Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21083

Hankkeen nimi: Markkinointivirittämö 2.0 -kasvuohjelma Pohjois-Savon yrityksille ja työnhakijoille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 30.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Aava & Bang Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1963884-8

Jakeluosoite: Keihäsmiehenkatu 2 A

Puhelinnumero: 0207861861

Postinumero: 40630

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.bang.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vilja Laaksonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakkuusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vilja.laaksonen(at)bang.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503472299

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Markkinointivirittämö 2.0 on kasvuhakuisten pk-yritysten ja tulevaisuuden markkinoinnin osaajien tarpeisiin kehitetty uusi kasvuohjelma, joka haastaa perinteiset valmennukset ja yritysten kehittämisohjelmat. Markkinointivirittämö yhdistää innovatiivisella tavalla yritysten markkinointivalmiuksien kehittämisen ja kasvua tuottavien markkinointitoimien jatkuvuuden onnistuneiden rekrytointien avulla.

Haettavassa hankkeessa toteutetaan pilottikokeiluna:
1. Hakijaorganisaation Kasvu Open toiminnassa menestyksellä testaamia ja käyttöön ottamia verkosto-osaamisen hyödyntämismenetelmien yhdistämistä perinteisemmän valmennusohjelman runkoon.
2. Yritysten markkinoinnin kehittämisohjelman ja työvoimapoliittisen koulutuksen yhdistämistä saumattomaksi kokonaisuudeksi, jolla mahdollistetaan markkinoinnin käytännön toteutuksen resursointi ja luodaan samalla uusia työpaikkoja.

Kasvuohjelma koostuu kahdesta kasvupolusta, joista toinen on suunnattu kasvuhakuisille yrityksille ja toinen urapolulla uutta suuntaa hakeville osaajille. Pk-yrityksille räätälöidyn kasvupolun tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä varmistaa kasvunäkymien jatkuvuus rekrytoimalla yritykselle uusi osaaja. Tuettu ja työelämälähtöinen malli mahdollistaa puolestaan työnhakijoille oman osaamisen kehittämisen osaajien kasvupolun käynnistävän Minusta menestys -valmennuskokonaisuuden avulla sekä uuden yrityksen palvelukseen kiinnittymisen ohjatun työskentelyjakson aikana.

Markkinointivirittämö 2.0 on innovatiivinen kasvuohjelma, jonka tavoitteena on luoda kasvua, kilpailukykyä ja tulevaisuuden työpaikkoja Pohjois-Savon alueelle. Lisäksi uusi malli tukee alueen pk-yritysten yhteistyötä ja vahvistaa siten koko alueen kiinnostavuutta työnantajamielikuvan näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan hanketta leimaa ketterä kokeilun kulttuuri, jota se pyrkii vahvistamaan myös kohderyhmässään eli Pohjois-Savon kasvuhakuisissa pk-yrityksissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Markkinointivirittämö 2.0 -kasvuohjelmalla on kaksi pääkohderyhmää: kasvuhakuiset pk-yritykset sekä uutta uraa etsivät työnhakijat Pohjois-Savon alueella. Yritysten kasvupolulle valitaan noin 15 yritystä. Valinnassa painotetaan yritysten kasvuhalua ja tarvetta markkinointiosaamisen vahvistamiselle/ rekrytoinnille vuoden 2018 aikana. Ensimmäisenä lähtökohtana on siis mukana olevien yritysten kasvu- ja rekrytointitarve, jolloin puhutaan myös niin sanottujen piilotyöpaikkojen tunnistamisesta.

