Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21080

Hankkeen nimi: Ahkerasti yhdessä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karhuseutu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1105526-9

Jakeluosoite: Itsenäisyydenkatu 35 A 16

Puhelinnumero: 050 592 6022

Postinumero: 28130

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: http://www.karhuseutu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aapo Kivenmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aapo.kivenmaa(at)karhuseutu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 592 6022

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä, edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä erityisesti kaupungin reuna- ja lähiöalueilla. Hankkeen toiminta perustuu kansalaistoimijalähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön alueen kolmannen sektorin ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.

Hankkeella edistetään työttömien työllistymistä sekä työ- ja toimintakyvyä mahdollistamalla pienten työtehtävien välittämistä työnetsijän ja satunnaisia ja lyhytaikaisia palveluita tarvitsevien yhdistysten välillä.

Hanke toimii myös tukena välityömarkkinoilla toimiville pienille yhdistyksille tarjoamalla tukea, koulutusta ja työ- ja toimintakykyyn liittyviä valmennuksia järjestöille. Näin voidaan parantaa niiden tarjoamien työllistämispalveluiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä kasvattaa paikallisten järjestöjen roolia työllisyyden edistäjänä.

Kaupungin reuna- ja lähiöalueilla hanke pyrkii vastaamaan lisääntyvään yksinäisyyteen ja osattomuuteen järjestämällä yhteisöllistä toimintaa sekä tukemalla paikallisia yhdistyksiä vastaavan toiminnan järjestämisessä. Hanke myös jalkauttaa hyväksi havaittuja hankkeen omia sekä alueen yhdistysten toimintamalleja työllisyyden edistämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi reuna- ja lähiöalueille. Näin voidaan tavoittaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia henkilöitä, jotka eivät omaehtoisesti hakeudu yhteisen toiminnan tai palveluiden piiriin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmän muodostavat työttömät työnhakijat sekä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä maahanmuuttajat.
Hankkeen kohderyhmänä ovat myös työllistävät ja välityömarkkinoilla toimivat yhdistykset, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien parissa toimivat yhdistykset, maahanmuuttatoiminnassa toimivat yhdistykset sekä Porin lähiö- ja reuna-alueilla toimivat yhdistykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat työsuorituksia hankkivat yhdistykset sekä muut toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 613

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 568

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 767

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 381 364

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 265

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erityistä toimintaympäristöanalyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty. Näkökulma huomioidaan kuitenkin kaikessa toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmä ei jakaudu sukupuolen mukaan, mutta erityisesti maahanmuuttajayhteisöissä toimiessa näkökulma on otettava huomioon ja tästä syystä järjestetään erikseen naisille suunnattua toimintaa. Kaikessa hankkeen toiminnassa tähdätään kuitenkin siihen, että sukupuolet ovat tasaisesti edustettuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei lähtökohtaisesti erittele kohderyhmää sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeen tavoitteena on työttömien työllisyysmahdollisuuksien lisääminen ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Paikalliset palvelut paranevat, kun pienten työpalveuiden hankkiminen paikallisalueilla on helppoa. Lisäksi välityömarkkinoilla toimivien yhdistysten osaaminen kasvaa ja sitä kautta niiden tarjoaman kuntouttavan työllistämistominnan laatu paranee.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistäminen. Välillisesti vaikutuksia on laajasti myös lähiö- ja reuna-alueiden asuinyhteisöön.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen toimintatavat edistävät tasa-arvon toteutumista ja kaikkien ihmisten osallisuutta tasavertaisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä naiset että miehet ja milloin tarpeen, toteutetaan toimenpiteitä sukupuolierityisesti. Erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen huomioidaan maahanmuuttajayhteisön toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toiminta pyrkii edistämään osallisuutta ja kaikkien toimijoiden yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 2 2
Jonkin verran tietoisuuden kasvamista yhteisötoiminnan myötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ahkerasti Yhdessä -hanke tähtäsi kansalaislähtöisellä toiminnallaan osallisuuden ja työllistymisen edistämiseen Porin alueella. Tähän pyrittiin parantamalla työnhakuvalmiuksia ja lisäämällä työnhaun aktiivisutta sekä luomalla uusia, matalan kynnyksen työmahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena oli parantaa työllistämisen ja välityömarkkinoiden parissa toimivien yhdistysten toiminnan laatua ja tuloksellisuutta sekä edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeen toiminnan tarkoituksena oli myös syrjäytymisen ehkäisy sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen erityisesti kaupungin reuna-alueet huomioiden. Tavoitteiden toteutumiseksi perustettiin TyöPiste, tarjottiin tukea työllistäville järjestöille ja työttömille työnhakijoille sekä järjestettiin paikallistoimintaa lähiöissä ja reuna-alueilla. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt ja muut työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevat, kuten maahanmuuttajat, sekä näiden ryhmien kanssa toimivat yhdistykset.

