Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21093

Hankkeen nimi: Mahdollisuudet todeksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: K-S monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2542088-8

Jakeluosoite: Matarankatu 4, 2. krs, huoneet 202 ja 203

Puhelinnumero: +358504630120

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ceesay

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ceesay.anne(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504630120

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylässä asuu liki 6000 vieraskielistä asukasta, joiden määrä kasvaa vuosittain noin 350 henkilöllä 2000 - luvulla (Tilastokeskus). 20 - 30 prosenttia Jyväskylässä tulee maahanmuutosta. Alueen yleisen työllisyystilanteen heikentyessä myös ulkomaalaisten työllisyystilanne on heikentynyt ollen vuonna 2016 yli 40 % (TEM työnvälitystilasto). Tammikuussa 2017 työttömien työnhakijoiden määrä Jyväskylässä oli yli 11 000 ja näistä maahanmuuttajia 6,6 %.Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry on pilotoinut yhdessä Jyväskylän työllisyyspalveluiden kanssa pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille suunnattua kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa Kotona Jyväskylässä - hankkeen tuella. Wari ry;n toteuttamissa Mahdollisuudet Todeksi 1 ja 2 - kursseilla on kokeiltu pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajien työhönaktivointia kolme moduulia sisältävällä pilottikurssella. Kahden koulutuspilotion kokemukset osoittavat, että tarvetta on pidempikestoisen ohjauksen ja rinnallakulkemisen toteutukseen. Pilotit ovat myös osoittaneet, että kielitaidon osittainen puute on syynä pitkäaikaistyöttömyyteen, mutta suurempana syynä pitkäaikaistyöttömyyteen voidaan osoittaa aktivointien vähyys ja puuttuvat toimenpiteet.

Hankkeessa kehitettävällä toimintamallilla halutaan saada aikaiseksi muutos siihen, että työttömät maahanmuuttajat unohdetaan kotiin vuosiksi. Tarvitaan hyvin kokonaisvaltaista tukea ja neuvontaa jotta maahanmuuttaja löytää oman polkunsa ja pääsee tavoitteisiin. Maahanmuuttajat tarvitsevat pitkäkestoisempaa ja pitkän tähtäimen erityistukea sekä sen rinnalla neuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta ja apua. Tarvitaan rohkeutta ja suosittelijoita harjoittelu-, oppisopimus- tai työpaikan löytämiseen. Tarvitaan apua hakemusten tekemiseen ja paikkojen etsimiseen. Työllistymiseen johtava polku voi olla hyvinkin pitkä ja sisältää työharjoittelua, kielen opiskelua, ammattiopintoja, palkkatukitöitä ym. välietappeja ennen kuin tarvittava ammatillinen ja kielellinen taso saavutetaan. Jaksaakseen ja osatakseen siirtyä nivelvaiheissa oikeaan suuntaan ja oikeaan paikkaan, maahanmuuttaja tarvitsee tukea. Tuen märä vaihtelee asiakkaista riippuen lyhytkestoisesta pidempään ja vaativampaan tukeen. Oleellista hankkeessa luotavassa toimintatavassa on se, että maahanmuuttajaan ollaan aktiivisesti yhteydessä ja hänet kutsutaan jokaisessa nivelvaiheessaan takaisin kurssille suunnittelemaan tuetusti seuraavaa askelta. Näin estetään se, että osallistuja putoaa pois toiminnasta ja palaa työttömyyskierteeseen.

Hankkeen uutuusarvona on myös uudet yhteistyön mallit eri toimijoiden kesken. Hankkeessa kolmannen sektorin toimija (Keski-Suomen maahanmuuttajayhdistysten liitto Wari ry) työskentelee tasavertaisena toimijana yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Näin mahdollistetaan maahanmuuttajayhdistysten tietotaidon hyödyntäminen maahanmuuttajien ohjauksessa ja ohjausmallin kehittämisessä. Pilottiryhmien kautta maahanmuuttajien tilanteet, tarpeet ja toiveet tulevat kuulluiksi. Hankkeessa luodaan näin myös ennakkoluulottoman yhteistyön mallia ja verkostoa.

