Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21066

Hankkeen nimi: Huipputekijä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden Työn Paikka Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2484096-0

Jakeluosoite: Kiveriönkatu 34

Puhelinnumero: 044 708 1450

Postinumero: 15800

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lahdenpaikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AALTO KATJA MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.aalto(at)lahdenpaikka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: katja.aalto@lahdenpaikka.fi

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Huipputekijä -hankkeen taustalla on Lahden alueen synkät työllisyystilastot, matala koulutustaso ja samanaikaiset yritysten rekrytointivaikeudet. Tunnistettu ongelma on myös välityömarkkinoiden heikko vaikuttavuus siirtymien näkökulmista.

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä, turvata alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuus sekä rakentaa työttömien ohjaukseen tarkoitettu "Huipputekijä" -valmennusmalli ja yrityksille suunnattu ”Vastuunkantaja” -rekrytointimalli.

Hankkeen toimenpiteet

1. Rekrytointimallin kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa
- kartoitetaan yritysten rekrytointiongelmat ja osaamistarpeet
- räätälöidään yritysten tarpeiden pohjalta osaamisen kehittämisen toimintamalleja
- etsitään ja valmennetaan yritysten tarpeisiin vastaavaa työvoimaa
- toimitaan työnantajien ja rekrytoitavien tukena siirtymävaiheessa
- mallinnetaan toiminatapa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseksi – ”Vastuunkantaja” -rekrytointimalli


2. Osaamisen kehittämisen ryhmäohjaus- ja työtoimintamallin luominen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa
- kehitetään ryhmätoiminta nopean työllistymisen tueksi
- ohjataan osallistujia oman osaamisensa tunnistamiseen ja kehittämiseen
- tarjotaan työtoimintaa ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi
- hyödynnetään tietoa yritysten osaamistarpeita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä valmennuksessa
- hankitaan tarvittavia koulutuspalveluita työllistymisen varmistamiseksi
- mallinnetaan toimintatapa matalan koulutustason omaavien työttömien osaamistason nostamiseksi – ”Huipputekijä” -valmennusmalli

Lyhyellä aikavälillä projektin tuloksena hankkeeseen osallistuneista henkilöistä vähintään 30 % työllistyy ja 20 % aloittaa koulutuksen. Lisäksi hankkeen aikana suoritetaan 15 osatutkintoa ja muita yritysten osaamistarpeista lähteviä täsmäkoulutuksia. Hankkeen tuloksena viisi yritystä sitoutuu "Vastuunkantaja” -rekrytointimallin toteutukseen. Lyhyellä aikavälillä hankkeen avulla voidaan ennaltaehkäistä virtaa pitkäaikaistyöttömyyteen, nostaa osallistujien koulutustasoa ja edistää heidän työllistymistään.

Luomalla valmennus- ja rekrytointimallit heikossa työmarkkina-asemassa olevien kestävän työllistymisen tueksi pitkällä aikavälillä tasataan väestöryhmien välisiä (työttömät vst. työssäkäyvä) hyvinvoinnin eroja ja edistetään tasa-arvoa. Hankkeen avulla voidaan vähentää työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia haittoja ja lisätä alueen hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisääntyessä edistetään paikallisten yritysten kilpailukykyä ja turvataan elinkeinotoiminnan jatkuvuus ja talouden kehityksen pysyminen kasvu-uralla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen alueen pienet- ja keskisuuret yritykset, joilla on ollut vaikeuksia osaavan työvoiman saannissa tai jotka haluavat sitoutua "Vastuunkantaja" -toimintamallin mukaiseen heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden rekrytointiin. Hankkeen aikana mallinnettava "Vastuunkantaja" -toimintamalli on mallinnuksesn jälkeen otattavissa minkä tahansa yrityksen käyttöön. KOhderyhmänä ovat ne yritykset, joiden kohdentuu selkeitä toimenpiteitä (esim. työvoiman etsintä, henkilöstön valmennus työttömän työllistämiseen, yms. Lisäksi hankkeessa voi olla mukana muita yrityksiä, joihin esim. sijoitetaan edelleen valmennuksessa olevia henkilöitä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös ne työttömät työnhakijat, joiden työllistymisen todennäköisyyttä voidaan lisätä merkittävästi lyhytkestoisilla osaamisen kehittämiseen painottuvilla väliintuloilla. Hanketta kodennetaan erityisesti matalan koulutustason omaaville työttömille miehille. Hankkeen avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä heidän työttömyytensä pitkittymistä ja osaamisen kehittämisen avulla varmistaa pitkäkestoinen kiinnittyminen työmarkkinoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös välityömarkkinatoimijat. "Huipputekijä" -valmennusmalliin ja "Vastuunkantaja" -rekrytointimalliin liittyvät toimivat käytänteet ovat levitettävissä kaikkien välityömarkkinatoimijoiden käyttöön.