Pääosan työttömille työnhakijoille annetusta tuesta muodostui Fyffee!- ja Duuniin!-yksilövalmennuksista, jotka tavoittivat yhteensä 227 henkilöä. Osa henkilöistä osallistui kumpaankin valmennukseen. Valmennusten avulla asiakkaat pystyivät edistymään työllistymispolullaan ja saamaan oman taloutensa parempaan hallintaan. Hankkeessa kehitetty Fyffee!-toimintamalli koostuu henkilökohtaisesta, matalan kynnyksen neuvonnasta, ryhmäinfoista sekä vertaistuellisesta ryhmätoiminnasta. Fyffee!-palvelulla pyritään poistamaan työllistymisen esteitä, sillä velkaantumisen ja ulosoton pelon on todettu olevan este työllistymiselle. Fyffee!-palvelun kohderyhmää ovat taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Fyffee!-toimintamallissa valmennusten ja koulutuksen tueksi on kehitetty opas Matkalla oman talouden hallintaan, jota päivitettiin hankkeen aikana yhteiskehittäen kohderyhmän kanssa, sekä arviointimittari Matkalla oman talouden hallintaan, jolla mitataan taloudellista hyvinvointia ja halukkuutta muutokseen omassa taloudessa (kts. liitteenä oleva Ahkerasti yhdessä-hanke Loppuraportti Karhuseutu). Fyffee!-toimintamallista muodostetaan lupaavana käytäntönä osallisuuden palanen Innokylään yhteistyössä Sokran kanssa.

Pitkittyvä työttömyys on tutkimustenkin mukaan yksi merkittävimmistä syrjäytymistä aiheuttavista tekijöistä. Monella työnhakijalla on puutteita työelämävalmiuksissa, erityisesti mikäli työttömyys on jatkunut pitkään. Puutteet liittyvät myös yleisesti työelämän taitoihin ja työnhaun osaamiseen, muun muassa työnhaun tapoihin ja työnhakukanavien tuntemiseen sekä työhakemusten ja ansioluetteloiden laatimiseen. Usein tukea tarvitaan myös elämänhallintataidoissa.

Duuniin!-valmennuksessa tuetaan yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti työttömän työnhakijan työelämävalmiuksien kehittymistä. Valmennuksen lähtökohtana ovat valmennettavan omat tavoitteet, joita tuetaan hankkeessa kehitetyn Valmiuteni Duuniin!-itsearviointimittarin avulla. Teemallisesti valmennuksen keskiössä ovat olleet työelämävalmiuksien osatekijöinä arjenhallinta, motivaatio, ammattitaito & osaaminen sekä osaamisen markkinointi & työnhakutaidot.

Yhtenä työkaluna valmennuksessa testattiin digitaalista Oskar-osaamiskartoitusta,jonka käytettävyydessä havaittiin kuitenkin rajoitteita. Duuniin!-valmennus selvitti Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa mahdollisuuksia opinnollistaa heidän työtoimintojaan ammatillisten tutkintotavoitteiden mukaan. (kts. liitteenä oleva Ahkerasti yhdessä-hanke Loppuraportti Karhuseutu).

Hankkeen aikana työttömät työnhakijat ovat saaneet yksilöllistä tukea ponnisteluissaan kohti työelämää. Valmennuksiin osallistuvilla on ollut onnistumisen kokemuksia ja konkreettisia etenemisiä kohti tavoitteita. Muuta tukea työttömille työnhakijoille tarjottiin hyvinvoinnin lisäämiseen keskittyneessä Kondiksee!-ryhmässä sekä EtäKondiksee!-ryhmässä, joka perustettiin vastaamaan korona-ajan muuttuneeseen kuntouttavan työtoiminnan tilanteeseen ja joka toteutettiin etäyhteyksin. Digitaitoja kehitettiin DigiJeesi -palvelussa.

