Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21090

Hankkeen nimi: Luode -kulttuuripaja

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turvalinkki ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1044741-2

Jakeluosoite: Kaartokatu 9 A1 ovi 3

Puhelinnumero: 0440545547

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.turvalinkki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LIUKKONEN JARKKO HERMAN

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.liukkonen(at)turvalinkki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440545547

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luode -kulttuuripajahankkeen tarkoituksena on käynnistää ja kehittää kansalaistoimijalähtöisenä kehittämishankkeena (KAKE) Kuopion kaupungin ja toiminnan kohderyhmän tarpeita vastaava kulttuuripaja Kuopioon. Kulttuuripajatoimintaa järjestetään Suomessa ja Ruotsissa sosiaalipedagogisen säätiön toimintana kahdeksalla eri paikkakunnalla. Toiminta pohjautuu voimavara- ja vahvuuskeskeisyyteen ja sen keskiössä ovat uuden oppimisen mahdollisuudet. Sosiaalipedagogisen säätiön kulttuuripajamalli on hyödynnettävissä ja muokattavissa Kuopioon sopivaksi.

Luode -kultturipajahankkeen tarkoituksena on perustaa kulttuuripaja Kuopioon osaksi TURVALINKKI RY:n päivätoimintoja ja tarjota kuopiolaisille osallistavaa, ryhmissä tapahtuvaa luovaa toimintaa. Kohderyhmänä ovat kuopiolaiset aikuissosiaalityön asiakkaat, mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujat ja muusta syystä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Toiminta on suunnattu, erityisryhmille, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, työelämän ulkopuolelle jääneille tai muusta syystä syrjäytymisvaarassa oleville, mutta se on kuitenkin kaikille avointa. Tarkoituksena on kannustaa ja kouluttaa kuopiolaisia syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä erilaisten, heidän kiinnostuksestaan ja vahvuuksistaan nousevien kulttuurisisältöisten toimintojen vertaisohjaajiksi.

Luode -kultuuripajahankkeen kulttuuripajatoiminnassa koulutetaan vertaisohjaajia, jotka ohjaavat erilaisia avoimia, luovia ryhmiä. Tavoitteena on vertaisohjaajien arjessa selviytymisen kohentuminen muun muassa päivärytmin, päihteettömyyden ja itsetunnon kohenemisen kautta, ja vertaisohjaajien sekä vertaisohjattuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden mielialan kohentuminen, sosiaalisten suhteiden laajentuminen ja osallisuuden lisääntyminen mielekkään tekemisen kautta. Toiminnan välillisenä tavoitteena voidaan pitää miesten osallisuuden lisäämistä muun muassa musiikkipainotteisten toimintojen kautta. Välillisenä tavoitteena myös kohderyhmän osallistumismahdollisuudet alueella (Kuopio) lisääntyvät vertaisohjattujen toimintojen laajentuessa.

Luode -kulttuuripajahankkeen loppupuolella tavoitteena on käynnistää vertaisohjattuja kulttuuripainotteisia toimintoja myös pajan ulkopuolella liikkuvan työn periaatteella. Toiminta tapahtuisi tällöin esimerkiksi kaupungin asukastuvalla tai muiden yhteistyökumppaneiden tiloissa tai tapahtumissa.

Luode -kulttuuripajahankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurista osallisuutta Kuopiossa tarjoamalla maksutonta, matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa sekä juurruttaa kulttuuripajatoiminta osaksi Turvalinkki ry:n kaikille avoimia ja maksuttomia päivätoimintoja. Yhteistyökumppaneina ja asiakkaita osaltaan toimintaan ohjaavina tahoina toimivat Kuopion kaupunki, aikuissosiaalityö, hyvinvoinnin palvelualue/asukastuvat, Kuopion konservatorio, Kuopion psykiatrian keskus, Julkulan sairaala sekä sosiaalipedagoginen säätiö ja kulttuuripajaverkosto. Lisäksi yhteistyötä tehdään MIDAS -työryhmän kanssa, joka sisältää kaupungin psykiatrian palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat.

