Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21062

Hankkeen nimi: Vauhdittamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0149669-3

Jakeluosoite: Harjukatu 31

Puhelinnumero: 050 398 5411

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JUVA NIINA JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.juva(at)lahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-1968 389

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Vauhdittamo on Lahden kaupungin työllisyysasioiden hallinnoima tuloshakuinen työllisyysverkosto. Sen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnsaantia avoimilta työmarkkinoilta tai siirtymistä osaamisensa päivittämistarpeita vastaaviin koulutuksiin. Vauhdittamo tarjoaa yhteistyöverkostonsa kanssa pääasiassa lyhytkestoisia palveluja, kuten ohjausta, neuvontaa ja työelämän tarpeisiin vastaavia valmennuksia ja ammattitaito- ja osaamiskartoituksia. Työttömän ikä, sukupuoli, etninen tausta tai työttömyyden kesto eivät määrittele asiakkaan osallistumista palveluun vaan palvelut ovat tarjolla kaikille aktiivisesti työtä tai koulutuspaikkaa etsiville työttömille työnhakijoille. Nuorisotakuun piiriin kuuluvat työnhakijat ohjautuvat pääsääntöisesti Ohjaamo Lahden asiakkuuteen, muut ryhmät Vauhdittamoon. Tärkeimmät asiakkuuden syntyyn vaikuttavat tekijät ovat työttömyys, asiakkaan sitoutuminen palveluun ja motivoituminen työllistymiseen.

Hankkeella varaudutaan maakuntauudistukseen luomalla toimintaympäristö ja kokeilualusta uusille joustavammille palvelutuotteille. Palvelut perustuvat työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, ja räätälöitäviin valmennusratkaisuihin. Vauhdittamolle on selkeä tarve, se täydentää Lahden seudun työllisyystoimijoiden palvelutarjotinta. Hankekauden päättyessä Vauhdittamo on juurrutettu osaksi uutta maakuntahallintoa ja/tai Lahden kaupungin työllisyystoimia.

Yhteistyöverkosto ja toimenpiteet

Pääasialliset yhteistyökumppanit ovat Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, paikalliset koulutusorganisaatiot (mm. koulutuskeskus Salpaus ja Lahden ammattikorkeakoulu) sekä erilaiset työllistymisen edistämiseen erikoistuneet palvelujentuottajat, Päijät-Hämeen yritykset ja kolmannen sektorin työllisyystoimijat. Mukana olevat palveluntuottajat noudattavat asiakasvalinnoissa omia kriteerejään ja kunnat vastaavat omasta palvelutarjonnastaan. Vahvojen kumppanuuksien kautta torjutaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä.

Hankkeen yhteinen palvelupiste, jossa toimijat ja tarpeet kohtaavat, mahdollistaa työnhakijoiden nopeamman aktivoitumisen ja oman työllistymisensä edistämisen. Vauhdittamossa tavoitellaan uusia innovatiivisia avauksia digitalisaatiota hyödyntäen sekä kokeillaan ennakkoluulottomasti erilaisia työllisyyden edistämisen keinoja työnhakija- ja työnantaja-asiakkaita osallistaen. Systemaattinen vuoropuhelu elinkeinoelämän ja työllisyyshankkeiden kanssa on olennainen osa Vauhdittamon toteutusta.