Hankkeen kolmantena välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitokset. Ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää oppilaitoksia etsimään uusia, joustavia ja työelämälähtöisiä osaamisen kehittämiseen perustuvia koulutusmalleja. Hankkeen aikana mallinnetaan oppilaitosten kanssa mm. täsmäosatutkintojen suorittamismalleja, jotka ovat kaikkien oppilaitosten hyödynnettävissä hankkeen jälkeen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 219 413

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 381

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 305 762

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 224 891

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hollola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 54

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke kohdentuu erityisesti matalan koulutustason omaaviin nuoriin aikuisiin henkilöihin, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä. Tilastoissa erityisesti nuorten miesten syrjäytymisriskin on nähty alkavan jo ammatillisen koulutuksen aikana. Syrjäytymistä aiheuttavat riskitekijät mm. koulutuksen keskeytyminen, matala koulutustaso, työmarkkinoille kiinnittymättömyys ja palveluiden ulkopuolelle jääminen ovat erityisesti miesten ongelmia. Viime aikoina vastaavasti avoimet työpaikat ovat lisääntyneet merkittävästi erityisesti miehisiksi aloiksi mielletyillä toimialoilla, esim. prosessi- ja metalliteollisuudessa ja rakentamisessa. Ko. kohderyhmän osaamistasoa kohottamalla voidaan merkittävästi yksinkertaisella tavalla helpottaa tätä mikrotason kohtaanto-ongelmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Markkinoimalla hankkeen palveluita erityisesti (ryhmätoiminta ja työtoiminnassa olevat)miehille, voidaan edistää heidän sosiaalista osallisuuttaan ja siten ennaltaehkäistä korkeassa riskiryhmässä olevien syrjäytymistä.Edistämällä miesten osallisuutta edistetään samalla sukupuolten välistä tasa-asvoa ja yhdenvertaisuutta. Erityisesti hankkeen ryhmätoiminnassa (ohjaus osaamisen kehittämiseen) pyritään purkamaan perinteisiä sukupuolenmukaisia koulutus- ja työuravalintoja. Hankeeseen osallistumien on mahdollista sekä naisille että miehille mutta erityisesti hankkeen ohjaustyössä huomioidaan osallistujan sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen pääasiallinen tavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolierot huomioidaan hankkeen ohjaustyössä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Hanke etsii yrityskumppaneita kierrätysliiketoiminnan parista. Hankkeen osallistujat voivat olla työtoiminnassa kierrätyksen eri tehtävissä ja kehittää siihen liittyvää osaamistaan. Näin voidaan valmentaa henkilöitä kyseisen alan yrityksille osaavaksi työvoimaksi ja samalla edistää alan osaavan työvoiman saatavuuttaman saatavuutta. Hanke kytkeytyy myös EAKR-rahoitteiseen Kiertoliike -hankkeeseen, jossa hakija on osatoteuttajana
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ko. arviointikohteeseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ko. arviointikohteeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ko. arviointikohteeseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ko. arviointikohteeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hanke etsii yrityskumppaneita kierrätysliiketoiminnan parista. Hankkeen osallistujat voivat olla työtoiminnassa kierrätyksen eri tehtävissä ja kehittää siihen liittyvää osaamistaan. Näin voidaan valmentaa henkilöitä kyseisen alan yrityksille osaavaksi työvoimaksi ja samalla edistää alan osaavan työvoiman saatavuuttaman saatavuutta. Hanke kytkeytyy myös EAKR-rahoitteiseen Kiertoliike -hankkeeseen, jossa hakija on osatoteuttajana
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Hanke etsii yrityskumppaneita kierrätysliiketoiminnan parista. Hankkeen osallistujat voivat olla työtoiminnassa kierrätyksen eri tehtävissä ja kehittää siihen liittyvää osaamistaan. Näin voidaan valmentaa henkilöitä kyseisen alan yrityksille osaavaksi työvoimaksi ja samalla edistää alan osaavan työvoiman saatavuuttaman saatavuutta. Hanke kytkeytyy myös EAKR-rahoitteiseen Kiertoliike -hankkeeseen, jossa hakija on osatoteuttajana
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Hankkeen avulla voidaan vähentää työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia haittoja ja lisätä alueen hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisääntyessä edistetään paikallisten yritysten kilpailukykyä ja turvataan elinkeinotoiminnan jatkuvuus ja talouden kehityksen pysyminen kasvu-uralla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 10
Hankkeen kehittämä "Vastuunkantaja" -rekrytointimalli on tulevaisuudessa yritysten resurris. Aineettomia resurrseja käyttämällä synnytetty kasvu on kestävää. Hankkeen avulla saadaan rakennettua myös osaamisen kehittämisen ohjaus- ja täsmäkoulutsmalli välityömarkkinatoimijoiden käyttöön. Yritysten kanssa yhteistyössä rakennettu pitkäkestoiseen työllistymiseen tähtäävä malli lisää välityömarkkinatoimijoiden palveluiden vaikuttavuutta työmarkkinasijoittumisen näkökulmasta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ko. arviointikohteeseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella edistetään suoraan heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallistumismahdollisuuksi, mahdollistetaan osaamisen kehittäminen ja sitä kautta luodaan myös uusia kouluttautumismahdollisuuksia. Ko. kohderyhmän työllisyysastetta nostamalla varmistetaan yritysten osaavan työvaoiman saatavuus ja edistetään koko alueen elinvoimaisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Luomalla valmennus- ja rekrytointimallin heikossa työmarkkina-asemassa olevien kestävän työllistymisen tueksi tasataan väestöryhmien välisiä (työttömät vst. työssäkäyvä)hyvinvoinnin eroja ja edistetään tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 10
Kohdentamalla hankkeen toimenpiteitä valitulle kohderyhmälle vähennetään välittömästi eriarvoisuutta työmarkkinaosallisuuden näkökulmasta. Lanseeraamalla "Vastuunkantaja" -rekrytointimallin luodaan pysyvä rakenne kohderyhmän työmarkkinoille pääsyn ja kiinnittymisen tueksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ko. arviointikohteeseen
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeen työtoiminnnan aikana on mahdollista suorittaa työantajien tarpeista nousevia täsmäosatutkintoja. Yksi osatutkintojen suorittamispaikka on hakijan ylläpitämä Kierrätyskeskus Patina, jossa on mahdollista suorittaa ympäristöalan osatutkintoja soveltuvin osin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-