Kulttuuripajatoiminnan hanketyöntekijänä toimii sosiaalialan korkeakoulutuksen saanut henkilö, jolla on myös riittävä kulttuurialan tietämys sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa tehtävästä työstä. Hankkeen vastaavana ohjaajana toimii TURVALINKKI RY:n päivätoiminnan vastaava ohjaaja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Luode -kulttuuripajahankkeen kohderyhmänä ovat kuopiolaiset aikuissosiaalityön asiakkaat, mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujat ja muusta syystä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt.

Kulttuuripajatoiminta on suunnattu, erityisryhmille, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, työelämän ulkopuolelle jääneille tai muusta syystä syrjäytymisvaarassa oleville, mutta se on kuitenkin kaikille avointa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Luode -kulttuuripajahanke tarjoaa yhteistyökumppanielle ja muille kohderyhmän kanssa työskenteleville tahoille, muun muassa Kuopion psykiatrian keskukselle, Julkulan psykiatriselle sairaalalle, aikuissosiaalityölle, työllistymispalveluille ja muille asiakkaita aktivoiville ja jatkopolkuja suunnitteleville ja ohjaaville tahoille, paikan, jonne ohjata asiakkaita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 133

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 133

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 408

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 408

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kasarmikatu 2

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Muiden kaupunkien kulttuuripajahankkeissa on mitattu ja arvioitu toimintaa sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta esimerkiksi mittaamalla miesten ja naisten osuudet osallistujamäärästä. Myös Luode -kulttuuripajahankkeella pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tarjoamaan kaikille sopivaa ja mielekästä toimintaa sukupuolesta riippumatta. Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sen edistämistä arvioidaan Luode -kulttuuripajahankkeen loppuraportissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kulttuuripajatoiminta on kaikille avointa toimintaa, jossa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tarjoamaan kaikille sopivaa toimintaa sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei sovellu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kestävä kehitys huomioidaan toiminnassa esimerkiksi materiaaleja kierrättämällä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Palkattu henkilö käyttää pääasiassa julkisia kulkuvälineitä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 -5
Kierrätämme mahdollisimman paljon materiaaleja, mutta jätettä syntyy silti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeella tavoitellaan pitkäaikaista toimintamallia. Hyödynnämme paikallisia resursseja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hanke edistää kohderyhmän sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kulttuuripaja tarjoaa luovaa toimintaa ja taidetta heikoimmassa asemassa oleville, joilla muuten ei ole tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua ko. toimintoihin. Toiminta edistää sosiaalista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Toiminta edistää kulttuurisia oikeuksia sekä edistää vuorovaikutusta eri ihmisryhmien välillä kaikille avoimen toiminnan myötä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kulttuuripajahanke oli kaikin puolin onnistunut. Kulttuuripajamalli osoitti tarpeensa ja paikkansa Kuopiossa ja juurtui osaksi TURVALINKKI RY:n päivittäisiä toimintoja. Kulttuuripaja Luode todisti ensimmäisen vuoden aikana toiminnan tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden eri tasoilla. Kulttuuripaja Luode -hankkeessa toteutettiin tavoitteiden mukaista osallistujien omiin mielenkiinnonkohteisiin perustuvaa, luovaa, houkuttelevaa, matalan kynnyksen toimintaa, jossa keskitytään aidosti ja konkreettisesti osallistuvien voimavaroihin, vahvuuksiin ja osallisuuteen. Toiminnassa toteutettiin konkreettisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden arvoja ja työtapoja sekä luotiin heikommassa asemassa oleville osallisuuden polkuja. Koulutimme 15 vertaisohjaajaa ohjaamaan toimintaa ja saavutimme osallistujalistojen mukaan 255 eri kävijää vuoden aikana. Toiminnan merkitykset osallistujatasolla olivat vaikuttavat. Erityisesti vertaisohjaajat kokivat toiminnan merkityksekkäänä esimerkiksi oman elämäntilanteen, tulevaisuuden näkymien, toipumisen ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Uudenlainen toimintamalli nähtiin merkityksekkäänä ja hyvänä myös verkostotasolla. Kultuuripajatoimintaan osallistuvat sekä verkostot kokivat toiminnalla olevan pidempiaikaisiakin vaikutuksia osallistujien elämissä.

