Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21080

Hankkeen nimi: Ahkerasti yhdessä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karhuseutu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1105526-9

Jakeluosoite: Itsenäisyydenkatu 35 A 16

Puhelinnumero: 050 592 6022

Postinumero: 28130

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: http://www.karhuseutu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raisa Ranta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raisa.ranta(at)karhuseutu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 765 1565

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä, edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä erityisesti kaupungin reuna- ja lähiöalueilla. Hankkeen toiminta perustuu kansalaistoimijalähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön alueen kolmannen sektorin ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.

Hankkeella edistetään työttömien työllistymistä sekä työ- ja toimintakyvyä mahdollistamalla pienten työtehtävien välittämistä työnetsijän ja satunnaisia ja lyhytaikaisia palveluita tarvitsevien yhdistysten välillä.

Hanke toimii myös tukena välityömarkkinoilla toimiville pienille yhdistyksille tarjoamalla tukea, koulutusta ja työ- ja toimintakykyyn liittyviä valmennuksia järjestöille. Näin voidaan parantaa niiden tarjoamien työllistämispalveluiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä kasvattaa paikallisten järjestöjen roolia työllisyyden edistäjänä.

Kaupungin reuna- ja lähiöalueilla hanke pyrkii vastaamaan lisääntyvään yksinäisyyteen ja osattomuuteen järjestämällä yhteisöllistä toimintaa sekä tukemalla paikallisia yhdistyksiä vastaavan toiminnan järjestämisessä. Hanke myös jalkauttaa hyväksi havaittuja hankkeen omia sekä alueen yhdistysten toimintamalleja työllisyyden edistämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi reuna- ja lähiöalueille. Näin voidaan tavoittaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia henkilöitä, jotka eivät omaehtoisesti hakeudu yhteisen toiminnan tai palveluiden piiriin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmän muodostavat työttömät työnhakijat sekä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä maahanmuuttajat.
Hankkeen kohderyhmänä ovat myös työllistävät ja välityömarkkinoilla toimivat yhdistykset, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien parissa toimivat yhdistykset, maahanmuuttatoiminnassa toimivat yhdistykset sekä Porin lähiö- ja reuna-alueilla toimivat yhdistykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat työsuorituksia hankkivat yhdistykset sekä muut toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 613

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 247 415

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 767

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 118

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 265

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erityistä toimintaympäristöanalyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty. Näkökulma huomioidaan kuitenkin kaikessa toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmä ei jakaudu sukupuolen mukaan, mutta erityisesti maahanmuuttajayhteisöissä toimiessa näkökulma on otettava huomioon ja tästä syystä järjestetään erikseen naisille suunnattua toimintaa. Kaikessa hankkeen toiminnassa tähdätään kuitenkin siihen, että sukupuolet ovat tasaisesti edustettuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei lähtökohtaisesti erittele kohderyhmää sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeen tavoitteena on työttömien työllisyysmahdollisuuksien lisääminen ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Paikalliset palvelut paranevat, kun pienten työpalveuiden hankkiminen paikallisalueilla on helppoa. Lisäksi välityömarkkinoilla toimivien yhdistysten osaaminen kasvaa ja sitä kautta niiden tarjoaman kuntouttavan työllistämistominnan laatu paranee.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistäminen. Välillisesti vaikutuksia on laajasti myös lähiö- ja reuna-alueiden asuinyhteisöön.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen toimintatavat edistävät tasa-arvon toteutumista ja kaikkien ihmisten osallisuutta tasavertaisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä naiset että miehet ja milloin tarpeen, toteutetaan toimenpiteitä sukupuolierityisesti. Erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen huomioidaan maahanmuuttajayhteisön toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toiminta pyrkii edistämään osallisuutta ja kaikkien toimijoiden yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 2 2
Jonkin verran tietoisuuden kasvamista yhteisötoiminnan myötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-