Hankkeen tuloksena on toimiva ja tarvittaessa pitkäkestoinen, joustava ja kokonaisvaltainen työllistymisen tuen malli maahanmuuttajille. Uudella toimintamallilla edistetään maahanmuutajien työllistymistä ja ennaltaehkäistään pitkäaikaistyöttömyyden kierteen syntymistä. Toimintaa juurrutetaan hankkeen aikana pysyväksi toimintamalliksi tulevassa Jyväskylän työllisyys- ja maahanmuuttopalveluissa.

Jyväskylässä on käynnissä Kotona Suomessa - hankekokonaisuuteen kuuluva Kotona Jyväskylässä - pilottihanke. Hanke keskittyy kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelu- ja kotoutumisprosessin uudistamiseen ja kaupungin kokonaisvaltaisempaan koordinaatioon maahanmuuttajien kotoutumisen osalta. Mahdollisuudet todeksi - hanke vahvistaa työllistymistavoitteineen Kotona Jyväskylässä - hankkeen suurempaa kotoutumisprosessia ja toimii kotoutumisen vahvistavana tekijänä myös kotoutumisajan jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kotokoulutuksen keskeyttäneet ym. pääasiassa jyväskylän, mutta myös pienissä määrin Jyväskylän lähikuntien pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat, joiden työllistyminen ei ole onnistunut tai se on estynyt jostain syystä (esim. terveys- tai perhesyyt).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut ja maahanmuuttotyöhön osallistuvat työntekijät, kuten kotoutumispalveluiden henkilöstö ja TE-palveluiden henkilöstö sekä Jyväskylässä toimivat yrittäjät, yrittäjäverkostot, järjestöt, hankkeet ja muut maahanmuuttajaverkostot. Kehitettävä maahanmuuttajien työllistymisen tukemisen malli ja eri tahojen yhteistyömalli tulee osaksi heidän toimintaansa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 199 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 635

