Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21071

Hankkeen nimi: Video for education 2020 - #VfE2020

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: +35868250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KAASINEN KARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö, IT-alan kouluttaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.kaasinen(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447250840

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa opiskelijalähtöisempiä ja työelämäyhteistyötä monipuolisesti tukevia oppimisratkaisuja, jotka auttavat ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen avulla lisätään opetushenkilöstön osaamista uusien monipuolisten digivälineiden ja pedagogiikan hallinnassa, sekä uusien opetusratkaisujen toteuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on opiskelijan näkökulmasta helpottaa digivälineiden käyttöönottoa, mahdollistaa uusien innostavien digituettujen oppimisympäristöjen tehokas ja monipuolinen käyttö.

Liikkuvan kuvan käytön lisääminen opetustoiminnassa. Hankkeessa mallinnetaan pedagogisia interaktiivisia opetusvideoita, osaamisen hankkimisen varmistamiseksi. Opetusvideoissa myös interaktiivinen streaming-video ja luentotallenteet ovat kehittämiskohteena ryhmämuotoisen opetuksen kehittämisessä, ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Videomuotoisten opintopäiväkirjojen hyödyntäminen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on kehitteillä arvioinnin tueksi. Opiskelijan auttamiseksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opiskelijoiden vertaistukimalli digitutorit. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan myös osaamismerkit henkilöstön osaamisen kehittämisen avuksi. Tulevaisuuden uudet teknologiat huomioidaan hankkeen toteuttamisessa ja näiden tiimoilta tehdään benchmarkingia.

Liikkuvan kuvan tehokas ja järjestelmällinen pedagoginen käyttö opetustoiminnassa on tehostunut ja se tukee myös erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeita. Monimediaisuus on tuotu arjen toiminnaksi uusien oppimisratkaisujen ja videopäiväkirjojen kautta. Reformin tavoitteiden mukaan oppimista voidaan tukea digitaalisin ratkaisuin myös työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa. Pitkällä aikavälillä erityisesti uuden sukupolven tiedon tuottamista ja hankkimista varten on mallinnettu työkalut ja prosessit, jolla koulutustoimintaa tuotetaan monimediaisille käyttäjille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajat ja toisen asteen tutkintoa suorittavat opiskelijat, sekä omaa ammatillista osaamista kehittävät opiskelijat. Toteuttamismallia voidaan soveltaa kaikkeen koulutukseen, tutkintotasosta riippumatta. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän opettajat ovat kohderyhmänä ratkaisujen käyttöönottoon ja osaamisen kehittämiseen liittyen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulutuksen parissa työskentelevät ja oman osaamisen kehittämistä suunnittelevat henkilöt. Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksen kohteena on myös koko Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän muu henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 298 101

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 101

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 397 468

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 397 468

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Perho, Kaustinen, Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 85

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen mukainen opetustoiminnan kehittämisen toimii kaikille hankkeen toiminnassa ja kohderyhmänä oleville tasavertaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminnassa ei tehdä rajauksia tai päätöksiä, joilla olisi sukupuolellisia vaikutuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite ei liity sukupuolten tasa-arvoon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hanke tukee kestävää kehitystä, koska tavoitteet tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Matkustus vähenee, kun hankkeen myötä lisätään digitaalisten välineiden käyttöä opetustoiminnassa ja opiskelijan ohjaamisessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeella.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Matkustus vähenee, kun hankkeen myötä lisätään digitaalisten välineiden käyttöä opetustoiminnassa ja opiskelijan ohjaamisessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta hankkeella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Opetuksen digitalisoinnissa materiaali on täysin sähköistä, joka vähentää jätteen ja mm. paperin sekä muun materian käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeella.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Opetuksen digitalisoinnissa materiaali on täysin sähköistä ja materiaalin muokattavuus, sekä jatkojalostus on helpompaa. Tämä pidentää tuotettujen palvelujen käyttöikää.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Matkustus vähenee, kun hankkeen myötä lisätään digitaalisten välineiden käyttöä opetustoiminnassa ja opiskelijan ohjaamisessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Opiskelun helpottuminen, kun ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Hankkeen avulla ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu lisääntyy.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Koulutuspalvelujen saavutettavuus paranee.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeella.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Video for Education 2020 - #VfE2020 -hankkeessa kehitettiin monipuolisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä.

Hankkeessa kehitettiin videoiden ja mobiiliteknologian hyödyntämistä opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa ja tukemisessa pilotoimalla eri videopalveluita ja niiden käytettävyyttä opetuksen striimauksessa, opetustallenteiden teossa ja opiskelijoiden osaamisen esittämisessä ja raportoinnissa.

Lisäksi hankkeessa mallinnettiin pedagogisten oppimisvideoiden tuotantoprosessia maatalousteknologian alalla ja rakennusalalla suunnittelemalla ja käsikirjoittamalla, kuvaamalla, editoimalla ja julkaisemalla oppimisvideoita. Myös tuotetun materiaalin jälkiäänittämistä ja interaktiivisuutta pilotoitiin.

Pelillistämisessä kartoitettiin ja pilotoitiin erilaisia mahdollisuuksia ja mobiilitekniikan hyödyntämistä opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa.

Opiskelijoiden vertaistuen kehittämiseksi nopeasti kehittyvien teknologioiden hyväksikäytön tehostamiseksi oppimisen tukena luotiin digitutortoimintamalli ja pilotoitiin sitä.

Opetushenkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi järjestettiin monipuolisia ja ajankohtaisia koulutuksia niin lähikoulutuksina kuin verkossa webinaareina.

Lisäksi luotiin osaamismerkkijärjestelmä ns. Kpedu Open Badget Factory, jonka avulla pilotoitiin digitaalisten osaamismerkkien myöntämistä ja hyödyntämistä osaamisen kehittämisen tukena.

Tiivistettynä hankkeen merkittävin tulos on videopalvelujärjestelmän käyttöönotto Kpedussa ja sen hyödyntäminen niin luentotallenteiden kuin videomuotoisten oppimispäiväkirjojen käyttämisessä oppimisen raportoinnissa ja seurannassa ensimmäisenä toisen asteen ammatillisena oppilaitoksena Suomessa.

Myös hankkeessa toteutetuilla opetushenkilöstön digikoulutuksilla on ollut tärkeä merkitys etäopetuksen kehittämisessä. Tämä korostui etenkin hankkeen loppuvaiheessa, kun opetusta piti järjestää kokonaan etänä keväällä 2020 ja osin ns. hybridimallilla syksyllä 2020 osan opiskelijoista opiskellessa kotona ja osan lähiopetuksessa.