Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21059

Hankkeen nimi: POP muutoksen tuki

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0922484-4

Jakeluosoite: Sepänkatu 20

Puhelinnumero: 040 685 4000

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maria Puotiniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maria.puotiniemi(at)popmaakunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406854049

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

POP muutoksen tuki -hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisia organisaatioita muutosprosesseissa sekä edistää niiden työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeessa järjestetään muutoksen tukeen liittyviä koulutuksia, valmennuksia ja seminaareja, joiden sisältöinä ovat mm. muutosvalmius ja osallisuus muutosprosessissa, muutosjohtamisen ja esimiestyön kehittäminen, asiakaskokemuksen luominen ja palveluohjaus, luovuus ja rohkeus uusien toimintamallien ja sähköisten toimintatapojen kehittämistyössä, viestintä ja vuorovaikutus muutostilanteessa sekä verkostojen hallinta ja moniammatillinen yhteistyö. Hankkeen järjestämien koulutusten kautta saadun tiedon ja osaamisen pohjalta esimiehillä on paremmat edellytykset luoda organisaatioissa tapahtuville muutoksille avoin ja luottamuksellisen ilmapiiri, osallistaa henkilöstöä muutosprosesseihin ja kehittää työhyvinvointia. Hallitulla muutoksen johtamisella voidaan myös vähentää muutoksiin liittyviä kustannuksia ja parantaa innovatiivisuutta tulevien toimintamallien kehittämisessä. Toimintojen kehittämisen tuloksena on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisten organisaatioiden tuottavuuden lisääntyminen ja työhyvinvoinnin parantuminen.

Hankkeen toimintakausi sijoittuu kahden eri hallitusohjelman aikajaksolle ja hallitusohjelma vaikuttaa monilta osin julkisen sektorin organisaatioiden toimintaan sekä niiden palveluiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena onkin lisäksi varmistaa, että Pohjois-Pohjanmaan organisaatioiden johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, ajanmukaista ja yhtenäistä tietoa valtakunnallisista linjauksista, tavoitteista ja muutoksista, sekä niiden lähtökohdista, etenemisestä ja vaikutuksista. Alunperin hanke on liittynyt erityisesti maakunta- ja sote-uudistuksen muutosprosessiin, joka olisi koskettanut toteutuessaan Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 000 ihmisen työtä ja monia kansalaisten palveluita. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu kuitenkin lakkautettiin hallituksen irtisanoutumisen myötä maaliskuussa 2019 ja tämän jälkeen hankkeen tavoitteena on keskittyä enemmän yleisellä tasolla muutosprosessien hallintaan ja niihin sisältöihin, jotka edistävät parhaalla mahdollisella tavalla maakunnan organisaatioiden esimiesten osaamisen kehittymistä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan organisaatioiden esimiehet, mutta välillisesti hankkeen toiminnasta hyötyy myös maakunnan organisaatioiden koko muu henkilöstö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Pohjois-Pohjanmaan julkisten organisaatioiden noin 20 000 työntekijää, mutta erityisesti hankkeen toiminta kohdentuu esimiehille. Hankkeen järjestämät koulutukset, valmennukset ja seminaarit suunnataan siis erityisesti esimiestasolle, mutta lisäksi esim. hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä hyötyy koko henkilöstö. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan teknologiaa, joka mahdollistaa vielä paremmin laajan kohderyhmän tavoittamisen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyy välillisesti myös ne organisaatiot, jotka osallistuvat samoihin verkostoihin hankkeen kanssa ja näin saavat myös tietoa hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 254 194

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 299 128

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Sievi, Hailuoto, Oulu, Ii, Siikalatva, Alavieska, Utajärvi, Tyrnävä, Ylivieska, Raahe, Kalajoki, Kempele, Lumijoki, Siikajoki, Muhos, Merijärvi, Taivalkoski, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Nivala, Haapajärvi, Kuusamo, Vaala, Pyhäntä, Liminka, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 1000

