Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21060

Hankkeen nimi: Ohjaamo Hamina - yhteiset ympyrät

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 29.2.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haminan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242496-6

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 0401991584

Postinumero: 49401

Postitoimipaikka: Hamina

WWW-osoite: http://www.hamina.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irina Kujanpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankevastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irina.kujanpaa(at)hamina.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401991971

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, 1958694-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Haminan Ohjaamosta tulee uusi palvelutoimintamalli alle 30-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tietoa, tukea ja apua eri elämäntilanteissa. Ohjaamosta nuori saa tukea löytääkseen polun koulutukseen tai työelämään. Välillisesti muiden palveluiden kautta nuori myös vahvistaa edellytyksiään edetä koulutukseen tai työelämään. Tarjolla olevat palvelutoiminnot ovat kunnan, oppilaitoksen, yritysten, vapaa-aikatoimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa kehitettyjä uusia palvelumuotoja, jotka tukevat nuorta tulevaisuuden suunnitelmiensa toteuttamisessa. Ohjaamo on takoitettu kaikille nuorille. Ohjaamoon toiminta tulee sijoittumaan Haminaan keskeiselle paikalle. Lisäksi toimintaa järjestetään myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Haminan kampusalueella, jossa toimii tällä hetkellä toisen asteen perusopetus, aikuiskoulutus, lukio sekä Rannikkopajojen nuorten työpajat ja etivä nuoristyö. Ohjaamon toiminta ulotetaan myös verkkoon ja näin mahdollistetaan myös Virolahden ja Miehikkälän nuorten palveluiden saatavuus.

Yhteiset ympyrät Haminan ohjaamon suunnittelu on lähtenyt työllisyyden ympärillä toimivien toimijoiden yhteistyötapaamisessa ja siihen on liitetty kyselykartoitus asiakkaiden toiveista ja mielipiteistä. Asiakkaiden kuten nuorten, maahanmuuttajien sekä pitkäaikaistyöttömien ajatuksista ja tulevaisuudensuunnitelmista tehtiin kysely tai niistä keskusteltiin erikseen. Kyselyn perusteella aloitettiin hankevalmistelu, jonka ensimmäinen tavoite on nuorten ohjaamo ja palvelukäytänteiden yhdenmukaistaminen ja tiivistäminen.

Haminan ohjaamo toimii yhteisissä ympyröissä, niin että lisätään monialaista osaamista eri toimijoiden yhteistyönä, jotta nuoret saisivat tarvitsemaansa ohjausta ja tukea helpommin ja nopeammin. Ohjaamon tila on keskellä nuorten ponnahdusalustaa eteenpäin elämässä. Tilat sijaitsevat paikassa, minne nuorten on helppo tulla ja saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta seuraavaan askeleeseen eteenpäin.

Toimenpiteinä ovat palveluiden, yhteistyön ja osaamisen kehittäminen, nuorten valmennus ja ohjaus sekä motivaation vahvistaminen. Ohjaamossa nuoret innostuvat ja hakevat aktiivisesti tulevaisuuden polkuja saaden ammattilaisen tukea ja ohjausta omiin näkemyksiinsä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmäasiakkaiden parissa olevat ohjaustoimijat- ja verkostot. Hankkeen kohderyhmää ovat alle 30 -vuotiaat nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikallinen hyvinvointi lisääntyy tehostuneiden palveluiden ja kevyemmän byrokratian myötä. Välillisesti hyödynnetään kulttuurin ja liikunnan toimijoita, jotka edistävät kohderyhmän hyvinvointia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 366

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 357 002

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 154

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 270

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa ja otetaan käyttöön muissa hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Selvitysten perusteella nuorten miesten sijoittuminen työllistymistä edistäviin palveluihin ja tätä kautta työelämään on hankalaa. Kynnys lähteä kokeilemaan on korkea. Tarjolla olevat hoito- ja palvelualaojen paikat eivät innosta heikossa työmarkkina-asemassa olevia, mahdollisesti koulunsa keskeyttäneitä miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa arvioidaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin. Hankeessa hyödynnettävä ja kehitettävä digitalisaatio aktivoi erityisesti nuoria mihiä joille ei vastaavaa palvelua ole aiemmin ollut tarjolla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään huomioimalla naisten ja miesten työhön sekä koulutukseen pääsyn yhdenvertaisuutta sekä tarjoamalla asiakkaalle tarpeen mukaisia tukipalveluita työssä, koulutuksessa ja valmiuksien kehittämisessä onnistumiseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta pintaja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan (kasvihuonekaasujen vähenemiseen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Verkkopalvelujen lisääminen vähentää ympäristöpäästöjä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 5
Koulutus- ja työelämäsiirtymien myötä saadaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja työelämään ja työllisyyteen. Hankkeen toiminta tukee paikallisia elinkeinoja osaavan työvoiman saatavuuden paranemisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 10
Hankkeessa kehitetään nuorten ohjauksen malli ja matalan kynnyksen palvelukokonaisuus Nuorten ohjauspalveluja tehostetaan ja digitalisaation mahdollisuuksien käyttöä kehitetään.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Digitalisaatiota käyttävä Ohjaamo-konsepti vähentää turhaa liikkumista ja logistiikkaa palvelujen saamiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Kohderyhmän työllistymisen, kouluttautumisen ja palveluihin pääsyn parantaminen on hankkeen keskeinen hyvinvointia lisäävä vaikutus niin yksilöille, heidän yhteisöilleen kuin yhteiskunnalle. Nuorten hyvinvointi lisääntyy yhteisöllisyyden kasvaessa osallisuuden ja ohjautumisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Hanke edistää tasa-arvoa, kun luodaan matalan kynnyksen palvelupiste, josta jokainen nuori voi saada palvelua. Heikossa asemassa olevien nuorten asemaa parannetaan palveluiden tavoitettavuutta lisäämällä. Tehdään tasa-arvon esteiden poistamista esim. koulutusvalintoihin liittyvää ohjaus.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Palveluiden ja ohjauksen kautta hanke vahvistaa nuorten itsenäistymistä tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Maahanmuuttajanuorten tarpeita vastaavia palveluita kehitetään ja tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeen toiminta tukee kohderyhmän osallisuutta. Nuorten aktiivisuus tukee alueen kulttuuritarjontaa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Palvelujen laaja ja helppo saatavuus on hankkeen tavoitteena. Nuorten työllisyys ja koulutus edistävät ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-