Osaajien kasvupolulle valitaan puolestaan noin 10–15 työtöntä tai työttömyysuhan alaista osallistujaa. Osallistujien valintakriteereiksi on määritelty soveltuva korkeakoulututkinto ja osaaminen kumppaniyrityksiin nähden, motivaatio työskennellä yrityksen kasvun ja markkinoinnin parissa sekä alle kahden vuoden työttömyysjakso. Näin varmistetaan, että ohjelmaan valittavilla työttömillä tai työttömyysuhan alaisilla osallistujilla on sopiva taustaosaaminen, jotta heidän ammattiosaaminen on mahdollista päivittää pysyvän rekrytoinnin mahdollistavalle tasolle intensiivisellä valmennusjaksolla. Nämä kriteerit tukevat onnistuneen kohtautusprosessin yritysten ja osaajien välillä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Markkinointivirittämöön osallistuvien yritysten muu henkilökunta, jotka yritysten johdolla innostetaan ja sitoutetaan tukemaan yritysten kasvua. Näin Markkinointivirittämö 2.0 -kasvuohjelma virittää välillisesti myös laajemman työntekijäjoukon osaamista ja ammattitaitoa. Ohjelma auttaa yrityksiä kiinnittämään huomiota myös houkuttelevaan ja motivoivaan työnantaja- ja työntekijämielikuvaan osana yrityksen strategista kilpailukykyä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 897

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 897

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 647

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 647

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Rautavaara, Tuusniemi, Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Sonkajärvi, Vesanto, Kaavi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varsinkin markkinointiviestinnän sisältö- ja viestintäosaajissa painotus on naisissa. Esim. Aava & Bangin Kasvumarkkinointimuotoilijat ovat kaikki naisia ja kyseiselle positiolle rekrytoitaessa 90 % on naisia. Siten uskomme, että myös Markkinointivirittämön osaajista valtaosa on naisia ja tätä kautta voimme pystymme vahvistamaan erityisesti naisten osaavien naisten työllistymistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyrimme löytämään markinointiosaajiksi koulutettavia osaajia sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on osallistuvien yritysten markkinoinnin kehittäminen ja sitä kautta kasvun tuottaminen sekä rinnakkaishankkeen kautta uusien työpaikkojen luominen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Kehittämme alueellista elinkeinorakennetta välittömästi luomalla mikro- ja pienyrityksiin kasvua ja uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Markkinointi itsessään on aineetonta palvelua sekä asiakkaalle että palveluna yrityksen sisällä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hanke edistää hankkeeseen osallistuvien työnhakijoiden työllisyyttä ja hyvinvointia huomattavasti.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen ja työllisyyden edistämiseen kunkin valitun osaajan henkilökohtaisesta taustasta käsin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke tuo kaivattua osaamispääomaa, työvoimaa ja kasvun tukea myös maakunnan keskuskaupungin ulkopuolelle
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Markkinointivirittämö 2.0 -kasvuohjelman tavoitteena oli rakentaa Pohjois-Savon alueelle uusia työpaikkoja ja tuoda nostetta liiketoiminnan kehittämiseen virittämällä sekä yritysten että osaajien markkinointiosaamista. Hankkeen avulla rakennettiin ja pilotoitiin uusi malli, jossa yritysten kasvu mahdollistetaan markkinointiosaamisen virittämisen ja onnistuneiden rekrytointien avulla. Lisäksi tavoitteena oli tukea alueen yritysten yhteistyötä ja verkottumista.

Kasvuohjelmakokonaisuus pilotoitiin ESR-hankkeena syksyn ja kevään 2018 aikana. Hankkeen tulokset osoittavat, että vastaavanlaisella innovatiivisella kasvuohjelmalla saadaan merkittäviä tuloksia aikaan. Hankkeen avulla 15 pohjois-savolaista yritystä sai merkittävää lisäbuustia markkinoinnin kehittämiseen valmennuksen, konsultoinnin ja uuden osaajan muodossa. Hankkeen aikana rakentui 10 uutta työpaikkaa ja kolme uutta yritystä. Hankkeen tuloksena rakentui myös uusia kiinnostavia markkinoinnin osaajien ja kasvuhakuisten yritysten verkostoja sekä innovatiivinen malli yritysten kehittämisohjelman ja osaajien rekrytointiohjelman yhdistämiseen.