Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21089

Hankkeen nimi: Yhessä natsaa!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ITÄ-SUOMEN BALANSSI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2050962-1

Jakeluosoite: Mäkikatu 2

Puhelinnumero: 0290074900

Postinumero: 78250

Postitoimipaikka: Varkaus

WWW-osoite: http://www.isbalanssi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Ilmari Törrönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.torronen(at)isbalanssi.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440 461 466

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeen tavoitteena on poistaa hankealueen työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Kohtaanto-ongelma tarkoittaa avoimien työpaikkojen vaatimusten ja työnhakijoiden osaamisen tai osapuolten maantieteellisen sijainnin heikkoa yhteensopivuutta. Työmarkkinoilla kaivataan toimia kohtaanto-ongelman lieventämiseksi sekä työllistämis- ja työn vastaanottokynnyksen madaltamiseksi.
Hankkeessa kehitetään ja testataan toimintamallia, jonka avulla toteutetaan aktiivista työllistämistä ja osaamisen kehittämistä. Aktiivisella työllistämisellä ja osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla helpotetaan yritysten työvoiman saatavuutta ja työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksien lisäämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallista kohderyhmää ovat alle 12 kuukautta työttömänä työnhakijoina olleet henkilöt. Kohderyhmää voivat olla myös muut henkilöt, joiden voidaan katsoa hyötyvän hankkeen toimenpiteistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 150 276

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 204 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 181 776

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 82

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty alueen työllisyyskatsauksista ja alueen elinkeinorakenne huomioiden.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan niin toimialat kuin työtehtävät, jotka soveltuvat molemmille sukuopuolille. Hankkeessa toimitaan tavoilla jotka ottavat huomioon ihmisten erilaiset toimintatavat, tarpeet ja tilanteet sekä ehkäisevät mahdollisia syrjiviä vaikutuksia ja edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työnhakija-asiakkaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille edistetään sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Työn perehdyttämiseen liittyy energiatehokkuus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Osaavan työvoiman saatavuus edistää yrityksien toimintaedellytyksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Palveluja kehittämällä sekä tuottamalla tehokkaasti alueen työllisyys ja talous paranevat.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Yhteistyömallin avulla asiointiliikkuminen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hankkeen avulla työnhakija-asiakkailla on parempi mahdollisuus työllistyä ja tätä kautta heidän terveytensä, hyvinvointinsa ja osallisuutensa yhteiskuntaan paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Edesauttamalla molempien sukupuolien työllistymistä edistetään naisten ja miesten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
Työllistyminen antaa työnhakijoille yhdenvertaisen aseman yhteiskunnassa työllisten kanssa ja poistaa eriarvoisuutta mm. talouden näkökulmasta.
Kulttuuriympäristö 0 7
Työllisten määrä lisää kunnan tuloja ja mahdollisuuksia panostaa kulttuuriympäristön hoitamiseen.
Ympäristöosaaminen 0 8
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli poistaa hankealueen työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan avoimien työpaikkojen vaatimusten ja työnhakijoiden osaamisen tai osapuolten maantieteellisen sijainnin heikkoa yhteensopivuutta. Hankkeessa pyrittiin kehittämään toimintatapaa ja -mallia jolla kohtaanto-ongelma voidaan ratkaista.
Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin aktiivista työllistämistä ja osaamisen kehittämistä. Aktiivisella työllistämisellä ja osaamisen kehittämisellä tarkoitettiin niitä toimenpiteitä, joilla helpotettiin yritysten työvoiman saatavuutta ja työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksien lisäämistä. Hankkeessa tehtiin seuraavia työllistymistä edistämistä ja työnhakijoiden osaamista lisääviä toimenpiteitä: 1) Alueen työllistävien yrityksien tunnistamista (huomioiden piilotyöpaikat), sekä avoimien työpaikkojen tehtävien osaamisvaatimuksien selvittämistä 2) Työnhakija-asiakkaiden segmentointia koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Segmentoinnin tuloksena saatiin selville toimialoittain se joukko jolla on riittävä osaaminen ja soveltuvuus alan työtehtäviin, sekä se joukko jolla oli tarvetta osaamisen täydentämiseen. 3) ”Matching”, eli työnhakija-asiakkaiden ja työvoimaa tarvitsevien yritysten yhteensovittaminen. Hankkeen ns. matching-työ oli kaksisuuntaista: työnhakijalähtöistä ja työnantajalähtöistä. Noiden toimenpiteiden tuloksena työnhakija-asiakkaat työllistyivät ja työvoimaa tarvitsevat yritykset saavat tarvitsemaansa työvoimaa.

Lopputulemana hankkeeseen osallistuneista työnhakija-asiakkaita työllistyi hankeaikana 109 henkilöä avoimelle sektorille (yksityisille työnantajille). Koulutukseen siirtyi 45 henkilöä.