Tämän päivän työelämässä tarvitaan erilaisia kortteja, minkä vuoksi työttömien työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia parannettiin järjestämällä hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. Lisäksi järjestettiin PäinDuunia! – työnhakijan toimintapäivä yhteistyössä Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen OmaUra-hankkeen ja TE-toimiston kanssa. Hanke avusti työllistäviä yhdistyksiä hankehakemusten laadinnassa ja osallistui aktiivisesti paikallisten työllistävien verkostoon. Lisäksi ammattilaisille järjestettiin työllisyydenhoidon tulevaisuusbrunssi sekä taloussosiaalityön seminaarisarja.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi hanke jalkautui muun muassa asukastuville ja leipäjonoon. Hanke osallistui sosiaalisen kuntoutuksen kehittämispalavereihin (3 kpl). Lisäksi hanke osallistui Yhteinen Keittiö -verkoston toimintaan ja Pihlavassa Yhteinen päivällinen -tilaisuuden järjestämiseen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä työ- ja toimintakyvyn lisäämiseksi.

Hankehakemuksen kirjoitushetkellä maahanmuuttoasiat olivat pinnalla Suomessa, minkä vuoksi yhdeksi hankkeen tavoitteeksi tuli maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Hankkeen alussa suunniteltiin toimintaa maahanmuuttajamiehille ja -nuorille, mutta suunnitelmien edetessä huomattiin, että kyseisille palveluille ei ollut tarvetta tavoitetussa kohderyhmässä. Maahanmuuttajia osallistui kuitenkin niin Duuniin!- kuin Fyffee!-valmennukseen ja hankkeen tapahtumiin.

Hankkeen tavoitteena oli saavuttaa 265 henkilöä. Kaiken kaikkiaan hankkeessa oli osallistujia 455.

Ahkerasti yhdessä -hanke saavutti asetetut tavoitteet pääosin. Hanke perusti toimintaansa varten fyysisen TyöPisteen niin Porin Seudun Työttömien toimintakeskukseen lähelle kohderyhmää kuin Yhteisötalo Otavaan, joista oli saatavissa hankkeen peruspalveluita, Duuniin!- ja Fyffee!-palveluita, sekä apua sähköisessä työnhaussa ja asioinnissa. Pienten työtehtävien kohtauttaminen työnhakijoiden ja työnantajien välillä onnistui vain pienessä mittakaavassa. Ongelmaksi nousi sovitellun päivärahan käsittelyn aiheuttamat vaikeudet työttömän arjessa: kun käsittely pitkittyi, syntyi asiakkaalle taloudellisia ongelmia. Lisäksi soviteltu päiväraha johti joissakin tapauksissa työttömän kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin, minkä vuoksi palvelua ei voitu markkinoida erityisesti hankkeen kohderyhmänä oleville vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville.

Hankkeen aikana on toteutettu monipuolisesti tarvelähtöisesti tukea tarjoavia palveluita. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien tuen tarpeet ovat usein moninaisia ja ne vaihtelevat yksilötasolla melko paljon. Hankkeen aikana näistä tarpeista on tehty lisähavaintoja ja toimintoja on pystytty mukauttamaan ja kehittämään tarpeiden mukaan. Esimerkiksi vertaistuelliset Fyffee-ryhmät kehitettiin näiden havaintojen pohjalta. Hankkeen pyrkimys tarjota osallisuuden kokemusta ja juuri henkilön omiin tarpeisiin vastaavaa tukea on toteutunut hankkeen näkökulmasta hyvin. Hankkeen päättyessä käsitys vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden laajakirjoisista haasteista yhä vaativammaksi muuttuvassa työmarkkinakentässä on entisestään tarkentunut. Hankkeen aikaiset kokemukset ja tehty työ on synnyttänyt kaksikin jatkohanketta (Fyffee! - Matkalla oman talouden hallintaan / STEA ja Kokemuksella Duuniin! / ESR), joissa hyvien käytäntöjen juurruttamistyötä ja jatkokehittämistä voidaan hyvin tukea. Yksilöllisen ja kohdennetun tuen tarve ei ole kolmivuotisen hankkeen aikana työmarkkinoille pyrkivien keskuudessa ainakaan vähentynyt. Edelleen siis tarvitaan innovatiivista ja ketterää hanketyötä tukemaan palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittämistä.