Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21087

Hankkeen nimi: Digiohjausta kaikille!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 0206110200

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari-Pekka Rontu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikönjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari-pekka.rontu(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5325954

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä OSAO, 0992445-3
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digiohjausta kaikille! –hankkeen tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista ja valtavirtaistamista ”oppaasta käytännön prosessiksi” Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä myös kansallisesti. Hankkeessa digitaalisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta ohjauksen vaikuttavuutta kehitetään maakunnan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välisenä tiiviinä yhteistyönä. Keskeinen alueellinen valtavirtaistamisen yhteistyöverkosto hankkeessa on Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen ELO-verkosto, jonka toimintaa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen tavoitteena on jalostaa käytäntöön opintojen ohjauksen sekä tieto- ja neuvontatyön digitalisaatiota tukevia toimintamalleja Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston ja Oulun lukioverkoston yhteistyönä erityisesti kaikille Pohjois-Pohjanmaan alueen ohjaustoimijoille eri koulutusasteilla. Erityisenä tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet digitaalisten sovellusten käyttöönoton avulla.

Digiohjauksen toimintamallien valtavirtaistamisen prosessissa hyödynnetään Oulun ammattikorkeakoulun Verkko-ohjaaja – Verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena –ESR-hankkeessa (2015-2017) tuotettua Verkko-ohjauksen hyvien käytäntöjen verkko-opasta. Erityistä huomiota kiinnitetään verkko-ohjauksen toimintamallien levittämiseen mahdollisimman laajasti digitaalisten sovellusten, kuten webinaarien ja MOOCien kautta sekä digiohjauksen mentoritoiminnan kehittämisen kautta kehittämistyöpajoissa ja koulutuksissa. Näissä työpajoissa ammattikorkeakoulun ja yliopiston ohjaustoimijat kehittävät yhteistoiminnallisesti ohjauskäytäntöjä ja jakavat omia hyviä käytänteitään keskenään. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on digitaalisten ryhmäytymismenetelmien kehittäminen tukemaan erityisesti verkko- ja monimuoto-opiskelijoiden digiopiskelukyvykkyyttä ja opintoihin kiinnittymistä sekä estämään opintojen keskeyttämistä.

Hankkeen eri toimenpiteissä on tavoitteena hyödyntää digitaalisen oppimisanalytiikan tuottamaa dataa ohjauksen interventioiden tukena opintojen edistymisen tehostamiseksi. Oppimisanalytiikan mahdollisuuksista ohjauksen tukena laaditaan selvitys osallistuvien korkeakoulujen yhteistyönä ja hyödynnetään saatavilla olevaa dataa hankkeen toimenpiteiden arvioinnissa ja toteutuksessa. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan myös esteettömän opiskelun mahdollistamiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen kehittämällä erilaisten oppijoiden ohjausta ja opintojen esteettömyyttä erilaisten digitaalisten sovellusten avulla.

Hankkeen tuloksena koulutusvalintojen osuvuus paranee opintojen ohjauksen, opintoneuvonnan ja uraohjauksen toimintatapojen digitaalisen tehostumisen seurauksena. Digitaalista tehostumista tapahtuu ohjauksessa sekä koulutuksen aikana, siirtymävaiheissa eri koulutusasteiden välillä että siirtymävaiheessa koulutuksesta työelämään. Hankkeen tuloksena siirtyminen koulutuksesta työelämään nopeutuu ja opiskeluaika lyhenee ohjauksen tehostuessa digitalisaation kautta. Hankkeen tuloksena opintoihin kiinnittyminen ja digiopiskelukyvykkyys paranevat erityisesti verkko-ja monimuoto-opiskelijoilla verkkopohjaisen ryhmäytymisen menetelmiä kehittämällä.

Hankkeen tuloksena myös koulutuksellinen tasa-arvo paranee, koska mm. uraohjausta tuodaan kaikkien saataville digitalisaation avulla. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus paranevat myös oppimisen esteiden purkamisessa kohdistamalla toimenpiteitä erilaisten oppijoiden ohjauksen tehostamiseen digitaalisten sovellusten avulla. Hankkeen tuloksena opintojen ohjauksen sekä opintoneuvonnan saatavuus ja vaikuttavuus paranevat hankkeeseen osallistuvissa korkeakouluissa yhteistoiminnallisen ohjauksen kehittämistyön ja yhteisten hyvien käytäntöjen jakamisen seurauksena. Ohjauksen käytäntöjen tehostumisen ja jakamisen tuloksena on myös ristiinopiskelun ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sujuvoituminen eri korkeakoulusektorien eli ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijoiden ja hakijoiden ohjaus- ja neuvontatyötä tekevä henkilöstö kuten opettajatuutorit, opinto-ohjaajat, omaopettajat, ryhmäohjaajat, tutkintovastaavat sekä tieto- ja neuvontatyötä mm. opiskelija- ja hakijapalveluissa tekevät henkilöt.