Tulokset

Vauhdittamon mitattavia tuloksia ovat:
- työllistyneiden lukumäärä erityisesti työvoimapula-aloilla (kohtaanto)
- Vauhdittamon palvelemien asiakkaiden lukumäärät (ka 100 hlöä/kk)
- asiakastyytyväisyys palautteiden perusteella vähintään 4 (asteikolla 1-5)
- mukana olevien yhteistyökumppaneiden (erityisesti yritysten) lukumäärä
- Vauhdittamon tunnettuus ja toimintatavan vakiinnuttaminen (yksi luukku), mitataan esim. Vauhdittamon mielikuvaa määrittävällä kyselyllä kumppaneille ja asiakkaille
- asiakasprosessien kestot (asiakasohjaus) ja vaikuttavuus; analysoidaan tarjottuja palveluja yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja nostetaan esiin asiakkaiden tilanteisiin vaikuttavia asioita
- vaikuttavuus eli paljonko asiakkaista työllistyy esim. kolmen kuukauden kuluessa palvelun aloittamisesta tai aloittaa koulutuksen
- tehdään systemaattisesti erilaisia tarvelähtöisiä kehittämispilotteja Vauhdittamon kumppaneiden kanssa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmän asiakkaat voidaan jakaa kahteen ryhmään – lyhytaikaisen ja pitkäaikaisiin palvelun tarvitsijoihin. Lyhytaikaista palvelua ovat esimerkiksi neuvonta ja ohjaus puhelimitse, järjestettyihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen. Lyhytkestoista palvelua tarvitsevat eivät saa varsinaista valmennusta hankkeen tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta, vaan heidän asiansa ratkeaa kevyemmällä ohjauksella. Pitkäkestoisemman palvelun tarvitsijoiden kanssa työhön tai koulutukseen tähtäävä valmennus käynnistyy joko hankeen tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta.

Hankkeen varsinaiset palvelut suunnataan ensisijaisesti työnhakijoille, joiden työllistymisnäkymät ovat lähitulevaisuudessa. Kuntoutumisen vaiheessa olevat asiakkaat eivät kuulu tämän palvelun kohderyhmään, mutta yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työhönkuntoutuksen osa-alueen kanssa. Asiakaskohderyhmä ei ole ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa, mutta toiminta ja palveluun ohjaus edellyttävät saumatonta yhdyspintaa sosiaali- ja terveyspalvelujen, erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) ja työhönkuntoutuksen kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat paikalliset yritykset, yrittäjäjärjestöt, välityömarkkinat, koulutusorganisaatiot sekä TE-palvelut, joiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua työllistämisen tarpeisiin vastaamisessa ja työmahdollisuuksien lisäämisessä, ja jotka hyötyvät yhteisen ohjausyksikön toiminnasta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 399 525

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 395 060

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 532 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 526 747

