Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21076

Hankkeen nimi: Pallo Hallussa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tervarit Juniorit ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1104637-0

Jakeluosoite: Nuottasaarentie 12

Puhelinnumero: 0443609229

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.tervaritjuniorit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Jouko Ilmari Luotola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.luotola(at)tervaritjuniorit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443609229

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten työttömyystilastossa Oulun kaupunki on Suomen suurten kaupunkien kärkeä. Me, Tervarit Juniorit, haluamme auttaa rakasta yhteiskuntaamme, kotikaupunkiamme ja -seutuamme työllistämään nuoria jalkapallon sekä liikunnan avulla. Aktiivisen työllistämisen ja nuorten työllistymisen edistämisessä olemme olleet mukana kolmen vuoden ajan. Nyt haluamme tehdä asian eteen vieläkin enemmän.

Tavoitteemme on jalkapallon ja liikunnan kautta saada nuoret paikalle opinto-, työllisyys- ja rekryinfotilaisuuksiin. Osallistujaryhmään kuuluu kerrallaan 20-25 työelämän ulkopuolella tai työttömänä olevaa nuorta, joille etsitään hankkeen kautta työ- tai opiskelupaikkaa. Yhteistyökumppaneinamme hankkeessa ovat TE-palvelut, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattiopisto, paikallinen yrityselämä, Suomen Palloliitto ja Maahanmuuttovirasto. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen, Oulun Erotuomarikerhon ja paikallisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä -seurojen kanssa.


Järjestämme itse ja yhteistyökumppaneiden kanssa infotilaisuuksia, joissa edistämme nuorten mahdollisuutta löytää sopiva opiskelu- tai työpaikka. Koulutuksissa kerrotaan oppilaitoksista, työ-, kokeilu- tai harjoittelupaikoista yrityksissä ja yhteisöissä, työnhausta ja muusta itsensä kehittämisestä. Tämän lisäksi järjestämme työllistymistä edistäviä kursseja, valmentaja- ja erotuomarikoulutuksia sekä tarjoamme osa-aikaisia työtehtäviä seurassamme. Pyrimme löytämään myös osa-aikaisia työtehtäviä sekä työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja yhteistyöyrityksistämme ja muista liikunta-alan seuroista sekä järjestöistä.

Suurin tulos näkyy yhteiskunnallisesti nuorten löytäessä oman polkunsa elämässä. Tämän lisäksi paikalliset urheilu- ja liikuntaseurat saavat lisää osaavia tekijöitä joukkoonsa. Myös muille aloille löytyy päteviä tekijöitä tästä osallistujajoukosta. Hankkeemme tulee auttamaan vähintään 75 nuorta kolmen vuoden aikana kohti työelämää. Tämä näkyy lisääntyvinä opiskelijamäärinä kouluissa, pienenevinä sosiaalimenoina ja nousevina verotuloina kaupungissa sekä kasvavana hyvinvointina seutukunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmä on oululaiset 17-30-vuotiaat nuoret, jotka ovat hankkeen alkaessa työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella. Emme kuitenkaan sulje ovia hieman vanhemmiltakaan osallistujilta, mikäli heillä on intoa ja motivaatiota lähteä hankkeeseen mukaan. Yhtenä ryhmänä mukaan tulee maahanmuuttajat, joita pyrimme myös auttamaan koulutuksen ja työn pariin.

Hankkeeseen on tarkoitus ottaa mukaan väkeä laidasta laitaan sukupuolesta, etnisestä taustasta ja kielitaidosta välittämättä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hyötyjinä ovat oululaiset urheiluseurat, kulttuurijärjestöt, kaupunki, yritykset sekä paikalliset oppilaitokset. Näin ollen koko oululainen yhteisö hyötyy ihmisten työllistyessä ja päästessä kiinni opintoihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 201 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 200 031

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 239 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 678