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös kaikki Pohjois-Pohjanmaan alueella koulutusorganisaatioissa työskentelevät opinto- ja uraohjaajat, työvoimahallinnon, kolmannen sektorin organisaatioiden tai yritysten ura- ja ammatinvalinnan ohjaajat sekä nuorisotyön henkilöstö, jotka osallistuvat hankkeen kaikille avoimiin toimenpiteisiin, kuten verkko-ohjaukseen MOOC-pilottiin, webinaareihin ja muihin tilaisuuksiin.

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös työelämään siirtymisen nivelvaiheessa olevat korkeakouluopiskelijat ja toisen asteen (lukio ja ammatillinen koulutus) korkeakoulutukseen siirtymisen nivelvaiheen opiskelijat Pohjois-Pohjanmaan alueella jotka osallistuvat hankkeen pilottitoimintaan mm. ura-MOOCeissa. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös hankkeessa mukavan olevien Oulun korkeakoulujen erilaiset oppijat, jotka pilotoivat ja kokeilevat mm. oppimisvaikeuksien tueksi kehitettyjä digitaalisia apuvälineitä korkeakouluopiskelussa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään hankkeen toimenpiteiden osalta kuuluvat erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeakouluopiskelijat sekä korkeakouluopinnoista kiinnostuneet hakijat, jotka hyötyvät digiohjauksen uusista menetelmistä ja sovelluksista. Siirtymä- ja nivelvaiheessa (toiselta asteelta korkeakouluun sekä korkeakoulusta työelämään) olevat opiskelijat ja hakijat sekä syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat ja –hakijat. Digiohjausta kaikille! -hankkeessa toisen asteen ja korkeakoulun nivelvaiheen opiskelijoille tarjottava MOOC ei ole hakeutumisvaiheen portaali tai neuvontapalvelu, vaan korkeakoulutasoinen opintojakso, jota testataan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 497 638

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 462 949

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 623 312

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 578 686

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Ylivieskan

Kunnat: Oulainen, Ylivieska, Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 325

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa sukupuolten suhteet vaihtelevat merkittävästi koulutusalasta riippuen. Esimerkiksi tekniikan alan on miesvaltainen ja sosiaali- ja terveysala naisvaltainen. Hankkeen kohderyhmässä opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat ovat valtaosin naisia. Opettajatuutoreissa, omaopettajissa ja ryhmänohjaajissa on kokonaismäärässä tasaisemmin miehiä ja naisia, mutta koulutusalakohtaisesti löytyy tässäkin eroja (vrt. edellä esim. tekniikan ala sekä sosiaali- ja terveysala). Oulun ammattikorkeakoulussa koulutuksensa vuonna 2016 keskeyttäneistä 59% oli miehiä ja 41% naisia. Kokonaisopiskelijamäärästä miehiä oli 49% ja naisia 51%. Tämän tuloksen valossa ei ole erityistä tarvetta korostaa kumpaakaan sukupuolta toimintaa suunniteltaessa, mutta hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa on syytä huomioida, että miesvaltaisilla opiskelualoilla keskeyttämisiä kuitenkin tapahtuu hieman enemmän kuin naisvaltaisilla aloilla. Tämä on syytä huomioida hankkeen kohderyhmän osalta sekä korkea- että toisen asteen koulutuksessa opiskelevien osalta. Suomen virallisen tilaston (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2015 (julkaistu 14.12.2016) -tutkimuksen mukaan miehistä 10% ja naisista 13% on käyttänyt internetiä opiskeluun; miehistä 22% ja naisista 24% taas on käyttänyt opiskelua tukevaa verkko-opiskelumateriaalia. Tämän tutkimuksen mukaisesti verkko-opiskeluvalmiudet ja verkon käyttö opiskelussa jakaantuvat tasaisesti eri sukupuolten välillä ja digiopiskeluvalmiudet miesten ja naisten keskuudessa ovat jokseenkin yhtäläiset. Opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjausalan ammattilaisten sukupuolijakauma: Opetushallituksen opettajat Suomessa 2013 –julkaisun mukaan vuonna 2013 ammatillisen opetuksen opinto-ohjaajista 76% oli naisia. Tässä voidaan nähdä selvä sukupuolen mukainen yliedustus. Tätä prosenttilukua voitaneen peilata myös korkea-asteen koulutuksen opinto-ohjaajien sukupuolijakaumaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikki toimenpiteet toteutetaan siten, että sekä miehillä että naisilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua niihin. Hankkeen toimenpiteisiin kannustetaan osallistumaan myös miehiä naisvaltaisilta aloilta ja naisia miesvaltaisilta aloilta. Hankkeen ohjaushenkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa korostetaan tasa-arvoisen ja sukupuolisensitiivisen kohtelun tärkeyttä ohjauksessa. Ohjaajien ammattitaitoa kehitetään havainnoimaan sukupuolten välisiä urapainotuksia ja tunnistamaan työmarkkinoiden ja koulutusvalintojen segregaatiota sekä pohtimaan ratkaisuja segregaation purkamiseen. Toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoille suunnatuissa koulutuksissa esitellään ura- ja koulutusmahdollisuuksia tasa-arvoisesti naisille ja miehille, erityisesti myös miesvaltaisia aloja naisille ja naisvaltaisia aloja miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on jalostaa käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja Pohjois-Pohjanmaa alueella eri koulutusasteilla sekä koulutuksen ja työelämän nivelvaiheissa. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että tunnistetaan koulutuksen ja työelämän segregaatio ja pyritään opinto- ja uraohjauksella ehkäisemään tätä segregaatiota.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Hyvin toimiva digiohjaus tarvitsee vähemmän paperia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Ohjauksen saatavuuden parantuminen digiohjauksen keinoin parantaa työvoiman koulutusmahdollisuuksia ja mahdollistaa elinikäistä oppimista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Digiohjaus on tärkeä osa verkko- ja monimuoto-oppimisen palvelukokonaisuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 2
Digiohjaus ja MOOCit vähentävät tarvetta matkustaa ohjauskoulutuksiin ja –tapahtumiin (vähähiilisyyden edesauttaminen).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Opinto- ja uraohjauksen saatavuuden parantaminen edistää opiskelijahyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Henkilökunnan ohjausosaamisen lisääntyminen edistää työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Alueellinen tasa-arvo paranee ohjauksen saatavuuden parantuessa digiohjauksen keinoin. Sukupuolten välinen tasa-arvo paranee, kun uraohjauksessa ja ohjaajien kouluttamisessa huomioidaan työmarkkinoiden ja koulutuksen segregaatio ja pyritään löytämään ratkaisuja segregaation purkamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Digiohjaus antaa välineitä opinto-ja uraohjaukseen ja oppilaitoksiin tutustumiseen myös syrjäseuduilla. Erilaisten oppijoiden ohjauksen kehittäminen digitaalisten sovellusten avulla lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa ja levittää digiohjauksen toimintamalleja, kehittää ja tehostaa nivelvaiheen ohjausta, erilaisten oppijoiden ohjausta ja verkossa ryhmäyttämistä sekä selvittää oppimisanalytiikan hyödyntämisen merkitystä digiohjauksessa.

