Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21065

Hankkeen nimi: Pienten kuntien työkkäri

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hartolan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0163734-5

Jakeluosoite: Kuninkaantie 16

Puhelinnumero: 03 843 20

Postinumero: 19600

Postitoimipaikka: Hartola

WWW-osoite: http://www.hartola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Olenius

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kunnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.olenius(at)hartola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7432 217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen perusajatuksena on kehittää ja juurruttaa uudenlainen työllisyydenhoidon toiminta- ja yhteistyömalli Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän alueelle. Ideana on testata ja kehittää uudenlaisia keveitä keinoja, joilla vähennetään työttömyyttä ja edistetään työllisyyttä erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuorten, ikääntyneiden ja osatyökykyisten keskuudessa. Tavoitteena on, että hankkeen toimijat ratkaisevat työllistymisen ongelmia kokeilemalla, verkostoitumalla ja toimimalla yhteistyössä työnhakijoiden, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin sekä eri viranomaisten kanssa. Projekti toimii työvoima- leinkeino- ja yritys- ja koulutusorganisaatioiden välissä linkittäen heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät yhteen potentiaalisten yritysten kanssa. Tämä tehdään toteuttamalla ”pienten kuntien työkkäri”, mistä sekä työttömät että työnantajat saavat henkilökohtaista palvelua. Projektissa toimitaan henkilökohtaisella ja vuorovaikutteisella työotteella työvalmentajan ja yritysasiantuntijan voimin, jolloin löytävät yrityksistä, osuuskunnista ja yhdistyksistä sekä muilta työnantajilta uusia piileviä työpaikkoja. Työttömänä oleville etsitään matalan kynnyksen mahdollisuuksia työllistyä.

Työllistymisvalmiuksia parannetaan työvalmennuksen keinoin, mikä tarkoittaa, että jokaisen työttömän elämäntilanne huomioidaan ja räätälöidään henkilökohtainen etenemispolku henkilön rajoitteet ja mahdollisuudet huomioiden, kuitenkin ratkaisuhakuisesti. Vastaavasti paikallisia yrityksiä lähestytään, poistetaan ennakkoluuloja ja tuetaan työllistämään tai ottamaan harjoittelijaksi tai oppisopimuskoulutukseen heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Työnetsinnän avulla löydetään työpaikkoja ja tarpeita, joista työttömät tai paikalliset yritykset eivät ilman projektia olisi olleet tietoisia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki hankkeen käynnistyshetkellä Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän työttömät, mutta erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, osatyökykyiset ja yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Yhteistyötä tehdään monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena työttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyys alenee, syrjäytyminen vähenee, yritykset saavat työvoimaa ja kohdealueen elinvoima paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kohdekuntien kaikki työttömät.
Lisäksi kohderyhmänä ovat alueen työnantajat, siinä määrin kun heille järjestetään esimerkiksi infotilaisuuksia, tarvekartoituksia ja tapaamisia työnhakijoiden kanssa.

Maaseutukuntien väestöpohja on verraten pieni, yhteensä noin 15.000 asukasta, joten toimenpiteiden piiriin otettavia ei ole syytä rajata. Nuorilla työttömyyden kestoa ei käytetä kriteerinä heikosta työmarkkina-asemasta, koska syrjäytymisen ehkäisyssä nopea reagointi vaikuttaa parhaiten. Ammattialoja, joihin toiminta kohdennetaan tai muita rajoitteita ei ole myöskään aikomusta käyttää, tavoitteena on kunkin henkilön omien mahdollisuuksien mukaan toimiminen ja uusien voimavarojen löytäminen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:
- Yli 30- mutta alle 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät
- Yritykset ja muut työnantajat
- Työnhakijat
- Työvoimapalvelu-, yrityspalvelu-, koulutus ja kehittämisorganisaatiot
- Maahanmuuttajat
- Kuntien työllisyys ja elinkeinoasioista vastaavat tahot
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaan liittyvät tahot