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutettavassa maakunta- ja sote-uudistuksessa tehdään kattava toimintaympäristöanalyysi Pohjois-Pohjanmaan uuteen maakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohdistuu sukupuolinäkökulmasta tasa-arvoisesti koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan siirtyvään henkilöstöön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta se toteutuu välillisesti hankkeen toimenpiteiden kohdistuessa naisiin ja miehiin tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeella parannetaan uuteen maakuntaan siirtyvän toiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta, jolloin esim. etäyhteyksien käytön tehostamisella voidaan vaikuttaa matkustamisen vähentämiseen ja sitä kautta ekologiseen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeella parannetaan uuteen maakuntaan siirtyvän toiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta, jolloin esim. etäyhteyksien käytön tehostamisella voidaan vaikuttaa matkustamisen vähentämiseen ja sitä kautta ekologiseen kestävyyteen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeella parannetaan uuteen maakuntaan siirtyvän toiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta, jolloin esim. etäyhteyksien käytön tehostamisella voidaan vaikuttaa matkustamisen vähentämiseen ja sitä kautta ekologiseen kestävyyteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeella parannetaan uuteen maakuntaan siirtyvän toiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta, jolloin esim. etäyhteyksien käytön tehostamisella voidaan vaikuttaa matkustamisen vähentämiseen ja sitä kautta ekologiseen kestävyyteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeella parannetaan uuteen maakuntaan siirtyvän toiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta, jolloin esim. etäyhteyksien käytön tehostamisella voidaan vaikuttaa matkustamisen vähentämiseen ja sitä kautta ekologiseen kestävyyteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Osana tuottavuuden parantamista hankkeella voi olla välillisiä vaikutuksia esim. materiaalien taloudelliseen ja ekologiseen käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Osana tuottavuuden parantamista hankkeella voi olla välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hankkeella parannetaan kilpailukykyä markkinoille siirtyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kasvupalveluissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeen tavoitteena on uuteen maakuntaan siirtyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvupalveluiden tuottavuuden ja kilpailukyvyn paraneminen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Hankkeella parannetaan uuteen maakuntaan siirtyvän toiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta, johon osana sisältyy logistiikan tehokkuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia uuteen maakuntaan siirtyvissä organisaatioissa. Välillisesti hanke vaikuttaa myös maakunnan koko väestön hyvinvointiin, kun hankkeen kohteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Hanke kohdistuu sukupuolinäkökulmasta tasa-arvoisesti koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan siirtyvään henkilöstöön.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hanke kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvupalveluiden henkilöstöön, joiden työhön kuuluu eri kulttuurinen kohtaaminen. Osaamisen lisäämisellä vaikutetaan välillisesti yhdenvertaisuuden toteutumiseen.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke vaikuttaa kulttuuriympäristöön välillisesti esimerkiksi palveluverkon rakentumisen kautta.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

POP muutoksen tuki -hankkeen tavoitteena on ollut tukea Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisia organisaatioita muutosprosesseissa sekä edistää niiden työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeessa on järjestetty muutoksen tukeen liittyviä koulutuksia, valmennuksia ja seminaareja. Koulutusten ja valmennusten ensisijaisena kohderyhmänä ovat olleet esimiehet ja niiden sisällöt ovat keskittyneet mm. muutosjohtamiseen, esimiestyön, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä yhteistyön kehittämiseen. Järjestettyjen toimintojen avulla esimiesten osaaminen on kehittynyt ja sillä on luotu parempia edellytyksiä viedä organisaatioissa tapahtuvat muutokset läpi onnistuneesti. Hallitulla muutoksen johtamisella voidaan myös vähentää muutoksiin liittyviä kustannuksia ja parantaa innovatiivisuutta. Toimintojen kehittämisen tuloksena on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisten organisaatioiden työhyvinvoinnin parantuminen ja pitemmällä aikajaksolla tarkasteltuna tällä nähdään olevan vaikutusta myös tuottavuuden lisääntymiseen.

Hankkeen toimintakausi on sijoittunut kahden eri hallitusohjelman aikajaksolle ja hallitusohjelma vaikuttaa monilta osin julkisten organisaatioiden toimintaan sekä niiden palveluiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena onkin ollut lisäksi varmistaa, että Pohjois-Pohjanmaan organisaatioiden johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa ja ajanmukaista tietoa valtakunnallisista linjauksista, tavoitteista sekä vaikutuksista. Alunperin hanke on liittynyt erityisesti maakunta- ja sote-uudistuksen muutosprosessiin, joka olisi koskettanut toteutuessaan Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 000 ihmisen työtä ja monia kansalaisten palveluita. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu kuitenkin lakkautettiin hallituksen irtisanoutumisen myötä maaliskuussa 2019 ja tämän jälkeen hankkeen tavoitteena on ollut keskittyä enemmän yleisellä tasolla muutosprosessien hallintaan ja niihin sisältöihin, jotka edistävät parhaalla mahdollisella tavalla maakunnan organisaatioiden esimiesten osaamisen kehittymistä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.