillinen seuraus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Järkivihreän elinkeinostrategian välillinen seuraus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Järkivihreän elinkeinostrategian välillinen seuraus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Ohjauksessa ja yrityskontaktoinnissa huomioidaan toimialoittain kiertotalouteen. Seudulla merkittävää uusiomateriaaliyritystoimintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Ohjauksessa ja yrityskontaktoinnissa huomioidaan toimialoittain kiertotalouteen. Seudulla merkittävää uusiomateriaaliyritystoimintaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Kaupunkistrategian ja maakuntastrategian osa-alue. Elinkeinorakenteeseen voi tulla vaikutuksia työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen liittyen sekä paikallisten yritysten työvoimaratkaisujen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Ohjauksessa ja palveluissa kiinnitetään huomioita palvelujen kehittämisaloihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Ohjauksessa ja palveluissa kiinnitetään huomioita logistiikkapalveluihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke kehittää nuorten hyvinvointia ja työllisyyttä. Hyvinvoinnin edistäminen osa kaupunkistrategiaa.
Tasa-arvon edistäminen 3 6
Hanke mahdollistaa palvelut kohderyhmälle asiakaslähtöisesti. Hanke edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 7
Hanke edistää yhdenvertaisuutta tarjoamalla nuorille tasavertaisia mahdollisuuksia
Kulttuuriympäristö 1 3
Toiminnassa kiinnitetään huomioita paikalliseen kulttuuriympäristöön ja sen mahdollisuuksiin nuorten työllistämisessä
Ympäristöosaaminen 2 4
Hankkeessa kiinnitetään huomiota kiertotaloutta tukeviin yrityksiin, jotka tarjoavat työllistymismahdollisuuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa haettiin ratkaisuja forssalaisten yritysten ja nuorten kohtaamisen tiivistämiseen. Hankkeessa kehitettiin mahdollisuuksia nuorille löytää työpaikka sekä saada tarvittavat työllisyyttä edistävät palvelut. Keskeisenä teemana on ollut kehittää vaikuttavampaa yhteistyötä nuorten työllistämisen parantamiseksi yli toimialarajojen. Hankkeen tavoitteet olivat käyttäjäläheinen tuotteistaminen, kolmikantainen palvelumuotoilu sekä uusien palveluiden soveltaminen käytännössä.

Hankkeessa kehitettiin useita muotoiltuja palvelutuotteita vastaavaan paremmin nuorten työllistymiseen ja yritysten työllistämiseen liittyvissä asioissa. Keskeisimmät kehitetyt palvelutuotteet ovat olleet työnhakijoille suunnatut koulutuskokonaisuudet, nuorten yrittäjyystuki, yrittäjien tarvitsemien palvelujen koonti yhteiselle alustalle helpottamaan rekrytointia, kesätyötuki työnantajalle, muuttajapalvelun kehittäminen osaavan työvoiman saamiseksi alueelle, opinnäytepankin kehittäminen opiskelijoiden ja yritysten kohtaannon parantamiseksi, räätälöidyt ohjaamo-työnantajavierailut, yhteisen yritysrekisterin käyttöönotto keskeisten työllisyyttä edistävien toimijoiden kesken, rekrytointitapahtumat, työllisyydenhoidon kustannuslaskennan toteuttaminen palvelujen tuotteistamisen tueksi sekä laaja tiedontuotanto elinvoimaan ja työllisyyteen liittyvistä keskeisistä indikaattoreista.

Käyttäjäläheisen tuotteistamisen osalta keskeisenä eetoksena oli tiivistää yrityskentän ja julkisten palveluiden keskinäistä tuntemusta. Tämän osalta hankkeessa tuotteistettiin Forssan kaupungin ja keskeisten yritysyhteistyötä tekevien organisaatioiden yhteistyön prosessi. Mallinnuksessa ja tuotteistuksessa hyödynnettiin työnantajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä. Kolmikantaisen palvelumuotoilun pyrkimyksenä oli nuorten työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen. Tämän kannalta hankkeessa on toteutettu yhdessä sidosryhmien kanssa runsaasti eri palvelutuotteita. Palveluiden jatkohyödyntäminen on varmennettu toteuttamalla dokumentaatio ja mallinnus. Keskeisen onnistumisena yhteisen yritysasiakasjärjestelmän käyttöönotto, ja tiedontuotannon kehittyneet käytännöt. Uusien palvelujen soveltaminen käytännössä vahvisti nuorten työllistymistä ja lisäsi yritysten tietoisuutta palveluista. Tavoite on toteutunut pilotoimalla runsaasti erilaisia nuorten osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen sekä yrittäjien työllistämiseen liittyviä palveluita. Keskeisinä tavoitteen onnistumisia oli toiminnan tiivis kytkeminen nuorten ohjausyksikkö Ohjaamon kanssa ja rekrytointitapahtumien kehittäminen ja toteuttaminen. Nämä toimet tulevat erityisesti hyödyttämään nuoria työnhakijoita myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen keskeisinä toimintaa ohjaavina poikkileikkaavina teemoina ovat olleet yrityskentän ja julkisten palveluiden keskinäisen tuntemuksen kasvattaminen, nuorten työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen sekä tuotteistettujen työllisyyspalveluiden kehittäminen. Keskeisenä tekemisen eetoksena oli työllisyyteen liittyvien eri julkisten palveluiden integrointi ja näkyväksi tekeminen.

Hankkeen kautta kyettiin tiivistämään entisestään niiden toimijoiden roolia, jotka tulevat jatkossa olemaan keskeisiä paikallisen elinvoiman kannalta. Tämä on ollut paikallisesti tärkeää maakuntauudistuksen kannalta, sillä elinvoimaan liittyvät palvelut tulevat olemaan kunnan vastuulla ja kunnallisten toimijoiden välinen yhteistyö on elintärkeää.

Hankkeen haasteena on jossain määrin ollut palvelujen pirstaleisuus ja toimijoiden keskenään ristiriitaiset intressit. Hankkeessa on kuitenkin kyetty kokoamaan keskeisiä toimijoita saman pöydän ääreen ja kokoamaan palveluista helpommin jäsenneltyjä ja muotoiltuja kokonaisuuksia.