Työvoiman tarjonnan lisääminen ja yritysten tarpeiden huomioiminen turvaa ja lisää työpaikkoja ja palveluita. Viime kädessä parantunut työllisyys vähentää paikallisyhteisön sosiaalisia ongelmia ja lisää elinvoimaa. Välilliseksi kohderyhmäksi voidaan katsoa jopa koko paikallisyhteisö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 183 001

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 293

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 244 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 243 246

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Joutsan, Lahden

Kunnat: Pertunmaa, Sysmä, Joutsa, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 131

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 302

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvista nuorista, osatyökykyisistä ja ikääntyneistä pitkäaikaistyöttömistä enemmistö on miehiä. Ilman ammatillista koulutusta olevista enemmistö on miehiä. Potentiaalisia työpaikkoja on kuitenkin maaseudun toimintaympäristössä enemmän perinteisesti miesvaltaisille aloille, mikä on haaste naisten työllistymiselle, jossa yrittäjyys on yksi potentiaalinen vaihtoehto.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintamalli rakennetaan sopimaan kaikille kohderyhmään kuuluville sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kohderyhmänä ovat kaikki työttömät, ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat työttömät nuoret, osatyökykyiset ja yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Asiakas ohjataan tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja työttömille tarkoitettuihin terveystarkastuksiin, josta mahdollisesti ohjaus työkyvyn arviointiin ja muihin selvityksiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeen asiakkaana ovat kaikki kohderyhmään kuuluvat ovat sukupuoleen, etniseen taustaan tai muuhun tekijään katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeen asiakkaina ovat kaikki kohderyhmään kuuluvat sukupuoleen, kansalaisuuteen tai muuhun tekijään katsomatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toiminnassa korostetaan vastuullisuutta ja ympäristöarvoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ideana oli testata ja kehittää uudenlaisia keveitä keinoja, joilla vähennetään työttömyyttä ja edistetään työllisyyttä erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, ikääntyneiden ja osatyökykyisten keskuudessa. Tavoitteena oli, että hankkeen toimijat ratkaisevat työllistymisen ongelmia kokeilemalla, verkostoitumalla ja toimimalla yhteistyössä työnhakijoiden, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin sekä eri viranomaisten kanssa. Tämä tehtiin ”pienten kuntien työkkärissä”, mistä sekä työttömät että työnantajat saavat henkilökohtaista palvelua. Hankkeessa toimittiin henkilökohtaisella työotteella työvalmentajan ja yritysasiantuntijan voimin, jotka hakivat yrityksistä ja muilta työnantajilta uusia piilotyöpaikkoja. Työttömille etsittiin erilaisia vaihtoehtoja työllistymispolulla etenemiseen ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia työllistymiseen.

Työttömän työllistymisvalmiuksia parannettiin työvalmennuksen keinoin, joka oli kestoltaan 1-6kk. Alkuhaastattelun avulla työttömän elämäntilanne huomioitiin ja haettiin henkilökohtaisesti erilaisia vaihtoehtoja olemassa olevat mahdollisuudet huomioiden. Vastaavasti paikallisia yrityksiä lähestyttiin kertomalla työllistämiseen liittyvistä tukimuodoista, samalla kannustaen heitä työllistämään, ottamaan harjoittelijaksi tai oppisopimuskoulutukseen heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja osatyökykyisiä. Työnetsinnän avulla löydettiin työpaikkoja ja erilaisia tarpeita, joista työttömät tai paikalliset yritykset eivät ilman hanketta olisi olleet tietoisia. Yrityskoulutuksen ja yritysneuvonnan avulla kannustettiin ja ohjattiin työttömiä yrittäjäksi ja avustettiin yrityksiä sukupolvenvaihdoksissa. Myös lyhytkestoisia työllistymistä edistäviä koulutuksia järjestettiin.

Hankkeen kohderyhmää olivat kaikki Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän työttömät, mutta erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, osatyökykyiset ja yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Yhteistyötä tehtiin monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena työttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyys aleni vähentäen samalla syrjäytymistä. Hankkeen avulla parannettiin myös alueen yritysten työvoiman saatavuutta, yritysten kehittymistä ja alueen elinvoimaisuutta.