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 135

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö pyritään tekemään mahdollisimman tasa-arvoiseksi kaikille sukupuolille. Jalkapallo ja joukkueurheilumaailma on kuitenkin näyttäytynyt vahvasti miesvaltaisena osana yhteiskuntaa. Näin ollen voi ollakin haastavaa aktivoida hankkeeseen mukaan naisia tai muun sukupuolisia henkilöitä. Pyrimme kuitenkin aktivoimaan hankkeeseen mukaan ihmisiä sukupuolesta riippumatta ja tätä toivon mukaan helpottaa osaava henkilökuntamme sekä viranomaisyhteistyö. Koemme onnistuneemme tässä erinomaisesti, jos hankkeen osallistujista vähintään 20 prosenttia on muita kuin miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Seuramme on aktivoinut naisia mukaan vahvasti miesvaltaisena pidettyyn jalkapallomaailmaan. Aiomme myös hankkeessa aktivoida kaikkia sukupuolia mukaan toimintaan ja etenemään koulutus- sekä työelämässä laaja-alaisesti heitä kiinnostaville aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja kannustaa myös naisia osallistumaan. Seurassa jalkapalloäidit ovat suuri voimavara ja yksi joukkueista on TerwaPuumat, jossa pelaa viikottain yli 30 naista. Vanhempien joukossa on myös työnhakijana olevia naisia ja heitä kannustetaan vahvasti mukaan toimintaan. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole kuitenkaan hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hanke on aineeton, joten luonnonvaroja ei kuluteta. Yhtenä luentoaiheena voi olla esim. Suomen Luonnonsuojeluliiton tai muun kansalaisjärjestön esittely kuinka heille pääsee tekemään vapaaehtoistyötä. Tällöin luonnonvarojen käytön kestävyyteen voisi tulla välillistä vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeen toimintapisteet ovat Oulun kaupungin keskusta-alueella hyvien pyörätie- ja linja-autoyhteyksien äärellä. Myös tässä välillistä vaikutusta voi tulla ilmastonmuutokseen liittyvällä vapaaehtoistyöluennolla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kesällä, kun jalkapallon pelaaminen tapahtuu ulkona osallistujat kehoitetaan kunnioittamaan alueen luontoa. Myös tähän aiheeseen liittyen voidaan järjestää vapaaehtoistyöluentoja, joiden kautta vaikutus olisi välillinen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Toimiminen muuta kuin yksityisautoilua suosivalla paikalla on hyväksi ilmalle. Pinta- ja pohjavesiin tai maaperään hankkeella ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000-ohjelman kohteita ei ole hankkeen toimintapiirissä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 1
Koska hanke on pääosin aineeton ja tiedottamisessa sekä materiaalien jakamisessa suositaan sähköisiä kanavia ei jätettä juuri synny. Hanke huolehtii kierrätyksestä sekä voi järjestää aiheesta valistavia luentoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Oulun Energia on merkittävä oululaisen palloilun tukija. Sen energiatuotannosta suurin osa on uusiutuvaa. Oulun Energia pyritään saamaan esittelemään toimintaansa hankkeen voimassaoloaikana. Hanke toimii tiloissa, joissa sähkö tuotetaan pääosin uusiutuvasti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeen kohderyhmän työllistyessä alueelle on asialla huomattavaa merkitystä paikalliselle elinkeinorakenteelle. Hanke kannustaa työllistymään myös kolmannelle sektorille ja esim. urheiluseuroihin. Tämä kehittää ja monipuolistaa oululaista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Hankkeen yhtenä tuloksena on ajateltu aikuisille tarjottavia höntsä- eli harrastejalkapallovuoroja. Nämä olisivat Pohjois-Pohjanmaalla uusia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Hanke suosii pyöräilyä, linja-autolla liikkumista ja kimppakyytejä. Hankkeen ilmoittautumisjärjestelmänä käytetään sähköistä ohjelmaa, jossa kimppakyydeistä on helppo sopia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Hankkeen merkitys osallistujien hyvinvoinnin edustämisessä on merkittävä. Jokainen tapaamiskerta saa heidät harrastamaan kuntoliikuntaa, joka on hyväksi nyt ja kannustaa liikkumaan myös myöhemmin. Työllisyyden ja paremman elämänhallinnan kautta myös muu hyvinvointi paranee. Hankkeen asiantuntijaluennoissa ovat liikunta- ja päihteettömyysteemat vahvasti edustettuina.
Tasa-arvon edistäminen 5 2
Hanke ottaa mukaan kaikkien sukupuolien edustajia ja tarjoaa etenemismahdollisuuksia kaikille aloille. Hankkeen koulutuksiin otetaan mukaan tasa-arvoa edistäviä osioita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Hanke on ehdottamasti monikulttuurinen ja suvaitsevainen. Jalkapallon kaiken kattavana teemana on rasismin ehdoton tuomitseminen. Hanke kokoaa todennäköisesti merkittävän määrän maahanmuuttajia ja teemme yhteistyötä Maahanmuuttoviraston kanssa. Heidän mukanaolo tekee toivottavasti myös muista osallistujista suvaitsevaisempia. Jalkapallo yhdistää eri tuloluokkien ihmisiä eikä pelitaito katso koulutustasoa. Hankkeeseen kuuluvat höntsä- ja mahdolliset haastepelit vaikkapa jonkin yrityksen porukkaa vastaan saavat kaikki osallistujat kokemaan yhdenvertaisuutta pyörivän pallon edessä. Tätä vaikutusta voidaan välillisesti vahvistaa myös asiantuntijaluennoin.
Kulttuuriympäristö 1 0
Hanke on aineeton, joten merkitystä kulttuuriympäristöön ei ole. Kulttuuriperintöä on toisaalta tunne kotiseuran kannattamisesta. Osallistujat kokoontuvat yhdessä kannustamaan AC Oulua ja muita oululaisia seuroja, joten henkistä kulttuuriperintöä siirtyy.
Ympäristöosaaminen 0 1
Vaikutusaste voi olla korkeintaan välillinen mikäli ympäristöteemat ovat esillä hankkeen asiantuntijaluennoilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pallo Hallussa -hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli jalkapallon ja liikunnan avulla koota ryhmä työelämän ulkopuolella- ja työttömänä olevia henkilöitä pelaamaan pallopelejä ja kuulemaan Oulun seudun työ- ja opintomahdollisuuksista. Hankkeelle tehtiin vuonna 2018 muutoshakemus, joka hyväksyttiin. Ryhmämuotoisesta toiminnasta siirryttiin yksilötapaamisiin, joissa hankeosallistujille luotiin työnhaun asiakirjat ja etsittiin työ- ja opintopaikkoja. Hanke järjesti lyhytkursseja tukemaan osallistujien työllistymistä ja oli mukana järjestämässä myös työnhaun tapahtumia. Hanke toteutti yrityksille muutamia suorarekrytointeja ja työllisti myös palkkatuella työttömiä henkilöitä eri organisaatioihin. Hankkeella oli palkkatukirinnakkaishanke, joka päättyi onnistuneesti vuonna 2019.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi