Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21081

Hankkeen nimi: Osallistava tehovalmennus: Hoiva-alalle motivoituneet maahanmuuttajat kohti ammattia ja työelämää

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.9.2017 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teak Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0872020-5

Jakeluosoite: Rasintie 1 A

Puhelinnumero: 0103977000

Postinumero: 64700

Postitoimipaikka: Teuva

WWW-osoite: http://www.teakoy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Juhani Maunuksela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja/Rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.maunuksela(at)teakoy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503865939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kokeiluhankkeen kohderyhmänä ovat hoiva-alalle vahvasti motivoituneet maahanmuuttajat, jotka ovat juuttuneet vuosien työkokeilu- ja harjoittelukierteeseen, vaikka osaavat suomen kieltä (taso B1.1.-B1.2.). Hankkeessa toteutetaan ja testataan uutta työllistymistä ja opiskelupaikan saantia helpottavaa kokonaisuutta, joka muodostuu kahdesta osasta:
1: Omasta kulttuurista lähtevä vanhustenhoidon vuorovaikutus-ja huolenpitotoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen pienryhmissä (valmennus ~ 1 - 2 x /vko).
2: Opiskelijoiden hoiva-alan ammattisanaston ja kielitaidon kehittäminen (opetus ~ 1-2 x /vko).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kokeiluhankkeen kohderyhmänä ovat hoiva-alalle vahvasti motivoituneet maahanmuuttajat, jotka ovat juuttuneet vuosien työkokeilu- ja harjoittelukierteeseen, vaikka osaavat suomen kieltä (taso B1.1.-B1.2.). Hankkeessa toteutetaan ja testataan uutta työllistymistä ja opiskelupaikan saantia helpottavaa kokonaisuutta.

Opiskelijoiden valinta, tiedottaminen:

Opiskelijoiden rekrytointia on valmisteltu yhteistyössä hoiva-alan yritysten kanssa. Koulutuksesta tiedotetaan TE-toimistoa, hoiva-alan työnantajia, kunnallisia TYP-palveluyksiköitä, hoiva-alan ammattilaisten verkostoja, ja maahanmuuttajien koulutusta ja kotouttamista edistäviä yhdistyksiä ja verkostoja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat maahanmuuttajille työpaikkoja tarjoavat yritykset, kuten esimerkiksi hoiva-alan palveluntarjoajat, henkilöstö ja vanhukset. Myös oppilaitokset jotka voivat saada hyvätasoisia maahanmuuttaja-taustaisia opiskelijoita mukaan koulutuksiinsa. Edelleen myös kunnat ja paupungit missä maahanmuuttajat asuvat hyötyvät tästä. Kohderyhmään kuuluvien maahanmuuttajien työllisyys-ja toimeentulonäkymät paranevat tämäntyyppisen hankkeen ansiosta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 637

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 183

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Orivesi, Lempäälä, Ikaalinen, Nokia, Valkeakoski, Hämeenkyrö, Tampere, Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmä on suurimmaksi osaksi naisia. Hoiva-alan työtehtäviin hakeutumassa olevat, hakeutuneet motivoituneet työntekijät.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke ei edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kohderyhmä: 10-12 maahanmuuttajaa, valtaosa naisia. Ohjausryhmässä tasa-arvo huomioitu, mukana naisia ja yksi maahanmuuttaja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hankkeella kehitetään maahanmuuttaja-taustaisten henkilöiden työllistymisen edellytyksiä hoiva-alan tehtäviin. Mahdollisia työnantajia sijaitsee niin haja-asutus kuin kaupunkiseuduillakin. Pätevän koulutetun työvoiman saaminen hoiva-alan yrityksiin parantaa palveluita joita voidaan tuottaa paikallisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Ei suoraa vaikutusta ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Ei suoraa vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Tukee hahautettujen hoiva-alan palveluiden kehittämistä ja saatavuutta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Ei suoraa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Tukee hajautettujen hoiva-alan palveluiden kehittämistä ja saatavuutta. Paikallisesti tuotetut palvelut voivat vähentää materiaalien käyttöä ja jätteiden kertymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Ei suoraa vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Parantaa hoiva-alan yritysten ammattitaitoisen työvoiman saannin edellytyksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Hoiva-alan palveluiden kehittäminen, aikaisempaa monipuolisemmin huomioiden myös mahanmuuttajataustaisten työntekijöiden taustat ja voimavarat työn ja palveluiden kehittjinä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Parantaa hoiva-alan yritysten ammattitaitoisen työvoiman saannin edellytyksiä. Yritysten toimipaikka voi sijaita niin kaupungissa kuin haja-asutus alueellakin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kehittää hoiva-alalle motivoituneen työvoiman saatavuutta, vahhustenhoidon palveluiden kehittämistä ja palvelualan monipuolista kehitystä osaavan työvoiman avulla.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Tavoiteltu osallistuja/kohderyhmä on suurimmaksi osaksi naisia. Miehiä voi myös osallistua tähän koulutukseen. Molempien sukupuolien osallistuminen tähän koulutukseen on mahdollista. Työmahdollisuuksien kehittäminen maahanmuuttajille lisää työntekijöiden tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Tavoiteltu osallistuja/kohderyhmä on suurimmaksi osaksi naisia. Miehiä voi myös osallistua tähän koulutukseen. Molempien sukupuolien osallistuminen tähän koulutukseen on mahdollista. Työmahdollisuuksien kehittäminen maahanmuuttajille lisää työntekijöiden tasa-arvoa. Maahanmuuttajien työllistymisen kehittäminen kehittää yhteiskunnalista tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 4 6
Laajentaa tietoisuutta monimuotoisista ja erilaisista kultuureista niin hoiva-alan asiakkaiden, työntekijöiden kuin myös näiden kaikkien sidosrymien parissa.
Ympäristöosaaminen 2 3
Ei suoraa vaikutusta. Hanke toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke alkoi suunnittelulla ja eteni sidosryhmäselvitysten jälkeen tiedottamiseen ja oppilashankintaan, jonka tuloksena hakijoiden haastattelut toteutettiin. Valmennuskurssille haki yhteensä 27 oppilasta, Mukaan valittiin 15 henkilöitä. Oppilaiden valintakriteereitä olivat suomen kielen perustaito, soveltuvuus hoiva-alalle ja vahva motivaatio työllistyä alalle. Valmennus tapahtui 18.10.2017 – 11.1.2018 Tampereella. Hoiva-alaan keskittynyt kielikylpy-opetus toteutettiin luokkatiloissa Tampereella. Voimavara- ja kulttuuripainotteiset valmennustunnit toteutettiin eri ympäristöissä Tampereen Pirkkahallista Kaupin metsään.Kolme oppilasta valittiin lokakuussa Tampereen seudulla käynnistyneeseen maahanmuuttajien hoiva-avustajakoulutukseen. Kurssin suoritti loppuun 11 oppilasta. Tuloksia mitattiin oppilaille sekä hoivapalvelu-kumppanille tehdyillä kyselyillä. Tulokset valmennuksen tarpeen ja hankkeen onnistumisen näkökulmista olivat erittäin hyviä.