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 265 867

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 212 696

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä, Petäjävesi, Hankasalmi, Uurainen, Muurame, Toivakka, Laukaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tomintaympäristön analyysissä on huomioitu molemmat sukupuolet. Tasa-arvon valtavirtaistaminen tulee huomioiduksi hankkeen toteutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke koskee molempia sukupuolia. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida sekä miehiä että naisia työelämään. Tämä tapahtuu tarjoamalla mahdollisuuksia molemmille sukupuolille tasavertaisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti kotona lapsiaan hoitaneiden maahanmuuttajien työhönaktivointiin jotka enenevässä määrin ovat naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen toiminnassa, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Retkillä roskat otetaan mukaan. Materiaaleja ei tuhlata. Kierrätetään mahdollisuuksien mukaan (esim. kalusteet ja muut materiaalit).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Retkillä opetetaan suojelemaan luontoa ja opetetaan Suomen luonnon monimuotoisuudesta. Kerromme myös jokamiehen oikeuksista ja siitä mitä luonnossa ei saa tehdä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Jätteiden lajittelu ja kierrätys. Kaksipuolinen kopiointi ja paperin säästäminen muutenkin. Kierrätysmateriaalien (esim. vanhojen aikakausilehtien) hyödyntäminen opetusmateriaalina.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Maahanmuuttajien työllistyminen, yrittäjyys ja koulutuksen saaminen monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeessa hyödynnetään paikallisia palveluita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa kehitetään uutena aineettomana tuotteena työttömien maahanmuuttajien palvelumalli sekä aineeton yhteistyömalli kolmannen sektorin ja Jkl kaupungin välille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeella on suora vaikutus kohderyhmän mielenterveyteen, henkiseen hyvinvointiin, esteettömyyteen, osallisuuteen, osallistumiseen, työllistymiseen, tiedon saatavuuteen, harrastemahdollisuuksiin, ja luovuuden totetuttamiseen. Mahdollisuudet todeksi-ryhmät auttavat kohderyhmiä löytämään oman polkunsa kohti haluttua ammattitaitoa ja työllistymistä. Tällä on suora vaikutus asiakkaiden mielenterveyteen, henkiseen hyvinvointiin, osallisuuteen , osallistumiseen ja työllistymiseen. Ryhmien tavoitteena on myös työ-, harjoittelu-tai työkokeilu- paikan löytyminen, työnhakuvalmiuksien lisääminen ja asenteiden muuttaminen työntekomyönteiseksi, sekä koulutuspolun selkiytyminen ja opiskelupaikan hakeminen. Näillä toimenpiteillä on suora vaikutus työllistymiseen. Huono suomenkielen taito on este työ- ja koulutuspaikan saannille sekä tiedonsaannille. Tiedon puute taas kaventaa osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia. Suomen kielen opetus, tietokoneiden käytön harjoittelu, KELA:n ym palveluiden verkkoasioinnin harjoittelu, työelämätietouden ja -lainsäädännön tuntemuksen lisääminen sekä koulutus- ja harrastusmahdollisuuksien tuntemuksen lisääminen vaikuttaa suoraan tiedon saamiseen, osallisuuteen, osallistumiseen , esteettömyyteen ja oman elämän hallintaan. Hankkeen tavoitteena on myös asiakkaiden kokonaisvaltainen huomioonottaminen. Maahanmuuttajan kohdalla kuulluksi tulemisen tärkeys, taustan ja perhetilanteen huomioiminen on erityisen tärkeää. Ryhmät tarjoavat sosiaalisia kontakteja ja mahdollisuuden muodostaa uusia ystävyyssuhteita. Samalla vaikutetaan ennakkoluulojen vähentämiseen (eri etnisten ryhmien välillä), sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen kierteen katkaisuun ja ehkäisyyn.Ryhmät tarjoavat myös virkistymistä erilaisten teemojan parissa. Kaikella tällä on suora vaikutus kohderyhmän hyvinvointiin, osallisuuteen, osallistumiseen ja luovuuden toteuttamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Tasa-arvon edistäminen ei ole prioriteettina, mutta koska tuemme naisten työllistymistä yhtä tärkeänä asiana kuin miestenkin, vaikuttaa se suoraan maahanmuuttajaryhmien sisäiseen tasa-arvoon. Vertaistuki ja esimerkit editävät myös tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Hankkeella on suora vaikutus kohderyhmän yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Työllistyminen on olennainen osa yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Maahanmuuttajien kohdalla sillä on erityisen suuri vaikutus, koska työllistymisellä on niin suuri vaikutus kotoutumiseen, kokemukseen tasavertaisena kansalaisena toimimisesta, sekä itsensä toteuttamiseen. Toisaalta hyvä kotoutuminen ja kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa omiin sekä yhteiskunnan asioihin ennaltaehkäiseen oman kulttuurisen ryhmän sisään sulkeutumista ja muista eristäytymistä. Se vähentää myös radikalisoitumisen vaaraa. Mahdollisuudet todeksi-ryhmät ovat heterogeenisiä ja monikulttuurisia ja ne väkisinkin lisäävät osallistujien erilaisuuden hyväksymistä, sekä vaikuttavat monikulttuurisuuden ja eri yhteiskuntaryhmien suhteita parantavasti. Kursseilla myös tietoisesti tuetaan osallistujien kulttuuri-identiteettejä ja monikulttuurisuutta kyselemällä kunkin omasta kulttuurista ja vertailemalla erilaisia käytäntöjä positiivisessa hengessä. Kursseilla käsitellään myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviä asioita ja myös epäkohtia. Kaikkia ryhmäläisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja heidät kohdataan tasavertaisina ihmisinä taustasta riippumatta. Tämä on ehdoton edellytys sille, että luottamuksellinen suhde voisi syntyä ohjaajan ja ohjattavan välille. Kyseessä on asiakaslähtöinen ja kuunteleva toimintamalli, joka edellyttää toisen ihmisen kohtaamista yhdenvertaisena eri taustaoista huolimatta.
Kulttuuriympäristö 0 5
Maahanmuuttajien työllistyminen sekä kaksisuuntainen kotoutuminen muokkaa kulttuuriympäristöä moninaisemmaksi.
Ympäristöosaaminen 0 4
Retkien ja käsiteltävien asioiden ansiosta maahanmuuttajien ympäristöosaaminen ja -tietoisuus lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-