Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21075

Hankkeen nimi: Minä osaan - Osaamisen vahvistamisen ja kohtaannon kehittämishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutusavain Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0910338-0

Jakeluosoite: Pohjolankatu 28B

Puhelinnumero: 050 331 5559

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.koulutusavain.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eija Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: konsultti, kouluttaja, ohjaaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.leinonen(at)koulutusavain.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 302 2662

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Minä osaan - Osaamisen vahvistamisen ja kohtaannon kehittämishankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on osaltaan edistää suomalaisten sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä sekä vastata yhteiskunnalliseen työvoimapoliittiseen muutokseen kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja. Tavoitteena on löytää, kehittää ja testata uudenlaisia ja vaikuttavuudeltaan osuvampia lähestymistapoja työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen erityisesti osaamisen vahvistamisen näkökulmasta sekä tuottaa erilaisia toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksia integroivia ja synergiaetua hakevia malleja. Hankkeen kohderyhmiä ovat alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. maahanmuuttajat, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät), joilla on mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin. Toimenpiteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota eri väestöryhmien erilaisiin tarpeisiin: syrjäytyneet miehet, syrjäytyneet naiset, maahanmuuttajamiehet, maahanmuuttajanaiset jne.); sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat yritykset (etenkin yksinyrittäjät ja pk-yritykset) ja muut työorganisaatiot sekä työllistämisen edistämisen parissa työskentelevät organisaatiot. Minä osaan -hanke koostuu kolmesta kahdesta toisiaan täydentävästä toiminnallisesta osakokonaisuudesta, joiden punaisena lankana on osaamisen vahvistaminen: I Paletti-palvelukokonaisuus, mikä koostuu lyhyistä osaamisen vahvistamiseen ja työllistymisvalmiuksien parantamiseen tähtäävistä täsmävalmennuksista ja neuvonta- ja ohjauspalveluista, joita toteutetaan sekä f2f-palveluina että verkossa; sekä II Työnantaja-, yritys- ja verkostoyhteistyö, jonka kautta sekä vahvistetaan työnhakija-työnantaja kohtaantoa, tuetaan työnantajien valmiuksia ja motivaatiota palkata työtön työnhakija että edelleen vahvistetaan alueen työllisyystoimijoiden välistä yhteistyötä ja prosessimaista työskentelyotetta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan aktivoivaa ja vuorovaikutteista viestintää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia (välittömiä) kohderyhmiä ovat
- Alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ja muut heikossa työmarkkina-asemassa
olevat (mm. maahanmuuttajat, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät), joilla on mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille aktiivisen
työvoimapolitiikan keinoin. Toimenpiteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota eri väestöryhmien erilaisiin tarpeisiin: syrjäytyneet miehet,
syrjäytyneet naiset, maahanmuuttajamiehet, maahanmuuttajanaiset jne.
- Alueella toimivat yritykset (etenkin yksinyrittäjät ja pk-yritykset) ja muut työorganisaatiot sekä työllistämisen edistämisen parissa
työskentelevät organisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat
- Viranomaistahot, jotka työskentelevät työttömien työnhakijoiden kanssa kuten TE-palvelut, työllisyystoimijat, ohjaus- ja palveluverkostot
- Muut työllisyyshankkeet ja välityömarkkinat
- Toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulu ja yliopisto
- Aluehallintouudistusta valmistelevat tahot
- Ministeriöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 756

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 231 270

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 272 756

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 231 270

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Koillismaan, Ylivieskan, Oulun, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Tyrnävä, Kalajoki, Hailuoto, Reisjärvi, Sievi, Alavieska, Pyhäjärvi, Oulu, Merijärvi, Siikalatva, Muhos, Kempele, Ylivieska, Kärsämäki, Siikajoki, Oulainen, Utajärvi, Lumijoki, Raahe, Ii, Taivalkoski, Liminka, Pyhäntä, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Haapajärvi, Vaala, Nivala, Kuusamo, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 215