Kaikkien hankkeen toimenpiteiden tavoitteena oli parantaa opintojen ohjauksen saatavuutta ja menetelmiä ja sitä kautta lisätä opintojen ohjauksen vaikuttavuutta. Tavoitteena oli myös tehostaa opintojen edistymistä ja parantaa koulutuksellista tasa-arvoa.
Hanke koostui neljästä toisiinsa limittyvästä työpaketista ja niihin liittyvistä toimenpidekokonaisuuksista

TYÖPAKETTI 1. Digiohjauksen mentoritoiminnan ja menetelmien kehittäminen
TYÖPAKETTI 2. Digiohjauksen toimintamallien jalkauttaminen ja valtavirtaistaminen
TYÖPAKETTI 3. Digitaalisen oppimisanalytiikan hyödyntäminen opintojen ohjauksen interventioiden tukena opintojen edistymisen tehostamiseksi (selvitys)
TYÖPAKETTI 4. Yhteistyön kehittäminen ja tulosten levittäminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi, hankkeessa järjestettiin ohjaustyötä tekeville digiohjausmentorointia, digiohjauksen työpajoja, kaikille avoimia webinaareja eri digiohjauksen aihepiireistä ja Digiohjaaja cMOOC eli digiohjauksen peruskurssi kaikille digiohjauksesta kiinnostuneille. Hankkeessa toteutettiin opiskelijoille suunnatut UraMOOCit; toinen korkeakouluopintoja suunnitteleville toiseen asteen opiskelijoille ja toinen korkeakouluopintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Lisäksi hankkeessa järjestettiin kaksi työpajakokonaisuutta erilaisille oppijoille sekä verkkoryhmäyttämisen pilotti.

Hankkeen tuloksena syntyi sisällöt ja mallit edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi; koulutuskokonaisuudet sekä henkilöstölle että opiskelijoille, MOOC-konseptit, erilaisia verkkoryhmäyttämisen malleja, malli erilaisten oppijoiden koulutuskokonaisuuteen sekä kokemusten pohjalta tehty selvitys oppimisanalytiikkadatan hyödyntämisestä ohjauksessa.

Hankkeen toimenpiteillä tavoitettiin yhteensä yli 500 kohderyhmiin kuulunutta ohjaajaa ja opiskelijaa. Hankkeessa pilotoituja ja kehitettyjä hyviä käytänteitä saatiin levitettyä laajalle eri koulutusasteille. Hyväksi havaittuja käytänteitä on jatkojalostettu eteenpäin, jotta niitä voidaan hyödyntää hankkeen jälkeenkin.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi