Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21078

Hankkeen nimi: Reippaan aamun kulttuurisoppa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Reippaan Voimistelijat ry.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0993158-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 40-42

Puhelinnumero: 044 2350635

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopionreippaanvoimistelijat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huuskonen Minna Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.huuskonen(at)krv.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442350635

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Reippaan aamun kultturisoppa tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tavata samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia, jakaa kokemuksia, saada tukea vanhemmuuteen, ehkäistä syrjäytymistä, kokea onnistumisia, jotka tukevat aikuisen itsetuntoa, elämänlaatua ja oman elämän hallintaa. Kohtaamisissa kannustetaan vanhempia liikkumaan yhdessä lapsensa kanssa ja samalla vaikutetaan omaan kuntoon ja hyvinvointiin, jotka puolestaan vaikuttavat suoraan työllistymisen mahdollisuuksiin. Päivän normaali rytmitys saa tukea ja vanhemmalle tarjoutuu mahdollisuus tarjota perheelleen mahdollisuuden erilaisiin taiteen ja kulttuurin kokemuksiin tasavertaisesti muiden perheiden kanssa.

Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen aikuisiin on keskiössä, koska elämälaatu, kunto ja elämänhallinta parantuvat sitä kautta. Vaikutukset ulottuvat vanhempien kautta perheeseen, työllistymiseen ja toimintakykyyn.
Reippaan aamun kulttuurisoppa rakentaa verkoston, joka tukee sekä kohtaamisissa, vapaa-ajalla, työllistymisessä ja omien vahvuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä arjen sujumisen apuna.

Mahdollisuus on tarjota tukea vanhemmuuteen, elämänhallinnan parantamiseen ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä ohjata käyttämään ammattilaisverkostoa, jonka hankkeessa työskentelevät tuntevat ja johon osaavat ohjata. Ammattilaisverkoston avulla on mahdollista parantaa osallistujan kykyä elämänhallintaan ja työllistymisen mahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka syystä tai toisesta ovat kotona. Pyrimme tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevia vanhempia ja heidän perheitään, yksinhuoltajaperheitä ja heikossa taloudellisessa asemassa olevia perheitä. Osallistujia ei rajata pois, mutta taiteen ja kulttuurin tietyissä työskentelytavoissa, joissa vaaditaan pienempiä ryhmiä, voidaan hienotunteisesti antaa etuoikeus osallistumiseen niille, jotka muutoin eivät ole mahdollisuuksissa esim. taloudellisista syistä osallistua vastaavanlaiseen maksulliseen toimintaan.

Hanke rakentaa osallistujalle verkostoa, joka tukee arkea ja antaa paremmat mahdollisuudet selviytyä yhteiskunnan asettamista vaateista ja mm. työllistyä. Hanke hyödyntää myös mm. Kallaveden seurakunnan asiantuntija verkostoa. Kokemukset liittävät osallistuvan aikuisen yhteiskunnassa vallalla olevaan ihanteeseen perheen aktiivisuudesta ja antavat mahdollisuuden mm. jakaa kokemuksia toisten vanhempien kanssa. Vallalla olevat ihanteet eivät aina ole ihanteellisimpia tapoja toimia, mutta antavat osallisuuden tunteen, kun kokemuksia voidaan jakaa.

Kohderyhmät tavoitetaan oman markkinoinnin, Kallaveden seurakunnan, neuvoloiden, HOPE ry:n ja suoran markkinoinnin avulla, joka kohdentuu esimerkiksi kaupungin avoimiin päiväkoteihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat osallistujien perheet ja läheiset, joiden elämään vanhemman hyvinvointi vaikuttaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 376

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 376

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 23 116

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 116

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 40-42

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tiloissa on huomioitu sekä naisten että miesten tarpeet ja sen merkitys kasvaa edelleen kun yhteiskunnassa edelleen korostetummin pyritään tasa-arvoiseen vanhempikokemukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu, mutta se ei ole keskiössä. Huomio on yhteisöllisessä tekemisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vanhemman roolit muuttuvat ja tasa-arvoistuvat ja toiminta toteutetaan sen mukaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 2
Kierrätys käytössä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 2
Saavutettavuus parempi yleisillä kulkuneuvoilla kuin esimerkiksi henkilöautolla. Ohjataan yleisten käyttöön.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 1
Kierrätys ja luontomateriaalit käytössä. Luonnon monimuotoisuus huomioidaan myös taiteessa. Luonnossa käytösää reiti, jotka eivät tuhoa ympäristöä. Luonnon havainnoinin opettelu.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 1
Ohjaamme yleisten kulkuneuvojen käyttöön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 1
Puijo on retkikohteemme, jonka kautta tutustumme ja opettelemme alueen moniarvoisuuden kunnioittamista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Jätteet lajitellaan ja kierrätetään ja myös osallistujat ohjataan tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Tiedostamme, miten sähkömme tuotetaan ja suosimme uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Suosimme paikallisia tuotteita ja ostamme tarvitsemamme ulkopuoliset palvelut paikallisilta palveluntuottajilta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Hankimme palvelut paikallisilta palveluntuottajilta. Osaltamme kehitämme palveluiden tuotantoa antamalla palautetta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 3
Kannustamme yleisten kulkuneuvojen käyttöön. Tutustumme lähiympäristön pyöräily- ja kävelyreitteihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hankkeella on suora vaikutus osallistujan hyvin vointiin niin henkisesti kuin fyysisetikin. Vaikutus ulottuu osallistujan kauttaan myös perheeseen. Myös osallistujan osallistaminen lisää hyvinvointia ja saa aikaan tunteen yhteenkuulumisesta, osallisuudesta ja hyvällä tavalla sitoutumisesta.
Tasa-arvon edistäminen 7 4
Toiminta on suunniteltu sellaiseksi, että se sopii kaikille; ikään, kansalaisuuteen, sukupuoleen tai mihinkään muuhunkaan eroavaisuuteen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 5
Yhdenvertaisuus on tavoiteltava ja keskeinen asia. Toiminta on avoin, maksutonta ja se sopii sisällöllisesti kaikille.
Kulttuuriympäristö 8 2
Huomioimme ja kiinnostumme eri kulttuuriympäristöistä tulevista. Avoin vuorovaikutus antaa tähän mahdollisuuden. Tutustumme omaan ympäristöömme liikunnan, ja taiteen eri muotojen kautta. Tuomme kulttuurin lähelle.
Ympäristöosaaminen 2 5
JOukossa monen alan taitajaa eli keskuteluissa myös ympäristötietoisuus kasvaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Reippaan Aamun kulttuurisoppa on tarjonnut matalankynnyksen kohtaamispaikan. Vanhemmille onnistuttiin tarjoamaan mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia. Kohtaamisissa jaettiin kokemuksia, tuettiin vanhemmuutta ja pystyttiin osaltaan ehkäisemään syrjäytymistä. Yhdessä koettiin onnistumisia, joiden näemme tukevan aikuisen itsetuntoa, elämänlaatua ja oman elämän hallintaa. Vertaisryhmän kanssa saatiin onnistumisen ja tasavertaisuuden kokoemuksia ja syntyi kannattelevia verkostoja.