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Harjukatu 31

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 97

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 350

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vuonna 2016 työmarkkinatukea sai 3 084 lahtelaista miestä ja 2 979 naista. Miesten aktivointiaste oli 24,9 % ja naisten 29,7 %. Toimiala Onlinen mukaan maaliskuussa 2017 työttömänä oli 5 100 miestä (työnhaun kesto 75 vkoa) ja 4 102 naista (työnhaun kesto 68 vkoa). Miesten työttömyystilanne on naisia heikompi, vaikka keskimäärin työttömistä työnhakijoista vain hieman yli puolet (n. 55 %) on miehiä. Alhainen koulutustaso sekä seudulle tyypillinen pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys koskettavat molempia sukupuolia, mutta erityisesti miehillä alanvaihto tai lisäkouluttautuminen vaikuttavat olleen haastavammat toteuttaa kuin naisilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa ohjataan asiakkaita työllistymis- ja koulutusvaihtoehtojen lisäksi toisten palveluntuottajien palveluihin osaamisen vahvistamisen, motivaation lisäämisen ja tavoitteiden täsmentymisen saavuttamiseksi. Tarjonta kartoitetaan huomioiden myös eri sukupuolten palvelujen tarve, joka vaikuttaa myös asiakasohjaukseen. Samoin työnantaja- ja koulutusyhteistyössä voidaan etsiä ratkaisuja erityisesti työvoimapulasta kärsiville miesvaltaisille toimialoille (mm. metalli- ja rakennusala). Paikallinen TE-palvelu ohjaa omia ostopalvelujaan soveltuvin osin myös Vauhdittamon asiakkaille. Tällaisia palveluja voisi olla sukupuolinäkökulmasta katsottuna esimerkiksi pidempään työttömänä olleiden miesten osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, joita ei suoritettaisi yrityksissä, vaan koulutusorganisaatioiden opetustiloissa, työpajoilla tai kolmannen sektorin toiminnassa. Tarvittaessa voitaisiin hankkia asiakkaalle lisä-/täydennyskoulutusta osaamisen saamiseksi riittävälle tasolle yrityksiin työllistymisen näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole. Päätavoite on työllistymisen edistäminen ja työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisy.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa keskitytään uudenlaisiin tekemisen tapoihin, joustavaan toimintakulttuuriin ja sitä kautta tehokkaampiin ratkaisuihin työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottamiseksi. Hankkeessa haetaan toimintakulttuurin merkittävää muutosta, jota valittu ekosysteemiajattelu kokeilukulttuureineen vaatii. Toimintalinjaukset: 1) uusia teknologioita ja niihin liittyviä toimintamalleja kokeillaan ja otetaan käyttöön, 2) työllisyystoimien vaikuttavuuteen ja markkinalähtöisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, 3) otetaan myös riskejä tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin, 4) Lahden seudun työmarkkina- ja koulutusympäristö huomioidaan nykyistä paremmin niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin näkökulmasta, 5) yrittäjyydestä ja sen uusista muodoista haetaan ratkaisuja itsensä työllistämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa mallinnetaan nimenomaan aineetonta palvelutuotetta. Julkisena palveluna hanke yksinkertaistaa nykyistä työllisyydenhoidon toimintamallia ja siten helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeen tavoitteena on keskittää nopeaa työllistymistä tukevat palvelut yhdestä paikasta löydettäväksi kokonaisuudeksi.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Tasa-arvon edistäminen näkyy mm. maahanmuuttajien ja osatyökykyisten sekä molempien sukupuolten työllisyyden edistämisellä ja olemassa oleviin palveluihin ohjaamisella (mm. hankkeet).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Toiminnassa huomioidaan kulttuurien moninaisuus ja erityisryhmien tarpeet, kuten esteettömyys. Toiminta on määritellyn kohderyhmän käytettävissä yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vauhdittamo ESR-hanke oli Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoima työllisyystoimija ajalla 1.10.2017-31.7.2020. Vauhdittamo-hankkeen tavoitteena oli edistää lahtelaisten työttömien ja työttömyysuhan alla olevien työnsaantia avoimilta työmarkkinoilta tai siirtymistä osaamisensa päivittämistarpeita vastaaviin koulutuksiin. Tavoitteena on ollut tehokas ja nopea työllistyminen ja/tai koulutukseen ohjaus. Hankkeen lähtökohtana on ollut toimintatapa, jossa Lahden kaupungin työllisyystoimijat, Hämeen TE-toimisto, koulutusorganisaatiot ja muut tahot tarjoavat palveluitaan yhdessä joustavasti yhden luukun toimintaperiaatteella. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vakiinnuttaa yhden luukun palveluverkosto sekä kokeilla ja ottaa käyttöön uudenlaisia, aiempaa vaikuttavampia toimintatapoja ja työkaluja.

Vauhdittamo on tarjonnut yhteistyöverkostonsa kanssa pääasiassa lyhytkestoisia palveluja, kuten ohjausta ja neuvontaa. Huomioiden alueen verraten matala koulutustaso, keskeistä palvelussa on ollut myös opintoihin ohjaus. Työttömyyden kesto ei ole määritellyt asiakkaan osallistumista palveluun vaan palvelut ovat olleet tarjolla kaikille 30 vuotta täyttäneille, aktiivisesti työtä tai koulutuspaikkaa etsiville lahtelaisille työnhakijoille. Päätavoitteena on koko ajan ollut työttömyyden syntymisen tai sen pitkittymisen ennaltaehkäisy.

Vauhdittamo-hanke on täydentänyt työllisyydenhoidon palvelutarjotinta ennaltaehkäisevän toimintansa avulla. Hankkeessa on rakennettu kattavaa työllisyystoimijoiden verkostoa ja yhteistä palvelupistettä, joka on tarjonnut aiempaa nopeammat, henkilökohtaiset palvelut ja räätälöidyt työllistämisratkaisut niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin tarpeisiin.

Vauhdittamon palvelupiste Lahden keskustassa on ollut avoinna arkisin kello 9-15. Palvelupisteellä on voinut asioida ilman ajanvarausta tai sovitusti. Palvelupisteellä on työskennellyt kolme hanketyöntekijää sekä yksi palveluneuvoja. Vauhdittamossa on päivystänyt säännöllisesti eri alojen toimijoita, mm. TE-palvelut, henkilöstöpalveluyrityksiä, Ladec Oy, ammatinvalintapsykologi, työhönvalmentaja sekä koulutustoimijoita. Työhön ja opiskeluun hakeutumiseen liittyvät palvelut, ohjaus ja neuvonta ovat näin olleet saatavissa yhdestä paikasta. Keskeistä palvelussa on ollut henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus sekä laajan työllisyysverkoston osaamisen ja resurssien hyödyntäminen asiakkaiden työllistymisen tueksi.

Vauhdittamon palveluissa on voinut asioida anonyymisti. Vain osa kävijöistä (pidempään asiakkuuteen jäävät) on ilmoitettu päärahoittajan ESR-henkilöjärjestelmään (ESR-asiakkaat). Näitä asiakkaita on ollut yhteensä 400 henkilöä.
Asiakasseurannan mukaan palveluissa on ollut 2 281 tapahtumakävijää, 1 119 ryhmävierailijaa ja 3 268 yksilökäyntiä. ESR-henkilöseurannan mukaan asiakkuuden päättyessä työssä on 52%, opiskelemassa 11% ja yrittäjänä 2%. Vauhdittamo on järjestänyt yksin ja yhdessä mm. Ohjaamon, TE-palveluiden ja koulutustoimijoiden kanssa yhteensä 31 rekry- ja koulutustapahtumaa.

Palvelupisteellä asiakaspalautta kerättiin pikapalautelaitteella. Palautteen mukaan vuonna 2019 99% asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakaspalautetta on kerätty ja vaikuttavuutta arvioitu myös neljännesvuosittain lähetettävällä asiakaskyselyllä. Kyselyiden mukaan Vauhdittamon palveluihin on helppo tulla ja se koetaan tarpeelliseksi ja merkittäväksi lisäksi työllisyyspalveluihin. Noin 70% kyselyihin vastaajista kokee, että Vauhdittamon tuella oli merkitystä työnsaantiin/koulutukseen. Kyselyiden mukainen asiakastyytyväisyys on ollut 4,6 (1-5).

Hankkeen toiminta on pohjautunut vahvaan verkostotyöhön ja sen kehittämiseen. Hankkeen toimintaan ja tapahtumiin on osallistunut yhteensä 91 yritystä ja 21 muuta yhteistyöorganisaatiota.

Vauhdittamo-hankkeen toimintamalli on kiinnostanut alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti. Toimintaa on esitelty useille eri työllisyystoimijoille ympäri Suomen, ja vastaavanlaisia palveluja on syntynyt myös muille paikkakunnille. Hankkeessa kehitetyt ja kokeillut toimintamallit, ”hyvät käytännöt” on kerätty Vauhdittamon verkkosivuille https://www.vauhdittamolahti.fi/hyvat-kaytanteet.

Vauhdittamo on hankkeena saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja sen toimintatapa ”aikuisten Ohjaamona” on osoittautunut toimivaksi tavaksi ennaltaehkäistä lahtelaisten työnhakija-asiakkaiden työttömyyden pitkittymistä. Toiminnalla on myös menestyksekkäästi edistetty lahtelaisen työllisyysverkoston ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Vauhdittamo-hankkeessa kehitetty toimintamalli jatkuu Lahden kaupungin omalla rahoituksella hankkeen jälkeen. Vauhdittamon toimintamallia ja palvelupistettä hyödynnetään käynnistyvässä työllisyyden kuntakokeilussa.