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelun aikana koottu tietoaineisto toimintaympäristöstä on kerätty ja analysoitu sukupuolijaoteltuna, hankkeen taustalla oleva tarve ja ongelmat ovat nekin arvioitu sukupuolet huomioiden, myös kaikissa valmistelukeskusteluissa on arvioitu sukupuolen merkitystä toimintaympäristössä. Sukupuolinäkökulma-analyysin tulokset näkyvät varsinaisessa hankesuunnitelmassa mm. kohdassa Hankkeen tarve.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Minä osaan -hanke on ns. sukupuolinäkökulman valtavirtaistava hanke ja sukupuolinäkökulma näkyy eri tasoilla hankesuunnitelmassa, mm. yhdeksi hankkeen tavoitteista on asetettu osaltaan vaikuttaa suomalaisten koulutus- ja työmarkkinoiden segregaatioon; hankkeen aikaisessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan sukupuolivaikutukset (=arvioidaan onko sukupuolella merkitystä ja laaditaan toimenpiteet sen mukaan); hankkeessa toteutetaan myös naisille ja miehille omia toimenpiteitä. Myös yhteistyökumppaneiden valmiuksia sukupuolinäkökulman tarkasteluun arvioidaan ja kehitetään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Minä osaan -hanke on ns. sukupuolinäkökulman valtavirtaistava hanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Käytämme sähköisiä työvälineitä (myös toiminnan toteutusvälineenä valmennuksissa) ja pyrimme välttämään muun muassa paperi- ja muoviaineistojen liiallista käyttöä. Lisäksi hankkeen toiminnan aikana syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeen toiminnalla ei ole välitöntä vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen, mutta toiminta ei myöskään lisää riskejä. Hankkeen voidaan katsoa välillisesti vähentävän ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä tukemalla luonnonvarojen käytön kestävyyttä (ks. ed. kohta), myös julkisten liikennevälineiden käyttöä suositaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeen toiminnalla ei ole myönteistä, eikä kielteistä välitöntä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen voidaan katsoa välillisesti tukevan kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta huolehtimalla ympäristön hyvinvoinnista muun muassa kohdissa Luonnonvarojen käytön kestävyys ja Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen kuvatuin keinoin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeen toiminnalla ei ole myönteistä, eikä kielteistä välitöntä vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Hankkeen voidaan katsoa välillisesti tukevan pinta- ja pohjavesien, maaperän ja ilman puhtautta huolehtimalla ympäristön hyvinvoinnista muun muassa kohdissa Luonnonvarojen käytön kestävyys ja Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen kuvatuin keinoin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole myönteistä, eikä kielteistä välitöntä, eikä välillistä vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin; hankkeen tavoitteena on kohderyhmien työllistymisen edistäminen osaamisen vahvistamisen ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämisen kautta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Käytämme sähköisiä työvälineitä (myös toiminnan toteutusvälineenä) ja pyrimme välttämään muun muassa paperi- ja muoviaineistojen liiallista käyttöä. Lisäksi hankkeen toiminnan aikana syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole myönteistä, eikä kielteistä välitöntä, eikä välillistä vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön, esimerkiksi julkiset liikennevälineet alueella rajalliset vaihtoehtoisuudellaan; hankkeen tavoitteena on kohderyhmien työllistymisen edistäminen osaamisen vahvistamisen ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämisen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeella edistetään työllisyyttä ja osaltaan edesautetaan osaavan työvoiman lisääntymistä, saavutettavuutta ja osaamiskohtaantoa alueella ja sen myötä paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään uusia aineettomia toimintamalleja ja työskentelytapoja sekä lisätään osaamispääomaa alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hankkeen aikana Poista toistettu sana sähköisiä palveluita ja toimintatapoja vähentämään kulkuvälineillä liikkumista. Lisäksi suositaan julkisia liikennevälineitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on edistää sekä mukana olevien yksilöiden, yritysten että laajemmin alueen hyvinvointia työllisyyden edistämisellä ja osaamisen vahvistamisella.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeen toiminnoissa huomioidaan sukupuolten väliset tasa-arvokysymykset ja pyritään osaltaan vaikuttamaan koulutus- ja työmarkkinoiden segregaatioon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toiminnoissa huomioidaan eri väestöryhmien väliset yhdenvertaisuuskysymykset (mm. maahanmuuttajat, eri ikäryhmät) ja muun muassa sekä kantaväestöön kuuluvat henkilöt että maahanmuuttajat osallistuvat samoihin valmennuksiin ja siten edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä kielteistä tai myönteistä vaikutusta kulttuuriympäristöön siten kuin se tässä on tarkoitettu olevan. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmien työllistymisen edistäminen osaamisen vahvistamisen ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämisen kautta.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeella ei ole välitöntä kielteistä tai myönteistä vaikutusta ympäristöosaamisen kehittymiseen. Hankkeella voidaan katsoa olevan pieni välillinen vaikutus tietoisuuden kasvuun koskien ympäristön hyvinvoinnin turvaavia toimintamalleja hankkeen oman toiminnan esimerkin kautta (jätteet lajitellaan ja se tuodaan myös asiakkaiden tietoisuuteen jne.)

9 Loppuraportin tiivistelmä

Minä osaan -hanke koostui seuraavista toimenpidekokonaisuuksista: Asiakastyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiskokonaisuus ”Paletti” ja työnantajien ja koulutus- ja työllisyystoimijoiden/ohjaajien yhteistyön ja osaamisen kehittämiseen tähtäävä toimenpidekokonaisuus. Hankkeeseen osallistui 160 työnhakijaa ja 105 ohjaustyön ammattilaista. Hankkeessa toteutettiin konkreettisen asiakastyön lisäksi asiakkaille suunnattuja teematyöpajoja ja valmennuksia sekä verkkokoulutus. Ohjausalan asiantuntijoiden kanssa tehtiin konkreettista kaksisuuntaista asiakasohjausta, arvioitiin verkostoyhteistyönä omaa osaamista ja toteutettiin osaamista vahvistavia teemasessioita ja päätösseminaari. Työnantajayhteistyötä tehtiin pääosin konkreettisen asiakastyön kautta. Lisäksi tuotettiin asiakkaiden käyttöön verkkomateriaalia, tuotettiin blogisarja kielen merkityksestä työllistymisessä ja 2 podcastia.