Kulttuuripaja Luode on osoittanut tarpeellisuutensa ja löytänyt pikkuhiljaa paikkansa Kuopion palvelujärjestelmässä. Toiminta on osoittanut paikkansa erityisesti palveluketjun nivelvaiheessa. Toiminnasta ovat hyötyneet erityisesti he, joilla suunta on elämässä jollain tavalla hukassa, jotka ovat jostain syystä jääneet työelämän ulkopuolelle ja tarvitsevat vielä aikaa ja tilaa toipumiseen ja harjoittelua esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin, työelämätaitoihin, omien vahvuuksien ja voimavarojen etsimiseen ja omien tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Toimintaan osallistuvien toimintakyky ei usein riitä vielä yhteiskunnan vaatimaan aktiivisuuteen ja taustalla on esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmia, haastavia perhetilanteita, elämän muutoksia, yksinäisyyttä tai jollain muilla tavoin syrjäytymisuhkia. Toimintaan osallistuvat ovat olleet monella tapaa yhteiskunnallisesti rajapinnalla ja kamppailevat esimerkiksi opintojen keskeytymisien, työelämään tai työtoimintaan siirtymisen ja oman toipumisen ristiriitojen kanssa. Kulttuuripaja Luode on tarjonnut osallistujille turvallisen, luovuutta ja aktiivisuutta sekä osallisuutta tukevan yhteisön, mahdollisuuden osallistua, vahvistua, voimaantua, löytää omat vahvuudet ja voimavarat ja valjastaa ne konkreettisesti käyttöön.

Yhteisöllisyys, osallisuus ja voimavarakeskeisyys ovat lähtökohtia, joiden merkitys ja vaikuttavuus on tiedetty jo vuosisadan ajan. Kulttuuripajatoiminnassa yhteisöllisyyden, osallisuuden ja voimavarakeskeisyyden lähtökohdat nousevat konkretian tasolle ja periaatteet valjastetaan todella käytöön esimerkiksi vertaisohjaajuuuden kautta. Periaatteet muuttuvat näin todelliseksi tekemiseksi. Kulttuuripaja Luode on tarjonnut osallistujilleen mahdollisuuden osallistua omien voimavarojen mukaan toimintaan sekä tehdä jotain merkityksellistä. Osallistujat ovat päässeet passiivisen vastaanottajan roolista aktiiviseen toiminnan osallistujan ja järjestäjän rooliin.

Kulttuuripaja Luoteen toiminta on ollut myös yhteiskunnallisen osallisuuden tasolla merkittävää. Vuoden aikana kulttuuripajalla on edistetty, tehty näkyväksi ja viety eteenpäin osallistujien taitoja ja osaamista. Kulttuuripajalla on tehty rakenteellista työtä huonompiosaisten aseman kohentamiseksi tuomalla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetoipujien asioita positiivisella tavalla esille. Toiminnan on koettu poistavan ennakkoluuloja ja stigmoja ja mahdollistavan eri ihmisryhmien kohtaamiset. Kulttuuripajalla on tehty taidetta ja sitä on viety eteenpäin unohtamatta kuitenkaan uuden oppimisen periaatetta ja paineettomuutta. Osallistujaryhmän asemaa ja osaamista on tehty näkyväksi, minkä vaikutukset sekä yksilö. että yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla ovat merkittävät.

Kulttuuripaja on tuonut TURVALINKKI RY:lle erilaisia ja täysin uusia kävijöitä. Toiminta on houkutellut erityisesti nuorempia mukaansa, mikä on aiemmin TURVALINKKI RY:n toiminnoissa koettu haastavaksi.